17
Hɨm me mɨte enu wari mɨt his wewenem
* Jer 51:12-13; Rev 17:15Menmen im man menep mɨt epei au, ensel kiutɨp ke mɨtɨkɨt ensel tar ke hispɨnak wik (7) kerek tetenen mɨn mar hispɨnak wik (7), hɨrak kan ketpo kar ik: “Ti etikewa euno hi ateiknut menmen enum God kakrɨak mɨte enu wari mɨt his wewenɨnem. Hɨre wehimɨtan wit iuwe kɨpwaai menep mani yapɨrwe. * Ais 23:17; Rev 14:8Mɨt iuwe kerek ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr nerer wit wit nau tɨ, hɨr netike mɨte ip hɨr neiyewewan. Hɨre wenip mɨt miyapɨr yapɨrwe nau tɨ hɨr nɨre mɨt epei naam tɨpar si enum hɨr netaritari. Hɨre wenipi narik neriuwe menmen hɨre wari han kɨr keriuwerem (te hɨr newenɨpi niuk me tɨpir enum).”
* Rev 13:1Hɨrak ketpo epei au, hɨrak ketauhis hɨmɨn kai, hawɨr wen wiun wit weinɨk mɨt auri en. Hawɨr wiun en, hi hɨr mɨte piutɨp wau miyak wɨsenuk kɨre yɨwir. Niuk yapɨrwe mau yɨnk kɨrak te hɨram niuk enum matɨp enum metawɨn God. Paan mar hispɨnak wik (7) mewik, kom mar hiswiyen (10) mau menterim. * Esi 28:13, 16; Rev 18:16; Jer 51:7Mɨte hɨre weriuwet klos mɨre wenip, klos mɨre ninɨm, hɨre weses weriuwe menmen yaaim me gol o pewek o wɨpe yehes. Hɨre wetenen kap me gol mekre his mɨre wauri han ke mɨt han weriuwerem. Menmen enum menip God han enuk metike menmen enum hɨre wɨrɨakem me wari mɨt his wewenɨnem hɨram mɨwaai mekre kap mɨre hɨram meweikɨn mɨre tɨpar. * Rev 14:8Hi hɨr niuk mau maat kɨre hɨram tok piksa hɨram matɨp mar im: “Mɨte ip e hɨre wehimɨtan wit Babilon Iuwe. Hɨre miye pe miyapɨr yapɨrwe nari mɨt his newenɨnem. Hɨre miye pe menmen enum yapɨrwe mɨt miyapɨr nerer wit wit nau tɨ hɨr nɨrɨakem.” * Rev 18:24, 19:2Hi hɨrep hɨre wetaritari wɨre mɨtɨk kaam tɨpar si enum wentar hɨre waam hemkre me mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God ketike hɨm me Jisas kerek newepyapɨr hɨr nisesik te mɨt nanɨp hɨr naa. Hi hɨrep te hi han kai kekrit hi han kitet har ik: “Hɨre peimɨn?”
* Rev 13:1Hi wen han kitet mɨte ip, te mɨtɨk ensel ketpo kar ik: “Ti henmak te ti han kitet mɨte ip e yapɨrwe? Hi etput ewepyapɨr mɨte ip wetike miyak kerek hɨrak paan hispɨnak wik (7) kom mar hiswiyen (10), mɨte ip wau sip kɨrak, hɨr neimɨn. * Rev 11:7, 13:8; Dan 12:1Miyak enuk ti epei hɨrek, hɨrak nɨpaa kepu tɨ te in ek au, hɨrak kɨnaiwɨrek. Hɨram menep te hɨrak kakɨtpaan kakɨke hei enuk kesikekre, hɨrak kakno kakɨwaank kaki kakɨkrerek. Mɨt miyapɨr nau tɨ kerek God ap kewis niuk mɨr mau tɨwei mɨrak nɨpaa wɨ hɨrak ap kɨrɨak tɨ metike nepni wen au, mɨt miyapɨr in hɨr nanɨrek hɨr han kekrit. Hɨr han kekrit nentar miyak ik nɨpaa kepu tɨ te in ek au. Maain hɨrak pɨke kaku te hɨr nanɨrek nanɨpɨrpɨr.
