13
Jisas katɨp mɨt nanɨwaank wɨnak iuwe ke God
(Mt 24:1-2; Lu 21:5-6)
Jisas hɨrak kɨnaaiwɨr wɨnak iuwe ke God kakno witeik, hɨrak mɨtɨk hak disaipel kɨrak ketpɨwek kar ik: “Mɨtɨk Iuwe ehɨrem. Nan im yaaim. Wɨnak im yaaim.” * Lu 19:44Jisas ketpɨwek kar ik: “Ti ehɨr wɨnak yapɨrwe im e? Maain nan im mɨt han nanɨnen hɨr nanwenem mamwaai tɨ weinɨm.”
Jisas katɨp maain menmen enum mamnen
(Mt 24:3-14; Lu 21:7-19)
Hɨr nen nau mɨniu (o neiyɨp) mɨt nenewem neiyɨp me nu Oliv hɨram menep wɨnak iuwe ke God pɨnak ein. Te Pita, Jems, Jon, tetike Andru hɨrakɨt tan menep titɨwekhi hɨm tar ik: “Ti etpai me wɨ God kehimɨtan menmen im hɨram mamnen. Mekam maminɨn mamnen te haiu mamɨrtei God kakrɨakem?” Jisas ketpor hɨm mɨrak mar im: “Yi naanmampre hɨras te hɨr mɨt nanwisiyek au. * Jo 5:43Mɨt yapɨrwe hɨr nanɨnen nanɨkrehɨr kai nantɨp mɨt miyapɨr ne tɨ nanɨr ik: ‘Hi Mɨtɨk Iuwe Krais kerek God kehimɨtena hi han kerekek.’ Hɨr nanwisorek hɨr nanisesi. Maain yi eiyɨmtau hɨm me mɨt hɨr nantɨp mɨt hɨr nanɨnepan menep o mɨt nanɨnepan yanɨmɨn, yi ap han ekɨkrit ein ein au emɨt. Menmen im maminɨn mamnen te wɨ epei mamnen wen au. * Ais 19:2; 2Kro 15:6Mɨt ne weiwɨk ham hɨr netike mɨt ne weiwɨk ham hɨr nanɨnepan. Mɨt ne wit hak nantike mɨt ne wit hak hɨr nanɨnepan. Tɨ kaktanɨk heriyai heryiyai. Hawɨ au te ni meiyam mami mamɨt menmen au. Menmen enum im maminɨn mamnen te maain God skelim mɨt me menmen enum hɨr nɨrɨakem. Hɨram mar ke mɨte weteiknen. Maain hɨre wawine nɨkan.
* Mt 10:17-20“Yi naanmampre hɨras me menmen im e. Maain hɨr mɨt nantihis nanɨryi yi yaino wɨnak ke kaunsil. Hɨr nanɨt nɨpɨn naniwep yayɨt wɨnak ke God. Yi yayɨrp yayɨt wɨnak ke kaunsil me gavman nantike mɨt han ninɨn naanmɨpre wit heriyai heriyai yayɨntar yi yises hɨm mai. Te yi eiyɨtpor menmen mai. 10 Yi eiyɨtpor hɨm mai maminɨn, te mɨt nerer wit wit hɨr nanɨmtewem. Te maain wɨ enum mamnen. 11  * Lu 12:11-12* Mt 10:19-22Maain yi eiyɨrp wɨnak ke kaunsil yi han ekitet yapɨrwe hɨm mekam yi eiyɨtpor au emɨt! Menmen God Hɨmɨn Yaaik kakɨtpiyem kakwetiyem, yi eiyɨtpim. Menmen me han ki au. Taauye! 12 Heiyiuwerer nanwet mɨt enun kikrek nɨr hɨr nanɨnɨp nani. Haairer nanwet mɨt enun nɨkerek nɨr, nɨkerek han nanwet mɨt enun haairer o miyerer hɨr mɨt nanɨnɨp nani. 13  * Jo 15:18-21Maain mɨt yapɨrwe hɨr han enuk nɨneini nanɨntar yi yises hɨm mai. Te neimɨn nanu nanɨt nanisɨsa ere hɨr nani, maain hi etorhis hɨr nanu nantikewa haiu mamu mamɨt wit ke God.
