14
Mɨt nar ke 144,000 nine henye
* Rev 3:12, 7:3-4Hi hɨr menmen im epei au, hi hɨr Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨrak kerp wit Jerusalem, niuk mɨrak ham mɨniu (o neiyɨp) Saion. Hɨrak ketike 144,000 mɨt miyapɨr kerek niuk mɨrak metike niuk me Haai kɨrak God mau maat kɨr, hɨr nerp ein. * Esi 1:24, 43:2; Rev 1:15, 19:6Hi epei hɨri nerp ein, hi hemtau menmen meke nepni man. Hɨram matɨp hɨm iuwe mɨre hɨtɨk siurik me sɨrsɨr men tɨ o mɨre nepni mewenɨn. Menmen hi hemtewem hɨram mɨre mɨt hɨr nɨram gita mɨr. * Sam 149:1; Ais 42:10; Rev 5:9, 7:4Hɨr mɨt yapɨrwe nar ke 144,000 hɨr nerp menep yeno kerek Mɨtɨk Iuwe God kewik. Hɨr nerp ein nine henye hak yaaik menep menmen tekyaait (4) hɨram mepu hɨram metike mɨt iuwe nar 24. Mɨt han nertei nine henye im au. Hɨr mɨt miyapɨr keriyen nɨpaa God ketorhis ne mɨt nau tɨ. * Ef 5:27Mɨt miyapɨr in hɨr yaain nɨre mɨte ap wɨwaai wetike mɨtɨk wen au, hɨr nises God werek werek. Hɨr yaain nɨre mɨt ap nari miyapɨr his newenem nɨrɨran au, hɨr ap newenɨpi niuk me tɨpir enum o miyak enuk au. God kerekek. * Sam 32:2; Sef 3:13Hɨr mɨt miyapɨr yaain. Hɨr ap natɨp hɨm newisesik mei me wɨ hɨr nau tɨ au.
Mɨtɨkɨt ensel wikak tatɨp hɨm mɨrakɨt
Hi hɨr menmen im epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel hak keniuwe keke niu kan. God epei keriuwetek kan tɨ kakwepyapɨr hɨm yaaim mɨrak mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik. Hɨrak kan kaktɨp hɨm im mamno mɨt miyapɨr hɨr yɨnk hak hak, hɨr natɨp hɨm ham, hɨm ham, hɨr ne weiwɨk yapɨrwe nau nerer wit wit. * Rev 10:6Hɨrak kɨnap katɨp kar ik: “Yi einain God eiyises hɨm mɨrak eiwenɨpi niuk mɨrak eiyɨntar wɨ epei man te God kakɨnke mɨt miyapɨr nau tɨ. Yi eiwenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe God kerek kewis tɨ ketike nepni, wan metike mani, hɨtɨk, heipun. Yi eiwenɨpi keiyak au ekɨt! * Ais 21:9; Rev 17:2, 18:2, 3; Jer 51:7, 8Hi hɨrek epei kan ken, hi hɨr mɨtɨk ensel hak kisesik kɨnap katɨp kar ik: “Eiyɨmtewek! Wit iuwe niuk mɨrak Babilon epei kewaank. Mɨt miyapɨr nau wit Babilon hɨr epei nari han ke mɨt miyapɨr nau nerer wit wit hɨr nisesi nɨrɨak menmen enum newenɨpi niuk me tɨpir, neweikɨn sip newet God. Mɨt nau Babilon hɨr nɨre mɨte hɨre wetenen kap wain mekrerem, hɨre wari han ke mɨt te hɨr nanɨm te hɨr nanwaai nantikerep.”
9-10  * Rev 13:12-17* Sam 75:8, 11:6; Ais 51:17, 22; Jer 25:15; Rev 15:7, 16:19, 19:20, 20:10, 21:8; Jen 19:24; Esi 38:22Ensel ik epei kan ken, hi hɨr ensel hak kɨkaru kekiuwe kan kɨnap katɨp kar ik: “Mɨt miyapɨr kerek hɨr newenɨpi niuk me miyak enuk o nu mɨre yɨnk ke miyak wɨsenuk o hɨr neit mak mau his mɨr o maat kɨr, hɨr nanɨm tɨpar wain enum hɨm sisi mekre kap me God. Wain im hɨram mehimɨtan menmen enum God kakrɨak mɨt em kakɨntar hɨr nenipek han enuk wɨsenum. Mɨt narik God kakwisi nanɨkre si metnen metike nan salfa mɨkap si, hɨr yɨnk kɨr kaknen (o mamiyewor) wɨsenuk te ensel yaain netike Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨr nanɨrp nanɨri hɨr nanɨkre si. 11  * Ais 34:10; Rev 13:12-17Si tɨwekre me si kerek mɨrɨak yɨnk kɨr kaknen (o mamiyewor), hɨram mamno niu tipmain tipmain enum eik. Mɨt miyapɨr kerek newenɨpi miyak enuk ketike yɨnk kar ke yɨnk ke miyak enuk o mɨt neit mak mɨrak mau his mɨr o maat kɨr, si im mamnip yɨnk kɨr kaknen (o mamiyewor) te si im hɨram ap mami wɨtaan o wanewik au, mamu mamɨt te hɨr mɨt miyapɨr nanu werek werek au.”
