9
* Mk 13:30Jisas ketpor kar ik: “Hi etpi werek. Mɨt han nepu nepeit in hɨr nani wen au, te hɨr nanɨr menmen iuwe God kɨrɨakem mamnen hɨrak keiyɨm naanmampre mɨt kakriuwerem.”
Mɨt disaipel nɨr yɨnk ke Jisas hɨrak keweikɨn kɨre menmen ham
(Mt 17:1-13; Lu 9:28-36)
Maain wi hispɨnak kiutɨp (6) epei men, hɨrak Jisas keithis Pita, Jems, Jon tetikerek ten mɨniu (o neiyɨp) kau niu ein. Hɨrakɨt tepu weinɨm. Mɨt han au. Hɨrakɨt tɨrek keweikɨn his keit in. Laplap mɨrak merhɨhe mɨre hike, te hɨr mɨt ne tɨ hɨr ap te nɨrɨakem mar im taauye. Hɨrakɨt tɨr Ilaija ketike Moses, hɨrakɨt maam nɨpu te nɨpaa ein, hɨrakɨt wik tetike Jisas tewepnak. Hɨrak Pita kɨr menmen im te hɨrak katɨp Jisas kar ik: “Haai, haiu mau in hɨram yaaim. Haiu mamwep weisak wikak. Kiutɨp kit, kiutɨp ke Moses, kiutɨp ke Ilaija.” Hɨrak Pita katɨp hɨm im kentar hɨrakɨt tɨnaain te Pita kepɨtari hɨm mekak hɨrak ketpiyem, te hɨrak ketpi hɨm im o hɨm eim. * Mt 3:17; 2Pi 1:17-18; Diu 18:15; Ap 3:22Hɨrak katɨp epei au, napɨ kɨwapɨni, hɨrakɨt temtau hɨm me God meke napɨ man matɨp mar im: “Hɨrak Nɨkan kai ik hi hanhanek. Nɨkɨp emnep yi eiyɨmtau hɨm mɨrak.” Hɨram matɨp epei au, napɨ kewep ken hɨrakɨt terenaan waswas tɨr mɨtɨkɨt wik au. Hɨrakɨt tenep teit pɨke ten wit ke God. Jisas kerekek hɨrak kepu.
* Mt 12:16; Mk 8:30Hɨrakɨt tekiuwe mɨniu (o neiyɨp) Jisas kewenet ketpɨwekɨt hɨrakɨt ap tewepyapɨr menmen hɨrakɨt epei tɨrem au emɨt ere maain hɨrak Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hɨrak kaki pɨke kakɨkrit kaku. 10 Hɨrakɨt temtau hɨm mɨrak hɨrakɨt tepakɨnek. Te hɨrakɨt titehiyakɨt menmen Jisas ketpɨwekɨtem me maain hɨrak kaki pɨke kakɨkrit kaku. 11 Te hɨrakɨt titɨwekhi tatɨp tar ik: “Nenmak mɨt ninɨn nertei hɨm lo me Moses hɨr natɨp Ilaija kakinɨn kaknen, te maain Mɨtɨk Krais kɨkaru kaknen?” 12  * Mal 4:5; Sam 22:1-18; Ais 53:3Jisas ketpɨwekɨt, “Hɨrak Ilaija kakinɨn kaknen pɨke kakrɨak menmen ere werek. Te nenmak hɨr mɨt ne nɨpaa ein newis hɨm mau tɨwei me hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi yɨnk kakiyewo iuwe, mɨt hɨr nanitetaunaan a? 13  * Mt 11:14Te hi hetpi werek. Hɨrak Ilaija epei kan, te mɨt hɨr nerekyɨwek nises han kɨr mar ke nɨpaa mɨt newisɨm mau tɨwei. Hɨrak Jon kerekek.”
Jisas kɨkaap nɨkan hɨrak kepɨr herwe enuk kenpɨn kekeipnɨwek
(Mt 17:14-21; Lu 9:37-43)
