22
Hɨm me nu metike tɨpar mamkaap mɨt miyapɨr nanu werek
* Esi 47:1; Joe 3:18; Sek 14:8Hi hɨr wit yaaik nepei au, mɨtɨk ensel keteikno mani kerek tɨpar mɨrak mɨkaap mɨt miyapɨr hɨr nanu werek. Tɨpar im meke yeno kerek Mɨtɨk Iuwe God kewim metike yeno Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip kewim. * Jen 2:9; Esi 47:12; Rev 22:14, 19Tɨpar im hɨram nemnok hɨram mekiuwe wi mɨram mitet yayiwe ke nɨmɨn. Nu kerek mɨkaap mɨt miyapɨr nanu nanɨt hɨram merp menep mani kekiuweri, ham merp pɨnak, ham merp pɨnak. Hɨram mari mine nɨkim me wenke kiutɨp wenke kiutɨp, tɨwei mɨram hɨram mɨkaap mɨt miyapɨr nerer wit wit nɨpa hɨr nɨnap te hɨr nanre yaain. Menmen yapɨrwe kerek nɨpaa mewaank tɨ God kakrɨakem nepei au meit kakɨntar hɨrak ketike Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨrakɨt tatu wit ik naanmamre mɨt, te hɨr nanwenɨpi niuk mɨrak. * Sam 42:2; Mt 5:8; Rev 3:12Mɨt hɨr nanɨr ninaan mɨrak, hɨrak kakwis niuk mɨrak mamu maat kɨr. * Rev 5:10, 20:6, 21:23, 25; Dan 7:18, 27Wɨtaan ap te pɨke mamnen taau. Mɨt ap nanɨt si te nanɨr yayiwe o wepni kau nepni kɨr au. Mɨtɨk luwe God hɨrak kaku kakrehɨr ke wepni kakɨr te mɨt nises hɨm mɨrak hɨr nanu nanɨre mɨt iuwe tipmain tipmain enum eik.
Jisas pɨke kaknen waswas
* Rev 1:1Mɨtɨk ensel hɨrak ketpo kar ik: “Hɨm im yapɨrwe ti hewisɨm hɨram yaaim maain mamnen. Mɨtɨk luwe God kerek hɨrak epei kɨrɨak mɨt profet hɨmɨn kɨr kekrit te hɨr newepyapɨr hɨm mɨrak, hɨrak epei keriuwet mɨt ensel nɨrak te hɨr nan newepyapɨr natɨp mɨt nises hɨm mɨrak menmen te menep mamnen.” * Rev 1:3, 2:16Jisas ketpi kar ik: “Yi eiyɨmtau! Menep te hi pɨke anen. Mɨt miyapɨr kerek nanɨmtau hɨm mau tɨwei im nanisesim, hɨr han yaaik nanu.”
* Rev 1:3, 10:4Hi Jon kerekek hi hɨr menmen im hi hemtau hɨm mɨram. Hi hɨr menmen im, hemtewem nepei au, hi hewen ninɨp hɨwaai hɨt me mɨtɨk ensel kerek keteikno menmen im. Te hɨrak ketpo kar ik: “Ti ap hɨrɨak menmen im au emɨt! Hi hɨrɨak menmen me God har ke yi mɨt yetike mɨt nit yinan hɨr profet hɨr netike mɨt yapɨrwe kerek nemtau hɨm mau tɨwei im nanisesim. Te ti ap ewenaunɨpi au emɨt! Ti ewenɨpi God kerekek.” 10 Hɨrak wen ketpo kar ik: “Ti ap epakɨn hɨm me God mekre tɨwei im au emɨt, entar wɨ epei man menep te menmen im mamnen. 11  * Dan 12:10Menmen im menep te mamnen. Te mɨt kerek nɨrɨak enum hɨr wen nanrɨakem. Mɨt kere han kitet enum enum, hɨr wen han ekitetim. Mɨt kerek nɨrɨak menmen yaaim hɨr wen enrɨakem. Mɨt kerek hɨr yaain wen enu anɨrek.”
12  * Rev 2:16, 23; Ais 40:10; 2Ko 11:15“Yi eiyɨmtewek! Menep te hi Jisas hi pɨke anen. Hi anen etenen menmen yaaim me mɨt miyapɨr yapɨrwe te hi awetɨrem me menmen nɨpaa ein ere in hɨr nɨrɨakem. 13  * Rev 1:8, 17, 21:6Hi kerekek hi hinɨn, maain te hi pɨke ekaru. Nɨpaa hi hinɨn hɨrɨak menmen te maain hi pɨke arɨakem yaaim.
