25
Pol katɨp kar ik: “Mɨtɨk iuwe Sisa ke Rom kakɨmtau hɨm mai”
Mɨtɨk iuwe Festas epei kan naanmɨmpre provins ke Judia wɨ wikak keremem, * Ap 24:1, 25:15hɨrak kɨnaaiwɨr wit Sisaria ken Jerusalem, mɨt iuwe pris netike mɨt iuwe ne kaunsil nesiuwe hɨm Pol. Hɨr nitehi Festas * Ap 23:15hɨrak kakrekiyor menmen yaaim kakri Pol keiyɨk kaknen Jerusalem kakɨntar hɨr epei nimenɨpɨn nanɨnep Pol nanwisɨk yayiwe yinak. Festas ketpor, “Mɨtɨk Pol kepu kekre wɨnak enuk keit Sisaria. Hi hɨrekes menep te hi pɨke eno. Yi eitɨp mɨt ni iuwe nanɨno nantikewa haiu mamno wit Sisaria. Mɨtɨk ik kɨrɨak menmen enum te hɨr nansiuwek hɨm.”
Hɨrak ketpor epei au, hɨrak wen kepu ein ere wɨ hispɨnak wikak (8) o wɨ hiswiyen (10) epei au, hɨrak pɨke ken Sisaria. Hɨrak pɨke ken Sisaria wɨ ham hɨrak kau wɨnak ke gavman kerek mɨt nesiuwe hɨm neitai en, hɨrak katɨp Pol eknen. * Ap 24:5-6, 13Pol epei kan, te mɨt ne Isrel kerek neke Jerusalem nan, hɨr nerp nesiuwe hɨm te hɨr ap neteikɨn werek werek Pol kɨrɨak menmen enum im au. Hɨr nesiuwe hɨm weinɨm. Pol kɨkaap hɨrekes katɨp, “Hi ap hɨrɨak menmen enum herekir hɨm me mɨt ne Isrel o wɨnak iuwe ke God keit Jerusalem o ke mɨtɨk iuwe Sisa ke Rom au.”
* Ap 24:27Pol katɨp epei au, mɨtɨk Festas hanhan kɨrɨak mɨt ne Isrel han yaaik neriuwerek te hɨrak katɨp Pol kar ik: “Hɨrak werek te ti etikewa euno wit Jerusalem te hi emtau mɨt nesiuwut hɨm ein o au?” 10 Pol pɨke ketpɨwek, “Hi herp wɨnak ke gavman ke Rom, mɨt hɨr nemtau mɨt nesiuwe hɨm menmen. In ek kerekek ti emtau hɨm te ti etɨp menmen. Hi ap hɨrɨak mɨt ne Isrel menmen enum au. Yi yetike mɨt in ne Isrel yerteiyem. 11 Hi hɨrɨak menmen enum te hi hahi ehɨnterim, hɨram menmen weinɨm. Hi hahi kerekek, o au en, mɨt hɨr nesiuwe hɨm weinɨm me menmen hi hɨrɨakem, mɨtɨk ap kakriyaa kakriuweta te hi eno his mɨr hɨr naniyep hi hahi. Hi atɨp mɨtɨk iuwe Sisa ke Rom ekɨmtau hɨm mai.” 12 Hɨrak katɨp epei au, mɨtɨk Festas ketike mɨt nɨrak kerek nekepik neriuwe hɨm mɨt iuwe ne Rom netpim, hɨr newepnak. Hɨr newepnak netpim nepei au, hɨrak katɨp Pol, “Nɨpaa ti hitehi mɨtɨk iuwe ke Rom kakɨmtau hɨm mit, te in ek haiu matɨp ti eno Rom ehɨrek.”
Festas kitehi mɨtɨk iuwe Agripa ke Pol
13 Maain wenke ham, mɨtɨk iuwe gavman Agripa ketike yenten pɨrak Benaisi nan wit Sisaria nanɨr Festas nanɨtpɨwek hɨr han yaaik hɨrak kan kau en. 14  * Ap 24:27Hɨr nepu en wɨ meiyam, Festas katɨp Agripa menmen me Pol. Hɨrak ketpɨwek kar ik: “Mɨtɨk kiutɨp keit in kerek nɨpaa hɨrak mɨtɨk Filiks kewisɨk kekre wɨnak enuk. 15  * Jo 5:28-29* Ap 25:1-2Hi hen wit Jerusalem, mɨt iuwe pris ne Isrel netike mɨt iuwe ne kaunsil nesiuwek hɨm nitauhi te hi atɨp hɨrak kaki. 16 Te hi hetpor gavman me Rom ap neriuwet mɨtɨk kakno his ke mɨt nankɨp ere mɨt ninɨn nansiuwe hɨm nanɨt ninaan me mɨtɨk hɨrak kakɨkaap hɨrekes kaktɨp hɨm.
