28
Menmen Pol kɨrɨakem keit wit Molta
Haiu mɨpiun tenhaan ke pɨn eik, mɨt han nan netpai tɨ ik kerek wan kimaak keketik kau nɨmɨn niuk mɨrak Molta. * 2Ko 11:27Mɨt ne wit in nerekyai yaaim. Hawɨ epei kan, nɨme mewep te hɨr nɨmansi neriyei man menep mau si mewim. Pol keit haak mei kakwisɨm mamwaai si, manpen asp (hɨrak kɨre manpen siurp) kerek kɨsawɨn kɨnɨk haak hɨrak ketpaan ken kentar haak mɨwaai si hɨram sisi. Hɨrak ketpaan ken kenep Pol kau his mɨrak kemenkekik kau keit. Mɨt ne wit in nɨr manpen siurp (o yenmik) kemenkekhis me Pol hɨr natɨpan nar ik: “Nɨpaa mɨtɨk ik kenep mɨtɨk kaa, te tɨpir kaiu ap kakwisɨk kaku au. Hɨrak kinɨn wan te in ek kaki.” * Mk 16:18Au, Pol kemiyepep his manpen (o yenmik) kenke kekre si hɨrak ap kɨnap au. * Ap 14:11Mɨt netpepik nare te his mɨrak mɨniu o hɨrak kenkewɨn kaki. Hɨr netpepik netpepik, hɨr ap nɨr menmen mar ik nɨpaa au, hɨr neweikɨn han kɨr natɨp nar ik: “Au, mɨtɨk ik hɨrak kɨre God.”
Tɨ menep wit kerek manpen kenep Pol hɨram tɨ me mɨtɨk iuwe naanmɨpre wit wan kimaak keketik kau nɨmɨn ik e niuk mɨrak Pablias. Mɨtɨk ik kan ketaihis keriyei ken wɨnak kɨrak, te hɨrak naanmɨrei werek werek ere wɨ wikak. Haiu mepu en, Pablias haai kɨrak kɨnap yɨnk sisi kesiuwe mune kɨwaai yeno. Pol ken haau kɨrak kitehi God ek. Kitehi God ek, hɨrak kewis his meterik hɨrak kekepik kɨre yaaik. Hɨrak kɨrɨak menmen im, hɨr mɨt yapɨrwe ne wit wan kimaak keketik hɨr nɨnap, hɨr nan te Pol kɨrɨaki yaain. 10 Pol kɨrɨaki nɨre yaain, hɨr newetei menmen yaaim yapɨrwe. Maain haiu mau sip mɨnaiwɨri hɨr newis menmen yapɨrwe te haiu mamɨm me wɨ haiu mau sip mampɨno.
Haiu mepno ere mɨpiun Rom
11 Wenke wikak epei au, haiu mɨnaaiwɨr wit Molta haiu mau sip me Aleksandria niuk mɨram “Tɨpir wik.” Hɨr newis ninaan me tɨpir mɨt nenewem “Tɨpir wik” nentar ninaan me nɨkerek hɨrakɨt wik te tɨpir niuk mɨrak Sus tau sip paan kɨram. Sip im nɨpaa hawɨ hɨtan, hɨram mepu wit Molta. 12 Haiu mɨnaaiwɨr Molta epei au, haiu merekir wan men ere mɨpiun wit Sairakyus. Haiu mɨpiun wit Sairakyus, haiu mepu en wɨ wikak. 13 Haiu mɨnaaiwɨr sairakyus mepno ere mɨpiun wit Risiam. Wɨ ham miutɨp nɨme mɨniu mar ke wenituk te haiu men me wɨ wik haiu mɨpiun wit Pyutiolai. 14 Haiu mepu wit Pyutiolai, haiu mɨr mɨt han kerek nises hɨm me Krais. Hɨr netaihis haiu mamu mamkiteri ere wɨ hispɨnak wik (7). Marim haiu mɨpiun Rom. 15 Mɨt kerek nises hɨm me Krais neit wit iuwe Rom hɨr nemtau haiu mamnen, te hɨr nen ere nɨpiun wit ke maket ke Apias ketike wit niuk mɨrak “Wɨnak Pasenda Wikak,” hɨr newenaiyipɨr. Hɨr newenaiyipɨr epei au, Pol han yaaik kitehi God ketpɨwek hɨrak yaaik.
16  * Ap 24:23Me wɨ kerek haiu mɨpiun wit Rom, mɨt ne gavman newis Pol hɨrekes kau wɨnak hak kiutɨp, mɨtɨk ke ami kiutɨp naanmɨprewek.
Pol kewepyapɨr hɨm me Krais keit wit Rom
