16
Pol kesiuwe hɨm gude katɨp mɨt miyapɨr hɨr yaain
Hi hanhan hetpi me mɨte paiu yina piutɨp niuk mɨre Fibi. Hɨre mɨte kerek wises hɨm me God hɨre wɨkaap mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God neit wit Senkria. Hi hetpi me mɨte ip e te yi yaitɨwehis yayɨr ke mɨt miyapɨr ne God enisesim. Yi eirekyɨwerem eiyɨr ke God hanhan yi eirɨakem. Yi eikepiye eiriuwe menmen hɨre hanhan wautɨwem wawɨntar hɨre nepei wekepa hi hetike mɨt miyapɨr yapɨrwe.
* Ap 18:2, 18, 26Yi yaitɨp Prisila wetike mɨtɨk kɨre Akwila hi hetpor hɨr yaain. Hɨr nɨrɨak menmen me Jisas Krais netikewa. Nɨpaa hɨr menep nani te hɨr nekepa. Hi kerekek han yaaik heriuweri au. Mɨt miyapɨr yapɨrwe ap ne weiwɨk me Isrel kerek nises hɨm me God nerer wit wit hɨr han yaaik neriuweri. * 1Ko 16:15, 19; 2Ti 1:15Yi yaitɨp mɨt miyapɨr kerek nererik neit wɨnak kɨr newenɨpi niuk me God neitai, yi yayɨtpor hi hatɨp hɨr yaain. Yi yaitɨp kai yinak yaaik Epinitas hɨrak yaaik. Hɨrak mɨtɨk kinɨn mɨt miyapɨr ne Esia, hɨrak kinɨn kises hɨm me Krais.
Yi yaitɨp Maria hi hetpɨwe hɨre yaaip. Hɨre wɨrɨak menmen yapɨrwe wekepi weriuwerem.
Yi yaitɨp Andronaikas ketike Junias hi hetpɨwekɨt hɨrakɨt yaaikɨt. Hɨrakɨt te weiwɨk mai hɨrakɨt nɨpaa tetikewa men wɨnak enuk. Hɨrakɨt mɨtɨkɨt aposel niuk mɨrakɨt hɨram iuwe mɨt yapɨrwe nerteiret. Nɨpaa hi hises hɨm me Krais wen au, hɨrakɨt nepei tisesim.
Yi yaitɨp Amplietas hi hetpɨwek hɨrak yaaik. Hi hanhan heriuwerek, hɨrak kai yinak ke Krais.
Yi yaitɨp Eban hi hetpɨwek hɨrak yaaik. Hɨrak kɨrɨak menmen me Krais ketikewai. Yi yaitɨp Stekis hi hetpɨwek hɨrak yaaik, hɨrak kai yinak yaaik.
10 Yi yaitɨp Apelis hi hetpɨwek hɨrak yaaik. Hi hemtau mɨt natɨp mɨt enun nerekyɨwek enum te hɨrak kises Krais werek werek. Yi yaitɨp mɨt miyapɨr neit wɨnak ke Aristobyulas hi hetpor hɨr yaain.
11 Yi yaitɨp Herodion kerek kai ke weiwɨk miutɨp, hi hetpɨwek hɨrak yaaik. Yi yaitɨp mɨt miyapɨr neit wɨnak ke mɨtɨk Nasisas kerek nises hɨm me Krais, hi hetpor hɨr yaain.
12 Yi yaitɨp Traifina wetike Traifosa hi hetpor hɨr yaain. Miyapɨr wik in hɨr nɨrɨak menmen iuwe me Mɨtɨk Iuwe Krais. Yi yaitɨp mɨte Pesis hi hetpɨwe hɨre yaaip. Hɨre pai yaaip wɨrɨak menmen iuwe me Mɨtɨk Iuwe Krais.
13  * Mk 15:21Yi yaitɨp Rufas kerek mɨtɨk yaaik kises Mɨtɨk Iuwe Krais werek werek, hɨrak ketike miye pɨrak, kerek hɨre wɨre miye pai, hi hetpor hɨr yaain.
14 Yi yaitɨp Asinkritas, Fligon, Hemis, Patrobas, Hemas netike mɨt han nises hɨm me Krais nau netikeri, hi hetpor hɨr yaain.
15 Yi yaitɨp Filologas, Julia, Nerias ketike yenten pɨrak, Olimpas, hɨr netike mɨt miyapɨr han hɨr nises God hɨr nau netikeri, hi hetpor hɨr yaain.
16  * 1Ko 16:20; 1Pi 5:14Yi mɨt en yi yises menmen yi yɨrɨakem, yi eiktaanhis yaitɨp yi hɨras yi yaain. Mɨt miyapɨr yapɨrwe ne Krais in hɨr nesiuwe hɨm netpi yi yaain.
