4
Haiu mɨt miyapɨr kerek mises hɨm me God haiu mɨre yɨnk ke Krais
* Ef 3:1; Kl 1:10Hi Pol kerek hepu wɨnak enuk ke gavman hentar hi hɨrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe Krais. Hi etpi hɨm manp te yi eiyises hɨm me God werek werek kerek nɨpaa God kehimɨteni yi eiyisesim. * Kl 3:12-13Yi ap eire iuwe au. Yi yemtau hɨm me mɨt han yi eiyisesim, yi yewenɨn han ki me menmen mɨt nerekyiyem, yi ap han enuk waswas me menmen ni yinan nerekyiyem au. * Kl 3:14-15God Hɨmɨn Yaaik kenip yi mɨt yi yau han kiutɨp te yi wen han ekɨkrit eiyu han kiutɨp. Menmen im haiu mɨrɨakem hɨram mar ke waai mesenkek menmen hɨram menipai haiu mɨre niutɨp. * Ro 12:5; Ef 2:16, 18Haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe haiu yɨnk kiutɨp ke Krais, God Hɨmɨn Yaaik kau kekrai. Hɨram im em miutɨp mɨre menmen miutɨp yi wen yemeriyɨwem God kakwetiyem yentar nɨpaa God kehimɨteni yi yisesik. * Jo 10:16Mɨtɨk Iuwe Krais kiutɨp kerekek kepu. Haiu mɨt mises menmen mɨrak miutɨp. Wɨ nɨpaa mɨt nɨkrai neriuwe tɨpar hɨr nekine niuk miutɨp nektenai. * 1Ko 12:6God kiutɨp kerekek kepu, hɨrak Haai ke haiu mɨt, hɨrak kinɨn naanmɨprai haiu mɨt yapɨrwe, hɨrak kɨrɨak menmen ken nɨmɨn ke haiu mɨt, hɨrak kepu kekre haiu mɨt. * Ro 12:3, 6Krais epei kewetai menmen yaaim mamkaap haiu mɨt ne weiwɨk me God. God epei kewet haiu mɨt niutɨp niutɨp me menmen mɨrak yaaim iuwe. * Sam 68:18; Kl 2:15Hɨm me God nɨpaa mɨt newisɨm mau tɨwei matɨp me menmen im. Hɨram matɨp mar im:
“Me wɨ Krais epei ken wit ke God, hɨrak keithis mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek nɨpaa hɨr nau netike Seten hɨr nar ke mɨt enun nau wɨnak enuk ke gavman.
Krais ketorhis keriyei keri ken kewet haiu mɨt menmen yaaim mɨrak.” * Jo 3:13Kenmak hɨm matɨp: “Hɨrak ken wit ke God kau niu ein?” Hɨram metpim mentar hɨrak kinɨn kɨnaaiwɨr wit kɨrak kekiuwe kan kau kekre nɨmɨn ke tɨ nɨmɨn ke wit kerek mɨt epei naa hɨmɨn kɨr kewi. 10 Hɨrak kerek kekiuwe kan tɨ, hɨrak kerekek pɨke ken kau niu ein kinɨn nepni ken wit ke God, te hɨrak hɨmɨn kɨrak kau kerer wit wit. 11  * 1Ko 12:28Hɨrak kerekek “kewet mɨt menmen mɨrak,” hɨrak kehimɨtan mɨt han hɨr nɨre aposel, hɨr natɨp mɨt menmen Krais kɨrɨakem. Mɨt han hɨrak kehimɨteni hɨr nɨre profet, hɨr newepyapɨr hɨm me God. Mɨt han hɨrak kehimɨteni hɨr nɨre evanselis, hɨr natɨp mɨt hɨm me God nari han kɨr te hɨr enisesim. Mɨt han hɨrak kehimɨteni