13
Miyak wiketeret tewepyapɨr hɨrekses
* Rev 12:3, 17:3, 7-12Kɨrin kerp tenhaan me wan eik, hi hɨr mɨtɨk keweikɨn kɨre miyak wɨsenuk hak kɨniu keke wan kan. Hɨrak kom mɨrak mar hiswiyen (10) mepu, paan mar hispɨnak wik (7) mewik. Hat me mɨt iuwe mar hiswiyen (10) mau kom mɨrak, niuk enum mau paan mɨrak mar hispɨnak wik (7). Niuk im hɨram hɨm enum metawɨn God. * Dan 7:4-6Miyak wɨsenuk kerek hi hɨrek keke wan kan, hɨrak yɨnk kɨrak kɨre pusi ke yaank niuk mɨrak lepat, hɨt mɨrak mɨre miyak enuk kinɨn sak niuk mɨrak bea, hɨm kɨrak kɨre pusi ke yaank kinɨn sak niuk mɨrak laion. Kɨrin kewetɨwek menmen mɨrak iuwe, hɨrak kewisɨk hɨrak naanmamre mɨt miyapɨr nerer wit wit nau tɨ, hɨrak kinɨn menmen yapɨrwe mau tɨ. * Rev 17:8Hi hɨr paan kiutɨp ke miyak wɨsenuk nɨpaa menmen makɨp wɨsenuk te hɨrak kaki. Au, hɨram mekiwo hɨrak kepu werek. Mɨt miyapɨr yapɨrwe nɨr sak mau paan kɨrak hɨr nepɨrpɨr natɨp hɨrak iuwe te hɨr nisesik nemtau hɨm mɨrak. Mɨt miyapɨr newenɨpi kɨri nentar hɨrak kewet miyak wɨsenuk menmen mɨrak iuwe te kakinɨn menmen yapɨrwe mau tɨ. Hɨr newenɨpi miyak kektikerek nentar hɨr han kitet hɨrak iuwe. Hɨr natɨp nar ik: “Keimɨn hɨrak iuwe kɨre miyak enuk ik e? Keimɨn hɨrak iuwe te kakinɨnek kaktikerek tatnepakɨt? Taauye!”
* Dan 7:8, 25, 11:36; Rev 11:2God kewis miyak enuk ik katɨp hɨm enum hɨrak ketawɨn God. Hɨrak kewisɨk hɨrak kinɨn naanmamre menmen yapɨrwe mau tɨ me tito wikak metike hawɨ hɨtan keiyak. God kewisɨk te hɨrak kewep hɨm kɨrak katɨp enum hɨrak ketawɨn God, wit ke God ketike hɨr yapɨrwe kerek nau wit kɨrak. * Rev 11:7God kewisɨk hɨrak ketike mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God hɨr nenepan te hɨrak kinɨni. Hɨrak keit menmen iuwe te hɨrak kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr natɨp hɨm ham hɨm ham, yɨnk kɨr ham ham hɨr ne weiwɨk yapɨrwe nerer wit wit. * Sam 69:28; Rev 3:5, 5:6, 17:8, 20:12, 15, 21:27Mɨt miyapɨr yapɨrwe nau tɨ nerer wit wit nanwenɨpi niuk me miyak enuk wɨsenuk. Te mɨt miyapɨr kerek nɨpaa God ap kɨrɨak tɨ ketike nepni wen au, hɨrak kewis niuk mɨr mau tɨwei mɨrak kehimɨteni hɨr nanu nantikerek, hɨr ap newenɨpi niuk me miyak ik au. Tɨwei ik hɨrak tɨwei ke Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip nɨpaa mɨt nakɨp hɨrak kaa.
Yi eiyɨmtau menmen mai! Neimɨn hɨr nemtau hɨm im hɨr han ekitetim werek werek! 10  * Jer 15:2, 43:11; Mt 26:52; Rev 14:12Mɨt kerek God kehimɨteni mɨt han hɨr nanwisi nekre wɨnak enuk, hɨr nanɨno nanɨkre wɨnak enuk. Mɨt han kerek God kehimɨteni mɨt han hɨr nanwaai hɨne me his nanɨnɨp, maain hɨr nanwaai hɨne me his nanɨnɨp nani keriyen. Mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God hɨr nanɨnakɨn tokim nanises God werek werek nanɨntar menmen enum im mamnen.”
