2
God kenip haiu mɨt kerek nɨpaa haiu mɨre mɨt naa in ek haiu mepu metike Krais
* Kl 1:21, 2:13Nɨpaa yi mɨt miyapɨr yi yɨre mɨt epei naa yentar yi yeweikɨn sip yewet God, yi yɨrɨak enum. * Kl 3:7; Ta 3:3; Jo 12:31; Ef 5:6, 6:12Me wɨ eim yi yises menmen enum me tɨ. Nɨpaa yi yises menmen enum me mɨtɨk iuwe Seten kerek kinɨn naanmɨpre tɨpir, teket maam, herwe, menmen enum. In ek, hɨrak kinɨn naanmɨpre mɨt kari han ke mɨt kerek nɨpaa hɨr neweikɨn sip newet God. * Kl 3:6Nɨpaa haiu mɨt haiu mar ke mɨt enun en. Haiu mises menmen haiu hanhanem. Haiu mɨrɨak menmen enum han kaiu hanhan haiu mɨrɨakem, te maain God kakrekyei enum kakraiwaank kakɨr ke mɨt han en.
4-5  * Lu 15:24, 32; Ro 6:13; Ef 2:1; Ap 15:11Menmen enum nɨpaa haiu mɨrɨakem hɨram meraiwaank te haiu mami. Te God hɨrak han tewenɨnai wɨsenum keriuwe menmen mɨrak, te hɨrak kenipai haiu mamu mamtike Krais. God pɨke ketihis kentar hɨrak hanhani. * Kl 2:12Hɨrak God kekekyei haiu mɨt metike Krais, haiu mepu en metikerek, haiu maminɨn naanmamre menmen. * Ef 1:7God kɨrɨak menmen im kentar wɨ im ere maain hɨrak kakteikɨn menmen yapɨrwe han kewim markeim hɨrak han tewenɨn haiu mɨt keriuwe menmen Jisas Krais kerekyeiyem. * Jo 4:10; Hi 6:4Yi epei yises hɨm me Krais, te God hanhani hɨrak kaktihis. Yi ap yɨkaap hɨras au. God kerekek kerekyiyem weinɨm. * 1Ko 1:29-31; 2Ti 1:9Yi ap yɨrɨak menmen yaaim, te God ketihis au, te mɨtɨk kiutɨp ap kakwenɨpi hɨrekes kaktɨp hɨrak iuwe taau! God kerekek! 10  * Ta 2:14God kenipai (o kerekyei) haiu mɨt haiu mɨre mɨt nɨrak mentar haiu mises hɨm me Krais Jisas. Nɨpaa God kehimɨtan menmen yaaim, te hɨrak kenipai haiu emisesim mamrɨak menmen yaaim keremem.
Krais kari weiwɨk wik men mɨre miutɨp
11  * Ef 5:8Yi han ekitet nɨpaa ein mɨt ne Isrel nerekir yɨnk kɨr neteikɨn mɨt hɨr nises God. Hɨr newis niuk mi yi mɨt enun ap yerekir yɨnk ki te yi ap yises God au. Nɨpaa yi yɨre mɨt ne weiwɨk ham. 12  * Kl 1:21; Ro 9:4; 1Te 4:13Nɨpaa yi yetari Krais, yi ap ne weiwɨk me mɨt ne Isrel au. Nɨpaa God kewet mɨt han hɨm mɨrak hɨr netikerek nekiyan nau neit, te yi au. Yi ap yau tɨ ik yemerɨr menmen yaaim mamnen au. Te God ap kaku kaktikewi taau!