14  * Rev 22:2“Mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God hɨr nɨre mɨt epei nekemyet laplap mɨr hɨram pɨke yaaim. Mɨt miyapɨr narik hɨr han yaaik nanu nanɨntar God kakwisi hɨr nanɨno nanitet ya weipɨr ke wit nanɨno nɨmɨn nanɨm nɨkim me nu kerek mɨkaap mɨt miyapɨr nanu werek werek nanu nanɨt. 15  * Rev 21:27Te mɨt enun nises han kɨr enuk, hɨr nantike mɨt kerek nari si newɨr pɨkoker nɨrɨak nasi, o mɨt nari miyapɨr his newenɨnem, mɨt kerek nenep mɨt han nani, mɨt kerek newepwar menmen newet tɨpir em, o mɨt kerek newenɨn hɨm nises hɨm mɨr hɨras, mɨt miyapɨr nar ik hɨr ap te nanɨno nanitet ya weipɨr ke wit iuwe au. Hɨr enu enɨt witeik. 16  * Ro 1:3; Rev 2:28; 5:5; Nam 24:17Hi Jisas kerekek hi epei heriuwet mɨtɨk ensel kai hɨrak kan kewepyapɨr hɨm im men yi mɨt ne weiwɨk miutɨp me God yerer wit wit. Hi kerekek hi ke weiwɨk me Devit, hi nepenyek kɨrak hi hɨre saaur kau nepni kɨr wɨsenum ere wanewik.”
17  * Rev 21:6“God Hɨmɨn Yaaik ketike mɨt miyapɨr nises hɨm me hi Mɨtɨk keweikɨn hɨre Sipsip hɨr natɨp nar ik: ‘Ti enen!’ Mɨt miyapɨr kerek nanɨmtau hɨm im hɨr entɨp, ‘Ti enen.’ Mɨt miyapɨr kerek hɨm niu enuk (o hɨr mar kewenkɨkor hɨm), hɨr eninen enɨm tɨpar mɨkaap mɨt miyapɨr hɨr nanu werek werek nanu nanɨt. Hɨr nanwɨr pewek nanɨt tɨpar im nanɨm au. Hɨr nanɨm weinɨm.
18  * Diu 4:2, 12:32; Rev 15:1Hi Jon hi hetpi yi mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek yayɨmtau hɨm me God me menmen mamnen mau tɨwei im, hi hetpi hɨm manp har ik: “Mɨt han kerek nanwis hɨm ham mamu mamtike hɨm im mau tɨwei, te God kaknɨp kakriuwe menmen enum hɨrak kenep mɨt keriuwerem hi epei hewisɨm mau tɨwei im. 19  * Rev 22:2Mɨt han hɨr nanɨsak hɨm ham mau tɨwei kerek hi hewisɨm te God kakri menmen mɨr mau nu mɨkaap mɨt hɨr nanu werek werek nanu nanɨt, hɨrak kakwisi nanu wɨt kɨrak yaaik taau.”
20  * Rev 3:11Mɨtɨk kerek kewepyapɨr hɨm im hɨrak katɨp kar ik: “O, hi Jisas hi anen waswas.”
Mɨtɨk luwe Jisas haiu mewenhi matɨp mar ik: “Ti enen waswas.”
21 Hi Jon hanhan Mɨtɨk luwe kaiu Jisas Krais hɨrak kakrɨak yi mɨt miyapɨr kerek yises hɨm mɨrak kakrekyi menmen yaaim.
Mepɨr keremem

*22:1 Esi 47:1; Joe 3:18; Sek 14:8

*22:2 Jen 2:9; Esi 47:12; Rev 22:14, 19

*22:4 Sam 42:2; Mt 5:8; Rev 3:12

*22:5 Rev 5:10, 20:6, 21:23, 25; Dan 7:18, 27

*22:6 Rev 1:1

*22:7 Rev 1:3, 2:16

*22:8 Rev 1:3, 10:4

*22:11 Dan 12:10

*22:12 Rev 2:16, 23; Ais 40:10; 2Ko 11:15

*22:13 Rev 1:8, 17, 21:6

*22:14 Rev 22:2

*22:15 Rev 21:27

*22:16 Ro 1:3; Rev 2:28; 5:5; Nam 24:17

*22:17 Rev 21:6

*22:18 Diu 4:2, 12:32; Rev 15:1

*22:19 Rev 22:2

*22:20 Rev 3:11