8
Jisas kewet mɨt nar 4,000 menmen hɨr naam
(Mt 15:32-39)
In ek mɨt yapɨrwe nererik nan, hɨr ap neit menmen mei te nanɨm au. Te Jisas hɨrak kenɨne mɨt disaipel nɨrak ketpor kar ik: * Mk 6:34-44“Hi hanhan heriuwe mɨt in. Hɨr nau netikewa me wɨ wikak, te in ek menmen hɨram epei au mesi hɨr nɨnpɨ maan. Hi eriuweti nanɨt nɨnpɨ nanɨno nɨr ein te hɨr nɨnpɨ mamɨn nanɨnkewɨn nanwaai yayiwe. Mɨt han hɨr neke yanɨmɨn nan.” Mɨt nɨrak netpɨwek nar ik: “Haiu mamwetɨr menmen hɨr nanɨm mamɨrkeik? Wit ik ek hɨrak weinɨk.” Jisas hɨrak kitorhi kar ik: “Menmen marmenum mepeit?” Hɨr natɨp, “Menmen hispɨnak wik(7).”
Hɨrak katɨp hɨm iuwe te mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr nanu tɨ. Te hɨrak ketenen bret hispɨnak wik (7), hɨrak kitehi God em katɨp hɨrak yaaik. Te hɨrak kewenɨn bret kewet mɨt disaipel nɨrak em hɨr nenkerem newet mɨt yapɨrwe rem. Hɨr mɨt disaipel nɨrak wen netenen saauk ham kike. Te Jisas kitehi God em, hɨrak kewet mɨt nɨrak em ketpor hɨr enwet mɨt han em. Hɨr newetɨrem. Hɨr mɨt yapɨrwe naam menmen ere tu iuwe. Mɨt disaipel nɨrak nen neit menmen yinam wen mepeit, hɨr neiyɨm nen nemi mekre wapnake hispɨnak wik (7) mau hɨm. Mɨt miyapɨr nar 4,000 hɨr epei naam menmen im. Hɨr epei naam, hɨrak keriuweti nen. 10 Hɨrak keriuweti nen, hɨrak ketike mɨt disaipel nɨrak hɨr nehɨn nɨniu nau bot, hɨrak kerekir wan ken kiun hɨn me distrik Dalmanuta.
Mɨt Farisi nitehi Jisas hɨrak kakrɨak menmen hɨr nanɨrem
(Mt 16:1-4; Lu 12:54-56)
11  * Mt 12:38In ek mɨt han ne Farisi kerek hɨr ninɨn nises hɨm me Moses hɨr nan netike Jisas newepnak. Hɨr nenerek nitɨwekhi hɨrak kakrɨak menmen kakteiknor hɨrak God keriuwetek kan tɨ ik. Hɨr hanhan nanri han kɨrak. 12  * Lu 11:29Jisas kekin han ketpor kar ik: “Yenmak yi mɨt yitauhi te hi arɨak menmen hi eteikni God keriuweta hi han a? Hi hetpi werek. Hi ap te eteikni yi mɨt ne tɨ menmen mar im taau.” 13 Hɨrak katɨp epei au, hɨrak kɨnaiwɨri kehɨn kɨniu kau bot ketike mɨt nɨrak, hɨrak kerekir wan kakno pɨnak ein.
Tok piksa me hɨm me mɨt ne Farisi netike hɨm me mɨtɨk iuwe King Herot
(Mt 16:5-12)
14 Hɨr mɨt disaipel nɨrak neit bret au, hɨr han kaa rem. Kiutɨp kɨwaai kekre bot kepeit kerekek. 15  * Lu 12:1Bot hɨrak wen kerekir wan, hɨrak Jisas katɨp hɨm iuwe ke hɨm enum mɨt newepyapɨrem natɨp hɨram yaaim metike menmen mɨt ne mɨtɨk iuwe King Herot nɨrɨakem. Hɨrak ketpor, “Naanempre hɨras. Yi einopɨn eikeipɨn yis me mɨt ne Farisi metike yis me mɨt ne Herot.” 16 Te hɨr natɨpan nar ik: “Haiu han kaa bret te hɨrak kenai ketpaiyem.” 17  * Mk 6:52Jisas kemtau hɨr natɨpan, te hɨrak ketpor kar ik: “Yenmak te yi yatɨp yi han kaa bret a? Yi ap han kitet menmen werek werek wen au a? Han ki au to enuk a?
18  * Jer 5:21; Esi 12:2; Mk 4:12; Ap 28:26“Yi nanamɨr kewi te yi yɨr menmen au. Yi nɨkɨp mewi, te yi yemtau menmen au. Yi han kaa menmen im a? 19  * Mk 6:41-44Nɨpaa ein hi ewepep bret mar hispɨnak (5) me mɨt nar 5,000, yi yeit yinam mekre wapnake mau hɨm marmenum a?” Hɨr netpɨwek, “Haiu memi mar hiswiyen wik (12).” 20  * Mk 8:6-9Hɨrak ketpor kar ik: “Me bret hispɨnak wik (7) me mɨt nar 4,000 yi yeit yinam yemi mekre wapnake mau hɨm marmenum a?” Hɨr netpɨwek, “Haiu meit hispɨnak wik (7).” 21 Hɨrak ketpor, “Yi wen yepɨtari a? Hi ap heni me bret au. Hi hetpi yi einopɨn ap eiyises hɨm enum mɨt ne Farisi natɨp mɨt hɨr enisesim.”
Jisas kɨkaap mɨtɨk ke Betsaida hɨrak nanamɨr toto
