16
Mɨt nitehi Jisas kɨrɨak menmen keteiknor God keriuwetek kan
(Mk 8:11-13; Lu 12:54-56)
* Mt 12:38; Lu 11:16; Jo 6:30Hɨr mɨt ne Farisi netike mɨt ne Sadyusi kerek han kitet mɨt epei naa ap pɨke nanɨkrit nanu au, hɨr nan nɨr Jisas. Hɨr nanmitɨwekpɨn nanri han kɨrak me ekrɨak menmen yaaim ekɨkaap mɨt ekriuwerem te hɨr nertei God keriuwetek kan. Te Jisas ketpor, “Hɨnkewɨ epei man yi yatɨp nepni mɨre ninɨm te teipmen hɨram wepni yaaik. Yi yekrit yatɨp, ‘Napɨ mɨre nɨpɨak wepni kɨre ninɨk, hauwɨ kaknen.’ Yi yɨr menmen mau nepni te yi yertei werek werek mekam mamnen. Te yi ap yertei werek werek han kitet menmen God kɨrɨakem me wɨ im a? * Mt 12:39; Lu 11:29Yi mɨt miyapɨr yapɨrwe enun, yi ap yises God werek werek au! Yi yitauhi hi hɨrɨak menmen yaaim te yi eiyɨrtei God keriuweta hi han te hi ap arɨak menmen te yi yayɨrem au. Hi eteikni menmen me Jona kerek nɨpaa kaa kekre saauk tu mɨrak. Wɨ wikak epei au, hɨrak pɨke kekrit kau.” Hɨrak keptor epei au, hɨrak kɨnaiwɨri ken.
Hɨm tok piksa me yis me Farisi netike Sadyusi
(Mk 8:14-21)
Hɨr mɨt disaipel nau bot nerekir wan nanɨno, te hɨr han kaa ap neit niu metikeri neiyɨm nen. * Lu 12:1Jisas ketpor tok piksa kar ik: “Yi naanempre hɨras yi einopɨn yis me Sadyusi netike mɨt ne Farisi.” Te hɨr hɨras han kitet natɨpan nar ik: “Hɨrak ketpim kentar haiu ap meit bret mei meiyɨm man metikewai.” Jisas kertei menmen hɨr netpim te hɨrak katɨp, “Yi mɨt in en ap han kiteta hi Iuwe naanempri au. Yenmak te yi yatɨp haiu ap meit bret mei au? * Mt 14:17-21Yi ap yertei menmen werek wen au a? Te yi ap han ekitet bret mar hispɨnak (5) mɨt nar 5,000 hɨr naam, te wapnake mar hiswiyen wik (12) yi yemi mekrerem? 10  * Mt 15:34-38Te yi ap han ekitet bret hispɨnak wik (7) kerek mɨt nar 4,000 hɨr naam, te wapnake mar hispɨnak wik (7) yi yemi mekrerem a? 11 Yenmak te yi ap yertei hi ap hetpi menmen me bret. Yi naanmamre hɨras me hɨm me mɨt ne Farisi netike mɨt ne Sadyusi.” 12 Hɨrak ketpor epei au, hɨr nertei hɨrak ap ketpor naanmɨpre hɨras me yis me bret au. Hɨrak ketpor hɨr naanmɨpre hɨras hɨr ap nises hɨm me Farisi netike hɨm me mɨt ne Sadyusi, kerek hɨr natɨp mɨt enisesim.
Pita kewepyapɨr Jisas hɨrak Mɨtɨk God keriuwetek hɨrak Krais
(Mk 8:27-30; Lu 9:18-21)
13 Maain me wɨ Jisas ken tɨ menep wit Sisaria Filipai hɨrak kitehi mɨt disaipel nɨrak, “Hɨr mɨt miyapɨr hɨr natɨp hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe, hi keimɨn?” 14  * Mt 14:1-2; Mk 6:14-15; Lu 9:7-8Hɨr natɨp, “Mɨt han natɨp ti Jon kerek kɨkɨr mɨt neriuwe tɨpar. Mɨt han natɨp ti profet Ilaija kerek nɨpaa kau tɨ. Mɨt han natɨp ti Jeremaia o mɨtɨk profet hak nɨpaa nepu tɨ.” 15 Te Jisas ketpor, “Yi han kitet hi keimɨn?”
16  * Jo 6:69Saimon niuk mɨrak ham Pita hɨrak kewenhi ketpɨwek, “Ti Nɨkan ke God kerek kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik. Ti Mɨtɨk Krais kerek hɨrak keriuwetit ti anen tɨ ekaap haiu mɨt etaihis.”
