9
Ensel hak (namba 5) ketenwo taur kɨrak
* Rev 20:1Hore hɨm keniuwe ken epei au, hi hemtau ensel hak (namba 5) ketenwo taur kɨrak. Hɨrak ketenwewik, hi hɨr saur hak kɨnatɨn keke nepni kan tɨ. Hɨrak kehimɨtan mɨtɨk ensel hak. God kewetɨwek ki me weipɨr hɨram mɨwapɨn hei enuk kesikekre te hɨr mɨt ap te nanmunaan nanɨr tɨ nɨmɨn ein au. * Jen 19:28; Joe 2:2, 10; Eks 19:18Hɨrak kɨkaisiu weipɨr ke hei enuk ik, si tɨwekre iuwe mɨre mɨt nesi ni hɨram mɨniu mekre hei man ere mɨwapɨn wepni ketike nepni hɨram toto. * Eks 10:12, 15Nepni hɨram toto, hi hɨr weise meke si tɨwekre menetnen man tɨ. God keweikɨnhis em hɨram menep mɨt mar ke mispenepnam (o nɨkɨnpɨnepnam). * Rev 7:3God epei ketpor kar ik: “Yi ap yaiyɨm yenkis o nu tɨwei menmen yapɨrwe mewo mau tɨ te yi yayɨwaankem au emɨt! Yi einep mɨt kerek mak me God ap mau maat kɨr, yi einɨp keriyen. Yi einep mɨt in eiyɨwaanki me wenke hispɨnak (5) keremem te yi ap einɨp nani au emɨt!” Weise im menep mɨt te yɨnk kɨr kenen (o meiyewor) mar ke henik manɨp mɨnwo. * Jop 3:21; Jer 8:3; Rev 6:16Me wɨ weise mau tɨ, mɨt miyapɨr yapɨrwe hanhan iuwe te nani, te God kaknipi ap nani taau. 7-8  * Joe 2:4* Joe 1:6Hi hɨr weise im hɨram menmen mau yɨnk mɨr mɨre hos mɨt hɨr newɨr menmen nɨwapɨnem nanɨno nantike mɨt han nanɨnepan. Hi hɨr menmen mɨre hat me gol mau paan kɨr. Ninaan mɨr mɨre ninaan me mɨt, paan mɨr nokim mɨre paan ke miyapɨr. Mekre hɨm mɨr hi hɨr yehes mɨr hɨram iuwe mar ke sak nɨkɨn. * Joe 2:5Hi hɨr menmen mɨre nopen kike mɨwapɨn han pank mɨram. Yapɨr mɨram matɨp meniuwe mar ke hore haam yapɨrwe meniuwe mariyaam yapɨr matɨp. 10 Hi hɨr ponik kɨr kɨre ponik ke mispenepnam (o nɨkɨnpenepnam) nɨkɨn kewik hɨr nenep mɨt neriuwerem. Hɨram menep mɨt ere wenke hispɨnak (5) meriuwe ponik kɨr meriuwet nap mɨnwi. 11 Mɨtɨk iuwe kinɨn naanmamre weise enum im hɨrak mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre hei enuk kerek kesikekre te hɨr mɨt ap nanɨr tɨ nɨmɨn ein au. Niuk mɨrak me hɨm me Isrel “Abadon.” Niuk mɨrak me hɨm Grik, hɨram “Apolyon” o “Mɨtɨk enuk kewaank menmen.”
12  * Rev 8:13Menmen enum im miutɨp mewaank mɨt hɨram nepei au. Yi eiyɨrek! Hi hɨr menmen enum wik mɨkaru epei mamnen kerek hore hɨm nɨpaa ketpim hɨram mamnen.
Ensel hak (namba 6) ketenwo taur kɨrak
