21
Jon kɨr tɨ ketike nepni meiyam man mekrehɨr me tɨ ketike nepni nɨpaa mepu
* 2Pi 3:13God kewɨri nekre hei si metnen mekrerek epei au, hi hɨr tɨ keiyak ketike nepni meiyam mepu mekrehɨr ke tɨ keiyak ketike nepni meiyam nɨpaa mepu. Hɨram metike wan epei au mesi. * Ais 52:1, 61:10; Hi 11:16, 12:22; Rev 3:12Epei au, hi hɨr wit kerek God kehimɨtanek hɨrak wit kɨrak. Hɨrak wit Jerusalem keiyak kekrehɨr ke wit Jerusalem ke nɨpaa. Hɨrak keit wit ke God kɨnaiwɨrek kekiuwe kan. God kemaniyek yaaik kɨre mɨte weses wetike mɨtɨk nanɨtan. * 2Kro 6:18; Sek 2:10; 2Ko 6:16Hi epei hɨrek, hi hemtau hɨm ke mɨtɨk keit yeno me mɨtɨk iuwe hɨrak katɨp kar ik: “Eiyɨmtewem! God wɨnak kɨrak kau nɨmɨn ke mɨt miyapɨr te hɨrak kaku kaktikeri. Hɨr nanu nanre mɨt nɨrak, hɨrak kaku kaktikeri kakre God kɨr. * Rev 7:17; Ais 35:10, 65:19God kaknip mɨt miyapɨr en han yaaik nanu. Hɨr ap pɨke nani o han enuk o nankɨt o yɨnk kɨr kaknen au. Menmen im me nɨpaa ein hɨram epei au.”
* Rev 4:2, 10; 2Ko 5:17Mɨtɨk kerek kau yeno me mɨtɨk iuwe ketpo kar ik: “Ti emtewek. Hi anip menmen yaaim mamɨkrehɨr me menmen nɨpaa.” Hɨrak wen ketpo, “Ti ewis menmen im hi nepei hetputem emu tɨwei entar menmen hi hetpi yi mɨt em hɨram yaaim.” * Rev 1:8, 17, 22:17; Jo 7:37; Sam 36:9Hɨrak katɨp, “Menmen im hɨram nepei au. Hi mɨtɨk kerek nɨpaa menmen ap mepu au, hi hepu, maain hi apau. Hi hɨrɨak menmen yapɨrwe te menmen yapɨrwe mɨt miyapɨr kerek hanhan nanɨm tɨpar hi awetɨrem weinɨm tɨpar mai mamkepi hɨr nanu nanɨt tipmain tipmain enum eik. * 2Sml 7:14Yi mɨt kerek yi yises hɨm mai werek ere yi yayi, yi wen yɨrɨak menmen mai yaaim yinɨn menmen enum mamri han ki enuk, yi mɨt in hi aweti menmen im yapɨrwe hi etpiyem. Hi are God ki, yi eire nɨkerek nai.
* Hi 10:38-39; Mt 25:41; Rev 19:20, 21:27, 22:15Te mɨt kerek hɨr nɨpaa nisɨsa hi God, in ek au nɨnapen nentar mɨt nanɨp nentar hɨr nisɨsa, hɨr netike mɨt neweikɨn sip newet God, mɨt kerek nɨrɨak menmen enum enum, mɨt kerek nenep mɨt han hɨr nani, mɨt kerek nari miyapɨr his newenɨnem, mɨt kerek nɨrɨak nasi, mɨt kerek newepwar menmen newet tɨpir em, hɨr nantike mɨt enun newisesik, hɨr yapɨrwe nanɨno hei iuwe mɨre wan si metnen meriuwe nan salfa mekrerek. Menmen im hɨram enum mɨre mɨt hɨr pɨke nani nanɨkrerem.”
Hɨm ke wit Jerusalem hak yaaik
