2
Mɨt ne Kolosi enweikɨn sip enwet hɨm enum me nemipɨn
Hi hanhan yi eiyɨrtei menmen im. Hi han kiteti yapɨrwe. Hi hɨrɨak menmen yapɨrwe hɨkaap yi mɨt miyapɨr yeriuwerem yeit wit Kolosi yetike mɨt miyapɨr han neit wit Leodisia, hɨr netike mɨt miyapɨr nau provins menep kerek nɨpaa hɨr nɨra ninaan mai au. * Ef 3:4, 18; Kl 1:26Hi hɨrɨak menmen im, te han ki hɨrak kaku werek yi hanhan yeriuwehan, yi han ekitet menmen werek, te yi eiyises God werek werek. Hi hanhan yi eiyɨrtei menmen nɨpaa God kɨsawɨnek. Krais hɨrak hɨrekes kɨre menmen nɨpaa God kɨsawɨnek. * Ais 45:3; 1Ko 1:24, 30; Ef 3:19Hɨrak kerekek kekre han kɨrak kertei menmen yapɨrwe hɨram mamkepai, te haiu mertei menmen me God werek werek, te haiu emises han kɨrak me menmen hɨrak hanhan haiu emisesim.
* Ro 16:18; Ef 5:6; Kl 2:8Hi hetpi menmen im me Krais, te mɨt han ap nanri han ki nanriuwe hɨm mɨr ham me nemitetpɨn. * 1Ko 5:3Hi ap hepu hetikewi au, te hi hekre han kai hi han kitet har ke hi hau hetikewi. Hi han kitet har ke hi hau hetikewi, te hi han yaaik hɨr menmen yi yɨrɨakem yɨpɨran yises han kiutɨp, hɨram yaaim yi yises hɨm me Krais werek werek.
Haiu emtike Krais emu han kiutɨp te haiu ap mamises menmen enum memitetpɨn
Yar ke nɨpaa yi yemtau hɨm me Krais yi yisesik, te in ek yi eitikerek eiyu han kiutɨp. * Ef 3:17, 2:20-22Yi eitikerek eiyu han kiutɨp eiyɨr ke nu nekenpɨ ken tɨ kari tɨpar mamkaap nu kaku. Yi han ki eiyu tokik eiyisesik werek werek eiyɨr ke teinɨk mɨtɨk ketenen wɨnak. Yi wen eiyises hɨm yaaim me Krais nɨpaa haiu metpiyem, yi han yaaik eiriuwe God eiyu eiyɨntar menmen hɨrak kerekyiyem.
* Kl 2:4Yi naanempre hɨras. Yi ap eiwis mɨt han hɨr nanɨnen nanɨtpi hɨm weinɨ keremem mɨt han kitetim nanri han ki hɨr nanɨr ke tɨrpe kari han ke sak, hɨr nanmitipɨn nanriuwerem au emɨt! Mɨt nar ik natɨp me menmen me maamrer o menmen enum me tɨpir me tɨ o me nepni. Hɨr ap natɨp menmen me Krais au.
* Jo 1:14, 16Yi ap eiyises hɨm mɨr enum eiyɨntar Krais hɨrak kɨre God, menmen mɨrak yapɨrwe mau han ke Krais hɨrekes. Menmen im meteiknai God hɨrak kɨre mekak. 10  * Ef 1:21-22Yi yeit menmen im yapɨrwe me God yentar yi yetike Krais yau han kiutɨp. Hɨrak Mɨtɨk Iuwe kinɨn mɨt ensel o tɨpir o herwe metike menmen yapɨrwe. 11  * Ro 2:29Mɨt nerekir yɨnk ki au, hɨram menmen weinɨm. Yi yetike Krais yau niutɨp, yi yeweikɨn sip yewet menmen enum yi yisesik, hɨram mar ke hɨrak kerekir yɨnk ki. 12  * Ro 6:4; Ef 1:19-20; Kl 3:1Nɨpaa wɨ kerek mɨt nɨkɨri neriuwe tɨpar, menmen im hɨram mar ke yi yetike Krais yaa hɨr mɨt newisi. Hɨr pɨke nekekyi yekre tɨpar yerp, hɨram mar ke God kerek nɨpaa kɨkɨak Krais keriuwe menmen mɨrak iuwe, hɨrak kɨkɨan yi mɨt yetikeret yentar yi han kitet hɨrak kɨrɨakem. 