14 Hɨrak ketpɨwekɨt epei au, hɨrakɨt tan tɨr mɨt disaipel nɨrak han. Hɨrakɨt tɨr mɨt yapɨrwe nan nererik neweiknor. Mɨt disaipel hɨr netike mɨt hɨr ninɨn nertei hɨm lo me Moses hɨr nenehan me menmen. 15 In ek hɨr mɨt nɨr Jisas kan te hɨr han kekrit han yaaik nen natɨp nar ik: “Ti epei han.” 16 Hɨrak ketpor, “O hi epei han.” Te hɨrak kitorhi, “Yi yenehan yektaan mekam?” 17 Mɨtɨk kiutɨp ke hɨr yapɨrwe hɨrak ketpɨwek kar ik: “Haai, hi epei hari nɨkan kai heiyɨk han. Hɨrak herwe enuk kersɨsek kewek teruk. 18 Me wɨ hɨrak kersɨsek, hɨrak kewɨrek kɨwaai tɨ, hɨrak nɨkan kenikɨn mar tɨwerpek, hɨrak kenip yehes mɨrak kɨkir kɨkir, yɨnk kererwo. Hi hitehi mɨt disaipel nit hɨr nanɨpɨr herwe kakno, te hɨr taauye!”
19 Jisas hɨrak kemtau hɨm im te hɨrak keneri kar ik: “Yi mɨt miyapɨr kerek yi ap han ekitɨta? Wɨ marmenum hi ehu emeryi te yi han ekitɨta? Ehɨt nɨkan eiyɨk enen.” 20 Hɨr neiyɨk nan hɨrak herwe enuk kɨr Jisas. Herwe enuk kɨr Jisas, hɨrak han enuk kersɨs nɨkan kenipek kenke kɨwaai tɨ. Nɨkan keweikɨn heriyai heriyai, hɨrak kenikɨn mar tɨwerpek.
21 Jisas kitehi haai kɨrak kar ik: “Wɨ marmenum hɨrak kɨrɨak kar ik e?” Haai kɨrak ketpɨwek, “Nɨpaa hɨrak nɨkan kike ere in. 22 Hekrit hekrit hɨrak herwe kersɨsek te hɨrak kewɨrek kekre si o kekre wan tɨpar te hɨrak kaknep hɨrekes kaki. Ti iuwe ti hertei epɨr herwe eik, te ti hanhanai ekepik.” 23  * Mt 21:21; Mk 11:23Jisas hɨrak kenerek kar ik: “Ti henmak ti atɨp te hi hertei a? Keiyɨn han kitɨta hɨrak kakrɨak menmen yapɨrwe.” 24  * Lu 17:5Waswas haai kitehi Jisas hɨm iuwe, “Hi han kitetit iuwe au, kike keremem. Ti ekepa te hi han ekitetit iuwe.” 25 Jisas kɨr mɨt yapɨrwe nesiuknen nan nererik neweiknɨwek nanɨrek, hɨrak kene herwe enuk ketpɨwek kar ik: “Ti herwe enuk hersɨsek hewek teruk hemesɨsɨwek nɨkɨp paan toto, hi hetput hɨm iuwe ti etpaan eno ekeipnɨwek ap pɨke eno ekrerek au ekɨt. Ti enopɨn.” 26  * Mk 1:26Hɨrak herwe kekre nɨkan hɨrak kenepɨp pɨke kenep nɨkan, hɨrak kaa keperper, hɨrak herwe kenpɨn kekeipnɨwek ken. Hɨrak nɨkan kɨwaai kɨre mɨtɨk epei kaa, te mɨt yapɨrwe natɨp, “Hɨrak epei au kaa.” 27 Te Jisas keriyɨwek his men niu kari nɨkan hɨrak kekrit.
28 Maain hɨrak ken wɨnak nɨmɨn ein, hɨr mɨt disaipel nɨrak nitɨwekhi nar ik: “Menmak te haiu ap mepɨrek ken au a?” 29 Jisas hɨrak ketpor, “Yi yepɨr herwe enuk kar ik yeriuwe menmen ham au. Prea keremem.”
Jisas katɨp keteipim hɨrak kaki, maain hɨrak pɨke kakɨkrit
