4
Mɨt neit wit ke God hɨr newenɨpi niuk mɨrak
* Rev 1:1, 10Jisas ketpo hɨm men mɨt iuwe naanmɨpre mɨt miyapɨr ne sios o weiwɨk me God nerer wit wit epei au, hi herenaan hɨr weipɨr ke wit ke God kewep hɨrak kɨhi. Hi hemtau mɨtɨk ketpo hɨm kar ke nɨpaa hi hinɨn hemtau hɨm kɨrak iuwe ketpo kɨre mɨtɨk ketenwo taur kewen ken yanɨmɨn. Hɨrak ketpo kar ik: “Ti eniu enen in hi ateiknut menmen maain mamnen.” * Sam 47:8; Ais 6:1; Esi 1:26; Rev 19:4Hɨrak ketpo menmen epei au, God Hɨmɨn Yaaik ketenen hɨmɨn kai te hi hɨr yeno yaaim kerek mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre menmen yapɨrwe hɨr newi. Hi hɨr yeno kiutɨp, hi hɨr mɨtɨk hak kewik. * Esi 1:28Hi hɨr ninaan mɨrak hɨram mɨr mar ke nan yaaim jaspa kekite nan mɨre yɨwir konilian. Hi hɨpɨr menmen mɨre manpen kewep hɨm hɨram meweikɨn yeno me mɨtɨk iuwe. Menmen im mɨr mar ke nan yaaim emeral hɨram yinamɨn. * Ais 24:23; Rev 3:18; 6:11Hi hɨr 24 yeno meweikɨn yeno me mɨtɨk iuwe. Yeno im hɨram yeno kerek mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr hɨr newim. Hɨr 24 mɨt iuwe hɨr nau yeno im. Hɨr neriuwet klos mɨre gol mau paan kɨr meteikɨn hɨr mɨt iuwe. * Rev 1:4, 8:5, 11:19, 16:18; Esi 1:13Menmen mɨre nepni mewenɨn moke yeno kiutɨp ik men in men ein, mekite hɨm mɨram matɨp mesikeyaanmi. Hi hɨr si mar hispɨnak wik (7) hɨram mɨr meit yeno mɨrak. Si im hɨram Hɨmɨn Yaaik mar hispɨnak wik (7) me God. * Esi 1:5-10, 22; 10:14Menep yeno im, menmen iuwe mɨre wan eik mepu. Hɨram nemnok enum mɨre glas.
Hi hɨr menmen im nepei au, hi hɨr menmen tekyaait (4) hɨram mepu. Hɨram meweikɨn yeno me mɨtɨk iuwe men pɨnak men pɨnak men yinak men yinak. Menmen im tekyaait (4) hɨram mepu, nanamɨr yapɨrwe mau mitet ninaan mɨr, mau men yak mɨr. Menmen ik kerek kepu hɨrak kinɨn kau menep hɨrak ninaan mɨrak mɨre pusi ke yaank wɨsenuk kinɨn sak, niuk mɨrak laion. Menmen ik kerek kepu, hɨrak kisesik keit yinak ik, hɨrak ninaan mɨrak hɨram mɨre bulmakau neniuk. Menmen keiyak kepu yinak eik, hɨrak ninaan mɨrak mar ke mɨtɨk. Menmen mɨkaru meit sip, hɨrak ninaan mɨrak mar ke hore hɨm keniuwe kau niu. * Ais 6:2-3; Esi 1:18, 10:12; Rev 1:4-8Menmen im tekyaait (4) mepu, hɨram miutɨp yapɨr mar hispɨnak kiutɨp (6) mewi. Nanamɨr yapɨrwe mau merer yɨnk kɨr, han kɨnɨk yapɨr keit nɨmɨn. Wɨtaan wanewik hɨr ap nekintɨp au. Hɨr natɨp nar ik: “Mɨtɨk Iuwe God hɨrak wɨsenuk hɨrak yaaik yaaik ap kɨre menmen ham au, hɨrak kinɨn menmen yapɨrwe. Nɨpaa hɨrak kepu ere in hɨrak kepu, maain hɨrak kakpau.”
* Rev 19:4; Dan 4:34, 6:26, 12:7Menmen tekyaait (4) im hɨram mepu, hɨr nine henye newenɨpi niuk me God Iuwe kerek kau yeno ke mɨtɨk iuwe. Hɨrak kaku tipmain tipmain enum eik. Hɨr nine henye natɨp hɨrak iuwe, hɨr natɨp hɨrak yaaik. 10  * Rev 5:1, 7, 13, 6:16, 7:10, 15, 19:4, 21:5Menmen tekyaait (4) kerek hɨram mepu hɨram mine henye, te hɨr mɨt iuwe in nar 24 hɨr newen ninɨp nɨwaai tɨ menep ninaan me God kerek kau yeno mɨrak. Hɨr newenɨpi niuk mɨrak hɨrak God kerek kaku tipmain tipmain enum eik. Hɨr newɨr hat gol mɨr mɨwaai menep yeno mɨrak neteikɨn hɨrak iuwe kewetɨr menmen mɨrak iuwe te hɨr ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr han. Hɨr nɨwaai en hɨr nine henye natɨp nar ik: 11 “Ti Mɨtɨk Iuwe kaiu ti God. Ti Yaaik te haiu yapɨrwe mamwenɨpi niuk mit, haiu matɨp ti Yaaik, haiu hanhan ti ahinɨn naanemprai ehɨntar ti epei hɨrɨak menmen yapɨrwe me tɨ metike nepni. Ti kerekek hanhan hɨram mepu te ti epei hɨrɨakem.”

*4:1 Rev 1:1, 10

*4:2 Sam 47:8; Ais 6:1; Esi 1:26; Rev 19:4

*4:3 Esi 1:28

*4:4 Ais 24:23; Rev 3:18; 6:11

*4:5 Rev 1:4, 8:5, 11:19, 16:18; Esi 1:13

*4:6 Esi 1:5-10, 22; 10:14

*4:8 Ais 6:2-3; Esi 1:18, 10:12; Rev 1:4-8

*4:9 Rev 19:4; Dan 4:34, 6:26, 12:7

*4:10 Rev 5:1, 7, 13, 6:16, 7:10, 15, 19:4, 21:5