Yi einepɨn eikeipɨn mɨt kerek nanri han ke mɨt hɨr nenke hasini han nen pɨnak han nen pɨnak
17  * Mt 7:15; Ta 3:10Nai yinan, hi hetpi yi naanmamre hɨras me mɨt kerek hɨr nanri han ke mɨt te hɨr nenke hasini han nen pɨnak, han nen pɨnak, hɨr neweikɨn sip newet hɨm me God nɨpaa mɨt hɨr netpiyem. Hɨr newaank mɨt nises hɨm me God neriuwe hɨm ham. Yi einepɨn eikeipnor. 18  * Fl 3:19; Kl 2:4; 2Pi 2:3Mɨt nar ik hɨr ap nɨrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais. Au, hɨr nises menmen me han kɨr. Hɨr newises mɨt miyapɨr kerek ap han kitet hɨr netpor enum, hɨr nemitorpɨn nimornɨpɨn neriuwe hɨm mɨr yaaim weinɨm. 19  * Ro 1:8; Mt 10:16; 1Ko 14:20Yi yises hɨm me God werek werek te mɨt nerer wit wit nemtewem. Menmen im menipa hi han yaaik heriuwi. Hi hanhan yi yertei werek menmen hɨram yaaim, te menmen enum mamri han ki yi eiyisesim au. 20  * Ro 15:33; Jen 3:15God kerek hɨrak kenipai han kaiu kau werek menep te kakinɨn Seten te yi eiyinɨn menmen mɨrak. Hi hanhan Mɨtɨk kaiu Iuwe Jisas hɨrak kakrekyi yaaim kaku kaktikewi.
Mɨt han nesiuwe hɨm natɨp gude me mɨt ne Rom
21  * Ap 16:1-2, 19:22, 20:4Timoti kerek kɨrɨak menmen ketikewa hɨrak ketpi yi yaain. Lusias, Jeson, Sosipata, hɨr ne weiwɨk mai, hɨr netpi yi yaain.
22 Hi Tetias, hi hemtau hɨm me Pol ketpewem hi hewisɨm mau tɨwei im, hi hɨrekes hetpi yi yaain yentar yi yises Mɨtɨk Iuwe.
23  * 1Ko 1:14Mɨt miyapɨr nises hɨm me God nererik neit wɨnak ke mɨtɨk Gaias newenɨpi niuk me God. Hɨrak kerek naanmɨmprau hi Pol me menmen te hɨrak kerekek ketpi yi yaain. Erastas, hɨrak kuskus ke wit iuwe ik ketike kaiu yinak Kwotas, hɨrakɨt tetpi yi yaain.
24 (Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais kakrekyi menmen yaaim.)
Yi eiwenɨpi niuk me God
25  * Ef 1:9, 3:5, 9; Kl 1:26Haiu mamwenɨpi niuk me God. Hɨrak kakɨkepi yi eiyises hɨm mɨrak werek werek han tokik eiyu. Hɨm im yaaim me Jisas Krais kerek hi hatɨp mɨt em, hɨram nɨpaa God kɨsawɨnem. 26  * Ro 1:5Te in ek hɨrak kewepyapɨrem keteiknaiyem meriuwe hɨm mɨt profet nɨpaa newisɨm mau tɨwei. God kerek kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik nepei katɨp hɨm manp te haiu mɨt mewepyapɨrem mamtɨp mɨt miyapɨr ne weiwɨk ham nerer wit wit hɨm mɨrak, te hɨr nanɨmtewem nanisesim. 27  * 1Ti 1:17; Ju 25Hi hanhan haiu mamwenɨpi niuk me God hɨrak kerekek kertei menmen yapɨrwe. Haiu mamwenɨpi niuk mɨrak tipmain tipmain enum eik mamɨntar menmen Jisas Krais kerekyaiyem.
Mepɨr keremem

*16:3 Ap 18:2, 18, 26

*16:5 1Ko 16:15, 19; 2Ti 1:15

*16:13 Mk 15:21

*16:16 1Ko 16:20; 1Pi 5:14

*16:17 Mt 7:15; Ta 3:10

*16:18 Fl 3:19; Kl 2:4; 2Pi 2:3

*16:19 Ro 1:8; Mt 10:16; 1Ko 14:20

*16:20 Ro 15:33; Jen 3:15

*16:21 Ap 16:1-2, 19:22, 20:4

*16:23 1Ko 1:14

*16:25 Ef 1:9, 3:5, 9; Kl 1:26

*16:26 Ro 1:5

*16:27 1Ti 1:17; Ju 25