7
Mɨt ne Isrel nar 144,000 hɨr ensel ne God newis mak mau maat kɨr
* Jer 49:36; Dan 7:2Maain hi hɨr mɨtɨkɨt ensel tekyaait (4) terp teweikɨn tɨ mɨt newim. Hɨrakɨt terp tewen nɨme te hɨram ap mɨniu meit wit o wan au. Hɨram ap mɨniu menep nu memenpep tɨwei au. Hi hɨret epei au, hi hɨr ensel hak ke God kerek kepu, hɨrak keke wit wepni kokai kan, hɨrak ketenen mak ke God kekre his mɨrak. Hɨrak kɨnap kenɨne hɨm iuwe katɨp ensel tekyaait (4) kerek God ketpɨwekɨt hɨrakɨt tatɨwaank tɨ mɨt newik kekite wan. * Esi 9:4, 6; Rev 9:4Hɨrak ketpɨwekɨt kar ik: “Yi ap yayɨwaank tɨ o wan o nu mau tɨ ere haiu ensel in haiu mamwis mak me God mamu maat ke mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God meteikɨn hɨr nɨrak te menmen mamɨwaanki au. Maain yi yayɨwaank menmen.” * Rev 14:1, 3Hɨrak katɨp epei au, hi hemtau hɨr newis mak me God mau maat ke mɨt miyapɨr. Hɨr netpo hɨr newis mak me God mau maat ke mɨt miyapɨr ne Isrel nar ke 144,000 mɨt. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Juda 12,000 neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Ruben 12,000 neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Gat 12,000 neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Asa 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Naptalai 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Manasa 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Simion 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Livai 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Isaka 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Sebyulan 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk me Josep 12,000 mɨt neit mak. Hɨr ne weiwɨk miutɨp me Bensamin 12,000 mɨt neit mak. Hɨr mɨt yapɨrwe in e hɨr neit mak me God mewi.
Mɨt miyapɨr yapɨrwe newenɨpi niuk me God
* Rev 5:9, 6:11Maain, hi hɨr mɨt miyapɨr yapɨrwe te hi ap hewenhisi au. Hɨr nerer wit wit, yɨnk mɨr ham ham, hɨr ne weiwɨk ham ham yapɨrwe, hɨr natɨp hɨm ham hɨm ham yapɨrwe. Hɨr nerp ninaan me Mɨtɨk Iuwe kau yeno mɨrak ketike Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip. Mɨt miyapɨr in hɨr namɨr laplap nokim mɨre hike, hɨr netenen wapnake mekre his mɨr meteikɨn hɨr ninɨn menmen enum. 10  * Rev 12:10Hɨr netenen wapnake mekre his mɨr, hɨr nɨnap natɨp hɨm iuwe, “God kaiu kerek kau yeno mɨrak, hɨrak ketike Mɨtɨk kerek keweikɨn kɨre Sipsip hɨrakɨt epei tekepai pɨke tetaihis haiu mepu werek werek.” 11 Mɨt yapɨrwe ensel nerp neweikɨn yeno me Mɨtɨk Iuwe ketike menmen tekyaait kerek hɨram mepu, metike mɨt iuwe nar 24. Ensel hɨr newen ninɨp nɨwaai tɨ menep yeno im newenɨpi niuk me God. 12  * Rev 5:12, 11:17Hɨr natɨp nar ik: “Haiu matɨp werek. Haiu han yaaik iuwe mamriuwe God kaiu. Haiu matɨp me menmen yaaim mɨrak. Hɨrak kerekek kertei menmen werek werek, haiu matɨp hɨrak yaaik. Hɨrak niuk mɨrak iuwe, hɨrak mɨtɨk enuk manp enuk kinɨn menmen yapɨrwe. Haiu hanhan menmen yapɨrwe hɨram mamwenɨpi niuk mɨrak tipmain tipmain enum eik.”
Mɨt nɨnaaiwɨr menmen enum nɨpaa manɨp neit tɨ te hɨr nepu werek
13  * Rev 7:9Mɨtɨk iuwe kiutɨp nɨmɨn ke mɨt iuwe nar ke 24 hɨrak kan kitauhi kar ik: “Ti hertei mɨt ein kerek namɨr laplap mɨre hike? Hɨr nei ne nein? Hɨr neke nein nan?” 14  * Mt 24:21Hi hewenhi hetpɨwek har ik: “Ti kerekek ti herteiri. Hi au.” Hɨrak katɨp, “Mɨt miyapɨr in hɨr mɨt enun nepan hɨr nerekyor enum nanɨp naa. Hɨr nises hɨm me God werek werek, te menmen im hɨram mar ke hɨr nekemyet laplap mɨr meriuwe hemkre me Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip te laplap mɨr hɨram mɨre hike enum meit meteikɨn han kɨr hɨrak yaaik prar prar. 15  * Rev 3:12Hɨr wen nises hɨm me God mɨt nanɨp naa, te hɨr in ek hɨr nerp ninaan me God kau yeno mɨrak, hɨr wɨtaan wanewik hɨr nɨrɨak menmen mɨrak neit wɨnak kɨrak yaaik neit nɨmɨn en. Hɨrak God kerek kau yeno mɨrak hɨrak naanmampror. 16  * Ais 49:10Maain hɨr ap nɨnpɨ mamɨn meiyam o hanhan nanɨm tɨpar meiyam nanu enum nanɨr ik ek au. Wepni (o yanm) ap kaknɨp o sɨwaan ap mamnɨp au. 17  * Rev 5:6, 21:4; Jo 10:11; Sam 23:2; Ais 25:8Hɨr nanu werek nanɨntar Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip kerek kerp nɨmɨn me yeno me God, hɨrak naanmamror kɨre mɨtɨk naanempre sipsip. Hɨrak keriyei keri kakno wit kerek hɨtɨk tɨpar mɨwaai mekrerem. Mar im hɨrak naanmamre mɨt miyapɨr hɨr hekrit hekrit hɨr han yaaik nanu nanɨt menmen yaaim. God kaksiunen wan tɨpar mau nanamɨr kɨr te maain hɨr ap pɨke nankɨt meiyam au.”

*7:1 Jer 49:36; Dan 7:2

*7:3 Esi 9:4, 6; Rev 9:4

*7:4 Rev 14:1, 3

*7:9 Rev 5:9, 6:11

*7:10 Rev 12:10

*7:12 Rev 5:12, 11:17

*7:13 Rev 7:9

*7:14 Mt 24:21

*7:15 Rev 3:12

*7:16 Ais 49:10

*7:17 Rev 5:6, 21:4; Jo 10:11; Sam 23:2; Ais 25:8