5
Jon kɨr tɨwei nɨpaa God keiyepetek
* Rev 4:2, 10; Esi 2:9-10; Ais 29:11Hi hɨr mɨtɨk kerek kau yeno me mɨtɨk iuwe, hɨrak kentenen tɨwei nokik kekre his yaaim mɨrak. Hɨr epei newis hɨm mau ke pɨnak ke pɨnak. Hɨr epei newis tɨrhin mar hispɨnak wik (7) neiyepetek, hɨr newisyaan mewim te mɨt weinɨn han ap te nankaisiu tɨwei ik nanɨwaankek au. Hi hɨr menmen im epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel wɨsenuk. Hɨrak katɨp hɨm iuwe kitehi kar ik: “Keimɨn yaaik hɨrak kakwep tɨrhin te kakɨnke tɨwei ik?” Hɨrak katɨp epei au, hɨr nen nerer wit wit me wit ke God, wit mɨt ne tɨ newi o wit kerek mɨt nɨpaa naa hɨmɨn kɨr kewi, te hɨr ap nɨnapɨn mɨtɨk kei kiutɨp hɨrak yaaik te kakwep tɨrhin kakɨnke tɨwei ik. Hi hɨkɨt yapɨrwe hentar hɨr ap nɨnapɨn mɨtɨk kei hak hɨrak yaaik te kakwep tɨrhin kakɨnke tɨwei kakɨr menmen mekrerek. * Jen 49:9; Ais 11:1, 10; Rev 22:16Hi hɨkɨt te mɨtɨk iuwe kiutɨp kan kewena ketpo kar ik: “Ti ap ekɨt. Ti ahɨr mɨtɨk yaaik ik e kerek kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr yapɨrwe. Hɨrak nepenyek iuwe ke Devit ke weiwɨk miutɨp niuk mɨram Juda. Hɨrak epei kinɨn menmen enum te hɨrak yaaik kakwep tɨrhin kakɨnke tɨwei ik e.”
Jon kɨr mɨtɨk hɨrak ke God
* Jo 1:36; Rev 1:4, 5:12, 13:8; Sek 4:10Hɨrak ketpo epei au, hi hɨr sak mau yɨnk ke Mɨtɨk kewekɨn kɨre Sipsip hɨrak kehimɨtan mɨtɨk ik hɨrak kaa kesak menmen enum me haiu mɨt, hɨrak kerp menep yeno me Mɨtɨk Iuwe. Menmen tekyaait kerek hɨram mepu, hɨram metike mɨt iuwe nar 24 mɨt hɨr neweiknɨwek. Hi hɨr kom mɨre kom me bulmakau mar hispɨnak wik (7) mau paan kɨrak meteikɨn hɨrak Mɨtɨk Iuwe naanmɨpre menmen yapɨrwe. Hi hɨr nanamɨr mar ke hispɨnak wik (7) mau paan kɨrak. Nanamɨr im hɨram mehimɨtan hɨmɨn yaaik hispɨnak wik (7) kerek God keriuweti nen nerer wit wit mɨt ne tɨ newi. * Rev 4:2, 10Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨrak ken keit tɨwei kekre his yaaim me Mɨtɨk Iuwe kerek kau yeno me mɨtɨk iuwe king. * Rev 8:3-4, 14:2, 15:2; Sam 141:2Hɨrak ken kakɨt tɨwei, mɨt iuwe nar 24 hɨr netike menmen tekyaait kerek hɨram mepu, hɨr yapɨrwe newen ninɨp menep Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip ik. Hɨr niutɨp niutɨp netenen menmen me henye mɨre gita mekite dis me gol meriuwe menmen mɨre paura mɨnɨn yaaim mekrerek ere mau hɨm. Menmen im hɨram mehimɨtan hɨm yapɨrwe mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God hɨr nitehi God em. * Sam 