3
Haiu mɨrɨak menmen matɨp mɨt hɨm lo ham yaaim me God
* 2Ko 5:12; Ap 18:27; Ro 16:1Menmen hawɨr wewisiyem menipi yi han kitet hawɨr wewenɨpi niuk mawɨr iuwe te yi yatɨp hawɨr yaaikɨt a? O au en, yi han kitet hawɨr war ke mɨt han hɨr neweti tɨwei mɨt han ne wit hak newisiyek netpi hɨr mɨt yaain a? O au en, yi han kitet hawɨr hanhan yi yewisawɨr tɨwei te hawɨr wauno wit hak wewet mɨt han ek, te hɨr nertei hawɨr mɨtɨkɨt yaaikɨt a? Taauye! Hawɨr wɨnapen tɨwei au! * 1Ko 9:2Yi mɨt miyapɨr keriyen yi yɨre tɨwei hawɨr wetenenik kekre han kawɨr, yi yewenɨpi niuk mawɨr yeriuwe menmen yi yɨrɨakem te mɨt miyapɨr han hɨr nɨrem nerteiyem. * Eks 24:12; Jer 31:33; Esi 36:26-27Menmen yi yɨrɨakem meteikɨn mɨt miyapɨr han yi yɨre tɨwei Krais hɨrak kewisɨk kesiuwerek me his me haiu mɨt aposel. Tɨwei ik Krais ap kewisɨk keriuwe si yeunek mau nan mar ke nɨpaa Moses kewis hɨm me God mau nan au. Hɨrak kewisɨk keriuwe God Hɨmɨn Yaaik kɨrak kerek kepu tipmain tipmain enum eik, hɨrak kesiuwerek ken kekre han ki kewis hɨm mɨrak mekre han ki.
Hawɨr watɨp hawɨr mɨtɨkɨt yaaikɨt wentar hawɨr wertei God kehimɨtenawɨr wɨrɨak menmen im. Krais kekepawɨr keriuwe menmen mɨrak iuwe kerek God Haai kewetɨwekem, te hawɨr wawises menmen hawɨr wetpiyem. * 2Ko 2:16Hawɨr ap iuwe te hawɨr watɨp hawɨr wɨrɨak menmen im wises han kawɨr weinɨk au. God kerekek kekepawɨr kewetawɨr menmen mɨrak iuwe te hawɨr wɨrɨakem. * Jer 31:31; 1Ko 11:25; Jo 6:63; Ro 7:6God kerekek kekepawɨr te hawɨr watɨp mɨt menmen me hɨm ham yaaim mɨrak. Hɨm ham yaaim me God hɨram ap hɨm lo mau tɨwei mɨt enisesim au. Hɨram hɨm yaaim matɨp mɨt God Hɨmɨn Yaaik kɨrak kakɨkepi kaktorhis hɨr nanu werek. Hɨm lo mau tɨwei matɨp mɨt ap nanisesim werek werek te hɨr nani. Hɨm ham yaaim me God Hɨmɨn kɨrak Yaaik hɨram mamkaap haiu mɨt te haiu mamu werek werek. * Eks 34:30God kewepyaan hɨm lo, hɨrak kewet Moses em mau nan. Me wɨ hɨrak kɨrɨakem, menmen me God iuwe merhɨhe mɨrius ninaan me Moses. Maain hɨram pɨke mamre kike kike ere mamɨt, te mɨt miyapɨr ne Isrel ap nanɨrek pɨke te naanmewɨriyapi me wɨ menmen me God merhɨhe mɨrius ninaan mɨrak. Menmen me hɨm lo kerek menip haiu mɨt haiu mami, hɨram man metike menmen iuwe me God merhɨhe. * Ga 3:2, 5Te haiu matɨp mɨt miyapɨr hɨm me God Hɨmɨn kɨrak Yaaik, menmen im mɨrak menipai haiu han yaaik mepɨrpɨr wɨsenum minɨn menmen me nɨpaa me hɨm lo me Moses. * Diu 27:26; Ro 1:17, 3:21Hɨm lo kerek hɨram menip haiu mɨt mami, hɨram man metike menmen iuwe me God merhɨhe menip mɨt nɨnaain nepɨrpɨr, te hɨm kerek mekepai te God kaktɨp haiu mɨt haiu yaain, hɨram minɨn hɨm me nɨpaa God kewet Moses em, te haiu han yaaik mepɨrpɨr iuwe. 10  * Eks 34:29Menmen me God iuwe merhɨhe mɨrius ninaan me Moses mar ke nɨpaa ein hɨram men mɨre kike kike ere mepeit. Mar im hɨm yaaim nɨpaa God kewet Moses em hɨram epei men kike kike mentar hɨm ham yaaim me Krais me in ek God kewetaiyem hɨram mekrehɨr mɨram. 