22 Maain hɨr nen niun wit Betsaida. Hɨr mɨt han nari mɨtɨk nanamɨr toto hɨr neiyɨk nan nɨr Jisas, hɨr nitɨwekhi hɨm iuwe te hɨrak kakwis his mamɨnterik. 23  * Jo 9:6Jisas ketenɨnwek his kariyaak ken kɨnaaiwɨr wit ken kerp pɨn eik. Hɨrak kenikɨn tɨmank men nanamɨr kɨrak, hɨrak kewis his menterik. Te hɨrak kitɨwekhi kar ik: “Ti hɨr menmen o au?” 24 Hɨrak mɨtɨk kɨwaainaan kɨr ein ein katɨp, “Hi hɨr mɨt neke tɨ o hi hɨr nu waai?” 25 Hɨrak Jisas pɨke kewis his mentar nanamɨr kɨrak. In ek hɨrak mɨtɨk kɨr hɨmɨn naan menmen hɨrak kɨrem werek werek yaaim. 26  * Mk 7:36Hɨrak nanamɨr yaaik te Jisas kare kaksiuwerek kakno, hɨrak ketpɨwek kar ik: “Ti ap eno wit Betsaida eik, au emɨt! Ti eno nit en kerekek.”
Pita kewepyapɨr Jisas hɨrak mɨtɨk Krais God kesiuwerek kan tɨ
(Mt 16:13-20; Lu 9:18-21)
27 Maain Jisas ketike mɨt disaipel nɨrak nen nerer wit wit me Sisaria Filipai. Hɨr wen nepno hɨrak kitehi mɨt nɨrak kar ik: “Mɨt hɨr nenewa hi keimɨn?” 28  * Mk 6:15Mɨt nɨrak hɨr netpɨwek nar ik: “Mɨt han natɨp ti Jon kerek kɨkɨr mɨt nekre tɨpar ti pɨke hekrit heke herwe hei han. Mɨt han natɨp ti profet Ilaija ti hɨnaaiwɨr wit ke God hekiuwe han tɨ ik e. Mɨt han natɨp ti mɨtɨk profet hak nɨpaa natɨp hɨm me God newepyapɨrem natɨp mɨt em, ti pɨke hekrit heke herwe hei han.” 29  * Jo 6:68-69Hɨrak Jisas kitorhi, “Te yi han kitet hi keimɨn?” Hɨrak Pita ketpɨwek, “Ti Mɨtɨk Krais kerek God kehimɨtanit kerek ti ekepai haiu mɨt keriyen.” 30  * Mk 9:9Jisas ketpor hɨm iuwe, “Yi ap eiwepyapɨr hi keimɨn au emɨt!”
Jisas katɨp maain hɨrak kaki hɨrak pɨke kakɨkrit
(Mt 16:21-28; Lu 9:22-27)
31 In ek, hɨrak kinɨn ketpor kar ik: “Maain hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi yɨnk kai kakiyewo iuwe. Haairer netike mɨt iuwe pris kerek newet God menmen me mɨt, hɨr netike mɨt ninɨn nertei hɨm lo me Moses, hɨr nanɨneina te hɨr naniyep hi hahi. Te maain wɨ wikak, hi pɨke ekrit ehu.” 32 Jisas katɨp hɨm kepakɨn menmen au, hɨrak kewepyapɨrem. Te Pita ketpɨwek keriyaak keiyɨnk ken pɨn eik hɨrak kenerek ketpɨwek kar ik: “Ti han kitet menmen mar im au emɨt.” 33 Jisas keweikɨn kɨr mɨt disaipel nɨrak han te hɨrak kene Pita ketpɨwek kar ik: “Seten ti enopɨn ekeipno. Ti ap han kitet menmen har ke God han kitetim au. Ti han kitet menmen har ke mɨt keriyen.”
34  * Mt 10:38-39Maain Jisas kenɨne mɨt yapɨrwe netike mɨt disaipel nɨrak. Hɨr nan nererik nau, te hɨrak ketpor kar ik: “Neimɨn hɨr hanhan nanisɨsa nanɨmtau hɨm mai, hɨr hanhan hɨras au. Hɨr ap nehɨnhɨn enɨnaain menmen enum mamnen mamriwaank nentar hɨr nises hɨm mai. 35  * Lu 17:33; Jo 12:25Neimɨn nɨrɨak ek au, te hɨr nare nanu nanɨt menmen yapɨrwe, maain hɨr maain nani. Te neimɨn nani nanɨntar hɨm mai hɨr nisesim, hɨr nantikewa nanu nanɨt. 36 Mɨtɨk hak keit menmen yapɨrwe me tɨ te hɨmɨn kɨrak hɨrak kakɨwaank, mamɨrkeik te hɨram mamkepik hɨrak kaktike God tatu werek a? Taauye! 37 Mɨtɨk kakwet God mekam te hɨrak kakwetɨwek hɨmɨn hak yaaik kɨrak a? Taauye! 38  * Mt 10:33Neimɨn ne yi mɨt yi yɨnk enuk ap eitɨp mɨt enun ne tɨ ik yi yises hɨm mai, maain me wɨ hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi heit menmen me Haai merhihe mewepna, hi anen ehɨrp tɨ hetike mɨt ensel nai, hi eweikɨn sip ewet yi mɨt.”

*8:2 Mk 6:34-44

*8:11 Mt 12:38

*8:12 Lu 11:29

*8:15 Lu 12:1

*8:17 Mk 6:52

*8:18 Jer 5:21; Esi 12:2; Mk 4:12; Ap 28:26

*8:19 Mk 6:41-44

*8:20 Mk 8:6-9

*8:23 Jo 9:6

*8:26 Mk 7:36

*8:28 Mk 6:15

*8:29 Jo 6:68-69

*8:30 Mk 9:9

*8:34 Mt 10:38-39

*8:35 Lu 17:33; Jo 12:25

*8:38 Mt 10:33