14
Jisas hɨrak kɨre yayiwe te mɨt nanisesik hɨr nanɨno God Haai
Jisas wen katɨp kar ik: “Yi ap han enuk te yi han ekitet menmen au emɨt! Yi yises God, te in ek yi eiyisɨsa. Wɨnak ke Haai kai haau yapɨrwe mekrerek. Hi ehinɨn ano etnɨni wit kakmerɨri. Hi etpiyem mentar menmen im mepu. Au hi ap te etpiyem. Maain hi epei hetnɨni wit epei au, te hi pɨke anen atihis yainen, te yi eiyu wit kerek hi hewiyen. Yi yertei eiyises menmen te yi eino wit kerek hi enori en.”
Mɨtɨk Tomas katɨp Jisas, “Mɨtɨk luwe, haiu ap mertei nein ti enori en. Emɨrkeik te haiu emɨrkeik te haiu emɨrtei yayiwe kakno keriyen a?”
Jisas ketpɨwek, “Hi hɨre yayiwe, te mɨt nanɨr God. Hi Haai ke hɨm yaaim, hi Haai ke menmen mamkaap mɨt nanɨt hɨmɨn yaaik kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik. Neimɨn nanɨno Haai kai God ek, te hɨr nanisɨsa nanre hɨr nitet yayiwe. In ek yi epei yerteiya. Te yi yayɨrtei Haai kai God. Te in ek ere maain yi yerteiyek, yi nepei yɨrek.”
Mɨtɨk Filip katɨp Jisas, “Mɨtɨk luwe, to eteiknai God Haai, te haiu han yaaik emu.”
Jisas ketpɨwek, “Nɨpaa enum eik hi epei hau hetikewi wɨ yapɨrwe, te in ek Filip, yi wen au yepɨtari menmen? Neimɨn epei nɨra, te hɨr epei nɨr Haai kai. Ti henmak te ti hitauhi, ‘Eteiknai God Haai hɨrak kɨre mekak a?’ 10 Filip ti ap hertei Haai kai God ketikewa hawɨr wekiyakɨt wau niutɨp? Menmen hi hetpiyem hɨrak ap hɨm mai au. Haai kerek kau kekre han kai hɨrak kerekek kises han kɨrak kɨrɨak menmen mɨrak. 11 Yi eiyises hɨm hi etpiyem kerek hi etpi hi hetike Haai kai God hawɨr wekiyakɨt wau niutɨp. Te hɨm im au yi eiyɨr menmen kerek hi hɨrɨakem hɨkaap mɨt nɨnap his hɨt enum nɨre yaain, te yi eiyɨrtei hi etike Haai kai hawɨr wekiyakɨt wau niutɨp. 12 Hi hetpi hɨm werek. Mɨt neimɨn nanisɨsa, hɨr nanrɨak menmen iuwe mamɨr ke hi hɨrɨakem. Menmen hɨr nanrɨakem hɨram maminɨn menmen mai mamɨntar hi ano ahɨr Haai kai ehu etikerek esiuwe God Hɨmɨn Yaaik kaknen kakɨkaap yi mɨt. 13 Te hi eweti menmen kerek yi eiyitehi God em meriuwe niuk mai iuwe. Hi ewetiyem, te mɨt nanwenɨpi niuk me God Haai nanɨntar menmen hi arekyiyem. 14 Yi eiyitauhi menmen heriyai heriyai eiriuwe niuk mai iuwe, te hi arɨakem ewetiyem.
Jisas katɨp hɨrak kaksiuwe Hɨmɨn Yaaik ke God kaknen
15 “Yi hanhana, te yi eiyises hɨm hi hetpiyem. 16 Hi tewen ehitehi Haai kai kakweti keiyak kaknen kakɨkepi kaku kaktikewi tipmain tipmain enum eik. 17 Hɨrak God Hɨmɨn Yaaik kaktɨp mɨt hɨm yaaim kakɨkre han kɨr. Hɨrak ap kaku han ke mɨt ne tɨ kentar hɨr ap nɨrek nerteiyek. Te yi eiyɨrteiyek eiyɨntar hɨrak kaku kaktikewi kaku kakɨkre han ki. 18 Maain wɨ hi ano wit ke Haai kai, hi ap enaiwɨri te yi yayu weinɨm eiyɨr ke nɨkan miye haai aurek. Au, hi pɨke anen. 19 Wɨ epei menep te mɨt ne tɨ ik ek ap te pɨke nanɨra au. Te yi eiyɨra. Maain yi yayi yi pɨke yaiyɨkrit yayu eiyɨntar hi hahi hi pɨke akrit ehu. 20 Maain hi pɨke ekrit ehu, yi eiyɨrtei hi etike Haai kai God hawɨr wekiyakɨt wau niutɨp. Yi eiyɨrtei hi hetikewi haiu mekiyan mau niutɨp.
21 Mɨt neimɨn nertei hɨm mai nisesim, hɨr keriyen hanhana. Te Haai kai hanhani kentar hɨr hanhana. Te hi hanhani heteiknor hekre han kɨr hi hau hetikeri.”
22 Mɨtɨk Judas hak (ap mɨtɨk Judas ke wit Iskeriot au) hɨrak katɨp, “Mɨtɨk luwe, ahɨrkeik te ti anen eteiknai hɨrekes, te mɨt yapɨrwe ne tɨ ik ek au a?”
23 Jisas ketpɨwek, “Mɨt neimɨn hanhan nanises hɨm mai, te Haai kai hanhani. Te Haai kai ketikewa hawɨr wawu wawɨkre han kɨr. 24 Mɨt neimɨn ap hanhana ap nanises hɨm mai au. Hɨm kerek hi epei etpiyem em ap mekre han kai man au. Hɨram menmen me Haai kai kerek keriuweta te hi han tɨ ik ek, hɨram man. 25 “Hi hepu hetikewi te hi epei hetpi hɨm im em. 26 God Hɨmɨn Yaaik kakɨkepi, God Haai kaksiuwerek kaknen kakɨntera kakteikni menmen yapɨrwe te kakɨkepi han tewenɨn hɨm kerek nɨpaa hi epei hetpiyem.
27 “Hi are aneiwɨri te hi han yaaik kai kaku kakɨkri. Hi han yaaik kai hi ewetiyem, hɨram mamre han yaaik ke mɨt ne tɨ ik ek netɨwem au. Yi ap han kekrit einaain menmen mamnen au emɨt! 28 Yi epei yemtau hi hetpi hi epei eneiwɨri ano. Te hi pɨke anen ari. Yi hanhana, te yi han yaaik hi pɨke ano ahɨr Haai kai kentar hɨrak iuwe kinɨna kakɨkepi iuwe te yi eirɨak menmen yapɨrwe. 29 Hi epei hinɨn hetpi menmen im em in ek me wɨ menmen ap mamnen wen au. Te maain hɨram mamnen, yi eiyɨrtei hi Mɨtɨk kerek nɨpaa God hɨrak keriuweta hi han tɨ ik ek. 30 Hi ap hatɨp hetikwei yapɨrwe hentar mɨtɨk enuk Seten hɨrak iuwe kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr ne tɨ ik e kaknen kaktauhis. Hɨrak ap kinɨna au. 31 Te hi ewisɨk hɨrak kaktauhis, te mɨt yapɨrwe ne tɨ ik ek, hɨr enɨrtei hi hanhan Haai kai God, hi hɨrɨak menmen yapɨrwe hɨrak ketpo hi hɨrɨakem. Eiyɨkrit, emnaaiwɨr wit ik haiu emno.”