8
Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip kewep tɨrhin hispɨnak wik (7) mau tɨwei
* Hab 2:20Hi hɨr menmen im epei au, hi hɨr Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip pɨke kewep tɨrhin namba 7. Hɨrak kewep tɨrhin ik kau tɨwei, maain kike, menmen yapɨrwe meit wit ke God kekintɨp wɨre wɨre meit. Menmen mekintɨp wɨre wɨre meit ere werek, hi hɨr ensel hispɨnak wik (7) kerek nerp ninaan me God. Hɨr nari taur hispɨnak wik (7) netenenim, maain hɨr netenwim nɨram. * Rev 5:8, 9:13; Eks 30:1-3Hɨr neit taur hispɨnak wik (7) nepei au, hi hɨr ensel hak kan kerp menep kɨnaan alta ketenen menmen mɨre mɨn hɨram me gol. Mɨn im hɨram menmen me metenen waniu (o win) maain hɨr si tatɨm, si tɨwekre mɨram hɨram mɨnɨn yaaim. Hɨrak keit waniu (o win) yapɨrwe, te hɨrak kakɨsiyem mamriuwe hɨm kerek nɨpaa mɨt nises God hɨr nitɨwekhi menmen meriuwerem. Hɨrak kakɨsiyem kakɨntar kɨnaan merp menep yeno God kewim te hɨrak han yaaik keriuwerem. * Rev 5:8Hɨrak kesiyem, si tɨwekre mɨram, metike hɨm nɨpaa mɨt nises God hɨr nitɨwekhi menmen meriuwerem, hɨram mɨniu menep ninaan me God me his me ensel keit ninaan mɨrak. * Lev 16:12; Eks 19:16-19; Rev 4:5, 11:19, 16:18Si tɨwekre mɨniu men, ensel keit si mau kɨnaan kewisɨm mekre mɨn me gol, keteikɨn in ek God kemtau menmen mɨt nɨnɨk kɨnaan nitɨwekhiyem hɨrak kaknep mɨt kakriuwerem, hɨrak keiyɨm kewɨrem men tɨ. Hɨrak kewɨrem men tɨ mɨt newik, hɨram nepni mewenɨn mɨr mɨre si, si men in men ein, menmen iuwe mepupu mekre nepni, tɨ kɨtanɨk enuk.
Ensel tekyaait (4) te ensel hispɨnak wik (7) tetenwo taur mɨrakɨt.
Hɨrak ensel kewɨr mɨn mɨre gol men tɨ, ensel nar hispɨnak wik (7) kerek netenen taur, hɨr newis taur mau hɨm kɨr nantenwewim. * Eks 9:23-26; Esi 38:22; Joe 2:30Hɨrak ensel kiutɨp ketenwo taur kɨrak te hawɨ kɨre ais ketike si hemkre mekrerem hɨram men tɨ. Ham miutɨp merer wit wit me ham wikak merer wit wit me tɨ, hɨram si taam te nu pɨnam metike yenkis mewim hɨram si taam ere mesi. * Eks 7:20-21Menmen im man nepei au, hɨrak ensel hak (namba 2) hɨrak ketenwo taur kɨrak te mɨtɨk ensel hak kewɨr menmen mɨre mɨniu (o neiyɨp) hɨram metnen mɨre si men mɨripe wan. Ham miutɨp me ham wikak me wan hɨram meweikɨn mɨre hemkre. Menmen yapɨrwe mepu mekre wan kerek si mɨripe wan im meweikɨn mɨre hemkre, hɨram yapɨrwe maa. Sip yapɨrwe menterer wan kerek si mɨripe wan hɨram mewaank meit. 10 Nepei au, hɨrak ensel hak (namba 3) ketenwo taur kɨrak, te hi hɨr menmen mɨre hɨr mau nepni hɨram metnen mɨre wapnake hɨram mɨnatɨn meke nepni mɨripe mani metike hɨtɨk. 11  * Jer 9:15Ham miutɨp me wikak me mani yapɨrwe merer wit wit hɨram meweikɨn mɨre tɨpar enum menip mɨt miyapɨr nani merekir nin mɨre tiuwe hɨrɨp. Mɨt miyapɨr yapɨrwe naa nentar hɨr naam tɨpar enum im. 12  * Rev 6:12-13Hɨr naam tɨpar enum epei au, hi hɨr ensel hak (namba) ketenwo taur kɨrak. Hɨrak ketenwewik te ham miutɨp me wikak me wepni, wenke, hɨr, hɨram ap mɨr au. Wepni (o yanm) ap kɨr mei miutɨp me wɨ kerek hɨrak kɨr kau tɨ ik au. Wenke ke wɨtaan ketike hɨr hɨram mises menmen me wepni kɨrɨakem ap mɨr mei miutɨp me wɨtaan. 13  * Rev 9:12, 11:14Hi hɨr menmen im epei au, hi hɨr hore hɨm keniuwe kau niu te hi han kitet har ik: “Menmen enum mamnen.” Hɨrak keniuwe kau niu hi hemtewek katɨp hɨm iuwe kar ik: “Menmen enum menmen enum menmen enum mamnen mɨt miyapɨr ne tɨ mamɨwaanki me wɨ mɨtɨkɨt ensel hɨrakɨt wikak tatenwo taur mɨrakɨt mɨkaru.”

*8:1 Hab 2:20

*8:3 Rev 5:8, 9:13; Eks 30:1-3

*8:4 Rev 5:8

*8:5 Lev 16:12; Eks 19:16-19; Rev 4:5, 11:19, 16:18

*8:7 Eks 9:23-26; Esi 38:22; Joe 2:30

*8:8 Eks 7:20-21

*8:11 Jer 9:15

*8:12 Rev 6:12-13

*8:13 Rev 9:12, 11:14