12  * Rev 13:10, 12:17Menmen enum me miyak enuk mamnen te mɨt miyapɨr nises hɨm me God o nises hɨm me Jisas werek werek, hɨr nanɨnakɨn tokim nanɨrp.
13  * 1Ko 15:58; Hi 4:10Hɨrak katɨp epei au, hi hemtau hɨm me mɨtɨk ensel keit wit ke God katɨp kar ik:
“Ti ewis menmen im mau tɨwei: Mɨt miyapɨr kerek nises Mɨtɨk Iuwe God, hɨr nani in ere maain te hɨr han yaaik enu.” God Hɨmɨn Yaaik katɨp, “Hɨm im hɨram yaaim. Hɨr nani nanɨnaaiwɨr menmen hɨr epei nɨrɨakem, hɨr nanu yain yain. Hɨr nanu yaain yaain nanɨntar menmen nɨpaa hɨr nɨrɨakem hɨram mamnen mamtikeri.”
Ensel neithis mɨt miyapɨr neriyei neri nan God
14  * Dan 7:13Hɨrak katɨp epei au, hi hɨr napɨ kɨre hike kau nepni. Hi hɨr napɨ kɨre hike kau nepni, mɨtɨk kɨre Krais hɨrak kewik hɨrak kekun hat gol ke mɨt iuwe kau paan kɨrak. Hɨrak ketenen hɨne ke his tɨknuk enuk. 15  * Joe 3:13; Mt 13:39-40Hi hɨrek epei au, mɨtɨk ensel hak ketpaan keke wɨnak iuwe ke God kan kenɨne mɨtɨk kerek kau napɨ ketpɨwek hɨm iuwe kar ik: “Ti ehɨt hɨne ke his kit ewaaiyek eremir menmen. Wi epei man menmen mau tɨ hɨram epei maa te ti eremir.” 16 Hɨrak katɨp epei au, mɨtɨk kau nepni hɨrak kɨwaai hɨne ke his kɨrak. Hɨrak kɨwaai hɨne kɨrak keremir menmen yapɨrwe mau tɨ.
17 Hɨrak keremir menmen mau tɨ, mɨtɨk ensel hak keke wɨnak iuwe ke God ketpaan kan, kɨre mɨtɨk kau nepni hɨrak ketenen hɨne ke his tɨknuk enuk. 18 Hɨrak kan witeik, ensel hak kerek naanmɨpre si, hɨrak kɨnaaiwɨr kɨnaan kerek mɨt newepwar menmen newet God em. Hɨrak kɨnaaiwɨr kɨnaan kenɨne ensel ketenen hɨne ke his tɨknuk enuk ketpɨwek hɨm iuwe kar ik: “Ti ewaai hɨne kit eremirɨr waai wain nɨkim mɨram mau tɨ entar nɨkim hɨram epei mewɨnki.” 19  * Ais 63:3, Kra 1:15; Rev 19:15Hɨrak katɨp epei au, ensel ketenen hɨne ke his kɨrak kɨwaaiyek keremirɨr nɨkim hɨram mewɨnki. Hɨrak keremirɨr hɨram mewɨnki, hɨrak ketɨwem keiyɨm ken kewɨrem mekre sar te hɨr mɨt ensel neit henkɨp (o henpɨk) nesesim tɨpar mamno. Sar im hɨram tok piksa mehimɨtan God han enuk hɨrak kaknep mɨt nau tɨ. 20 Hɨr neses nɨkim im mekre sar meit menpɨn me wit. Hɨr nesesim, hemkre meke sar hei kɨrak men mɨre mani kɨniu men yanɨmɨn mar ke 320 kilomita. Hɨram men mau niu mar ke waai mau teruk me hos.

*14:1 Rev 3:12, 7:3-4

*14:2 Esi 1:24, 43:2; Rev 1:15, 19:6

*14:3 Sam 149:1; Ais 42:10; Rev 5:9, 7:4

*14:4 Ef 5:27

*14:5 Sam 32:2; Sef 3:13

*14:7 Rev 10:6

*14:8 Ais 21:9; Rev 17:2, 18:2, 3; Jer 51:7, 8

*14:9-10 Rev 13:12-17

*14:9-10 Sam 75:8, 11:6; Ais 51:17, 22; Jer 25:15; Rev 15:7, 16:19, 19:20, 20:10, 21:8; Jen 19:24; Esi 38:22

*14:11 Ais 34:10; Rev 13:12-17

*14:12 Rev 13:10, 12:17

*14:13 1Ko 15:58; Hi 4:10

*14:14 Dan 7:13

*14:15 Joe 3:13; Mt 13:39-40

*14:19 Ais 63:3, Kra 1:15; Rev 19:15