5
Menmen mɨt aposel hɨr nisesim hɨram mɨkaap han ke mɨt yapɨrwe
* 2Ko 4:7; 2Pi 1:13-14Haiu mertei maain yɨnk kaiu ke tɨ ik hɨrak kaki kakɨsine kakɨt. Haiu mami hɨram mar ke mɨtɨk kau weisaak hɨrak ketpaan ken kewepik hɨrak kɨnaiwɨrek ken wit hak kekin hei weisaak hak. Haiu mami haiu mertei maain God kakrekyei yɨnk hak yaaik kakɨt wit kɨrak kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik. Menmen im hɨram mar ke wɨnak yaaik God kimaak keit wit kɨrak haiu mamwim. * Ro 8:23Hɨm im yaaim. In ek haiu mau yɨnk kaiu ke tɨ ik, haiu han kitet menmen enum mewep te haiu hanhan mamɨt yɨnk hak yaaik God kakwetaiyem kakɨt wit kɨrak. Hɨrak hɨmɨn kaiu kakɨkrerem te haiu mamu werek werek mamɨr ke mɨtɨk kau kekre wɨnak keit tɨ ik hɨrak kekepik kau werek werek. Maain haiu mami haiu mamɨt yɨnk hak yaaik God kakwetaiyek, haiu ap te mamu hɨmɨn weinɨk au. * 1Ko 15:53-54In ek haiu mau yɨnk kaiu ke tɨ ik, haiu mepu han kitet menmen yapɨrwe mewep mewetai han enuk. Haiu ap hanhan mami mamnaaiwɨr yɨnk kaiu ke tɨ ik au. Haiu hanhan mamɨt yɨnk hak yaaik God kakweteiyek, hɨrak kakɨkrehɨr ke yɨnk kaiu ik. Te haiu hanhan yɨnk kaiu ik hɨrak ap kaki au. Haiu hanhan hɨrak kakweikɨn kakre yɨnk hak yaaik kaku kakɨt kaktike God. * Ro 8:16, 23; 2Ko 1:22God hɨrekes kerekek hɨrak kenipai han kaiu te haiu mamɨt menmen yaaim mɨrak im. Hɨrak nepei kewetai God Hɨmɨn Yaaik kau kekre han kaiu keteiknai maain hɨrak kakwetai menmen yapɨrwe hɨrak kerekyeiyem.
* Hi 11:13-16Haiu mertei God kakwetai menmen yapɨrwe hɨrak kerekyeiyem, te hekrit hekrit haiu han tokik mau meit. Haiu mertei wɨ kerek haiu mau tɨ mekre yɨnk kaiu ik, te haiu ap mau metike God meit wit kɨrak. * 1Ko 13:12Haiu ap mɨr menmen im God kerekyeiyem, te haiu mertei haiu mamtɨwem mentar God ap kewisesik au. Hɨrak katɨp werek werek kerekek. * Fl 1:23Hi hatɨp werek. Haiu ap mɨnaain te haiu mami au. Haiu hanhan mamnaaiwɨr yɨnk kaiu ke tɨ te haiu mamu mamtike Mɨtɨk Iuwe God mamɨt wit kɨrak. Hɨram minɨn yɨnk kaiu kau keit tɨ ik e. * Kl 1:10; 1Te 4:1Haiu mau yɨnk kaiu me tɨ im e, o haiu mamɨt yɨnk hak yaaik kakɨt wit kɨrak, hɨram menmen weinɨm. Haiu eminɨn han ekitet emrɨak menmen God hanhan haiu emisesim emrɨakem. 10  * Ekl 12:14; Ro 2:16, 14:10Hi hetpi menmen im hentar haiu mertei maain haiu yapɨrwe mamɨrp ninaan me Krais hɨrak han kakitet menmen enum haiu mɨrɨakem mekre yɨnk kaiu ke tɨ ik ek haiu mɨrɨakem. Hɨrak han kitet o skelim menmen haiu mɨrɨakem hɨrak kakrekyai menmen yaaim o enum mamrerim.
Mɨt aposel nɨkaap mɨt miyapɨr netike God nekiyan nau neit
11  * 2Ko 4:2Wɨ kerek haiu matɨp mɨt miyapɨr hɨm me God haiu mɨrɨak menmen mari han kɨr te hɨr nanisesim nentar haiu mertei maain Mɨtɨk Iuwe Krais skelim menmen haiu aposel mɨrɨakem. God kertei han kaiu te hi hanhan yi yertei yekre han ki hi hises menmen yaaim hekepi heriuwerem yar ke God kertei. 