* Rev 15:1Hi hemtau hɨm im nepei au, mɨtɨk ensel kiutɨp ke ensel nar hispɨnak wik (7) kerek netenen mɨn mar hispɨnak wik (7) menmen enum menep mɨt mekrerem, hɨrak mɨtɨk ensel ik kan menep ketpo kar ik: “Ti enen etikewa hi ateiknut mɨte yaaip kerek hɨre wautike Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨr nanɨtan. 10  * Esi 40:2; Rev 21:2Hɨrak ketpo epei au, hɨrak ketauhis hɨmɨn kai hawɨr wen werp mɨnɨu (o neiyɨp) wɨsenuk. Hawɨr werp en, hɨrak keteikno wit Jerusalem, wit God kehimɨtanek hɨrak kɨrak keke wit ke God kekiuwe kan. 11  * Ais 60:1-2, 19Hɨrak kɨr keriuwe menmen yaaim me God, hɨrak kɨre nan yaaim niuk mɨrak jaspa kerek mɨt newɨr pewek yapɨrwe netɨwem, nan kerek hɨr newisɨm mau wepni hɨram mɨr wɨsenum mar ke glas. 12  * Esi 48:30-35Nɨwa hɨrak keweikɨn wit hɨrak nokik ken niu, weipɨr hiswiyen wik (12) mewik, mɨt ensel niutɨp niutɨp nerp nersɨsem naanmɨpre weipɨr. Niuk me weiwɨk hiswiyen wik (12) me Isrel mau weipɨr im. 13 Wit wepni kokai kan weipɨr wikak tewik. Wit wepni kewen ken weipɨr tar wikak tewik. Wit ken niu in weipɨr tar wikak tewik. Wit ken mɨn in weipɨr tar wikak tewik. 14 Hɨr nime nɨwa im mentar nan iuwe mar hiswiyen wik (12). Niuk me mɨt aposel nar hiswiyen wik (12) ne Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip niuk mɨr mau nan im.
15  * Rev 11:1Mɨtɨk ensel kerek ketpo menmen ketenen si me gol kaknɨn mak ke wit iuwe ik e, ketike weipɨr mɨrak, nɨwa mɨrak. 16 Wit ik e hɨrak nokik yinak ik yinak ke wit hɨram mɨpɨram. Ensel ik kɨnɨn mak ke wit keriuwe si mɨrak. Wit hɨrak nokik mɨrak hɨram mar 2400 kilomita. Wit kau niu kɨrak ketike nokik kɨrak hɨrak yaaik kɨpɨrak. 17 Hɨrak kɨnɨn mak ke wit epei au, hɨrak kɨnɨn mak ke nɨwa kau niu kɨrak keriuwe si mɨre mɨt nɨnɨn mak neriuwerem, te hɨrak kɨrem hɨram mɨre 65 mita.
18 God kime nɨwa keweikɨn wit ik, hɨrak kimaak me nan jaspa. Wit hɨrekes God kimaak me gol hɨram mɨr mɨre tɨpar mar ke mani katɨn nemnok. 19  * Ais 54:11-12Nan iuwe kerek God kime nɨwa menterim hɨram marim. Nan namba 1 hɨrak jaspa. Nan hak (namba 2) hɨrak sapaia kɨre yinamɨn. Nan hak (namba 3) hɨrak nan hike niuk mɨrak agat. Nan hak (namba 4) hɨrak kɨre yinamɨn niuk mɨrak emeral. 20 Nan hak (namba 5) hɨrak nan kɨre hike ketike ninɨk niuk mɨrak sadonikis. Nan hak (namba 6) hɨram nan kɨre ninɨk niuk mɨrak konilian. Nan hak (namba 7) hɨrak kɨre kono niuk mɨrak krisolait. Nan hak (namba 8) hɨrak kɨre yinamɨn niuk mɨrak beril. Nan hak (namba 9) hɨrak kɨre kono niuk mɨrak topas. Nan hak (namba 10) hɨrak kɨre yinamɨn ketike kɨre kono niuk mɨrak krisopres. Nan hak (namba 11) hɨrak kɨre yinamɨn niuk mɨrak haiasin. Nan hak (namba 12) hɨrak kɨre ninɨk niuk mɨrak ametis. 