(Mt 17:22-23; Lu 9:43-45)
30  * Jo 7:1Maain hɨr nɨnaaiwɨr wit ik, hɨr nen nitet yayiwe neke nɨmɨn ke provins Galili, te hɨrak kɨnapen mɨt yapɨrwe hɨr nanɨrteiyek. 31  * Mk 8:31, 10:32-34Hɨrak kɨnapen kentar hɨrak hanhan katɨp mɨt disaipel nɨrak hɨm mɨrak. Hɨrak ketpor kar ik: “Hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe mɨt han hɨr nanriuweta hi eno his me mɨt enun hɨr naniyep hi hahi. Maain, wɨ wikak, hi pɨke ahɨkrit hahu.” 32  * Lu 18:34Hɨr han kitet hɨm mɨrak hɨr nepɨtariyem. Te hɨr nɨnaain nanitɨwekhi me menmen hɨrak ketporem.
Keimɨn hɨrak kɨre mɨtɨk iuwe
(Mt 18:1-5; Lu 9:46-48)
33 Hɨr newepnak epei au, hɨr nen niun wit Kapaneam. Hɨr epei nen wɨnak nɨmɨn ein, hɨrak kitorhi kar ik: “Nɨpaa haiu wen mɨpitet yayiwe, yi yatɨpan mekam?” 34  * Lu 22:24Hɨr au nekintɨp nentar nɨpaa hɨr natɨpan me hɨr hɨras keimɨn ke hɨr hɨrak kinɨni iuwe. 35  * Mt 20:25-27; Mk 10:43-44Jisas kau yeno kari mɨt hiswiyen wik nɨrak (12), hɨrak ketpor kar ik: “Mɨtɨk hak kakinɨn mɨt han, hɨrak ekɨkaru ekɨkrɨak menmen mɨr weinɨm.” 36 Hɨrak kari nɨkan kewisɨk kerp keit nɨmɨn. Hɨrak keiyewewik ketpor, 37  * Mt 10:40“Mɨt neimɨn kerek hɨr nɨkaap mɨtɨk kiutɨp kar ke nɨkan ik nentar hɨr nises hɨm mai, hɨrak kar ke hɨr nɨkaap mɨtɨk kerekek au. Hɨr nekepik ketikewa. Mɨt kerek nekepa, hɨr nekepa kerekek au. Hɨrak kar ke hɨr nekepa hetike Mɨtɨk Iuwe kerek keriuweta hi han tɨ ik.”
Neimɨn hɨr nɨrɨak menmen mar ke haiu mɨrɨakem, hɨr naiu yinan
(Lu 9:49-50)
38  * Nam 11:27-29Hɨrak Jon ketpɨwek kar ik: “Mɨtɨk Iuwe, haiu mɨr mɨtɨk hak kepɨr herwe enum kekine niuk mit, te haiu meriuwesɨsek kentar hɨrak kises hɨm mit ketikewai au. Haiu mɨt keriyen.” 39  * 1Ko 12:3Jisas ketpor kar ik: “Yi yeriuwesɨsek au ekɨt! Mɨtɨk kerek kɨrɨak menmen yaaim iuwe kekine niuk mai, hɨrak ap te kaktɨp enum me hi waswas taau. 40  * Mt 12:30; Lu 11:23Neimɨn hɨr nɨrɨak menmen mar ke haiu mɨrɨakem, hɨr naiu yinan. 41  * Mt 10:42Hi hetpi werek. Mɨt han nekepi, hɨr neweti tɨpar mei yi yayɨm yentar yi yises hɨm me hi Krais, God hɨrak ap han kaa menmen im au. Maain hɨrak kakwetɨr menmen yaaim.
Menmen enum mɨtɨk hak kɨrɨakem mamɨwaank hɨm mɨtɨk hak kisesim
(Mt 18:6-9; Lu 17:1-2)