17  * Ap 25:8Pol kau wɨnak eik ere wɨ wikak, hɨrak kesiuwe mɨtɨk kitehi mɨt iuwe ne weiwɨk me Isrel nau en, hɨr enɨnen enrerik enɨmtau hɨm me Pol. Hɨr nererik epei au, Pol ketpor kar ik: “Nai yinan, hi ap hɨrɨak menmen enum me mɨt ne weiwɨk maiu o hi eweikɨn sip ewet menmen nɨpaa maamrer nai nisesim neweteiyem au, te mɨt ne Jerusalem hɨr netauhis weinɨm newisa hekre wɨnak enuk neriuweta hen mɨt iuwe ne Rom. 18  * Ap 26:31Hɨr mɨt ne gavman ne Rom nitauhi me menmen im hɨr nare nesiupena nentar hɨr nertei hi ap hɨrɨak menmen enum te hi hahi. 19  * Ap 25:11Au, mɨt iuwe ne Isrel nɨnapen hɨr nansiupena te hi hatɨp ‘Mɨtɨk iuwe Sisa ekɨmtau hɨm mai.’ Hɨr neriuweta hi han te hi ap esiuwe hɨm mei me menmen enum hɨr nɨrɨakem au. 20  * Ap 24:15Hi hentar menmen im hi hitihi yi mɨt yi einen te hi hetpi menmen. Sen im mau his mai mentar hi hises hɨm me hɨrak Mɨtɨk Iuwe kerek mɨt ne Isrel yapɨrwe nemeriyɨwek kaknen kakɨkaap haiu mɨt.”
21 Pol katɨp epei au, hɨr netpɨwek nar ik: “Haiu ap meit tɨwei meke wit Judia mɨt nesiuwerem me ti au. Naiu yinan han ap neke Judia nan in netpai me menmen im, te hɨr natɨp ti hɨrɨak enum au. 22  * Ap 24:14Haiu hanhan mamɨmtau menmen ti han kitetim mentar haiu mertei mɨt nerer wit wit natɨp enum me mɨt nises hɨm im ti hisesim.”
23 Hɨr natɨp epei au, hɨr nɨmat wɨ nanɨnen nanɨmtau hɨm me Pol. Wɨ hɨr nɨmat nanɨmtau menmen, mɨt yapɨrwe nan wɨnak ke Pol kepwik. Wepni ere wɨtaan Pol ketpor hɨm kewepyapɨr hɨm me God kakinɨn naanmampre mɨt. Hɨrak kare kakri han kɨr keteiknor Jisas hɨrak Mɨtɨk Krais kerek God keriuwetek kan kɨkaap haiu mɨt hɨrak ketpor hɨm nɨpaa Moses ketike mɨt profet hɨr newisɨm mau tɨwei. 24 Mɨt han nises hɨm mɨrak, mɨt han au hɨr nɨnaain. 25 Hɨr nɨnaaiwɨr wɨnak ke Pol hɨr natɨp namɨnanem neriuwe hɨm me Pol. Hɨr natɨp namɨnanem nentar hɨm Pol ketporem mɨkaru. Hɨrak katɨp kar ik: “God Hɨmɨn Yaaik katɨp werek wɨ nɨpaa hɨrak katɨp profet Aisaia hɨm mɨrak hɨrak katɨp maamrer ni em. Nɨpaa hɨrak katɨp:
26  * Ais 6:9-10; Mt 13:14-15‘Ti eno etɨp mɨt in ne weiwɨk me Isrel menmen im: Maain yi yayɨmtewem yayɨmtewem te yi ap yayɨrteiyem au. Yi eiyɨrem eiyɨrem te yi ap eiyɨrem werek au.
27 Han ke mɨt in epei ken sip, hɨr nemesɨs nɨkɨp ap nemtau hɨm hɨr ap nɨr menmen werek werek au, hɨr nɨnapɨpɨ. Hɨr nɨrɨak menmen im au, te hɨr enɨr menmen neriuwe nanamɨr, hɨr enɨmtewem enriuwe nɨkɨp mɨr, hɨr han kɨr enɨrtei menmen werek werek te hɨr enweikɨn sip enisɨsa te hi God hi ekepi.’ ”
28  * Sam 67:2; Lu 3:6; Ap 13:46, 18:6Pol katɨp hɨm ham mar ik: “Hi hetpi te yi yertei werek. Hɨm yaaim me God kakɨkaap haiu mɨt hɨram epei man mɨt ap ne weiwɨk me Isrel. Hɨr keriyen nanɨmtewem nanisesim.” [ 29 Pol katɨp menmen im epei au, hɨr mɨt ne weiwɨk me Isrel nɨnaaiwɨr wɨnak kɨrak hɨr natɨpan nenehan wɨsenum me menmen hɨrak ketpim.]
30  * Ap 28:16Pol kewɨr pewek katɨn wɨnak ik hɨrak kewik ere tito wik, hɨrak keithis mɨt kerek nan nɨrek, 31  * Ap 28:23hɨrak ketpor hɨm kewepyapɨr menmen me God kakinɨn mɨt kewepyapɨr me Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais. Hɨrak ap kɨnaain au, hɨrak katɨp mɨt yapɨrwe, mɨt ap netpɨwek nar ik: “Ti ap atɨp im au emɨt.”
Mepɨr keremem

*28:2 2Ko 11:27

*28:5 Mk 16:18

*28:6 Ap 14:11

*28:16 Ap 24:23

*28:17 Ap 25:8

*28:18 Ap 26:31

*28:19 Ap 25:11

*28:20 Ap 24:15

*28:22 Ap 24:14

*28:26 Ais 6:9-10; Mt 13:14-15

*28:28 Sam 67:2; Lu 3:6; Ap 13:46, 18:6

*28:30 Ap 28:16

*28:31 Ap 28:23