6
Pol katɨp hɨm me miye haai netike nɨkerek nɨr
* Kl 3:20Yi nɨkerek yi eiyɨmtau hɨm me miye haai ni yentar God kehimɨteni hɨr ninɨni naanmɨpri. Im em hɨram yaaim. * Eks 20:12; Mt 15:4Hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im: “Yi eiyɨmtau hɨm me miye haai ni eiyɨntar hɨram keremem me hɨm me God minɨn matɨp menmen yaaim God kakrɨak haiu mɨt em.” Hɨram matɨp mar im: “Yi eiyisesim, yi eiyu werek werek eiyu tɨ tito yapɨrwe.”
* Kl 3:21; Diu 6:7, 20-25; Sam 78:4; Pro 22:6Yi miye haai, yi ap eine nɨkerek ni eiyɨtpor enum enum yari han kɨr ere hɨr nine han enuk nemtaantɨwo neriuwi au emɨt! Au, yi eineri eiteiknor menmen God hanhan yi yapɨrwe yi eirɨakem.
Pol katɨp hɨm me mɨt hɨr nɨrɨak menmen me mɨt nɨr iuwe kerek ninɨni naanmɨpri
* Kl 3:22-23; Ta 2:9-10; 1Pi 2:18Yi wok mɨt kerek yi yɨrɨak menmen me mɨt iuwe ni, yi eiyises hɨm me mɨt hɨr ninɨni naanmɨpri yeit tɨ ik. Yi naanempre hɨras te yi yerekyor yaaim yar ke yi yɨrɨak menmen me Krais. Yi ap eirɨak menmen yaaim te mɨt nantɨpare yi yaain keriyen au emɨt! Hekrit hekrit yi eirɨak menmen eiyɨr ke mɨt hɨr nises Krais enrɨakem, yi eiyises menmen God hanhan yi eirɨakem eiriuwe han ki. Yi han yaaik eirɨak menmen eiyɨntar yi yɨrɨak menmen me mɨt keriyen au. Yi yɨrɨak menmen me God. * 2Ko 5:10; Kl 3:24-25Yi yertei neimɨn hɨr wok mɨt hɨr nɨrɨak menmen me mɨt han, o neimɨn hɨr mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt han, hɨr yapɨrwe nanrɨak yaaim, te hɨr nanɨt menmen mɨpɨram me his me Mɨtɨk Iuwe Krais.
* Kl 4:1; Ro 2:11Yi mɨt iuwe kerek yinɨn naanmɨpre mɨt weinɨn, yi eirɨak menmen yaaim me mɨt ni. Yi ap eiyɨtpor enum eineri, te hɨr enɨneini enisesi au emɨt! Mɨtɨk Iuwe Krais kepeit wit ke God, hɨrak kinɨni yetike mɨt ni naanmɨpri. Maain wɨ God hɨrak skelim mɨt, hɨrak ap han kitet ke mɨtɨk hɨrak iuwe o hɨrak weinɨk au. Hɨrak han kitet menmen mɨt nɨrɨakem mɨpɨram.
Mɨt nises hɨm me God hɨr nar ke mɨt ne ami hɨr netike Seten nenepan
10  * 1Ko 16:13Hi etpi hɨm im mɨkaru. Yi eiyu han tokik eiyɨriuwe menmen iuwe manpenum ke Mɨtɨk Iuwe Krais hɨrak keweteiyem. 11  * Ro 13:12; 2Ko 10:4; Ef 4:14Yi eiwapɨn han ki eiriuwe menmen iuwe God keweteiyem, hɨram mar ke nopen kɨwapɨn yɨnk ki, te yi han tokik eiyu eiriuwe menmen enum me memipɨn Seten kakri han ki kakriuwerem. 12  * Jo 14:30; 1Pi 5:8-9Haiu ap menepan metike mɨt au. Haiu menepan metike tɨpir enum mau nepni, Seten, tɨpir, herwe, teket maam, manmɨn o menmei ham hɨram minɨn naanmɨpre menmen enum me tɨ. 13 Te yi eiyɨt menmen me God mamkepi hɨram mar ke nopen, yipo henmik menmeiyam. Te maain wɨ enum mamnen yi eitike Seten yi einepan, yi yenepan epei au, yi wen eiyɨrp eiyu werek werek.