13  * Rev 8:3Hi hɨr menmen im epei au, hi hemtau ensel (namba 6) ketenwo taur kɨrak. Epei au, hi hemtau hɨm me mɨtɨk katɨp nɨmɨn ke kom tekyaait (4) kau kentar kɨnaan me gol kerek ensel nɨman si menmen mɨnɨn yaaim newet God em. 14  * Rev 16:12Hɨrak katɨp ensel hak (namba 6) kerek ketenwo taur, hɨrak ketpɨwek kar ik: “Ti esiupan ensel tekyaait (4) enukɨt kerek God nɨpaa kesenkikɨt hɨrakɨt tau teit mani iuwe Yufretis. Ti esiupanet hɨrakɨt tato.” 15  * Rev 8:7-12Hɨrak ken kesiupanet hɨrakɨt ten tehimɨtan hɨr mɨt miyapɨr yapɨrwe nau tɨ nar weiwɨk wikak nerer wit wit, maain hɨrakɨt tatnep mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp nerer wit wit. Nɨpaa God kehimɨtenikɨt hɨrakɨt tau teit temerɨr wenke ik, wɨ im me tito im te hɨrakɨt tatrɨak menmen im. 16 Hɨr ensel hɨr ninɨn, mɨt nɨrɨak menmen mɨr hɨr nau hos nisesi. Hi hemtau mɨtɨk hak katɨp hɨr yapɨrwe nɨre 200 milion mɨt. 17 Hi wen hɨtyak hɨr mɨt netike hos mɨr. Hɨram marim: Mɨt han in netike hos hɨr neriuwet ain mɨre ninɨm mau han pank, han neriuwet ain mɨre yinamɨn, han mɨre kono. Hos paan kɨr hɨrak kɨre pusi ke yaank laion hɨrak wɨsenuk kinɨn sak niuk mɨrak laion. 18 Si tɨwekre metike si, si me nan sulfa meke hɨm mɨr man. Marim hɨr nenep mɨt miyapɨr yapɨrwe ne weiwɨk miutɨp nerer wit wit nɨpaa hɨr nehimɨtenor. 19 Hɨram menep mɨt meriuwe hɨm kɨram keremem au. Hɨram menep mɨt meriuwe hɨm ketike ponik kɨram. Ponik hɨram mɨre manpen (o yenmik) paan kewim te hɨr nenep mɨt neriuwe menmen im hɨr naa neit.
20  * Rev 16:9, 11; Ais 2:8, 20; 1Ko 10:19-20; Sam 115:4-7, 135:15-17; Dan 5:23Hɨr nenep mɨt miyapɨr yapɨrwe meriuwe menmen mɨr enum te mɨt miyapɨr wen nau tɨ ap neweikɨn sip newet menmen enum, nises hɨm me God au. Hɨr ap neweikɨn sip newet tɨpir, teinɨk ninaan me nu hɨr nimaam me gol o silva o nan au. Menmen im hɨr newenɨpi niuk mɨr hɨram ap mɨrɨak menmen kike au. Hɨram ap mamɨr menmen o memtau menmen o mekrit men in men ein taau. 21 Hɨr ap neweikɨn sip newet menmen enum me tɨpir au, hɨr ap neweikɨn sip newet menmen enum me hɨr nenep mɨt naa, menmen me nasi o nari miyapɨr his newenem nɨrɨran, o nekintɨp menmen. Au, hɨr wen nisesim nau neit.

*9:1 Rev 20:1

*9:2 Jen 19:28; Joe 2:2, 10; Eks 19:18

*9:3 Eks 10:12, 15

*9:4 Rev 7:3

*9:6 Jop 3:21; Jer 8:3; Rev 6:16

*9:7-8 Joe 2:4

*9:7-8 Joe 1:6

*9:9 Joe 2:5

*9:12 Rev 8:13

*9:13 Rev 8:3

*9:14 Rev 16:12

*9:15 Rev 8:7-12

*9:20 Rev 16:9, 11; Ais 2:8, 20; 1Ko 10:19-20; Sam 115:4-7, 135:15-17; Dan 5:23