Maain menmen enum enum mamnen
(Mt 24:15-28; Lu 21:20-24)
14  * Dan 9:27, 11:31, 12:11“Maain yi yayɨr menmen enum mamɨwaank wit mamtike mɨtɨk hɨrak kakɨrp wit kerek God keriuwesɨsek. (Mɨt kerek nekine tɨwei ik nɨkɨp emnep yi han ekitet menmen im werek werek.) Yi mɨt miyapɨr yayu provins Judia me wɨ im yi eirɨr eino einiu mɨniu o neiyɨp. 15  * Lu 17:31Mɨtɨk kerek kau kentar wɨnak siup, hɨrak ekɨkɨuwe eknen ekɨrp tɨ, hɨrak ap kakno wɨnak nɨmɨn ein kakɨt menmen au emɨt! Hɨrak ekrɨr ekno waswas kerekek. 16 Mɨtɨk hak keit ni hɨrak pɨke kakweikɨn kakɨt saket mɨrak au, emɨt! Hɨrak kakrɨr waswas kerekek. 17  * Lu 23:29Miyapɨr kerek hɨr nepɨtu o miyapɨr hɨr newet nɨkerek nɨm hɨr naam, menmen im enum mamnen mamɨwaanki. 18 Yi eiyitehi God te menmen im mamnen wɨ me hawɨ hɨtan au emɨt! 19  * Dan 12:1; Joe 2:2; Rev 7:14Maain me wɨ eim, hɨr mɨt menmen mamɨwaanki iuwe. Nɨpaa wɨ God kewis tɨ ketike nepni ere in, menmen ap mewaank mɨt nanɨr ke menmen im mamɨwaanki au. Wɨ eim epei man, maain menmen mamɨwaank mɨt nanɨr im taauye! 20 God hɨrak keremir wɨ im au, te mɨt yapɨrwe hɨr nani nanɨnektɨn te wit weinɨk. Te hɨrak keremir wɨ yinam me mɨt nɨpaa hɨrak kehimɨteni hɨr nɨrak, hɨr nises hɨm mɨrak hɨrak kakɨkepi.
21 “Maain wɨ eim e, te mɨtɨk hak kakɨtpi kakɨr ik: ‘Eiyɨrek, hɨrak Mɨtɨk Krais hɨrak keit in.’ O mɨtɨk hak kakɨtpi, ‘Hɨrak kerp ein.’ Yi ap eiyɨmtau hɨm im au emɨt! 22  * Diu 13:1-3; Rev 13:13Mɨt enun tawewai (o newenɨn hɨm) nanɨnen nanɨtpi, ‘Hi Mɨtɨk Krais’ o hɨr nantɨp, ‘Hi mɨtɨk profet hi ewepyapɨr menmen me God.’ Hɨr nanrɨak mɨt menmen yaaim nɨpaa hɨr nɨrem au mamɨt nepni o nanɨt tɨ. Hɨr nanrɨakem te hɨr nare nanri han ke mɨt God kehimɨteni hɨr nɨrak, hɨr nanwisorek nanises hɨm mɨr, te hɨr au taau. 23 Yi naanmamre hɨras. Maain menmen mamnen mamɨr ke hi epei etpiyem.
Maain hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi pɨke anen
(Mt 24:29-31; Lu 21:25-28)
24  * Ais 13:10; Rev 6:12-14, 8:12“Maain wɨ im, menmen enum mamɨwaank mɨt epei au, wepni kakɨr iuwe au, hɨrak kakweikɨn kakre wɨtaan, wenke ap te kakɨr taau. 25 Hɨr hɨram mau nepni hɨram mamɨnke, menmen eim meit nepni hɨram mamtanɨk. 26  * Rev 1:7Menmen im epei man, te hɨr mɨt nanɨra hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi anen ewepyapɨr hɨrekes akre napɨ ke nepni. Menmen me haai merhɨhe mewepna, hi anen ehinɨn naanmampre mɨt. 27  * Mt 13:41Hi esiuwe mɨt ensel ne wit ke God hɨr nanɨno nanrer wit wit nanɨthis mɨt miyapɨr hi ehimɨteni hɨr nises hɨm mai.