11 Hɨm lo me nɨpaa ein man metike menmen iuwe me God merhɨhe, te hɨram pɨke mɨre kike kike ere meit, hɨram in ek nepei au mesi. Te hɨm in ek God kewetaiyem mamkepai haiu mɨre yaain te God kaktaihis, hɨram minɨn hɨm me nɨpaa mentar hɨram ap te mamɨsi au. Hɨram mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik.
12 Haiu mertei hɨm ham yaaim hɨram mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik, haiu mamɨmerɨr menmen mɨrak merhɨhe iuwe mamnen te haiu ap mepakɨn hɨm mei au. Haiu mewepyapɨrem te mɨt miyapɨr nerteiyem. 13  * Eks 34:33-35Haiu ap mɨrɨak menmen Moses hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak kewis laplap pɨnam mɨwapɨn ninaan mɨrak te mɨt miyapɨr ne Isrel ap te nanɨr menmen yaaim me God merhɨhe mɨrius ninaan mɨrak men kike kike ere meit. 14  * Ro 11:25Moses kewis laplap pɨnam mɨwapɨn ninaan mɨrak keremem au. Mɨt miyapɨr ne Isrel han kɨr ap nertei menmen me God werek werek au, hɨram mɨre laplap pɨnam mɨwapɨn han kɨr. In ek, mɨt miyapɨr ne Isrel hɨr nererik nekine hɨm me Moses, hɨr han kɨr ap nertei menmen me Krais werek werek au. Hɨram mar ke laplap pɨnam wen mɨwapɨn han kɨr. Mɨt hɨr nemtau hɨm me Krais hɨr nisesim, hɨram mar ke God keit laplap pɨnam mɨwapɨn han kɨr, hɨrak kenemtɨn kewɨrem men. 15 Nɨpaa ere in, mɨt nekine hɨm me Moses, menmen mɨre laplap pɨnam mɨwapɨn han kɨr mentar hɨr ap nises hɨm me Krais. 16  * Ro 11:23, 26Me wɨ kerek mɨt o miyapɨr neweikɨn han kɨr nises Mɨtɨk Iuwe Krais, hɨram mar ke God keit laplap pɨnam mɨwapɨn han kɨr hɨrak kenemtɨn kewɨrem men te hɨr nertei menmen mɨrak werek werek. Hɨram mar ke nɨpaa Moses ken kekre wɨnak ke God, hɨrak kenemtɨn laplap pɨnam keweikɨn ketike Mɨtɨk Iuwe tewepnak. 17  * Jo 8:32, 36; Ro 8:2; Ga 5:1Mɨtɨk Iuwe keit hɨm im hɨrak God Hɨmɨn Yaaik. Hɨrak kepu kekre han ke mɨt, hɨr ap te nanises menmen hɨm me Moses ketpor te hɨr han kitet God katɨp hɨr yaain. Au, hɨram ap mamkepai te God kaktɨp haiu yaain au. 18  * Eks 16:7; 24:17Haiu mɨt ap menmen mɨwapɨn han kaiu au, te menmen yaaim me Mɨtɨk Iuwe hɨram mau mekre han kaiu. God Hɨmɨn Yaaik kau kekre han kaiu keweiknai han kaiu haiu pɨke meweikɨn mar ke hɨrak. Mɨt miyapɨr nanɨrtei God keweiknai han kaiu, haiu mamɨr ke hɨrak te haiu mamwenɨpi niuk mɨrak mamɨnterim.

*3:1 2Ko 5:12; Ap 18:27; Ro 16:1

*3:2 1Ko 9:2

*3:3 Eks 24:12; Jer 31:33; Esi 36:26-27

*3:5 2Ko 2:16

*3:6 Jer 31:31; 1Ko 11:25; Jo 6:63; Ro 7:6

*3:7 Eks 34:30

*3:8 Ga 3:2, 5

*3:9 Diu 27:26; Ro 1:17, 3:21

*3:10 Eks 34:29

*3:13 Eks 34:33-35

*3:14 Ro 11:25

*3:16 Ro 11:23, 26

*3:17 Jo 8:32, 36; Ro 8:2; Ga 5:1

*3:18 Eks 16:7; 24:17