24
Jisas katɨp mɨt nanwep wɨnak iuwe ke God nanwɨrek
(Mk 13:1-2; Lu 21:5-6)
Jisas kɨnaaiwɨr wɨnak iuwe ke God ken witeik, mɨt nɨrak disaipel newenyɨpɨrek te hɨr nanteiknɨwek wɨnak yaaim yapɨrwe me wɨnak iuwe ke God. * Lu 19:44Hɨr neteiknɨwekem, te hɨrak ketpor, “Hi hetpi werek. Yi yɨr menmen yapɨrwe im a? Maain wɨ mamnen te nan kerek mɨt nime wɨnak meriuwerem, hɨrak ap te mamwaai mamɨntereram au. Mɨt nanɨnen nanwepim te hɨram yapɨrwe mamɨnke mamwaai tɨ.”
Jisas katɨp menmen enum mamnen
(Mk 13:3-13; Lu 21:7-19)
Jisas wen kau mɨniu (o neiyɨp) mɨt nenewek wit Oliv, mɨt nɨrak disaipel keriyen nan nitɨwekhi natɨp, “Ti etpai wɨ kerek menmen im enum mamnen, metike mekam mamnen mamteiknei wɨ im epei man te ti enen ewepyapɨr hɨrekes te menmen God kakrɨakem hɨram epei au.” Jisas kewenhi ketpor, “Yi naanmamre hɨras ap eiwis mɨt han hɨr nanwisesiyek. * Mt 24:23-24; Jo 5:43; Ap 5:36-37; 1Jo 2:18Ap eiwis mɨt han hɨr nanwisesiyek nanɨntar hɨr yapɨrwe nanɨnen nanmitipɨn nanɨkrehɨr kai nantɨp, ‘Hi kerekek hi Krais kerek God kehimɨtena hi anen akaap mɨt.’ Hɨr nanwis mɨt miyapɨr yapɨrwe nanriuwe hɨm mɨr. Maain yi eiyɨmtau mɨt neit menep hɨr nenepan, yi eiyɨmtau hɨm me mɨt hɨr neit yanɨmɨn hɨr nenepan, te yi ap einapen au emɨt! Menmen im hɨram emnen te wɨ hi anen awepyapɨr hɨrekes nepei man wen au. * 2Kro 15:6; Ais 19:2Mɨt ne weiwɨk miutɨp hɨr netike mɨt ne weiwɨk ham hɨr nanɨnepan. Mɨt kerek nau tɨ menep in nantike mɨt neit yanɨmɨn hɨr nanɨnepan. Mɨt nerer wit wit nɨnpɨ mamɨn nanɨntar hɨr menmen mau ni au. Tɨ mamrer wit wit mamtanɨk. Menmen im kerek mamnen hɨram mamre mɨte hɨre tu hɨmɨr ketnɨnɨwe iuwe te hɨre wawine nɨkan. Mɨt miyapɨr nau tɨ menmen im mamnen mamɨkrit mamriwaank.
* Mt 10:22; Jo 15:18, 16:2“Me wɨ im mɨt nantihis yi yaino wɨnak enuk te mɨt naniwep yayi o yɨnk ki hɨr nanɨwaankem. Mɨt nanrer wit wit han enuk nanriuwi nanɨneini nanɨntar yi yises hɨm mai. 10 Wɨ im mamnen, mɨt yapɨrwe nanweikɨn sip nanwet hɨm mai. Hɨr nanwepyapɨran, han enuk nanɨriuwehan. 11  * Mt 24:5, 24; 1Jo 4:1Me wɨ im, mɨt profet enun newisesik hɨr yapɨrwe nanɨnen nanri han ke mɨt miyapɨr yapɨrwe nanwisɨsorek nanriuwe hɨm mai. 12 Me wɨ im mɨt miyapɨr nanises han kɨr nanrɨak menmen enum yapɨrwe te mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr ap hanhan nanriuwehan wɨsenum au, kike keremem. 13  * Mt 10:22Te mɨt miyapɨr kerek nanisɨsa werek werek ere hɨr nani, maain hi atorhis hɨr nanu nantikewa. 14  * Mt 10:18, 28:19Mɨt miyapɨr hɨr nanwepyapɨr hɨm yaaim me God kakinɨn naanmamre mɨt, hɨr nanɨtpim nanrer wit wit te mɨt nanɨrtei menmen yaaim God kɨrɨakem. Hɨr nanwepyapɨrem epei au, maain wɨ mamnen te hi anen awepyapɨr hɨrekes te menmen God kakrɨakem hɨram epei au.
Maain menmen enum mamnen tɨ ik
(Mk 13:14-23; Lu 21:20-24)