21 Ya weipɨr ke nɨwa mar hiswiyen wik (12) God kimaam me bis me nan iuwe. Ya weipɨr miutɨp miutɨp hɨram me klamsel me bis miutɨp miutɨp wɨsenuk kerekek. Yayiwe kerekir wit iuwe ik hɨrak ke gol mɨr yaaim mɨre mani katɨn nemnok.
22  * Rev 15:3Hi ap hɨr wɨnak iuwe kiutɨp ke God keit wit iuwe keteikɨn mɨt God kau ketikeri eik e au. Mɨtɨk iuwe God hɨrekes kerek manpenuk wɨsenuk hɨrak ketike Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨrakɨt tepu wit ik te mɨt miyapɨr nɨret tepu. Te hɨr ap nime wɨnak neteikɨn hɨrakɨt tepu tetikeri au. 23  * Ais 60:19-20; Rev 22:5Wepni o wenke ap te mamɨr mamɨt wit ik e taau. Menmen iuwe me God merhɨhe mɨre si, menmen iuwe me Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip mamɨr te hɨram mamɨr mamnep wit mamɨkrehɨr ke wepni te hɨr mɨt nanɨr ein ein. 24  * Ais 60:3, 5Mɨt miyapɨr nerer wit wit hɨr nanɨnen nanɨr menmen iuwe mɨrakɨt mɨr menep wit, te hɨr nanitet yayiwe nanɨno in nanɨno ein. Mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr nau tɨ hɨr nanɨt pewek mɨre yapɨrwe neiyɨm nanɨnen wit ik. 25  * Ais 60:11; Sek 14:7; Rev 22:5Hɨr ap te naniyepet weipɨr me nɨwa mamɨt in nanɨntar wit ap toto mamtai au. Wepni kerekek. 26 Menmen mɨt hɨr neses neriuwerem metike pewek mɨr, hɨr mɨt nerer wit wit nau tɨ neiyɨm nanɨnen nanwisɨm mamɨt witeik. 27  * Ais 52:1; 1Ko 6:9-10; Rev 13:8, 21:8Te menmen enum o mɨt miyapɨr kerek nɨrɨak menmen enum o newisesik nanɨno nɨmɨn wit ik e au. Mɨt miyapɨr kerek Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip kewis niuk mɨr mɨwaai mekre tɨwei kerek mehimɨtan mɨt miyapɨr nanu nantike God, hɨr keriyen nanɨno nanɨkre wit ik e.

*21:1 2Pi 3:13

*21:2 Ais 52:1, 61:10; Hi 11:16, 12:22; Rev 3:12

*21:3 2Kro 6:18; Sek 2:10; 2Ko 6:16

*21:4 Rev 7:17; Ais 35:10, 65:19

*21:5 Rev 4:2, 10; 2Ko 5:17

*21:6 Rev 1:8, 17, 22:17; Jo 7:37; Sam 36:9

*21:7 2Sml 7:14

*21:8 Hi 10:38-39; Mt 25:41; Rev 19:20, 21:27, 22:15

*21:9 Rev 15:1

*21:10 Esi 40:2; Rev 21:2

*21:11 Ais 60:1-2, 19

*21:12 Esi 48:30-35

*21:15 Rev 11:1

*21:19 Ais 54:11-12

*21:22 Rev 15:3

*21:23 Ais 60:19-20; Rev 22:5

*21:24 Ais 60:3, 5

*21:25 Ais 60:11; Sek 14:7; Rev 22:5

*21:27 Ais 52:1; 1Ko 6:9-10; Rev 13:8, 21:8