42 “Mɨtɨk hak kakrɨak nɨkan hak ke nɨkerek yapɨrwe in hɨr han kitɨta kar ik, te hɨrak keweikɨn han kɨrak te hɨrak kakrɨak enum, hɨrak yaaik te mɨt han hɨr nankaaip nan kariyɨwek teruk hɨr nanwɨrek kakno kakɨkre wan kaki te maain hɨrak ap kakrɨak menmen ham enum te God han enuk wɨsenuk kakɨwaankek kakɨkre si. 43  * Mt 5:30Ti hɨrɨak menmen enum heriuwe his mit te ti eremir meiyam pɨnam ewɨrem. Ti eremir meiyam pɨnam ewɨrem hɨram enum kike mentar ti ap erɨak menmen enum ti etike God yi eiyu eiyɨt tipmain tipmain enum eik. Te ti his mit wik mepwit ti erɨak menmen enum ere ti eno si tatɨknenit te ti ehu en tipmain tipmain enum eik, hɨram menmen enum iuwe. 44 [Ti eno wit enuk ik, henek hɨram mamɨk yɨnk ki hɨrak kaki au, si mami au mamu tipmain tipmain enum eik.] 45 Ti hɨrɨak menmen enum heriuwe hɨt mit, te ti eremir meiyam pɨnam ewɨrem. Ti hɨt miutɨp keremem mepwit hɨrak enum kike. Ti etike God yi eiyu eiyɨt tipmain tipmain enum eik. Te ti hɨt mit wik mepwit ti erɨak menmen enum ere ti eno si tatɨknenit ti ehu tipmain tipmain enum eik, hɨram enum wɨsenum. 46 [Ti eno wit enuk ik, henek hɨram mamɨk yɨnk ki hɨrak kaki au, si mami au mamu tipmain tipmain enum eik.] 47  * Mt 5:29Ti hɨrɨak menmen enum heriuwe nanamɨr kit, te ti eket keiyak ewɨrek. Ti nanamɨr keiyak kiutɨp kepwit hɨrak enuk kike. Ti hetike God yi eiyu eiyɨt tipmain tipmain enum eik. Te ti nanamɨr wik kepwit te ti hɨrɨak menmen enum ere ti eno si tatɨknenit ti ehu tipmain tipmain enum eik, hɨram enum iuwe. 48  * Ais 66:24Ti eno wit enuk ik, ‘henek hɨram mamɨk yɨnk ki hɨrak kaki au kaku, si mami au mamu tipmain tipmain enum eik.’ 49 Sol (o siyak) mamno mamɨkre menmen mamnipem hɨram yaaim mamtɨn hɨm. Mar im menmen enum kerek mewaank mɨt, hɨram mamkepi yi yayɨr ke mɨt yaain. 50  * Mt 5:13; Lu 14:34; Kl 4:6; Ro 12:18; 1Te 5:13Sol hɨram menmen yaaim. Hɨram merekir nin au, hɨram enum mɨre tɨpar harɨk, te yi yarkeik eirɨakem te hɨram pɨke mamrekir nin a? Taauye! Yi yɨre sol (o siyak) yi han kitet menmen yaaim te yi eitike mɨt han yi eikiyan eiyu eiyɨt.”

*9:1 Mk 13:30

*9:7 Mt 3:17; 2Pi 1:17-18; Diu 18:15; Ap 3:22

*9:9 Mt 12:16; Mk 8:30

*9:12 Mal 4:5; Sam 22:1-18; Ais 53:3

*9:13 Mt 11:14

*9:23 Mt 21:21; Mk 11:23

*9:24 Lu 17:5

*9:26 Mk 1:26

*9:30 Jo 7:1

*9:31 Mk 8:31, 10:32-34

*9:32 Lu 18:34

*9:34 Lu 22:24

*9:35 Mt 20:25-27; Mk 10:43-44

*9:37 Mt 10:40

*9:38 Nam 11:27-29

*9:39 1Ko 12:3

*9:40 Mt 12:30; Lu 11:23

*9:41 Mt 10:42

*9:43 Mt 5:30

*9:47 Mt 5:29

*9:48 Ais 66:24

*9:50 Mt 5:13; Lu 14:34; Kl 4:6; Ro 12:18; 1Te 5:13