17 “Hɨr epei nan in hi ap hemerɨr wɨ yapɨrwe au. Wɨ ham epei au, hi hen wɨnak ke gavman hemtau hɨm mɨr, hi hatɨp mɨt nai neithis Pol hɨrak kan. 18  * Ap 18:15Mɨt kerek hanhan nesiuwe hɨm hɨr nekrit te hɨr ap nesiuwe hɨm me menmen enum mar ke hi han kitet nansiuwerem au. 19 Hɨr netikerek natɨpan nenehan me menmen me hɨm lo me Moses kerek hɨr nisesim, hɨram metike hɨm me mɨtɨk niuk mɨrak Jisas nɨpaa kaa. Au, Pol katɨp hɨrak kekrit kepu. 20  * Ap 25:9-12Hi ap han kitet werek werek te hi hises menmen im te hi hitehi Pol hɨrak werek kakno wit Jerusalem haiu mamɨmtau hɨm mɨt nesiuwerem mamɨt en. 21 Au, Pol katɨp hɨrak hanhan mɨtɨk iuwe Sisa ke Rom kakɨmtau hɨm mɨrak, hɨrak kaku wɨnak enuk te haiu naanmɨprewek. Hɨrak katɨp epei au, hi hatɨp mɨt naiu hɨr naanemprewek ere hi esiuwerek kakno mɨtɨk iuwe keit Rom.” 22 Hɨrak katɨp epei au, mɨtɨk Agripa katɨp Festas, “Hi hɨrekes emtau hɨm mɨrak.” Festas kewenhi kar ik: “Teipmen, ti emtau hɨm mɨrak.”
23  * Mt 10:18; Mk 13:9Hɨrakɨt tatɨp epei au, wanewik mɨtɨk Agripa ketike Benasi hɨr neses nan, mɨt yapɨrwe newenɨpi niuk neriuwe menmen hɨr nerekiyorem. Hɨr nan netike mɨt iuwe ne ami, mɨt iuwe ne wit, hɨr nan nau wɨnak kerek mɨt nererik nemtau hɨm. Epei au, Festas katɨp mɨt nɨrak hɨr nanɨno nanɨthis Pol neiyɨk nanɨnen. Hɨr neiyɨk nan epei au, 24  * Ap 22:22, 25:2, 7Festas katɨp kar ik: “Mɨtɨk iuwe gavman Agripa ti hetike mɨt yapɨrwe yan yayu in yetikewa. Yi yɨr mɨtɨk ik kerek mɨt yapɨrwe ne Isrel neit in netike mɨt ne Judia neit Jerusalem, hɨr nesiuwek hɨm. Hɨr nɨnap natɨp nar ik: ‘Haiu mɨnapen hɨrak kaku. Yi eikɨp kaki.’ 25 Hi hemtau hɨm mɨr te hi ap hemtau menmen hɨrak kɨrɨakem te hɨrak kaki kakɨnterim au. Hɨrak kitehi mɨtɨk iuwe Sisa ke Rom kakɨmtau hɨm mɨrak hi han kitet hi esiuwerek kakno. 26 In ek hi ap ertei hɨm enum me mɨtɨk ik hi ewis tɨwei mamno mɨtɨk iuwe ke Rom te hi hetɨwekhis kan kerp ninaan me ti mɨtɨk Agripa ti hetike yi mɨt yapɨrwe te yi eiyɨmtau hɨm mɨrak yi eikepaa te hi ewis menmen tɨwei esiuwerem mamno. 27 Menmen im hi han kitet hɨra enum. Hi esiuwe mɨtɨk ke wɨnak enuk kakno mɨtɨk iuwe Sisa ke Rom te hi ap ewis menmen enum hɨrak kɨrɨakem mau tɨwei hi ewisim hɨram enum.”

*25:2 Ap 24:1, 25:15

*25:3 Ap 23:15

*25:7 Ap 24:5-6, 13

*25:9 Ap 24:27

*25:14 Ap 24:27

*25:15 Jo 5:28-29

*25:15 Ap 25:1-2

*25:18 Ap 18:15

*25:20 Ap 25:9-12

*25:23 Mt 10:18; Mk 13:9

*25:24 Ap 22:22, 25:2, 7