12
Haiu mamwet God yɨnk kaiu ketike han kaiu mamɨr ke mɨt newepwar menmen newet God em
* Ro 6:11, 13; 1Pi 2:5; Jo 4:24Nai yinan, hi hetpi hɨm manp mar im. God nepei hanhan keriuwe haiu mɨt, hɨrak kerekyei menmen yaaim kekepai keriuwerem. Te yi eiwet God yɨnk ki ketike han ki eiyɨr ke mɨt hɨr newepwar menmen newet God em. Yi eiwet God yɨnk ki ketike han ki, yi eiyisesik eirɨak menmen mɨrak. Te hɨrak han yaaik kakriuwi. Mar im yi yewenɨpi God werek werek yekre han ki. * Ef 4:23, 5:10, 17Yi ap eiyises menmen eiyɨr ke mɨt miyapɨr ne tɨ hɨr nisesim au emɨt! Yi eiwis God hɨrak kakweikɨn han ki te yi eire mɨt hɨr han kɨr hanhan nanises God werek werek. Te yi eiyɨrtei menmen God hanhan yi eiyisesim. Hɨram yaaim mamnip God han yaaik, hɨram mamkepi werek werek.
Haiu mamwis menmen God Hɨmɨn Yaaik kewetaiyem hɨram mamkepai haiu mamrɨak menmen
* 1Ko 12:11; Ef 4:7Hi hetpi menmen im hentar God hanhan keriuwa hi hɨrɨak menmen mɨrak. Yi ap han ekitet yi yɨre mɨt miyapɨr iuwe yinɨn mɨt miyapɨr han au emɨt! Yar ke yi yises God yeit menmen God Hɨmɨn Yaaik kewetiyem mamkepi yi yɨrɨak menmen hɨrak kehimɨteniyem, te yi han kitet yi yaain o au. * 1Ko 12:12Hɨm im yaaim mentar haiu yɨnk kaiu kiutɨp te pɨnam mɨram yapɨrwe. Ham pɨnam hɨram mɨrɨak menmen ham, pɨnam mɨrɨak menmen ham. * 1Ko 12:27; Ef 4:25Mar im haiu mɨt miyapɨr haiu yapɨrwe te haiu mɨre yɨnk kiutɨp mentar haiu mises hɨm me Krais, te haiu yapɨrwe niutɨp niutɨp mamkaapan.
* 1Ko 12:4-11; 1Pi 4:10-11Menmen God kerekyeiyem keweteiyem hɨram ap mɨpɨram au. God nepei kewetei haiu mɨt han menmen mɨrak te haiu mewepyapɨr hɨm hɨrak ketpeiyem, te haiu emwepyapɨrem mar ke haiu mises God memtau hɨm mɨrak. Haiu mɨt han kerek God kehimɨtenai haiu emkaap mɨt, te haiu emkepi. Hɨrak kehimɨtenai haiu mɨt han haiu mamtɨp mɨt menmen, te haiu emɨtporem. * 2Ko 9:7Haiu mɨt han kerek God kehimɨtenai haiu matɨp mɨt hɨm haiu mamkepi mamkɨak han kɨr kakriuwerem, te haiu mamɨtpim mamkepi. Haiu mɨt han kerek God kehimɨtenai haiu emwet mɨt han menmen pɨnam me menmen maiu kerek haiu metenenim, te haiu emwetɨrem. Haiu mɨt han kerek God kehimɨtenai haiu naanmamre mɨt miyapɨr han, te haiu emisesim emrɨakem werek werek. Haiu mɨt han kerek God kehimɨtenai haiu mɨkaap mɨt miyapɨr nɨnap o miyapɨr mɨkan nɨr epei naa, te haiu emkepi werek werek.
Menmen yi yisesim te yi hanhan yeriuwehan
* 1Ti 1:5; 1Pi 1:22; Emo 5:15Yi ap eiwisesik au. Yi hanhan yeriuwe mɨt. Menmen yaaim yi hanhanem. Menmen enum au, yi eineinɨm. 10  * 2Pi 1:7; Fl 2:3Yi hanhan yeriuwe ni yinan ne Krais yar ke yi hanhan yeriuwe ni ne wɨnak ki. Yi han ekitet mɨt han hɨr ninɨni te yi eiwenɨpi niuk mɨr hɨr yaain.
