15
Hi hɨre waai yaaim hɨkaap mɨt
Jisas katɨp, “Hi hɨre waai yaaim. Haai kai God hɨrak kɨre mɨtɨk naanmɨpre waai mekre ni. Mɨt nisɨsa hɨr nɨre nu heneik mari. Neimɨn hɨr ap nisɨsa werek werek, hɨr nɨre nu heneik ap mari, te Haai kai kakremir. Nu heneik mari mine nɨkim, Haai kai keremir yinam ere hɨram yaaim te tito ham hɨram mamri mamu menep menep. Yi epei yaain yentar hɨm mai hi hetpiyem hɨram mau mekre han ki. Yi eiyisɨsa, te hi ehu ekre han ki. Nu heneik ap mau waai, hɨram mamri mamine nɨkim au. Yi mɨt ap yisɨsa, te yi ap yɨrɨak menmen yaaim au.
“Hi hɨre waai, yi yɨre heneik mai. Neimɨn hɨr nisɨsa, hi hahu akre han kɨr, hɨr nanrɨak menmen yaaim. Yi ap yisɨsa, te yi yɨrɨak menmen yaaim au. Neimɨn ap nisɨsa, God keriuweti nen nɨre mɨt neket heneik enum newɨrem mɨwaai tɨ meweiwei meit. Maain hɨr nanɨt heneik mar im nanwɨrem mamno si, si tatɨm. Yi yisɨsa, hɨm mai mau mekre han ki merekyi yi yisesim, maain yi eiyitehi God menmen yi hanhanem, te hɨram mamnen mamɨr ke yi yitɨwekhiyem. Yi yɨrɨak menmen yaaim, te mɨt nanwenɨpi niuk me Haai kai, te yi yeteikɨn mɨt yi mɨt disaipel nai yi yisɨsa. Hi hanhan eriuwi har ke Haai hanhan keriuwa. Yi yewisa hi wen naanempri hanhan heriuwi. 10 Yi yises hɨm mai, te yi yewisa hi wen naanmɨpri hanhan heriuwi har ke hi hises hɨm me Haai kai, te hɨrak naanmɨprau hanhan keriuwa.
11 “Hi epei etpi menmen im te menmen menipa hi han yaaik mamu maɨkre han ki, te yi han yaaik iuwe. 12 Hi hetpi hɨm im yi eiyisesim. Yi hanhan yeriuwehan eiyɨr ke hi hanhan heriuwi. 13 Mɨtɨk hak ap kɨrɨak menmen han kakinɨn kakteikɨn mɨt hɨrak hanhan keriuwi wɨsenum, te hɨrak kaki te kakɨkepi. 14 Yi yises menmen hi epei etpiyem, yi yɨre nai yinan. 15 In ek, hi ap atɨp yi yɨre mɨt nɨrɨak menmen mai weinɨm au, hentar mɨt nɨrak nar ik hɨr netari menmen mɨtɨk kɨr kɨrɨakem. Au, hi atɨp yi nai yinan yentar hi epei etpi menmen yapɨrwe Haai kai ketpewem. 16 Yi ap yehimɨtena yi yisɨsa au. Hi hehimɨteni yi yisɨsa, yi eirɨak menmen yaaim, te menmen im mamu mamɨt. Yi yɨrɨak menmen im, te Haai kakweti menmen menmeiyam yi yitɨwekhiyem kakɨntar yi yisɨsa. 17 Te hi etpi hɨm mai im: Yi hanhan mɨt han.
Mɨt ne tɨ maain nanre mɨt enun nepan netike mɨt nises hɨm me Krais
18 “Mɨt ne tɨ hɨr nɨneini, te yi han ekitet nɨpaa hɨr nɨneina. 19 Yi mɨt yi yises menmen me tɨ im e te mɨt ne tɨ hanhan neriuwi nar ke hɨr hanhan hɨras. Au, hi hehimɨteni yi yisɨsa, te yi ap ne tɨ au, hɨr mɨt ne tɨ nɨneini. 20 Yi han ekitet menmen hi hetpiyem. Mɨtɨk kɨrɨak menmen me mɨtɨk iuwe kɨrak ap kinɨnek au. Nɨpaa hɨr mɨt nerekiyo menmen enum, te hɨr nanrekyi menmen enum. Nɨpaa hɨr mɨt han nises hɨm mai, te maain hɨr nanises hɨm mai. 21 Hɨr nanrekyi menmen im enum nanɨntar yi yisɨsa. Hɨr ap nertei God kerek keriuweta hi han, te hɨr nisesik au. 22 Hi ap han hetpor menmen, hɨrɨak menmen yaaim te mɨt nanweikɨn sip nanwet God hɨram menmen enum kike. Au, hi epei etpor menmen hɨrɨak menmen yaaim, te in ek hɨr neweikɨn sip newet God te hɨrak kaktɨp hɨr nɨrɨak menmen enum iuwe hɨrak kakɨwaanki. 23 Neimɨn nɨneina ap nisɨsa, hɨr nɨnaain Haai kai ap nisesik au. 24 Hi ap hɨrɨak menmen menmeiyam kerek nɨpaa mɨt nɨrɨakem au, te hɨr neweikɨn sip newet God, hɨr nɨrɨak menmen enum kike. Te hɨr epei nɨr menmen iuwe hi hɨrɨakem, hɨr neweikɨn sip newet God hɨr nɨneina hetike Haai kai. 25 Menmen im hɨr nɨrɨakem epei man, te hɨm mau tɨwei hɨr nisesim hɨram mamnen mamɨr ke hɨm nɨpaa mɨt netpim hɨram mamnen. Hɨm im matɨp mar im: ‘Hɨr nɨneina nentar menmen au weinɨm keremem.’
26 “Maain, hɨrak kerek kakɨkaap mɨt, hɨrak kaknen. Hɨrak God Hɨmɨn Yaaik katɨp hɨm yaaim, hɨrak keke wit ke God kaknen. Hɨrak kaknaaiwɨr Haai, hi eriuwetek kaknen yi mɨt, hɨrak kakwepyapɨr menmen mai kakɨtpiyem. 27 Yi yetikerek yi yaitɨp mɨt me menmen mai yentar nɨpaa wɨ kerek hi hinɨn ewepyapɨr hɨm mai, yi yetikewa haiu mariyan.”