20
Jisas pɨke kekrit kepu
(Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lu 24:1-12)
Wɨ Sande hekrit enum hɨrkiwo, Maria pe Magdala hɨre wan han kerek mɨtɨkɨt tewis Jisas kekrerek. Hɨre wan wɨrek, hɨre wɨr nan kerek nɨpaa keiyepet hɨm ke han eik, mɨt nenkerek kenpɨn kekeipɨn hei eik. * Jo 13:23Hɨre wɨrek epei au, hɨre wɨrɨr wen wɨr Saimon Pita ketike hi mɨtɨk disaipel hak kerek Jisas hanhana. Hɨre wetpawɨr war ik: “Hɨr mɨt epei neit yɨnk ke Mɨtɨk Kaiu Iuwe kekre han eik, hɨr neiyɨk nen newisɨk kɨwaai nein te hawɨr miyapɨr ap wɨnapɨnek au.”
Hɨre watɨp epei au, Pita ketikewa hawɨr wɨnaiwɨri wen han eik e. Hawɨr wesiuknen te hi mɨtɨk hak eik hinɨn Pita hen hɨr han eik. Hi hitehɨr herenaan hɨr laplap mɨwaai te hi ap hen nɨmɨn en au. Saimon Pita kɨkaru kan kewenayipɨr. Hɨrak ken kekre han eik kɨr laplap yaaim mɨwaai en. * Jo 11:44Hɨrak kɨr laplap nɨpaa hɨrakɨt mɨtɨkɨt wik tewisɨm teiyɨm teweikɨn paan ke Jisas keriuwerem. Hɨram ap mɨwaai metike laplap ham au. Hɨram miutɨpen mɨwaai ham, hɨrak Jisas keweiknenim mɨwaai meit. Pita ken nɨmɨn en epei au, hi mɨtɨk disaipel hak kerek hi hinɨn han hiun han kewen kɨnɨk eik, hi hisesik hɨr menmen te hi hertei Jisas pɨke kekrit. * Ap 2:24-32; 1Ko 15:4Nɨpaa ere wɨ im em, mɨt wen nepɨtari hɨm me God mekre tɨwei hɨram matɨp mar im: “Hɨrak pɨke kakɨkrit kaku kakɨt.” 10 Hawɨr wɨrek epei au, hawɨr pɨke wen nawɨr en.
Jisas hɨrak kewepyapɨr Maria pe Magdala hɨrekes
(Mk 16:9-11)
11 Maria wan werp han werp witeik witehɨr wɨwaainaan wɨkɨtek. Hɨre wɨkɨtek, hɨre witehɨr werenaan. 12 Te hɨre wɨr mɨtɨkɨt ensel wik teriuwet laplap me hike tau yeno kerek nɨpaa Jisas herwe yɨnk kɨrak kɨwaairi, kiutɨp kau yeno paan, kiutɨp kau yeno me hɨt. 13 Hɨrakɨt titɨwehi tar ik: “Mɨte, ti henmak te ti hɨkɨt?”
Hɨre wetpɨwekɨt, “Mɨt epei neit herwe yɨnk ke Mɨtɨk Iuwe kai neiyɨk nen wit hak, te hi hepɨtari hɨr newisɨk keit nein.” 14  * Lu 24:16; Jo 21:4Hɨre watɨp epei au, hɨre weweikɨn wɨr Jisas kerp menep te hɨre wepɨtari hɨrak Jisas.
15 Jisas kitɨwehi kar ik: “Mɨte ti henmak te ti hɨkɨt? Ti hɨnhatɨn keimɨn?”
Hɨre han kitet hɨrak mɨtɨk kerek naanmɨpre ni, te hɨre wetpɨwek, “Mɨtɨk, ti heit yɨnk kɨrak hewisɨk kɨwaai wit hak ti etpau te hi ano etɨwek.”
16 Jisas ketpɨwe, “Maria.”
Hɨre weweikɨn wɨkɨamnaan wɨrek, te hɨre wenke hɨm me Isrel wetpɨwek war ik: “Rabonai.” Hɨram matɨp tisa.
17  * Ro 8:29; Hi 2:11-12Jisas ketpɨwe kar ik: “Ti ap etenɨna au emɨt. Hi ap han hɨr Haai kai wen au. Ti eno atɨp nai yinan mɨt disaipel har ik: ‘Hi ano ahɨrek kerek hɨrak Haai kai, Haai ki, God kai, God ki.’ ”
18 Hɨrak katɨp epei au, Maria pe Magdala pɨke wen watɨp mɨt disaipel me menmen hɨre watɨp, “Hi epei hɨr Mɨtɨk Iuwe.” Te hɨre wetpor hɨm kerek hɨrak nepei ketpɨwerem.
Jisas kewepyapɨr haiu mɨt disaipel nɨrak hɨrekes