Nu fik meteiknai menmen me wɨ maain menmen mamnen
(Mt 24:32-35; Lu 21:29-33)
28 “Nu fik hɨram meteikni menmen me wɨ maain menmen mamnen. Maain wɨ kerek heneik mɨram hɨram mamsiunen, yi eiyɨrtei menep te wepni yaaik. 29 Mar nu im, maain yi yayɨr menmen im hi hetpiyem hɨram mamnen, yi eiyɨrtei hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe menep te hi pɨke anen. 30 Hi hatɨp werek. Mɨt miyapɨr in ek nepu nepeit, hɨr ap te nani ere menmen im hi hetpiyem hɨram mamnen. 31 Nepni metike tɨ mamwep mamweikɨn mamre nɨme mamɨwaank mamɨt te hɨm mai au mamu mamnen mamɨr ke hi hetpim.
Mɨt hɨr ap nertei me wɨ menmen im mamnen au
(Mt 24:36-44; Lu 17:26-30, 34-36)
32  * Ap 1:7“Me wɨ menmen im mamnen, mɨt hɨr nepɨtariyem, mɨt ensel ne wit ke God hɨr nepɨtariyem, hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi epɨtariyem. God Haai kerekek hɨrak kerteiyem. 33  * Mt 25:13-14Yi naanmampre hɨras. Yi yepɨtari wɨ menmen im mamnen. 34 Menmen mamnen mamɨr ke mɨtɨk iuwe hak kakno yanɨmɨn. Te mɨt nɨrak nepɨtari wɨ mekam hɨrak pɨke kaknen. Hɨrak kehimɨtan mɨt hɨr naanmɨpre wɨnak kɨrak, hɨrak katɨp mɨtɨk hɨrak naanmɨpre weipɨr ke nɨwa ke wit kɨrak. Hɨrak ketpɨwek hɨm iuwe hɨrak naanmɨprewek werek werek. 35  * Lu 12:36-38Te yi mɨt naanmamre hɨras werek werek. Yi yepɨtari wɨ me Haai ke wɨnak hɨrak pɨke kaknen. Hɨrak kaknen wɨtaan o wɨ nɨmɨn o wanewik toto o wepni o hɨnkewɨ, yi yepɨtariyek. 36 Yi naanmɨpre hɨras te hɨrak kaknen wasenum kakri yi yaiwaai yi ap yayises hɨm mɨrak au. 37 Menmen hi hetpiyem, hi hetpiyem mamno mɨt miyapɨr yapɨrwe. Yi yapɨrwe naanempre hɨras! Yi yepɨtari wɨ mekam hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi pɨke anen.”

*13:2 Lu 19:44

*13:6 Jo 5:43

*13:8 Ais 19:2; 2Kro 15:6

*13:9 Mt 10:17-20

*13:11 Lu 12:11-12

*13:11 Mt 10:19-22

*13:13 Jo 15:18-21

*13:14 Dan 9:27, 11:31, 12:11

*13:15 Lu 17:31

*13:17 Lu 23:29

*13:19 Dan 12:1; Joe 2:2; Rev 7:14

*13:22 Diu 13:1-3; Rev 13:13

*13:24 Ais 13:10; Rev 6:12-14, 8:12

*13:26 Rev 1:7

*13:27 Mt 13:41

*13:32 Ap 1:7

*13:33 Mt 25:13-14

*13:35 Lu 12:36-38