hɨr nɨre pasto o tisa, hɨr naanempre mɨt miyapɨr hɨr nekepi hɨr nises hɨm me God. 12  * 2Ti 3:17Krais kewet haiu mɨt menmen im, te hɨram mamkaap haiu mɨt miyapɨr haiu mamrɨak menmen mɨrak te haiu mɨt ne weiwɨk me God, haiu mamre yɨnk ke Krais, haiu mamre mɨt iuwe me menmen me God. 13  * Kl 1:28Menmen im mamno ere haiu mɨt mau han kiutɨp me menmen me God haiu misesim, haiu mau han kiutɨp me menmen haiu merteiyem me Krais, te haiu mamre mɨt iuwe yaain mamɨr ke Krais. 14  * 1Ko 14:20Haiu mar im, te haiu in ere maain ap mamre nɨkerek netari menmen. Haiu ap mises hɨm enum me memitetpɨn. Mɨt nisesim hɨr nar ke kanu kenterer wan eik, hɨrak kɨniu kewɨrek kepno in kepno ein. Mɨt kerek nises hɨm enum me mɨt kerek hɨr nari han ke mɨt neriuwe hɨm hɨr hɨras han kitetim netpim. 15  * Ef 1:22, 5:23; Kl 1:18Au, haiu hanhan hɨras matɨp hɨm yaaim me God emisesim, te haiu mepno ere haiu mɨre mɨt iuwe haiu mar ke Krais. 16  * Kl 2:19Krais hɨrak kɨre paan hɨrak kinɨn naanmɨpre haiu mɨt haiu mɨre yɨnk kɨrak, te haiu mɨrɨak menmen mɨre hɨrak kehimɨtan haiu niutɨp niutɨp mamrɨakem. Haiu mɨt haiu mɨre his, hit nekeni, naan, te haiu mamkaapan, te haiu mamu yɨnk kiutɨp. Haiu mamrɨak menmen mar im, te haiu mamre iuwe haiu han tewenɨnan.
Mɨt nises God hɨr enweikɨn sip enwet menmen me nɨpaa
17  * 1Pi 1:14; Ro 1:21In ek hi hekrehɨr ke Mɨtɨk Iuwe Krais Jisas hi hetpi hɨm manp. Yi in ere maain ap te yi eiyises menmen mɨt ap ne weiwɨk me God hɨr nɨrɨakem au emɨt. Hɨr han kitet menmen hɨram enum weinɨm. 18  * Ef 2:12Han kɨr hɨrak kɨre mɨtɨk ke wɨtaan ken ap ketenen si au. Hɨr nɨrɨak menmen enum nises menmen God kɨneinɨm nentar hɨr netari menmen me God, nekre han kɨr hɨr nɨneinɨm. 19  * Kl 3:5Te hɨr ap yɨnk enuk au. Hɨr hanhan iuwe te hɨr nanises menmen enum me nariyanhis newenɨnem, han kɨr kekrit te hɨr nɨrɨak menmen enum enum nisesim wɨsenum.
20 Yi mɨt miyapɨr ap yemtau haiu metpiyem yi yises hɨm me Krais mar im taauye! 21 Hi hertei yi epei yemtau hɨm me Krais, hɨr mɨt nan netpi hɨm yaaim mɨrak. 22  * Ro 8:13; Kl 3:9Hɨr netpi hɨm mar im: “Yi nɨpaa yi yises han ki enum. Hɨram menmen enum me memitetpɨn, hemkre menepam me menmen, te hɨram mewaank hɨremes meriuwerem.” Hɨr mɨt natɨp menmen im yi eiweikɨn sip eiwetɨwem einopɨn eikeipnɨwem. 23  * Ro 12:2Yi yɨrɨak menmen im, te God eknip han ki hɨrak yaaik ekriuwe Hɨmɨn kɨrak Yaaik. 24  * Jen 1:26; Kl 3:10God kɨrɨak han ki hɨrak yaaik. Hɨrak kenip han ki kakɨr ke han kɨrak, te han ki ekises menmen yaaim ekrɨak God kaktike mɨt em.