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:9; Rev 14:3Hɨr nine henye yaaim nɨpaa mɨt ninaam au. Hɨr natɨp nar ik: “Ti yaaik te ti ahɨt tɨwei ik awep tɨrhin meiyepetek. Ti yaaik arɨakem antar nɨpaa mɨt nitep ti haa, te ti heriuwe hemkre mit mewen ti pɨke heithis mɨt miyapɨr hɨr ne God. Ti heithis mɨt miyapɨr ne weiwɨk yapɨrwe, mɨt miyapɨr natɨp hɨm ham yapɨrwe, mɨt miyapɨr yɨnk mɨr ham ham, hɨr ne weiwɨk yapɨrwe nau nerer wit wit me tɨ. 10  * Eks 19:6; Ais 61:6; Rev 1:6, 20:6, 22:5Ti epei atorhis hɨr nɨre weiwɨk miutɨp, hɨr nɨre mɨt pris ne God hɨr niutɨp nɨrɨak menmen mɨrak nitɨwekhi hɨrak kakɨkaap mɨt. Maain hɨr naanmamre mɨt miyapɨr nanu tɨ.”
Mɨt newenɨpi niuk me Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip
11-12  * Dan 7:10; Hi 12:22* Rev 5:6; 1Kro 29:11Hɨr nine henye epei au, hi hɨwaainaan hɨr ensel enun yapɨrwe yapɨrwe. Hɨr neweikɨn yeno iuwe me God mekite menmen tekyaait kerek mepu, hɨram mekite mɨt iuwe nar 24. Hɨr neweiknor, hi hemtau hɨr nine henye natɨp hɨm iuwe nar ik: “Sipsip ik kehimɨtan Mɨtɨk kerek nɨpaa mɨt nakɨp, hɨrak yaaik. Hɨrak yaaik kakɨt menmen iuwe te kakinɨn naanmamre mɨt miyapɨr netike menmen yapɨrwe. Hɨrak kakɨt manmen yaaim yapɨrwe, hɨrak kakɨrtei menmen yapɨrwe. Mɨt miyapɨr yapɨrwe nantɨp hɨrak yaaik haiu hanhan hɨr nanwenɨpi niuk mɨrak, hɨr natɨp hɨrak iuwe keit menmen yaaim me God.” 13  * Rev 4:2, 10Hi hemtau menmen hɨr netpim epei au, hi hemtau menmen yapɨrwe meit wit ke God, mau meit tɨ metike menmen yapɨrwe mekre wan mekite menmen yapɨrwe meit wit kerek mɨt naa hɨmɨn kɨr kewiyen. Hi hemtau menmen yapɨrwe hɨr netpim natɨp nar ik: “God hɨrak kau yeno iuwe mɨrak, hɨrak kekite Mɨtɨk hɨrak kɨre Sipsip. Hɨrakɨt teit menmen iuwe naanmɨpre menmen yapɨrwe. Haiu yapɨrwe matɨp hɨrakɨt yaaikɨt, haiu mewenɨpi niuk mɨrakɨt, haiu matɨp hɨrakɨt iuwe teit menmen yaaim iuwe.” 14 Menmen yapɨrwe hɨram matɨp epei au, menmen tekyaait (4) kerek mepu hɨram matɨp mar im: “Menmen im yaaim.” Epei au, mɨt iuwe nar 24 hɨr newen ninɨp nɨwaai tɨ newenɨpi niuk mɨrakɨt.

*5:1 Rev 4:2, 10; Esi 2:9-10; Ais 29:11

*5:5 Jen 49:9; Ais 11:1, 10; Rev 22:16

*5:6 Jo 1:36; Rev 1:4, 5:12, 13:8; Sek 4:10

*5:7 Rev 4:2, 10

*5:8 Rev 8:3-4, 14:2, 15:2; Sam 141:2

*5:9 Sam 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:9; Rev 14:3

*5:10 Eks 19:6; Ais 61:6; Rev 1:6, 20:6, 22:5

*5:11-12 Dan 7:10; Hi 12:22

*5:11-12 Rev 5:6; 1Kro 29:11

*5:13 Rev 4:2, 10