14  * Ais 11:5; 59:17; 1Te 5:8Yi eiyu eiyɨt menmen mamkepi. Yi eiriuwet hɨm yaaim mamu mamɨkre han ki eiyɨr ke mɨt ne ami newis waai mau tu kɨr. Yi yɨrɨak menmen yaaim hɨram mar ke yi eiremɨnk tanɨk mau han pank.
15  * Ais 40:9; Nea 1:15; Ro 10:15Yi eitɨp mɨt hɨm yaaim me God hɨrak hanhan kaktike mɨt nankiyan nanu nanɨt, hɨram mar ke yurik mɨt nemtɨn mau nopen hɨram mɨwapɨn hɨt mi te mɨt hɨr nɨr hɨt mi newɨr yipo nanmɨp au hɨr nanɨmtenim. 16 Yi eirɨak menmen im hi epei hetpim, yi wen han ekitet Jisas Krais eiyisesik, te hɨram mar ke nopen hɨrak keseuni menmen enum tɨkaap, tɨnau, henmik o yipo te hɨram mamiwep yi mɨt au. Yi han ekitetik eiyisesik. Menmen im mamkepi te Seten kakwɨr menmen enum mɨrak mɨre si mamnep han ki kariuwerem au. Hɨram mamtɨnpɨn mamno mami mamɨt. 17  * 1Te 5:8; Ais 49:2; Hi 4:12God keriuwet Jisas kaa, te kakɨthis haiu mɨt. Yi han ekitet menmen im, te hɨram mamkepi mamre wa hesnu mɨt nemiun mau paan. Yi eiyises hɨm me God hɨram mamɨr ke hɨne me his God Hɨmɨn Yaaik keweteiyem. 18  * Lu 18:1; Kl 4:2; 1Te 5:17God Hɨmɨn Yaaik hɨrak kakɨkepi te hekrit hekrit yi eiyitehi God menmen, yi eiwenɨpi niuk mɨrak. Hekrit hekrit yi naanmamre hɨras, yi ap eiyu yain yain au emɨt! Yi eiyitehi God kakɨkaap mɨt miyapɨr nɨrak. 19  * Ap 4:29; Kl 4:3-4; 2Te 3:1Yi eiyitehi God ke hi, te hɨrak kakweto hɨm, hi ap yɨnk enuk au, hi ehɨrp hatɨp mɨt hɨm yaaim me Krais nɨpaa God kepakɨnem. 20  * 2Ko 5:20; Fm 9Hi mɨtɨk hatɨp mɨt hɨm yaaim. Te hi hepu wɨnak enuk ke gavman henterim. Yi eiyitehi God kakɨkepa hi ap hɨnaain hatɨp mɨt hɨm mɨrak au. Hi tewen ehɨtpor menmen har ke nɨpaa hi hɨrɨakem.
Pol katɨp hɨm mɨkaru
21  * Ap 20:4; Kl 4:7-8; 2Ti 4:12Tikikas, kaiu yinak yaaik kaknen kakɨtpi menmen yapɨrwe nepei man hi. Hɨrak mɨtɨk yaaik kɨrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe Krais. 22 Hi heriuwetek kaknen yi mɨt kakɨtpi menmen, te yi eiyɨrtei haiu mepu werek werek, te yi han yaaik eiyu.
23 Hi hanhan God Haai ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hanhani tatrekyi yi eiyu werek werek yi eiyisesik. 24  * 1Pi 1:8Hi hanhan God kakrɨak menmen yaaim me mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr hanhan Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais, hɨr nisesik nemtau hɨm mɨrak werek werek.
Mepɨr keremem

*6:1 Kl 3:20

*6:2 Eks 20:12; Mt 15:4

*6:4 Kl 3:21; Diu 6:7, 20-25; Sam 78:4; Pro 22:6

*6:5 Kl 3:22-23; Ta 2:9-10; 1Pi 2:18

*6:8 2Ko 5:10; Kl 3:24-25

*6:9 Kl 4:1; Ro 2:11

*6:10 1Ko 16:13

*6:11 Ro 13:12; 2Ko 10:4; Ef 4:14

*6:12 Jo 14:30; 1Pi 5:8-9

*6:14 Ais 11:5; 59:17; 1Te 5:8

*6:15 Ais 40:9; Nea 1:15; Ro 10:15

*6:17 1Te 5:8; Ais 49:2; Hi 4:12

*6:18 Lu 18:1; Kl 4:2; 1Te 5:17

*6:19 Ap 4:29; Kl 4:3-4; 2Te 3:1

*6:20 2Ko 5:20; Fm 9

*6:21 Ap 20:4; Kl 4:7-8; 2Ti 4:12

*6:24 1Pi 1:8