15  * Dan 9:27, 11:31, 12:11“Maain yi yayɨr menmen enum mamɨwaank wɨnak iuwe ke God mamɨrp mamɨkre nɨmɨn kerek hɨram ap te mamno nɨmɨn au kerek nɨpaa profet Daniel katɨp hɨram mamnen (yi mɨt kerek yekine menmen im, yi han kitetim werek werek). 16 Te yi mɨt yapɨrwe kerek yi yepu provins Judia, yi yairɨr yaino mɨniu o neiyɨp eisawɨn eiyɨt ein. 17  * Lu 17:31Mɨt miyapɨr kerek nau wepni neit witeik, hɨr ap pɨke nanɨno nɨmɨn wɨnak nanɨt menmen mɨr mekrerek au emɨt! Hɨr nanrɨr waswas nanɨno. 18 Mɨt miyapɨr kerek neit ni mɨr, hɨr ap pɨke nanɨno witeik nanɨt menmen klos au emɨt! Hɨr nanrɨr waswas nanɨno. 19 Maain wɨ menmen im mamnen, miyapɨr nanɨnan nɨkerek kike wen nau sɨnipau hɨr nanɨwaank nanɨntar hɨr ap te nanrɨr waswas au. 20 Yi eiyitehi God te yi ap eirɨr me hawɨ hɨtan o wɨ Sabat au emɨt eiyɨntar yi ap te eirɨr waswas au. 21  * Dan 12:1; Joe 2:2; Rev 7:14Me wɨ im menmen enum mamnen mamɨwaank mɨt miyapɨr nau tɨ. Menmen mar im ap man nɨpaa God kinɨn kewis tɨ ere in. Maain menmen enum mar im ap pɨke mamnen taau. 22 God ap te kakremir wɨ menmen enum im mamu tɨ te mɨt miyapɨr yapɨrwe nani. Au, God han kitet mɨt miyapɨr kerek hɨrak kehimɨteni hɨr nises hɨm mɨrak te hɨrak kakremir wɨ menmen im mamu tɨ.
23  * Mt 24:5, 11“Maain me wɨ im mɨtɨk hak kakɨtpi, ‘Yi eiyɨrek. Mɨtɨk Iuwe Krais hɨrak kepu in!’ O ‘Hɨrak kau keit pɨnak ein!’ Hɨrak kakɨtpi hɨm mamɨr im yi ap yayisesim au emɨt! 24  * Diu 13:1-3; 2Te 2:9; Rev 13:13-14Hi hetpi. Maain mɨt enun newisesik nanɨno nantɨp hɨr Krais o hɨr mɨt profet hɨr nanwepyapɨr hɨras. Hɨr nanrɨak menmen iuwe nɨpaa mɨt nɨrɨakem au, te hɨr nanri han ke mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God. Te hɨr ap nanisesim taau. 25 Yi eiyɨmtau. Hi hinɨn etpi menmen im. Maain menmen im mamnen yi eiyɨrteiyem.
26  * Lu 17:23-24“Maain mɨt hɨr nanɨtpi nanɨr ik: ‘Yi einen eiyɨrek! Hɨrak kau wit weinɨk mɨt ap newi au!’ Te yi ap eino au emɨt! 27  * Mt 24:37-39Yi yɨr nepni mewenɨn meke wepni kokai kan ere kewen ken. Kakɨr eik te maain yi eiyɨr hi mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi pɨke anen. Mɨt miyapɨr yapɨrwe nanra.
28  * Lu 17:37“Wit kerek mɨtɨk herwe kɨwaairi, hore tepre mamnen mamkɨp mamkinenik mamɨk. [Marim im maain mɨt yapɨrwe nau tɨ hɨr enun enun, hi pɨke anen etike mɨt ensel hi skelim hɨr mɨt hi ahɨwaanki.]
Maain Mɨtɨk Iuwe Krais kaknen
(Mk 13:24-27; Lu 21:25-28)
29  * Ais 13:10, 34:4; Esi 32:7; Joe 2:10, 31; 2Pi 3:10; Rev 6:12-13“Maain wɨ menmen enum epei man mau tɨ, wepni kakweikɨn kakre wɨtaan, wenke ap te kakɨr au, hɨr mau nepni mamɨnkɨke, menmen iuwe mau nepni hɨram mamtanɨk. 30  * Dan 7:13; Sek 12:10; Mt 26:64; Rev 1:7Menmen im epei au, te menmen mamu nepni mamteikɨn mɨt hi mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi awepyapɨr hɨrekes, te mɨt miyapɨr ne weiwɨk yapɨrwe nerer wit wit nankɨt nanra hi hau hentɨr napɨ heriuwe menmen mai iuwe metike menmen mai yaaim merhɨhe hi anen. 31  * Ais 27:13; 1Ko 15:52; 1Te 4:16Hi anen, te God kaktenwo taur. Kaktenwo taur, hi heriuwet mɨt ensel nai hɨr nanɨno nanrer wit wit kerek mɨt miyapɨr hi hehimɨteni hɨr nises hɨm mai hɨr nanwiyen, hɨr nanri nanɨnen nantikewa mamu niutɨp.
Nu hɨnaan kɨkaap mɨt nanhimɨtan wɨ Krais pɨke kaknen
(Mk 13:28-31; Lu 21:29-33)
32 “Hi eteikni menmen heriuwe nu fik. Maain wɨ kerek heneik mɨrak hɨram mamɨnsiunen, te yi eiyɨrtei menep te wepni yaaik. 33 Mar im, maain yi eiyɨr menmen hi etpiyem hɨram epei man, te yi eiyɨrtei hi menep te hi pɨke anen. 34  * Mt 16:28Hi hetpi werek. Mɨt miyapɨr kerek nepu tɨ in ek, hɨr ap te nani ere menmen yapɨrwe im mamnen. 35  * Mt 5:18Nepni mamtike tɨ mamɨwaank mamɨt te hɨm mai ap te mamɨwaank au emɨt! Hɨram mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik, te menmen hi nepei hetpim hɨram mamnen.
