4
Menmen God hanhan haiu mamrɨakem
* 2Te 3:6Naiu yinan in ek hi hewisi hɨm ham. Nɨpaa haiu metpi meteikni markeik te yi eiyises God te yi eirekyɨwek han yaaik keriuwi. Haiu mertei yi yɨrɨakem, te haiu mekrehɨr ke Jisas, haiu metpi hɨm manp te yi eirɨakem wɨsenum.
Yi yertei hɨm nɨpaa haiu metpiyem mekrehɨr ke Jisas.
* 1Te 5:23; Hi 10:10; 1Pi 1:16Menmen im God hanhan yi eiyisesim. Yi eiyu han yaaik prar prar, yi yisesan yɨrɨran au emɨt! 4-5  * 1Ko 6:13, 15* Sam 79:6Yi mɨt yapɨrwe niutɨp niutɨp yi wen eiyɨrtei eiyɨt mɨyapɨr ni hɨras yayɨr ke mɨt ap nertei God hɨr nisɨsan nɨrɨran. Te yi eiyisesim au emɨt! Yi yayɨt miyapɨr eiyises menmen yaaim God han yaaik kakɨriuwerem. * Sam 94:1Yi ap eirɨak ni yinan menmen enum eiri miyapɨr nɨr eiriyanhis eiwenɨnem au emɨt. Yi ap eirɨak menmen enum mar im mentar nɨpaa haiu metpi Mɨtɨk Iuwe kaknep mɨt nar ik. * 2Te 2:13-14; 1Pi 1:15-16Nɨpaa God kehimɨtenai haiu mɨrɨran o mɨrɨak menmen enum au. Hɨrak kehimɨtenei haiu mamises menmen yaaim, te haiu mamu han yaaik prar prar. * Lu 10:16; Esi 36:27, 37:14; 2Ko 1:22Keimɨn keweikɨn sip kewet hɨm im hɨrak keweikɨn sip kewet mɨt keriyen au. Hɨrak keweikɨn sip kewet God kerek kewetai Hɨmɨn kɨrak Yaaik te haiu emu han yaaik prar prar.
* Jo 13:34Hi ap ewisi hɨm mei mamno yi mɨt me yi hanhan yeriuwe ni yinan au. Yi epei yertei yisesim. God epei keteikni yi hanhan yeriuwe ni yinan. 10  * 2Te 3:4Yi wen hanhan ni yinan nerer wit wit neit provins Masedonia, te haiu metpi hɨm manp yi naiu yinan, yi hanhani yapɨrwe. 11  * Ef 4:28; 2Te 3:8, 12Yi hanhan eiyu werek werek, yi eiyises menmen mi keremem. Yi eiyu yain yain au emɨt! Yi eirɨak menmen mi mar ke nɨpaa haiu metpi, 12  * 1Ko 5:12-13; Kl 4:5te mɨt kerek ap nises God hɨr han kitet yi yaain. Yi eirɨakem te ni yinan ap te naanmamri me menmen yi yayɨm au emɨt!
Maain Mɨtɨk Iuwe pɨke kaknen kakɨkɨan mɨt epei naa
13  * Ef 2:12Nai yinan, haiu mɨnapen yi mɨt yepɨtari me ni yinan hɨr epei naa. Haiu mɨnapen yi han enuk me hɨr mɨt kerek epei naa yar ke mɨt hɨr ap nises God hɨr han enuk au. Hɨr ap han kitet God kakɨkɨan mɨt epei naa. 14  * Ro 14:9; 1Ko 15:3-4, 12Haiu ap hanhan yi han enuk eiyɨntar menmen im. Haiu han kitet Jisas epei kaa pɨke kekrit, te nɨpaa mɨt nises hɨm mɨrak, hɨr naa, maain God kakɨkɨan mɨt in hɨr nantikerek pɨke nanɨnen.
15  * 1Ko 15:51Haiu matɨp mɨt menmen Mɨtɨk Iuwe ketpeiyem. Maain hɨrak pɨke kaknen, mɨt kerek nises hɨm mɨrak hɨr wen nepu, hɨr ap naninɨn mɨt nɨpaa naa au. 16  * 1Te 1:10; 2Te 1:7; 1Ko 15:52Maain Mɨtɨk Iuwe kaktɨp hɨm manp, mɨtɨk ensel hak iuwe ke God kaknap kaknɨne, hɨram heurek me God mamtɨp. Me wɨ im, Mɨtɨk Iuwe Krais kakɨkiuwe wit ke God kaknen, mɨt nises Krais hɨr apei naa, hɨr naninɨn nanɨkrit nanu. 17  * Jo 12:26Epei au, mɨt kerek wen nepu nises Krais hɨr nanɨniu nanɨno nantikeri nanrerik naniun Mɨtɨk Iuwe nanɨt nepni (o nepneyi). Te haiu yapɨrwe mamu mamtikerek tipmain tipmain enum eik. 18 Te yi mɨt eirɨak mɨt han yaaik eiriuwe hɨm im yaaim.

*4:1 2Te 3:6

*4:3 1Te 5:23; Hi 10:10; 1Pi 1:16

*4:4-5 1Ko 6:13, 15

*4:4-5 Sam 79:6

*4:6 Sam 94:1

*4:7 2Te 2:13-14; 1Pi 1:15-16

*4:8 Lu 10:16; Esi 36:27, 37:14; 2Ko 1:22

*4:9 Jo 13:34

*4:10 2Te 3:4

*4:11 Ef 4:28; 2Te 3:8, 12

*4:12 1Ko 5:12-13; Kl 4:5

*4:13 Ef 2:12

*4:14 Ro 14:9; 1Ko 15:3-4, 12

*4:15 1Ko 15:51

*4:16 1Te 1:10; 2Te 1:7; 1Ko 15:52

*4:17 Jo 12:26