13  * Ef 2:1, 4-5Nɨpaa yi ap yises hɨm lo me God yɨrɨak menmen enum yi yises han ki, te menmen im merekyi yi yɨre mɨt enun hɨr epei naa me menmen me God. Te God epei kɨkɨan yi mɨt yi yekrit yetike Krais yau yentar hɨrak epei kesak menmen enum mekre han ki. 14  * Ef 2:14-16; 1Pi 2:24God epei kesak menmen enum mekre han kaiu. Mau tɨwei nɨpaa Moses kewisɨm, hɨram matɨp haiu mɨt enun, te haiu mami. Hɨrak God epei keit hɨm im matɨp haiu enun, hɨram maa wɨ nɨpaa mɨt newenkek Jisas kau nu tentarakɨt hɨrak kaa. Hɨm im hɨram maa metikerek. 15  * Kl 1:13God hɨrak kinɨn herwe o tɨpir, menmen iuwe keriuwe menmen Krais hɨrak kɨrɨakem kau nu tentarakɨt. Hɨrak kinɨnem keteikɨn mɨt miyapɨr hɨrak Iuwe, hɨram au menmen weinɨm.
Haiu maa metike Krais
16  * Ro 14:1-12Hɨm mau tɨwei matɨp haiu mɨt enun te haiu mami, hɨram epei au mesi. Te yi ap eiyɨmtau hɨm me mɨt han hɨr neni me menmen o tɨpar yi yayɨm o me wɨ holide yi ap eiyisesim eiwenɨpi God eiriuwerem o wɨ me wenke kaa keit pɨke kewep kan te yi eiwenɨpi God me wɨ im, o me wɨ Sabat o menmen mar im au emɨt! 17  * Hi 8:5, 10:1Menmen im hɨram mɨre piksa keremem kerek nɨpaa meteikɨn maamrer naiu menmen maain Krais hɨrak kakrɨakem. In ek Krais epei kan kɨrɨakem, te menmen me nɨpaa ein hɨram weinɨm mamɨt. 18 Yi ap te eiyɨmtau hɨm me mɨt han nanrekyi enum nantɨp yi ap ne weiwɨk me God yentar yi ap yewenɨpi niuk me mɨt ensel. Menmen im au emɨt! Hɨr natɨp hɨr nepei nɨtyak menmen im me ensel te hɨr nertei haiu mɨt yapɨrwe emwenɨpi niuk mɨr. Hɨr natɨp hɨr enun weinɨn newenɨpi ensel, hɨr natɨp hɨr iuwe, te hɨr mɨt enun paan tokik nises han kɨr weinɨm. 19  * Ef 2:21, 4:15-16Mɨt nar ik hɨr ap netike Krais nau niutɨp au nentar Krais hɨrak kɨre paan naanmɨpre haiu mɨt kerek haiu mɨre yɨnk, haiu mau niutɨp. Paan hɨrak kɨkaap yɨnk ketike hemik, nekeni, naan, hɨram mɨniuham hɨram mamre iuwe mamɨntar God kewetai menmen mɨrak iuwe.
20  * Ga 4:3-5, 9Yi mɨt miyapɨr yi yaa yetike Krais, te hɨrak kekepi yi yɨnaaiwɨr menmen enum me tɨ. Te yi ap eiyises menmen mɨt ne tɨ hɨr han kitet hɨr nanisesim, te God kaktɨp yi yaain. Te yi yenmak te yi wen yises menmen mɨt ne tɨ hɨr nisesim a? Yi yenmak te yi yises hɨm lo me mɨt hɨram matɨp mar ik: 21  * 1Ti 4:3* Ef 6:4“Yi ap eitenen menmen ham ham, o yi ap eiyɨnte nin menmen im eiyɨm, o yi ap eitɨwem eiyɨm einewem au emɨt!” 22  * Ais 29:13; Mt 15:9* Ef 6:5-8Hɨm im mɨt keriyen hɨr netpim. Hɨram ap meke God man au. Hɨr mɨt keriyen newetaiyem, te haiu ap mamɨsinehanem au emɨt! Haiu emɨm keremem. 23 Hɨm im hɨram mari han kaiu haiu han kitet hɨram yaaim mamkepai haiu mewenɨpi niuk me ensel, haiu mewenɨn han kaiu me menmen haiu mewet yɨnk kaiu em, haiu mewaank yɨnk kaiu. Te menmen im ap mamkepai haiu mɨt te haiu maminɨn menmen enum mekre han kaiu taau!

*2:2 Ef 3:4, 18; Kl 1:26

*2:3 Ais 45:3; 1Ko 1:24, 30; Ef 3:19

*2:4 Ro 16:18; Ef 5:6; Kl 2:8

*2:5 1Ko 5:3

*2:7 Ef 3:17, 2:20-22

*2:8 Kl 2:4

*2:9 Jo 1:14, 16

*2:10 Ef 1:21-22

*2:11 Ro 2:29

*2:12 Ro 6:4; Ef 1:19-20; Kl 3:1

*2:13 Ef 2:1, 4-5

*2:14 Ef 2:14-16; 1Pi 2:24

*2:15 Kl 1:13

*2:16 Ro 14:1-12

*2:17 Hi 8:5, 10:1

*2:19 Ef 2:21, 4:15-16

*2:20 Ga 4:3-5, 9

*2:21 1Ti 4:3

*2:21 Ef 6:4

*2:22 Ais 29:13; Mt 15:9

*2:22 Ef 6:5-8