11  * Ap 18:25; Rev 3:15Yi ap eiyu yain yain au emɨt. Yi eirɨak menmen yaaim me Mɨtɨk Iuwe God yeriuwe han ki iuwe.
12  * 1Te 5:17Yi han yaaik eiyu eimerɨr Mɨtɨk Iuwe Krais hɨrak pɨke kaknen. Menmen enum mamnen mamiwep, te yi han tokik eiyu. Hekrit hekrit yi eiyitehi God menmen.
13  * Hi 13:2Mɨt miyapɨr han nises hɨm me God, hɨr netenen menmen auri, te yi eikepi naanempror eiriuwe menmen mi. Yi naanempre mɨt miyapɨr han ne wit hak nanɨnen nanri.
14  * Mt 5:44; Ap 7:60; 1Ko 4:12Mɨt kerek hɨr neriwaank yi ap eiyitehi God hɨrak kakrekyor enum au emɨt! Yi eiyitɨwekhi hɨrak ekɨkepi hɨr nanisesik.
15  * Sam 35:13Mɨt miyapɨr hɨr han yaaik, yi han yaaik eitikeri. Hɨr han enuk me menmen, te yi han etwenɨni.
16  * Ro 11:20, 15:5; Pro 3:7; Ais 5:21Yi han kiutɨp eikiyan eiyu. Yi ap han ekitet yi iuwe au emɨt. Yi eitike mɨt miyapɨr weinɨn yi eiriyan eino in eino ein. Yi ap han ekitet yi yertei iuwe yinɨn mɨt han.
17  * 1Te 5:15Mɨt kerek nerekyi enum, yi ap eirekyor menmen enum eiyɨr ke hɨr nerekyiyem au emɨt! Yi eirɨak menmen mɨt miyapɨr han nertei hɨram yaaim. 18  * Mk 9:50; Hi 12:14Yi ap einehan einepan au emɨt. Yi hanhan eitike mɨt miyapɨr yapɨrwe eikiyan eiyu. 19  * Diu 32:35; Mt 5:39; Ro 13:4; 2Te 1:6-7; Hi 10:30Nai yinan, yi ap eirɨak mɨt menmen enum eiyɨr ke hɨr nerekyiyem au emɨt. Yi eiwis God maain hɨrak kakrɨak mɨt menmen kerek han enuk kakriuweri. Yi eiwisɨk hɨrak kakrɨakem kakɨntar hɨrak katɨp hɨm mɨt newisɨm mau tɨwei mar im: “Maain hi God hɨrekes ahɨwanki arekyor enum.” 20  * Pro 25:21-22; Mt 5:44Te yi ap eirekyor menmen enum au emɨt. Mɨt kerek hɨr nerekyi enum, hɨr nɨnpɨ maan yi eiwetɨr menmen hɨr nanɨm, o hɨr hɨm niu enuk (o mar kewenkɨkor hɨm) yi eiwetɨr tɨpar mei hɨr enɨm. Yi eirɨak menmen mar im yi eirekyor hɨr yɨnk enuk neriuwe menmen enum hɨr nɨrɨakem. Hɨram mar ke yi yewen si yeunek mentar paan kɨr, 21 te yi ap eiwis menmen enum mamri han ki maminɨni au emɨt. Yi eiyinɨn menmen enum eiriuwe menmen yaaim yi yɨrɨakem.

*12:1 Ro 6:11, 13; 1Pi 2:5; Jo 4:24

*12:2 Ef 4:23, 5:10, 17

*12:3 1Ko 12:11; Ef 4:7

*12:4 1Ko 12:12

*12:5 1Ko 12:27; Ef 4:25

*12:6 1Ko 12:4-11; 1Pi 4:10-11

*12:8 2Ko 9:7

*12:9 1Ti 1:5; 1Pi 1:22; Emo 5:15

*12:10 2Pi 1:7; Fl 2:3

*12:11 Ap 18:25; Rev 3:15

*12:12 1Te 5:17

*12:13 Hi 13:2

*12:14 Mt 5:44; Ap 7:60; 1Ko 4:12

*12:15 Sam 35:13

*12:16 Ro 11:20, 15:5; Pro 3:7; Ais 5:21

*12:17 1Te 5:15

*12:18 Mk 9:50; Hi 12:14

*12:19 Diu 32:35; Mt 5:39; Ro 13:4; 2Te 1:6-7; Hi 10:30

*12:20 Pro 25:21-22; Mt 5:44