(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Lu 24:36-49)
19  * Jo 19:38Wɨtaan me wɨ Sande, haiu mɨt disaipel haiu mererik meiyepet weipɨr, te mɨt ap nɨrai mentar haiu mɨnaain mɨt iuwe ne Isrel nantaihis naniwep. Haiu wen mepeit en, Jisas kan koknɨnai kerp nɨmɨn ketpai, “Yi han yaaik eiyu.” 20  * Jo 19:34, 16:22; 1Jo 1:1Hɨrak ketpai epei au, hɨrak keteiknai his mɨrak nɨpaa mɨt nekenpet nil mekre his mɨrak, keteiknai hɨrepit kerek mɨtɨk ke ami kakɨp keneper keriuwe yipo. Haiu mɨt disaipel mɨrem, haiu han yaaik iuwe mentar haiu mertei Mɨtɨk kaiu Iuwe pɨke kekrit. 21  * Jo 17:18Jisas pɨke ketpai, “Yi han yaaik eiyu. Hi heriuweti yi yepno yɨrɨak menmen mai yar ke Haai kai keriuweta hi han tɨ ik e.” 22 Hɨrak ketpai epei au, hɨrak ketenwɨwai ketpai kar ik: “Yi eiyɨt God Hɨmɨn Yaaik. 23  * Mt 18:18Yi yesiuwe menmen enum mau mekre han ke mɨt ap han kitetim, hɨram mamno, o au en, hɨram mamu han kɨr mamu mamɨt.”
Jisas kewepyapɨr Tomas hɨrekes
24  * Jo 11:16, 14:5, 21:2Wɨ kerek Jisas kan kewepyapɨr haiu mɨt disaipel nɨrak hɨrekes, mɨtɨk kiutɨp Tomas kepu ketikewai au. Niuk mɨrak ham Didimas. 25 Maain, haiu mɨt disaipel haiu mɨrek haiu metpɨwek mar ik: “Haiu epei mɨr Mɨtɨk Iuwe Jisas.” Au, Tomas ketpai, “Hi ap hɨr pap mekre his o heriuwet his mai mamno mitet pap me hɨrepit mɨrak, hi ap han kitet hɨrak kepu au.”
26  * Jo 20:19-20Maain wɨ hispɨnak wikak (8) epei au, haiu mererik meit nɨmɨn hɨr neiyepet weipɨr, Tomas kau ketikewai. Haiu meiyepet weipɨr te Jisas hɨrak kan koknɨnai kerp nɨmɨn ke haiu mɨt miyapɨr ketpai kar ik: “Yi han yaaik eiyu.” 27 Epei au, hɨrak katɨp Tomas kar ik: “Ti ewis histuwak kit eknen in ehɨr his mai. Epei au ti eriuwet his mamnen mitet hɨrepit mai. Ti ap eweikɨn sip eweto au. Ti eisɨsa!”
28 Tomas ketpɨwek kar ik: “Ti Mɨtɨk Iuwe kai, ti God kai!”
29  * 1Pi 1:8Jisas ketpɨwek, “Ti han kitet hi pɨke hekrit hentar ti hɨra a? Neimɨn ap nɨra te hɨr han kitet hi pɨke hekrit, hɨr ninɨnit.”
Jon katɨp kenmak hɨrak kewis tɨwei ik.
30  * Jo 21:25Jisas kɨrɨak menmen yapɨrwe yaaim ham kɨkaap mɨt han. Haiu mɨt disaipel epei mɨrem te hi ap hewisɨm mekre tɨwei ik. 31  * Jo 3:15; Ro 1:17; 1Jo 5:13Menmen hi hewisɨm im hi hewisɨm, te yi mɨt kerek yekine tɨwei ik, yi yertei Jisas hɨrak mɨtɨk Krais kerek God keriuwetek kan tɨ ik kɨkaap haiu mɨt ne tɨ. Hɨrak nɨkan ke God yi eiyisesik yi yayɨt hɨmɨn yaaik eiyu eitikerek eiyɨntar hɨrak Mɨtɨk Iuwe ik kerek nɨpaa God ketpaiyem.

*20:2 Jo 13:23

*20:7 Jo 11:44

*20:9 Ap 2:24-32; 1Ko 15:4

*20:14 Lu 24:16; Jo 21:4

*20:17 Ro 8:29; Hi 2:11-12

*20:19 Jo 19:38

*20:20 Jo 19:34, 16:22; 1Jo 1:1

*20:21 Jo 17:18

*20:23 Mt 18:18

*20:24 Jo 11:16, 14:5, 21:2

*20:26 Jo 20:19-20

*20:29 1Pi 1:8

*20:30 Jo 21:25

*20:31 Jo 3:15; Ro 1:17; 1Jo 5:13