25  * Kl 3:8-9; Sek 8:16Te yi mɨt miyapɨr yapɨrwe niutɨp niutɨp einopɨn eikeipɨn menmen enum me memitetpɨn, eiwenɨn hɨm menmen, eiyɨr ke mɨtɨk kenemtɨn laplap kerek hapɨk mewim kewɨrem men pɨn. Yi niutɨp niutɨp eitɨp hɨm yaaim keremem eiriuwe ni yinan eiyɨntar haiu mɨt yapɨrwe haiu niutɨp niutɨp pɨnan me yɨnk kiutɨp ke Krais. 26  * Sam 4:4; Je 1:19-20Wɨ yi han enuk eiriuwe menmen enum, yi naanempre hɨras eiwenɨn han ki te yi ap eirɨak menmen enum eiyɨnterim. Yi ap han enuk han ekitet menmen im yapɨrwe au emɨt. Wɨ miutɨp kerekek. 27 Te haiu ap emwis Seten kakri han kaiu haiu mamrɨak enum. 28  * 1Te 4:11Mɨt miyapɨr kerek nɨpaa ere in nekintɨp menmen hɨr pɨke nanrɨakem meiyam au emɨt! Hɨram epei au! In ek hɨr enrɨak menmen yaaim enriuwe his mɨr, te hɨr nantenen menmen yapɨrwe te nanwet mɨt enun netenen menmen auri nankepi nanriuwerem. 29  * Ef 5:4; Kl 3:8, 4:6Yi ap eitɨp hɨm enum emɨke hɨm ki au. Yi eitɨp hɨm yaaim hɨram mamkaap mɨt han hɨr nanɨmtau hɨm mi, te hɨr enu werek werek. 30  * Ais 63:10; 1Te 5:19; Ef 1:13-14Yi ap einip God Hɨmɨn Yaaik han enuk ekriuwe menmen yi yɨrɨakem kentar hɨrak kerekek kehimɨteni, te maain God kaktihis yi yayu eitikerek. 31  * Kl 3:8Yi eiweikɨn sip eiwet menmen enum me yi yine han enuk hekrit hekrit, yemtaantɨwo, o yi yanuni yeriuwe menmen. Yi ap eitɨp yehɨak yene mɨt, o yesiuwe hɨm, te yi hanhan eirɨak mɨt menmen enum eiriuwerem au emɨt. 32  * Mt 6:14, 18:22-35; Kl 3:12-13Te yi eirɨakan yaaim, han etwenɨnan, yi eiyɨsak menmen enum mɨt han nerekyiyem, yi eitɨp hɨram menmen weinɨm. Yi eirɨakem eiyɨr ke God. Hɨrak kesak menmen enum haiu mɨt mɨrɨakem mentar menmen Krais kɨrɨakem, te hɨrak katɨp hɨram menmen weinɨm.

*4:1 Ef 3:1; Kl 1:10

*4:2 Kl 3:12-13

*4:3 Kl 3:14-15

*4:4 Ro 12:5; Ef 2:16, 18

*4:5 Jo 10:16

*4:6 1Ko 12:6

*4:7 Ro 12:3, 6

*4:8 Sam 68:18; Kl 2:15

*4:9 Jo 3:13

*4:11 1Ko 12:28

*4:12 2Ti 3:17

*4:13 Kl 1:28

*4:14 1Ko 14:20

*4:15 Ef 1:22, 5:23; Kl 1:18

*4:16 Kl 2:19

*4:17 1Pi 1:14; Ro 1:21

*4:18 Ef 2:12

*4:19 Kl 3:5

*4:22 Ro 8:13; Kl 3:9

*4:23 Ro 12:2

*4:24 Jen 1:26; Kl 3:10

*4:25 Kl 3:8-9; Sek 8:16

*4:26 Sam 4:4; Je 1:19-20

*4:28 1Te 4:11

*4:29 Ef 5:4; Kl 3:8, 4:6

*4:30 Ais 63:10; 1Te 5:19; Ef 1:13-14

*4:31 Kl 3:8

*4:32 Mt 6:14, 18:22-35; Kl 3:12-13