17  * Mt 17:5; Ga 1:15-16Jisas ketpɨwek, “Saimon nɨkan ke Jona, God han yaaik keriuwit. Ap mɨtɨk kei ke tɨ ik ek keteiknut hɨm im em au. Haai kai God kau wit kɨrak hɨrak keteiknut menmen im. 18  * Jo 1:42; Ef 2:20Hi hetput, ti Pita ti hɨre teinɨk. Ti ekaap mɨt miyapɨr yapɨrwe nanises hɨm mai. Te menmen ham meke Seten mamnen hɨram ap te maminɨni au. 19  * Mt 18:18; Jo 20:23Te maain hi ewisit ti ekrehɨr kai. Ti atɨp menmen mɨt miyapɨr kerek nanises hɨm mai hɨr nanrɨakem. Menmen ti hetpor hɨram werek hɨr nisesim. God keit wit kɨrak kaktɨp hɨram yaaim. Menmen ti hetpor hɨram enum hɨr ap te nanisesim nanu tɨ im, God kakɨt wit kɨrak kaktɨp, ti hetpor werek werek.” 20  * Mt 17:9; Mk 9:9Jisas katɨp mɨt disaipel kewɨrnak kekteni ap te enwepyapɨrek entɨp mɨt han hɨrak Krais, Mɨtɨk kerek God keriuwetek kan kɨkaap mɨt ne tɨ.
Jisas katɨp hɨrekes kaki te pɨke kakɨkrit
(Mk 8:31–9:1; Lu 9:22-27)
21 Me wɨ im ere maain Jisas katɨp mɨt disaipel nɨrak hɨrak kakno wit Jerusalem, te mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt netike mɨt iuwe ne pris, mɨt nertei hɨm me Moses nanrekyɨwek enum yɨnk kɨrak kakɨkek hɨr nankɨp kaki. Hɨrak kaki kakwaai ere wɨ wikak, te hɨrak pɨke kakɨkrit.
22 Hɨrak ketpor epei au, Pita keithis Jisas keiyɨk ken pɨn eik te hɨrak kenerek kentar hɨrak katɨp hɨrak kaki. Hɨrak ketpɨwek, “Ti kaiu Iuwe kerekek taau. Menmen ti hetpim hi hanhan God ap te kakwisɨm mamnen taau.” 23 Jisas keweikɨn katɨp Pita, “Seten ti eno sip kai enopɨn. Ti hanhan hari han kai enuk. Ti ap han kitet menmen mar ke God han kitetim au. Ti han kitet menmen mar kerek mɨt keriyen han kitetim.”
24  * Mt 10:38; Lu 14:27Hɨrak ketpɨwek epei au, Jisas katɨp mɨt disaipel nɨrak, “Mɨt kerek hanhan nisɨsa, hɨr enwenɨn han kɨr me menmen hɨr hanhanem, te hɨr ap nɨnapen te nani nanɨr maain hi hahi entar nu tentarakɨt. 25  * Mt 10:39; Lu 17:33; Jo 12:25Mɨt kerek hanhan nani au, nanu werek, maain mɨt in hɨmɨn kɨr kakɨwaank. Te mɨt kerek nisɨsa ap nɨnaain mɨt nanɨnɨp nani nanɨnterik, te maain hɨmɨn kɨr kaku werek. 26  * Mt 4:8-9Mɨtɨk hak ketenen menmen yapɨrwe kerek aku tɨ ik ek te hɨrak ap kises God au, maain hɨrak kaki te hɨmɨn kɨrak kakɨwaank. Te menmen yapɨrwe kerek nɨpaa hɨrak ketenenim mau tɨ ik mamkepik te God kaktɨp hɨrak yaaik mamɨrkeik a? Taau! Te hɨrak kakɨt mekam keiyɨm kakɨkaap hɨmɨn kɨrak kaku werek kakɨt wit ke God a? Taauye! 27  * Sam 62:12; Pro 24:12; Mt 25:31; Ro 2:6; Rev 22:12Maain hi Mɨtɨk Iuwe ke wit ke Mɨtɨk Iuwe, hi pɨke anen ariuwe menmen iuwe me Haai kai merhɨhe mɨre si. Te mɨt ensel nɨrak nanɨnen nantikewa me wɨ hi pɨke anen. Me wɨ im hi arɨak mɨt miyapɨr ne tɨ ik ek menmen yaaim o menmen enum mampar kerek nɨpaa nau tɨ ik ek hɨr nɨrɨakem. 28 Hi hetpi werek. Mɨt han kerek neperp in en ap epei naa te hɨr ninɨn nanɨr hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe, hi anen ariuwe menmen mai Iuwe te hi ehinɨn naanmamre mɨt.”

*16:1 Mt 12:38; Lu 11:16; Jo 6:30

*16:4 Mt 12:39; Lu 11:29

*16:6 Lu 12:1

*16:9 Mt 14:17-21

*16:10 Mt 15:34-38

*16:14 Mt 14:1-2; Mk 6:14-15; Lu 9:7-8

*16:16 Jo 6:69

*16:17 Mt 17:5; Ga 1:15-16

*16:18 Jo 1:42; Ef 2:20

*16:19 Mt 18:18; Jo 20:23

*16:20 Mt 17:9; Mk 9:9

*16:24 Mt 10:38; Lu 14:27

*16:25 Mt 10:39; Lu 17:33; Jo 12:25

*16:26 Mt 4:8-9

*16:27 Sam 62:12; Pro 24:12; Mt 25:31; Ro 2:6; Rev 22:12