16
Jisas katɨp, “Hi epei hetpi hɨm im em te yi ap einaaiwɨr hɨm mai yayises menmen ham enum. Te hɨr mɨt nanɨpɨri yi yainepɨn wɨnak ke God kerek hɨr nererik nekine hɨm me Moses nekrerem. Maain wɨ mamnen te mɨt han kitet hɨr naniwep te hɨr nankaap God. Hɨr nanrekyi menmen enum mar im nentar hɨr ap nertei hi hetike Haai kai God, hɨr ap nisɨsawɨr au. Hi epei hetpi hɨm im te maain wɨn mamnen me hɨr nanrekyi menmen mar im, yi han ekitet nɨpaa hi epei hetpiyem.
Menmen God Hɨmɨn Yaaik kakrɨakem
“Nɨpaa hi ap hetpi menmen in ek hi are etpiyem hentar hi wen hepu hetikewi. Te in ek hi han hahɨr Haai kai kerek keriuweta hi han in. Te ap keimɨn ke yi mɨt hanhan yitauhi, ‘Ti eno nein.’ Te in ek hi epei hetpi, te yi epei han enuk kekre han ki. Te hi hetpi werek. Hɨrak yaaik kakɨkepi te hi ano hahɨntar hi ap ano, te Hɨmɨn Yaaik kerek kakɨkepi ek ap te kaknen kaku kaktikewi taau. Hi ano, te hi eriuwetek kaknen kaku kaktikewi. Te maain hɨrak kaknen hɨrak kakteikɨn kaktɨp mɨt ne tɨ ik ek ap nanɨrtei hɨr nises menmen enum, ap nertei mekam yaaim, te God skelim. Hɨrak kakteikɨn mɨt hɨr nɨrɨak enum nentar hɨr ap nisɨsa. 10 Hɨrak kakteiknor mekam yaaim iuwe kakɨntar hi ano ahɨr Haai kai hɨrak Hɨmɨn yaaik kakɨkrehɨr kai. Te yi ap pɨke eiyɨra au. 11 Hɨrak kakteikɨn mɨt God skelim mɨt ne tɨ nises menmen enum kakɨntar God epei skelim mɨtɨk Seten kerek kinɨn naanmɨpre tɨ.
12 “Hi hɨm yapɨrwe mepu te hi ap etpiyem hentar in ek yi ap yayɨrteiyem werek au. 13 Maain God Hɨmɨn Yaaik kerek katɨp hɨm yaaim kaknen, hɨrak kakteikni menmen yapɨrwe yaaim. Hɨrak ap te kaktɨp menmen me han kɨrak au. Nɨpaa hɨrak kemtewem, te hɨrak kakɨtpiyem te maain hɨram mamnen. 14 Hɨrak kakwenɨpi niuk mai kentar menmen kerek hi hetpim, hɨrak kaktɨwem kakɨtpiyem kekre han ki. 15 Menmen yapɨrwe me Haai kai God hɨram mai. Mar keremem, te hi hatɨp God Hɨmɨn Yaaik kakɨt hɨm mai te hɨrak kakɨtpiyem kakɨkre han ki.
In ek yi han enuk eiyu, te maain yi han yaaik
16 “Maain kike yi ap yayɨra au. Maain wɨ ham yi pɨke eiyɨra.”
17 Mɨt han ne mɨt disaipel nɨrak nitehiyan nar ik: “Mekam im hɨrak ketpaiyem katip, ‘Maain yi ap yayɨra au, maain wɨ ham yi pɨke eiyɨra.’ Hɨm im metike hɨm ham im e: ‘Hi hentar hi eno ahɨr Haai.’ Kenmak te hɨrak ketpim?” 18 Hɨr natɨpan nar ik: “Mekam hɨm hɨrak katɨp: ‘Me wɨ kike?’ Haiu mepɨtari hɨm im!”
19 Jisas kertei hɨr hanhan nitɨwekhi me menmen in te hɨrak ketpor, “Yi yitehiyan menmen hi etpim me maain kike yi ap yayɨra, maain wɨ ham yi pɨke eiyɨra a? 20 Hi etpi werek. Maain yi yaiyɨkta wɨsenum han tatwenɨna, te mɨt ne tɨ hɨr han yaaik iuwe. Yi han enuk eiyu te maain yi han yaaik iuwe. 21 Mɨte sip newenep weteiknen weriuwe nɨkerek hɨre han enuk wenterim. Maain hɨre wine nɨkerek hɨre ap han kitet menmen im mewo au. Hɨre han yaaik wentar hɨre wine nɨkerek. 22 In ek yi han enuk yentar hi hahi, te maain hi pɨke ekrit ari, te yi han yaaik eiyu. Mɨtɨk keiyak ap te kakri menmen im yaaim mau mekre han ki au.
23 “Maain wɨ eim mamnen, te yi ap eiyitauhi me menmen. Hi etpi werek, yi eiyitehi Haai me menmen in ek, te hɨrak kakwetiyem yeriuwe niuk mai iuwe. 24 Nɨpaa ere in yi ap yitehi God me menmen yentar yi yeriuwe niuk mai iuwe. Yi yitɨwekhi menmen yi yaitɨwem, te hɨrak kakrekyi han yaaik iuwe.
Jisas epei kinɨn menmen enum me tɨ
25 “Hi epei hetpi hɨm mei mɨre tok piksa, te maain wɨ mamnen te hi etpi eriuwe menmen im au. Hi etpi eriuwe hɨm yaaim me God Haai, te yi eiyɨrteiyem werek werek. 26 Maain wɨ eim mamnen yi yitehi God yeriuwe niuk mai iuwe. Hi ap hitɨwekhi menmen me yi mɨt au 27 hentar Haai kai God hɨrekes hanhani kakɨmtau menmen mi yi yitɨwekhiyem. Hɨrak hanhani kentar yi hanhana, yi yertei hi hɨnaaiwɨr Haai hi han tɨ ik. 28 Nɨpaa hi hɨnaaiwɨr Haai hi han tɨ ik e. In ek, hi hɨnaaiwɨr tɨ ik pɨke ano ahɨr Haai.”
29 Mɨt disaipel nɨrak netpɨwek nar ik: “In ek ti atɨp werek. Ti ap atɨp hɨm tok piksa au. 30 In ek haiu mertei ti hertei menmen yapɨrwe, te haiu mituthi menmen ti hetpim hɨram yaaim au. Haiu mertei ti hɨnaaiwɨr God ti han tɨ eik mentar menmen im ti etpaiyem.”
31 Jisas ketpor, “In ek yi han kitet yi yertei hi hɨnaaiwɨr God han in. 32 Te wɨ epei man te mɨt nanripɨr yi eirɨr eino ein ein, te hi kiutɨpen kerekek ehu. Hi kerekek ehu au. God kau ketikewa. 33 Hi epei etpi menmen im te yi yetikewa emkiyan han kiutɨp emu, te yi han yaaik eiyu. Mɨt ne tɨ nanrekyi menmen enum, te yi han tokik eiyu. Hi epei hinɨn menmen enum mɨt ne tɨ hɨr nisesim.”