6
Mɨt kerek nises hɨm me God ap nanri nɨr yinan nanɨno kot au emɨt
Me wɨ kerek mɨtɨk kei kiutɨp kekre nɨmɨn ke yi mɨt hɨrak han enuk kakri kɨrak yinak tatno kot, yi yenmak yi yewisɨk hɨrak ken kesiuwe hɨm kɨrak yinak kenerek keit ninaan me mɨt ne gavman ap nises hɨm me God a? Au emɨt! Hɨrak ekinɨn ekno mɨt kerek yises hɨm me God yi eiyɨmtau hɨm mɨrak te yi han ekitetim ere werek te hɨrakɨt etkiyakɨt etu. * Rev 3:21Yi han ekitet menmen im. Haiu mɨt miyapɨr ne God, hɨrak kekepai haiu iuwe te maain haiu han ekitet (o skelim) hɨr mɨt miyapɨr kerek ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr nau tɨ ik. Maain yi skelim mɨt miyapɨr nau tɨ ik, te in ek yi yertei werek yi skelim menmen kike im mekre nɨmɨn ke yi mɨt. Yi han ekitet menmen im. Maain haiu skelim mɨt ensel te ik ek haiu han ekitet haiu yaain te haiu skelim menmen mekre nɨmɨn ke haiu mɨt hɨras. Mɨtɨk hak han enuk keriuwe kɨrak yinak, yi yenmak te yi eiwisɨkɨt tatno tatɨrp ninaan me mɨt yi yertei hɨr enun ap ne weiwɨk me God tesɨwor hɨm a? Au emɨt. Hi hewis hɨm tokim mekre tɨwei ik ken yi mɨt miyapɨr te yi yɨnk enuk yeriuwerem. Mekam! Ap te mɨtɨk kei kiutɨp kekre nɨmɨn ke yi mɨt hɨrak ap te han ekitet menmen yaaim werek werek kakɨkepi yi eikiyan eiyu eiyɨt au a? Mar im au. Mɨt han nekre nɨmɨn ke yi mɨt hɨr han enuk nari nɨr yinan nises hɨm me God hɨr neri nen nanɨrp ninaan me mɨt ap nises God au neswor hɨm, te hɨr nankepi nankiyan nanɨt.
* Mt 5:39; 1Te 5:15; 1Pi 3:9Menmen im yi yɨrɨakem hɨram minɨni meriwaank han ki. Yi yetike ni yinan yesiuwehan hɨm, te yi ap eikiyan eiyu han kiutɨp au. Ni yinan hɨr nerekyi enu te yi eino kot au emɨt. Me wɨ ni yinan hɨr nekintɨp menmen mi, yi ap eino kot au emɨt! Te yi ap yɨrɨak menmen im au. Yi yerekyor enum yesɨwor hɨm. Yi yɨrɨak menmen ham enum im yi yekintɨp menmen me ni yinan kerek hɨr netikewi yi yises hɨm me God.
* Ga 5:19-21; Ef 5:5; Rev 22:15Yi han ekitet menmen im. Mɨt miyapɨr kerek enun ap te nanɨno wit kerek God naanmɨpre mɨt miyapɨr yaain taau. Yi ap han ekitet mɨt enun nanɨno nanu nantike God au a? Yi han ekitet hɨr enun nanɨno wit kɨrak te yi yemipɨn hɨras me menmen im. Mɨt kerek netike miyapɨr nɨrɨran, o newenɨpi niuk me tɨpir, o nɨwaai netike miyapɨr ne mɨt han, o mɨt kerek nɨwaai netike mɨt han hɨr nɨrɨak enum ap te nanu nanɨt wit kerek God naanmɨpre mɨt miyapɨr yaain taau! 10 Mɨt miyapɨr kerek han kitet nankintɨp menmen me mɨt han o hemkre menepam menmen mɨr o hekrit hekrit naam tɨpar si enum ere hɨr netaritari menmen, o hɨr natɨp enum nesiuwe mɨt han hɨm weinɨm o hɨr nari menmen me mɨt miyapɨr han, hɨr mɨt nar ik ap te nanɨno nanu wit kerek God naanmɨpre mɨt miyapɨr yaain en taau! 11 * Ta 3:3-7Mɨt han nekre nɨmɨn ke yi mɨt nɨpaa yi yɨprɨak menmen enum mar im te God Hɨmɨn Yaaik kesak menmen enum mekre han ki, kehimɨteni yi mɨt nɨrak, hɨrak katɨp yi yaain yentar yi yises hɨm me Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais, yi nɨrak.