Mɨt ap nertei wɨ kerek Krais pɨke kaknen tɨ ik au
(Mk 13:32-37; Lu 17:26-30, 34-36)
36  * Ap 1:7; 1Te 5:1-2“Mɨt miyapɨr nau tɨ o ensel neit wit ke God o hi mɨtɨk iuwe ke wit ke mɨtɨk iuwe, haiu yapɨrwe ap mertei wɨ kerek God kakriuweta hi pɨke anen tɨ. God kiutɨp kerek kertei. 37  * Jen 6:5-8Wɨ kerek hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi pɨke anen tɨ, hɨram menmen mamnen mamɨr ke nɨpaa wɨ mɨtɨk Noa kau tɨ ik. 38 Me wɨ hawɨ ap epei man mɨwapɨn tɨ wen au, mɨt miyapɨr nises menmen mar ke nɨpaa hɨr nɨrɨakem. Hɨr naam menmen, neitan, nesiuwe yenterer nantike mɨt han hɨr nanɨtan ere wɨ Noa ken kau kekre sip. 39  * Jen 6:13–7:24; 2Pi 3:6Hɨr mɨt miyapɨr hɨr ap nertei menmen enum mamnen ere tɨpar mɨniu manɨp meri men hɨr naa. Mar im maain hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi pɨke anen, te mɨt miyapɨr ap nanmeriyau hi anen au. 40 Maain wɨ hi pɨke enen, mɨtɨkɨt wiketeret tatu ni mɨrakɨt. Hi ehɨt his mɨtɨk kiutɨp kaknen, kiutɨp au hi ewisɨk kaku kakɨt ni eim. 41 Maain miyapɨr wik hɨr nenepɨp tiu, hi ehɨt his piutɨp, peiyap hi au ewisiye wawu wawɨt yaank eik. 42  * Mt 25:13Yi naanmɨpre hɨras te yi yises God werek werek yayɨntar yi yepɨtari wɨ kerek hi Mɨtɨk Iuwe ki hi pɨke anen. 43  * Lu 12:39-40; Rev 3:3, 16:15Yi han kitet menmen im. Mɨtɨk kerek kau wɨnak kertei wɨtaan kerek mɨtɨk enuk kekintɨp menmen kaknen, te hɨrak naanmamre wɨnak kɨrak ap kakwis mɨtɨk enuk kaknen kekintɨp menmen mɨrak. Te hɨrak au kepɨtari. Mar im wɨ kerek mɨt nepɨtariyem, hi pɨke anen tɨ ik. 44 Te yi mɨt eiyises God werek werek eiyɨntar hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi pɨke anen me wɨ yi ap yerteiyem.
Jisas katɨp hɨm tok piksa ke mɨtɨk yaaik ketike mɨtɨk enuk
(Lu 12:42-46)
45 “Yi mɨt keriyen yi yɨre mɨtɨk yaaik kertei menmen werek werek te mɨtɨk iuwe kɨrak kewisɨk hɨrak kɨre mɨtɨk iuwe naanmamre mɨt miyapɨr kerek nɨrɨak menmen me mɨtɨk iuwe, hɨrak kakwetɨr menmen me wɨ hɨrak kehimɨtanem hɨr nantɨwem. 46 Maain mɨtɨk iuwe kɨrak nɨpaa kɨnaaiwɨr wit, hɨrak pɨke kaknen kakɨr ke mɨtɨk kɨrɨak menmen nɨpaa hɨrak kehimɨtenɨwekem, hɨrak han yaaik kakriuwerek te hɨrak wok mɨtɨk kɨrak kaku werek werek. 47  * Mt 25:21, 23Hi hetpi werek werek. Maain hɨrak kaknen kakɨrek kises menmen yaaim, hɨrak kakɨhimɨtanek hɨrak naanmamre menmen mɨrak yapɨrwe. 48 Mɨtɨk ik au, hɨrak enuk kɨnapen kises menmen me mɨtɨk iuwe, hɨrak kaktɨp hɨrekes, ‘Mɨtɨk iuwe kai ken yanɨmɨn ap pɨke kaknen waswas au.’ 49 Hɨrak kaktɨp kakɨr ik, te hɨrak kaknenp mɨt miyapɨr kerek nɨrɨak menmen me mɨtɨk iuwe kɨrak, hɨrak kakno kaktike mɨt enun netaritari naam tɨpar si enum, hɨrak kaktikeri nanɨm. 50 Maain mɨtɨk iuwe kɨrak kaknen me wɨ hɨrak ap han kitet hɨrak kaknen, te hɨrak kemeriyɨwek au. 51  * Mt 8:12Mɨtɨk iuwe kaknen hɨrak kaknep mɨtɨk ik wɨsenuk kakɨwaankek kaksiuwerek kakno wit kerek mɨt enun newisesik newi en. Mɨt neit in hɨr nine han enuk nɨkɨt nɨnakɨn yehes.