12  * 2Ko 3:1, 1:14Haiu ap pɨke mari han ki te yi yatɨp hɨm yaaim au. Haiu hanhan metpi hɨm im te yi eiyɨrtei haiu menmak te haiu yaain. Te maain yi eitɨp mɨt han kerek han kitet menmen me niuk iuwe o klos yaaim hɨram minɨn menmen mekre han ke mɨtɨk, yi yayɨtpor menmen im hɨram yaaim au, hɨram enum. 13 Haiu mɨt haiu han kaiu ken sip mar ke mɨt netpim, te haiu han ken sip kentar haiu hanhan mɨrɨak menmen mamkepi. 14 Krais hɨrak hanhan haiu mɨt, te menmen im mari han kaiu haiu mɨrɨak menmen mɨrak mɨkaap mɨt miyapɨr meriuwerem. Haiu mɨrɨak menmen im mentar haiu mertei hɨrak kiutɨpen kaa kekrehɨr ke haiu mɨt yapɨrwe, te hɨram mar ke haiu mɨt yapɨrwe maa metikerek. 15  * 1Ti 2:6; Ro 14:7-8Hɨrak kaa kekrehɨr kaiu, te haiu mɨt keriyen haiu mepu tɨ ik, haiu ap emises han kaiu mamrɨak menmen au emɨt. Haiu emises han ke mɨtɨk kiutɨpen ik kerek nɨpaa kaa, God kɨkɨak pɨke kekrit kau kekepai haiu mɨt. 16-17  * Ro 8:1, 10; Ga 6:15; Ais 43:18; Rev 21:5Nɨpaa haiu mɨt ne tɨ mɨrɨak menmen enum haiu han kitet me Krais mar im: Hɨrak mɨtɨk kerekek. Wɨ kerek mɨt miyapɨr nanises hɨm me Krais nantikerek nanu niutɨp, hɨr neweikɨn nanɨr ke mɨt miyapɨr yaain. Menmen enum me nɨpaa hɨram epei au mesi meit. Menmen yapɨrwe yaaim mamɨkrit mamɨkrehɨr ke menmen enum me nɨpaa ein. Te in ere maain haiu mɨt ap te han ekitet mɨt hɨr yaain o enun nentar hɨr niuk mɨr iuwe o hɨr netenen menmen yapɨrwe au emɨt! Menmen im hɨram menmen enum me tɨ. Haiu han ekitet mɨt hɨr yaain nentar hɨr ne Krais keriyen.
18  * Ro 5:10Menmen im me haiu meweikɨn mɨre mɨt miyapɨr yaain, God kerekek kɨrɨakem. Krais hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt. Te God keriuwe menmen im Krais kerekyeiyem, hɨrak kekepai haiu mɨt kerek nɨpaa haiu enun nepan metike God. In ek haiu metikerek mekiyan mau meit. 19  * Ro 3:24-25; Kl 1:19-20Menmen haiu metpiyem hɨram mar im. God kekepai haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe mau tɨ meriuwe menmen Krais hɨrak kɨrɨakem. Te in ek God kehimɨtenai haiu nɨrak yaain. Hɨrak ap han kitet menmen enum haiu mɨrɨakem au. Hɨrak kesakem. In ek hɨrak kewetai haiu mɨt aposel hɨm mɨrak me hɨrak hanhan haiu mɨt ne tɨ haiu mamtikerek mamkiyan mamu mamɨt. 20 God kehimɨtenei haiu mekrehɨr ke Krais te menmen haiu metpiyem hɨram mar ke God hɨrekes kau ketikewi ketpi. Haiu mɨkaap Krais haiu metpi hɨm iuwe: “Yi eiwis God hɨrak kakɨkepi te yi eitikerek eikiyan eiyu werek werek.” 21  * Jo 8:46; Hi 4:15; Ga 3:13; 1Ko 1:30; Fl 3:9Krais kerekek hɨrak ap menmen enum mamu han kɨrak au. Te God kekepai haiu mɨt hɨrak keit menmen enum yapɨrwe haiu mɨrɨakem kewisɨm mentar Krais hɨrak kekrehɨr kaiu kaa. Hɨrak kekrehɨr kaiu kaa te haiu mɨt miyapɨr kerek haiu mamises hɨm mɨrak, God kaktɨp haiu yaain.

*5:1 2Ko 4:7; 2Pi 1:13-14

*5:2 Ro 8:23

*5:4 1Ko 15:53-54

*5:5 Ro 8:16, 23; 2Ko 1:22

*5:6 Hi 11:13-16

*5:7 1Ko 13:12

*5:8 Fl 1:23

*5:9 Kl 1:10; 1Te 4:1

*5:10 Ekl 12:14; Ro 2:16, 14:10

*5:11 2Ko 4:2

*5:12 2Ko 3:1, 1:14

*5:15 1Ti 2:6; Ro 14:7-8

*5:16-17 Ro 8:1, 10; Ga 6:15; Ais 43:18; Rev 21:5

*5:18 Ro 5:10

*5:19 Ro 3:24-25; Kl 1:19-20

*5:21 Jo 8:46; Hi 4:15; Ga 3:13; 1Ko 1:30; Fl 3:9