20
Seten kau kekre hei 1,000 tito
* Rev 9:1Hi hɨr hore maak yɨnk kɨr epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel hak kekiuwe wit ke God kan. Hɨrak kekiuwe wit ke God kan ketenen ki metike sen ain wɨsenum. Ki hɨram me mɨkaisiu weipɨr ke hei enuk wɨsenuk kesikekre. 2-3  * Rev 12:9* Ju 6Hɨrak kan keithis kɨrin kerek niuk mɨrak ham mar im: “Manpen (o yenmik) ke nɨpaa, hɨrak Seten, hɨrak mɨtɨk enuk kerp menep ninaan me God kesiuwai hɨm.” Hɨrak mɨtɨk ensel ketɨwekhis kinɨnek kesenkekik keriuwe sen ain kewɨrek ken kekre hei. Kewɨrek ken kekre hei kesikekre, hɨrak keiyepet weipɨr kehɨruwek hit tokim me tito 1,000. Hɨrak kehɨruwek hit tokim te Seten ap kakno ein ein kakri mɨt miyapɨr han kɨr kakwisɨsorek ere 1,000 tito hɨram epei au. 1,000 tito hɨram epei au, maain hɨrak kaknaipɨsek kakno ein ein me wɨ kike. * Dan 7:9, 22, 27; 1Ko 6:2; Rev 13:17Epei au, hi hɨr yeno me mɨt iuwe. Mɨt han newim. God kewisi hɨr skelim mɨt. Hi hɨri netike hɨmɨn ke mɨt miyapɨr kerek mɨt nerekir teruk kɨr kewen keket kentar hɨr ap newenɨpi niuk me miyak enuk o menmen hɨr nesipaam mau his o maat kɨr au. God kɨkɨan hɨr nekrit nau, hɨr nantike Krais hɨr naninɨn naanmampre mɨt miyapɨr me 1,000 tito. Mɨt han ap nises God nɨpaa epei naa, hɨr ap pɨke nanɨkrit in au. Maain 1,000 tito hɨram epei mamnen, hɨr pɨke nanɨkrit. Im em hɨram namba wan taim God kɨkɨan mɨt miyapɨr nɨpaa naa te hɨr pɨke nekrit nepu. * Rev 1:6Mɨt miyapɨr kerek God kinɨn kɨkɨan te hɨr nekrit nau, hɨr mɨt yaain, hɨr han yaaik nanu. Hɨr han yaaik nanu nanɨntar hɨr ap pɨke nani nanteipim nanɨno nanɨkre si au. Hɨr nanre mɨt pris kerek newepwar menmen nanwet God kaktike Krais em, hɨr nantike Krais naninɨn naanmampre menmen me 1,000 tito.
God kewaank Seten hɨrak kewɨrek kekre si enum
Maain 1,000 tito hɨram epei au, mɨtɨk ensel hɨrak kɨkaisiu weipɨr ke hei kesikekre kesiupan sen ain kaknaaiwɨr Seten kakno. * Esi 38:2, 9, 15-16Hɨrak kakno kakwenɨn hɨm mɨt miyapɨr yapɨrwe ne tɨ nerer wit wit, nanɨnen wit iuwe Gok ketike Megok. Hɨrak kakwenɨnor hɨm te hɨr nanɨnen nanrerik nantike mɨt han nanɨnepan. Mɨt ne ami nɨrak hɨr nanɨre tenhaan ke wan hɨr yapɨrwe. * 2Kin 1:10; Esi 39:6Hɨr nanɨke tɨ nanɨno yanɨmɨn nanweikɨn wit Jerusalem kerek mɨt miyapɨr ne God nanwik, wit kerek God hanhanek. Hɨr nanweiknor nanɨnɨp te si mamɨnke mamke wit ke God mamnen si tatɨn mɨt ne ami in. 10  * Jen 19:24; Sam 11:6; Rev 19:20; 21:8Si tatɨn mɨt ne ami in, te God kakɨthis Seten kakwɨrek kakno hei o wan si metnen mekrerek meriuwe nan salfa. Hɨrak kakno hei o wan si metnen mekrerek kerek miyak enuk ketike profet enuk kewisesik tewiyen. Hɨrakɨt tatu tatɨt en yɨnk kɨrakɨt kaknen (o kakɨses) tipmain tipmain enum eik.
God skelim mɨt miyapɨr yapɨrwe
11 Menmen im epei man, hi hɨr yeno me mɨtɨk iuwe kɨre hike, mɨtɨk iuwe kewik. Tɨ ketike nepni mɨrɨr mekeipɨn ninaan mɨrak ap mɨnmatɨn wit keiyak te hɨram mɨsawɨn mau meit en au. (Te hɨram meweikɨn mɨre napɨ). 12  * Dan 7:9-10; Mt 25:31-46; Rev 13:8; Ap 17:31; 2Ko 5:10Hɨram meweikɨn mɨre napɨ epei au, hi hɨr mɨt miyapɨr niuk mɨr iuwe, mɨt miyapɨr au weinɨn kerek nɨpaa naa. Hɨr nan nerp menep ninaan ke mɨtɨk kau yeno mɨrak, mɨt ensel nan nenke tɨwei ham mɨwaai en. Epei au, hɨr neit tɨwei kiutɨp hak, kerek niuk me mɨt kerek nises hɨm me God nanu nantikerek mewik. God skelim mɨt in nɨpaa naa keriuwe menmen hɨrak kɨrem mekre tɨwei im me menmen hɨr nɨrɨakem. 13  * Ro 2:6; 1Pi 1:17; Rev 2:23, 22:12God kɨkɨan mɨt miyapɨr kerek naa nekre wan netike mɨt miyapɨr kerek epei naa nerer wit wit hɨr nerp menep ninaan mɨrak, hɨrak skelim mɨt miyapɨr me menmen hɨr nɨrɨakem nau tɨ. 14  * 1Ko 15:26, 55Epei au, God keit menmen menip mɨt nani metike wit kerek hɨmɨn ke mɨt naa nɨwaai en, hɨrak kewɨrem men mekre hei o wan si metnen mekrerem hɨram nepei au mau meit. Hei si metnen mekrerem hɨram enum mar ke mɨt hɨr pɨke nani. 15  * Mt 25:41; Rev 13:8, 19:20Mɨt miyapɨr kerek God ap kɨr niuk mɨr mekre tɨwei ik kerek ketpɨwek niuk me mɨt miyapɨr hɨr nanu nantikerek, hɨrak kewɨri nekre hei wan si metnen mekrerek.

*20:1 Rev 9:1

*20:2-3 Rev 12:9

*20:2-3 Ju 6

*20:4 Dan 7:9, 22, 27; 1Ko 6:2; Rev 13:17

*20:6 Rev 1:6

*20:8 Esi 38:2, 9, 15-16

*20:9 2Kin 1:10; Esi 39:6

*20:10 Jen 19:24; Sam 11:6; Rev 19:20; 21:8

*20:12 Dan 7:9-10; Mt 25:31-46; Rev 13:8; Ap 17:31; 2Ko 5:10

*20:13 Ro 2:6; 1Pi 1:17; Rev 2:23, 22:12

*20:14 1Ko 15:26, 55

*20:15 Mt 25:41; Rev 13:8, 19:20