“Mɨt kerek nertei menmen werek werek hɨr han ekitet menmen im. Paan mɨrak mar hispɨnak wik (7) hɨram wit iuwe kiutɨp mɨt nimaak kau mɨniu (o neiyɨp) mar hispɨnak wik (7). Mɨte ip wau sip kɨrak hɨre wau weit wit iuwe eik. 10 Paan hispɨnak wik (7) im hɨram mehimɨtan wit iuwe kiutɨp ketike mɨt iuwe hispɨnak wik (7) naanmɨpre mɨt miyapɨr nau tɨ. Mɨt iuwe hispɨnak (7) hɨr epei nen naa. Kiutɨp hɨrak wen kepu, keiyak ap kan naanmamre mɨt wen au. Maain hɨrak kaknen hɨrak kaku kike keremem. 11 Miyak enuk nɨpaa kepu tɨ te in ek au, hɨrak mɨtɨk iuwe hak ke hɨr nar hispɨnak wikak (8) hɨrak ketike mɨt han en nar ke hispɨnak wik (7) hɨr ninɨn naanmamre mɨt miyapɨr nau tɨ. Maain hɨrak kakno kakɨwaank kaki.
12  * Dan 7:24“Kom mar hiswiyen (10) ti epei hɨrem, hɨram mehimɨtan mɨt iuwe nar hiswiyen (10). Hɨr ap nɨre mɨt iuwe wen au, te maain hɨr nanɨt menmen iuwe nantike miyak enuk te hɨr naninɨn naanmamre mɨt miyapɨr nanu tɨ me wɨ mei kike. 13 Mɨt nar hiswiyen (10) hɨr nau han kiutɨp te hɨr nanwet miyak enuk menmen mɨr iuwe te hɨrak kakɨkrehɨr kɨr naanmamre menmen mɨr. 14  * 1Ti 6:15Hɨr mɨt nar hiswiyen (10) nantike Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip hɨr nanɨnepan te hɨrak kaktike mɨt kerek hɨrak kari han kɨr kenɨnor hɨr nises hɨm mɨrak, hɨr naninɨn mɨt enun in. Hɨr naninɨni nanɨntar hɨrak kerekek Mɨtɨk Iuwe kerek God kewetɨwek menmen mɨrak iuwe kinɨn mɨt iuwe yapɨrwe nerer wit wit, hɨrak naanmamre mɨt iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr han.”
15  * Ais 8:7; Jer 47:2Mɨtɨk ensel ik hɨrak wen ketpo kar ik: “Mani tɨpar kerek ti hɨr mɨte enu wari mɨt his wewenɨnem hɨre wau menep in, hɨram mehimɨtan mɨt miyapɨr natɨp hɨm ham hɨm ham, yɨnk kɨr hak hak, hɨr ne weiwɨk yapɨrwe nau nerer wit wit. 16  * Rev 18:8Kom mar hiswiyen(10) mehimɨtan mɨt nɨpaa ti hɨri netike miyak enuk hɨr han enuk nɨnapen mɨte enu ip kerek wari mɨt his wewenorem. Hɨr nanɨnen nanri menmen mɨre yapɨrwe te hɨr nanwɨr mɨte wawɨ puk weinɨk wawu wawɨt. Epei au, hɨr nanip nanɨk yɨnk kɨre. Hɨr nanɨk yɨnk te hɨr nanman si menmen mei kike wen mepu. 17 Hɨr nanrɨak menmen enum im nanɨntar God kakri han kɨr te hɨr ap nertei hɨr nanises han kɨrak. Hɨr nepɨtari hɨr nanises han kɨrak hɨr nanu han kiutɨp hɨr nanwis miyak enuk naanmamror ere hɨm nɨpaa God ketpim hɨram mamnen. 18 Mɨte kerek ti epei hɨrep hɨre wehimɨtan wit iuwe kerek naanempre mɨt iuwe nau tɨ nerer wit wit.”

*17:1 Jer 51:12-13; Rev 17:15

*17:2 Ais 23:17; Rev 14:8

*17:3 Rev 13:1

*17:4 Esi 28:13, 16; Rev 18:16; Jer 51:7

*17:5 Rev 14:8

*17:6 Rev 18:24, 19:2

*17:7 Rev 13:1

*17:8 Rev 11:7, 13:8; Dan 12:1

*17:12 Dan 7:24

*17:14 1Ti 6:15

*17:15 Ais 8:7; Jer 47:2

*17:16 Rev 18:8