11 Menmen im epei man, hi hɨr tɨ kewep, miyak wɨsenuk hak kɨniu tɨ kan niu ein. Miyak ik kom mɨrak wik mau paan kɨrak, hɨram mɨre kom me sipsip te hɨrak katɨp enum kar ke kɨrin katɨp. 12 Miyak wɨsenuk kerek kises keiyak kinɨn kan, hɨrak keit menmen mɨrak iuwe kekrehɨr kɨrak kekepik kenip mɨt miyapɨr nau nerer wit wit newenɨpi niuk me miyak kerek nɨpaa menmen menep paan kɨrak ketnen te kaki, au hɨram mekiwo hɨrak kepu werek. 13  * Mt 24:24; 2Te 2:9-10Miyak kerek kɨniu tɨ kan, hɨrak kɨrɨak menmen iuwe mɨt nɨrɨakem nɨpaa taau. Hɨrak kɨrɨak menmen ham ham yapɨrwe, hɨrak kari si meke nepni man tɨ te hɨr mɨt miyapɨr nerp en nɨrek hɨrak kɨrɨak menmen im. 14  * Rev 19:20; Diu 13:1-4Hɨrak kewises mɨt miyapɨr yapɨrwe nan nerer wit wit keriuwe menmen iuwe miyak wɨsenuk kewisɨk hɨrak kɨrɨakem menep ninaan mɨrak. Hɨrak kewisɨsorek ketpor kari han kɨr keriuwerek te hɨr nime nu ninaan mewim mar ke yɨnk ke miyak kerek hɨne kenep paan kɨrak metnen kaki au hɨram mekiwo, hɨrak kepu kepeit.
15  * Dan 3:4-6Miyak kinɨn kan kewis miyak kerek kisesik hɨrak kɨkɨak nu mɨre yɨnk ke miyak kinɨn kan. Hɨrak kekrit kepu kari nap. Yɨnk ik hɨrak kekrit kepu kari nap hɨrak katɨp kɨre mɨtɨk. Mɨt miyapɨr kerek nɨnapen newenɨpi niuk mɨrak, hɨrak kaknipi hɨr nani.
16 Hɨrak kɨrɨak menmen ik ketike menmen hak enuk. Hɨrak kenip mɨt miyapɨr yapɨrwe niuk mɨr iuwe, niuk weinɨm, mɨt kerek netenen pewek yapɨrwe, mɨt han au hɨr nepu weinɨn, mɨt nɨrɨak menmen neit pewek mererim, mɨt han au nɨrɨak menmen me mɨt iuwe naanmɨpri nɨrɨakem weinɨn. Hɨrak kenipi hɨr enwisyaan mak emu his yaaim o emu maat kɨr. 17  * Rev 14:9, 11, 16:2, 19-20, 20:4Mɨt miyapɨr kerek hɨr ap newisyaan mak me miyak enuk o namba mɨrak mau his yaaim or maat kɨr, hɨr ap te nansiuwe menmen mɨr nanɨt pewek mamrerim o nanɨno nanwɨr pewek nanɨt menmen taau. 18 Haiu han ekitet menmen im werek werek. Mɨt miyapɨr kerek nertei menmen werek werek, hɨr nanwenhis namba me miyak enuk. Namba im hɨram niuk me mɨtɨk. Namba im mɨrak hɨram mar 666.

*13:1 Rev 12:3, 17:3, 7-12

*13:2 Dan 7:4-6

*13:3 Rev 17:8

*13:5 Dan 7:8, 25, 11:36; Rev 11:2

*13:7 Rev 11:7

*13:8 Sam 69:28; Rev 3:5, 5:6, 17:8, 20:12, 15, 21:27

*13:10 Jer 15:2, 43:11; Mt 26:52; Rev 14:12

*13:13 Mt 24:24; 2Te 2:9-10

*13:14 Rev 19:20; Diu 13:1-4

*13:15 Dan 3:4-6

*13:17 Rev 14:9, 11, 16:2, 19-20, 20:4