17
Jisas kitehi God kakɨkaap mɨt nɨrak nisesik
Jisas katɨp menmen im epei au, hɨrak kɨkɨamnaan katɨp kar ik: “Haai, wɨ epei man. Ti ewenɨpi niuk mai, hi Nɨkan kit heriuwe menmen ti herekyewem, te hi ewenɨpi niuk mit. Ti epei heweto hɨm mit ti atɨp hɨram yaaim werek, te hi ewet mɨt miyapɨr ne tɨ hewetɨr hɨmɨn yaaik te hɨr nanu werek tipmain tipmain enum eik. Mɨt nertei ti, ti God kiutɨp kerekek, ti etikewa hi Jisas Krais, Mɨtɨk kerek ti heriuweta hi han, hɨr enɨrteiyawɨr enisɨsawɨr. Neriuwe menmen im hɨr nisesim, hɨram mamkepi hɨr nanu werek tipmain tipmain enum eik. Hi heteikɨn mɨt miyapɨr niuk mit iuwe heit tɨ ik e. Hi epei hɨrɨak menmen ti ehimɨtanem hi hɨrɨakem. Haai, ti pɨke eweto niuk mai iuwe kerek nɨpaa tɨ kepu wen au, hi hetenenim hau hetikewit.
“Hi epei hewepyapɨr hatɨp mɨt kerek ti ewetori ne tɨ ik e, hetpor ti hɨre mekam. Hɨr mɨt nit te ti ewetori hɨr epei nises hɨm mi. In ek hɨr nertei menmen yapɨrwe hi hɨrɨakem, nɨpaa ti ewetewem hi hɨrɨakem. Hi epei hetpor hɨm nɨpaa ti etpewem, te hɨr nisesim. Hɨr nertei ti heriuweta hi heke wit kit hekuwe han in.
“Hi hituthi ti ekaap mɨt in. Hi ap hituthi ti ekaap mɨt nises menmen me tɨ au. Hi hituthi ti ekaap mɨt kerek ti ewetori hentar hɨr mɨt nit. 10 Menmen yapɨrwe hi hetenenim hɨram mit. Menmen yapɨrwe ti hetenenim hɨram mai. Mɨt nanɨrtei niuk mai iuwe nentar menmen mɨt nai in nɨrɨakem. 11 In ek, hi anen arit. Maain hi ap hahu tɨ ik, te hɨr nanu tɨ ik e. Haai Kai Yaaik, ti naanmampror eriuwe niuk mit iuwe, niuk im kerek nɨpaa ti ewetewem, te mɨt in nantikewit nankiyan han kiutɨp nar ke ti etikewa hawɨr wekiyakɨt han kiutɨp. 12 Wɨ kerek hi hau hetikeri hi naanempror heriuwe menmen iuwe mit. Hɨr yapɨrwe nepu werek te kiutɨpen au kerek hɨrak kakɨwaank hɨrekes, te hɨm mit kerek mɨt hɨr newisɨm mau tɨwei mamnen mamɨr ke nɨpaa mɨt newisɨm. 13 In ek hi enen arit. In ek hi hatɨp hɨm im hi hau tɨ te hɨr nemtau hɨm hi hetputem hɨr nanɨt han yaaik kai iuwe kaku kakɨkri. 14 Hi epei hetpor hɨm ti etpewem. Mɨt miyapɨr nau tɨ hɨr nɨneini nentar mɨt in hɨr ap nises menmen me tɨ nar ke hi ap hisesim. 15 Hi ap hituthi ti etorhis hɨr nɨnaaiwɨr tɨ ik ek au. Hi hituthi te ti naanempror, te mɨtɨk enuk Seten ap kakɨwaanki. 16 Hɨr ap nises menmen me tɨ mɨt nisesim nar ke hi ap hisesim au. 17 Ti ehimɨteni hɨr mɨt nit neriuwe hɨm yaaim mit hi etporem. Hɨm mit hɨram yaaim. 18 Hi heriuweti nen mɨt miyapɨr ne tɨ nɨrɨak menmen mai nɨre nɨpaa ti heriuweta hi hen mɨt miyapɨr ne tɨ hɨrɨak menmen mit. 19 Hi hehimɨtan hɨrekes hi ewetut yɨnk kai hi hahi, te hɨr mɨt ti ehimɨteni hɨr nisesit werek werek neriuwe hɨm yaaim mit hi etporem.
20 “Hi hituthi me mɨt in keriyen au. Hi hituthi ti akaap mɨt miyapɨr nanises hɨm mit nanɨntar hɨm hɨr mɨt in nanɨtporem te hɨr nanɨmtewem. 21 Haai, hi hanhan hɨr yapɨrwe nankiyan nanu han kiutɨp, nar ke ti etikewa hawɨr wekiyakɨt wau han kiutɨp. Hi hanhan hɨr han kiutɨp nanisɨsawɨr te mɨt miyapɨr nau tɨ nanɨrtei ti heriuweta hi han in. 22 Hi epei ewetɨr niuk mai iuwe kerek nɨpaa ti ewetewem, te hɨr enu han kiutɨp nanɨr ke ti etikewa hawɨr wekiyakɨt wau han kiutɨp. 23 Hi hahu ekre han kɨr har ke ti hau ekre han kai, te hɨr nekiyan nanu han kiutɨp te mɨt miyapɨr ne tɨ nanɨrtei ti heriuweta hi han tɨ ik. Ti hanhan heriuweri har ke ti hanhan heriuwa.
24 “Haai, ti epei heweto mɨt in hɨr nai. Hi hanhan hɨr nanɨnen nanu nantikewa nanu wit kerek maain hi hahu en, te hɨr nanɨrtei niuk mai iuwe. Niuk mai iuwe im me wɨ ti hɨrɨak tɨ wen au, ti hanhan heriuwa ti ewetewem. 25 Haai Kai Yaaik. Mɨt ne tɨ ap nerteiyit nisesit werek werek au. Hi kerekek. Mɨt in hɨr nertei ti heriuweta hi han. 26 Hi epei hetpor me ti, hi wen etporem te ti hanhani har ke ti hanhana, hi ehu ekre han kɨr.”