Yi yɨrɨak menmen yaaim yeriuwe yɨnk ki te mɨt nanwenɨpi niuk me God nenterim
12 * 1Ko 10:23Yi yatɨp menmen yapɨrwe kerek God ap katɨp haiu mɨt ap mamrɨakem au, hɨram yaaim, te hi hatɨp menmen ham im ap te mamkepai haiu mamu werek au. Yi yatɨp menmen im hɨram yaaim haiu mɨrɨakem. Te hi hetpi hi ap te arɨak menmen ham im au emɨt hentar hi hɨnapen menmen im hɨram mamri han kai te hi hanhanem wɨsenum han kai kakɨnke kakɨnterim. 13 * 1Te 4:3-5Yi yatɨp God kɨrɨak menmen te haiu mamɨm. God kewetai tu te haiu emɨm menmen keremem. Te yi ap han ekitet menmen o tu ki hɨram iuwe au. Hɨram menmen weinɨm! Maain God kaknip menmen metike yɨnk kaiu hɨram mamu mamɨt. God kɨrɨak yɨnk kaiu te haiu mamtike mɨt miyapɨr han ap emrɨakan menmen enum au emɨt. Haiu emrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe emwenɨpi niuk mɨrak emriuwe menmen haiu mɨrɨakem meriuwe yɨnk kaiu. Mɨtɨk Iuwe Krais, hɨrak hanhan kakɨkepai kaku kakɨkre han kaiu. 14 * Ro 8:11; 1Ko 15:20; 2Ko 4:14Mɨtɨk Iuwe Jisas kaa te God pɨke kɨkɨak. Maain haiu mami, God pɨke kakɨkekyei haiu mɨt yɨnk kaiu keriuwe menmen mɨrak iuwe.
15 * Ro 12:5; Ef 5:30Yi han ekitet menmen im. Yɨnk kaiu hɨrak pɨnak pɨnak ke yɨnk ke Krais. Yi han kitet hɨrak yaaik te haiu meit yɨnk kaiu hɨrak ke Krais, haiu mamno mamɨt mɨte enu rumaa haiu mamɨtan a? Taauye! 16 * Jen 2:24; Mt 19:5Yi han ekitet menmen im. Mɨtɨk hɨrak keit mɨte enu wori mɨt his wewenem hɨrak ketikerep hɨr nɨre yɨnk kiutɨp. Kekre tɨwei mɨt newisɨm God katɨp me mɨt hɨr netike miyapɨr hɨr neitan. Hɨrak katɨp, “Hɨr wik nɨre yɨnk kiutɨp.” 17 * Jo 17:21-23; Ro 8:9-11; Ga 2:20Te mɨt miyapɨr kerek nises Mɨtɨk Iuwe Krais, hɨr han kɨr kiutɨp ketikerek. 18 Yi einopɨn eikeipɨn menmen enum mɨt netike miyapɨr hɨr nɨrɨakem, hɨr nariyanhis keriyen neweɨnem nɨwaai yeno miutɨp. Menmen enum ham mɨt miyapɨr hɨr nɨrɨakem, hɨram ap mamɨwaank yɨnk kɨr au. Te mɨt miyapɨr kerek nariyanhis newenɨnem, hɨr nanɨwaank hɨras. 19 * 1Ko 3:16Yi han ekitet yɨnk ki hɨrak kɨre wɨnak God kehimɨtanek hɨrak kɨrak yaaik, Hɨmɨn kɨrak Yaaik kerek hɨrak keweteiyek, hɨrak kau kekrerek. Yɨnk ki hɨrak ap ke yi mɨt keriyen au. 20 * 1Ko 7:23; 1Pi 1:18-19; Fl 1:20Hɨrak yɨnk ke God kentar hɨrak epei kesiuwe Nɨkan kɨrak kaa kentar nu tentarakɨt kekepai haiu mɨt kaktaihis. Te haiu emwenɨpi God emriuwe menmen haiu mɨrɨakem emɨntar menmen im iuwe hɨrak kerekyaiyem kekepai keriuwerem.

*6:2 Rev 3:21

*6:7 Mt 5:39; 1Te 5:15; 1Pi 3:9

*6:9 Ga 5:19-21; Ef 5:5; Rev 22:15

*6:11 Ta 3:3-7

*6:12 1Ko 10:23

*6:13 1Te 4:3-5

*6:14 Ro 8:11; 1Ko 15:20; 2Ko 4:14

*6:15 Ro 12:5; Ef 5:30

*6:16 Jen 2:24; Mt 19:5

*6:17 Jo 17:21-23; Ro 8:9-11; Ga 2:20

*6:19 1Ko 3:16

*6:20 1Ko 7:23; 1Pi 1:18-19; Fl 1:20