*24:2 Lu 19:44

*24:5 Mt 24:23-24; Jo 5:43; Ap 5:36-37; 1Jo 2:18

*24:7 2Kro 15:6; Ais 19:2

*24:9 Mt 10:22; Jo 15:18, 16:2

*24:11 Mt 24:5, 24; 1Jo 4:1

*24:13 Mt 10:22

*24:14 Mt 10:18, 28:19

*24:15 Dan 9:27, 11:31, 12:11

*24:17 Lu 17:31

*24:21 Dan 12:1; Joe 2:2; Rev 7:14

*24:23 Mt 24:5, 11

*24:24 Diu 13:1-3; 2Te 2:9; Rev 13:13-14

*24:26 Lu 17:23-24

*24:27 Mt 24:37-39

*24:28 Lu 17:37

*24:29 Ais 13:10, 34:4; Esi 32:7; Joe 2:10, 31; 2Pi 3:10; Rev 6:12-13

*24:30 Dan 7:13; Sek 12:10; Mt 26:64; Rev 1:7

*24:31 Ais 27:13; 1Ko 15:52; 1Te 4:16

*24:34 Mt 16:28

*24:35 Mt 5:18

*24:36 Ap 1:7; 1Te 5:1-2

*24:37 Jen 6:5-8

*24:39 Jen 6:13–7:24; 2Pi 3:6

*24:42 Mt 25:13

*24:43 Lu 12:39-40; Rev 3:3, 16:15

*24:47 Mt 25:21, 23

*24:51 Mt 8:12