13  * Kl 1:20Te in ek yi kerek nɨpaa yi yetari menmen im hi epei hetpiyem, yi yɨre mɨt hɨr nepeit yanɨmɨn. In ek Krais keriuwe hemkre mɨrak mewen hɨrak kaa, hɨrak keithis yi mɨt miyapɨr, te in ek yi nepei yises hɨm me God. 14  * Ais 9:6; Kl 2:14; 1Ko 12:13Krais hɨrekes kerekyei haiu mɨt miyapɨr mekiyan mau meit. Nɨpaa mɨt ne weiwɨk me Isrel hɨr enun nepan neriuwe mɨt ne weiwɨk ham nerer wit wit. Te in ek Krais kaa keriuwe yɨnk kɨrak, hɨrak kenipai mɨt miyapɨr merer wit wit haiu mau niutɨp. Hɨrak keremir menmen mɨwaai nɨmɨn me haiu mɨt kerek nɨpaa menipai haiu wik mar ke mɨtɨk kewen nɨwa keit ni. Hɨrak kenipek kɨre ni miutɨp. 15  * 2Ko 5:17Nɨpaa Krais hɨrak kaa kenip hɨm Moses kewisɨm mau tɨwei kerek mɨt ne Isrel nisesim, hɨram menmen weinɨm, te hɨrak kaknip mɨt ne weiwɨk wik hɨr nanre yɨnk kiutɨp hɨr nekiyan nau neit. 16  * Kl 1:20, 22Krais kaa kentar nu tentarakɨt, te hɨrak keremir menmen menipai haiu mɨre wik hɨram maa. Hɨrak keriyei haiu mɨre mɨt miyapɨr ne weiwɨk niutɨp, haiu mekiyan mau meit mises God. 17  * Sek 9:10; Ais 57:19Krais hɨrak kan tɨ kewepyapɨr hɨm yaaim katɨp haiu mɨt mamtike God mamkiyan mamu mamɨt. Hɨm im epei man yi mɨt yi yɨre mɨt hɨr nerp yanɨmɨn, yi ap yises God au. Hɨm im yi yetike mɨt hɨr nises God hɨr nɨre mɨt nau menep netike God. 18  * Ef 3:12Haiu weiwɨk wik haiu meriuwe God Hɨmɨn Yaaik haiu niutɨp hɨrak keriyei haiu men God Haai mentar menmen Krais kerekyeiyem.
Haiu mɨt mises God haiu mɨre wɨnak kɨrak
19  * Ef 3:6; Hi 12:22-23Te in ek yi ap yɨre mɨt hɨr ap wit mei mɨr au. Yi yɨre weiwɨk miutɨp yetike mɨt miyapɨr nises God. Yi nɨkerek ne God. 20  * Mt 16:18; 1Ko 3:11Yi yɨre wɨnak God kimaak. Haiu mɨt aposel metike mɨt profet kerek mewepyapɨr hɨm kerek God ketpaiyem, haiu mɨre teinɨk kerek mɨt nekin hei em me wɨnak. Jisas Krais hɨrekes kɨre teinɨk mɨtɨk iuwe kerp nɨmɨn kɨnan wɨnak siup. 21  * Ef 4:15-16; Kl 2:19; 1Ko 3:16Hɨrak kerekek ketenen nu me wɨnak siup hɨram tokim mau meit. Hɨrak kenip wɨnak ik kakre iuwe, hɨrak kakre wɨnak yaaik Mɨtɨk Iuwe Krais kaku kakɨkrerek. 22  * 1Pi 2:5Yi mɨt miyapɨr ne Krais, te God kɨrɨak yi mɨt en, yi yetike mɨt han nises hɨm mɨrak, yi yapɨrwe yar ke wɨnak ke God kewik keriuwe God Hɨmɨn Yaaik.

*2:1 Kl 1:21, 2:13

*2:2 Kl 3:7; Ta 3:3; Jo 12:31; Ef 5:6, 6:12

*2:3 Kl 3:6

*2:4-5 Lu 15:24, 32; Ro 6:13; Ef 2:1; Ap 15:11

*2:6 Kl 2:12

*2:7 Ef 1:7

*2:8 Jo 4:10; Hi 6:4

*2:9 1Ko 1:29-31; 2Ti 1:9

*2:10 Ta 2:14

*2:11 Ef 5:8

*2:12 Kl 1:21; Ro 9:4; 1Te 4:13

*2:13 Kl 1:20

*2:14 Ais 9:6; Kl 2:14; 1Ko 12:13

*2:15 2Ko 5:17

*2:16 Kl 1:20, 22

*2:17 Sek 9:10; Ais 57:19

*2:18 Ef 3:12

*2:19 Ef 3:6; Hi 12:22-23

*2:20 Mt 16:18; 1Ko 3:11

*2:21 Ef 4:15-16; Kl 2:19; 1Ko 3:16

*2:22 1Pi 2:5