21
Jisas kewepyapɨr haiu mɨt disaipel mar hispɨnak wik hɨrekes
* Jo 6:1Maain wɨ ham Jisas kewepyapɨr haiu mɨt disaipel nɨrak hɨrekes keit wan Taibirias. Hɨrak kɨrɨakem kar ik. * Jo 1:45-51, 20:24Saimon Pita, Tomas (kerek niuk mɨrak ham Didimas), Nataniel ke wit Kena ke provins Galili, hawɨr nɨkerek hɨrakɨt wik te mɨtɨk Sebedi, haiu metike disaipel wik hakɨt te Jisas. Haiu mererik mau meit. Haiu mererik mau meit, Saimon ketpai kar ik: “Hi are ano hahu bot ewɨr hepin ehɨt saauk mei.” Hɨrak katɨp, te haiu metpɨwek, “Haiu mamno mamtikewit.” Haiu men mau bot men mewɨr hepin wɨtaan ere wanewik, te haiu meit saauk mei miutɨp au.
* Jo 20:14Wepni kewep kan, Jisas kerp tenhaan menep tɨpar, te haiu mɨt disaipel ap mertei hɨrak Jisas au. Haiu han kitet hɨrak mɨtɨk hak. * Lu 24:41Hɨrak ketpai kar ik: “Yi pipep, yi yeit menmen o au?” Haiu matɨp, “Ap saauk mei au.” * Lu 5:4-7Hɨrak katɨp kar ik: “Yi eiwɨr hepin mi emno his yaaim mekre tɨpar te yi eiyɨt saauk mei.” Hɨrak katɨp epei au, haiu mewɨr hepin mekre tɨpar, te haiu ap pɨke meriyaam meriuwe saauk yapɨrwe mɨwaai mekrerem.
* Jo 13:23; Mt 14:29Hi mɨtɨk disaipel kerek Jisas hanhana hi hatɨp Pita, “Mɨtɨk Iuwe Jisas eik e.” Pita kemtewek, te hɨrak keriuwet saket iuwe mɨwapɨn yɨnk kɨrak. (Hɨrak keriuwet saket kentar hɨrak kenke klos mɨrak te kakɨt saauk.) Hɨrak keriuwetem epei au, hɨrak kehɨn kamɨn tɨpar kari wan ken kiun Jisas. Haiu mɨt disaipel han nau bot man tenhaan mari hepin saauk mekrerem mau niu. Haiu meit yanɨmɨn au. Haiu menep tenhaan mɨre 90 mita keriyen.
Haiu man merp tenhaan, haiu mɨr si mɨwaai meit ein, saauk mekre si metike bret mei. 10 Haiu epei man merp ein, te Jisas ketpai, “Yi eiyɨt saauk mei mekre hepin yi epei yetɨwem eiyɨm einen.” 11  * Lu 5:6Hɨrak katɨp, te Saimon Pita ken kerp kekre bot kari hepin keiyɨm kan tenhaan. Saauk iuwe mar 153 mɨwaai mekre hepin, te hɨram mewep saauk mɨrɨr au.
12 Epei au, Jisas ketpai kar ik: “Yi einen eiyɨm.” Keiyak ke haiu mɨt en ap kitɨwekhi hɨrak keimɨn kentar haiu yapɨrwe mertei hɨrak Mɨtɨk Iuwe Jisas. 13  * Jo 6:11Haiu merp, te Jisas kan keit bret keiyɨm kan kewetaiyem.
14  * Jo 20:19, 26In ek haiu mɨt haiu mɨr Jisas meteipim wikak me wɨ nɨpaa Jisas kaa pɨke kekrit kepu ere in.
Jisas kitehi Pita menmen
15  * Jo 1:42; Mt 26:33Haiu mɨt maam menmen epei au, Jisas katɨp Saimon Pita, “Saimon ti nɨkan ke Jon, ti hinɨn mɨt in hanhana hi o au?” Pita ketpɨwek kar ik: “O Mɨtɨk Iuwe, ti hertei hi hanhan ti.” Jisas ketpɨwek, “Te ti naanmampre mɨt nanisɨsa ti har ke mɨtɨk naanmɨpre sipsip mai.”
16  * Ap 20:28; 1Pi 5:2Jisas kitɨwekhi keteipim, “Saimon ti nɨkan ke Jon, ti hanhana hi o au?” Pita ketpɨwek keteipim, “O Mɨtɨk Iuwe, ti hertei hi hanhan ti.” Jisas ketpɨwek, “Ti naanmamre mɨt nanisɨsa ti har ke mɨtɨk naanmɨpre sipsip mai.”
17  * Jo 13:38, 16:30Jisas pɨke kitɨwekhi keteipim, “Pita, nɨkan ke Jon, ti hanhan hi o au?” Pita yɨnk enuk kentar Jisas pɨke kitɨwekhiyem wikak, te hɨrak pɨke ketpɨwek kar ik: “Mɨtɨk Iuwe ti hertei menmen yapɨrwe. Ti hertei hi hanhan ti.” Jisas ketpɨwek keteipim kar ik: “Ti naanmamre mɨt nanisɨsa ti har ke mɨtɨk naanmɨpre sipsip mai.
18  * 2Pi 1:14; Mt 16:24-25; Mk 1:17; Jo 13:36“Hi hetput werek. Nɨpaa ti pipɨak ti heit tanɨk kit ti hises han kit hen in hen ein. Maain ti he mɨtɨk, ti eriuwet his mit, mɨtɨk hak kaksenkekim kakriuwe waai keiyɨk kakɨryit ti eno wit kerek ti hɨnapen enori.” 19 (Jisas katɨp menmen im kewepyapɨr karkeik te maain Pita kaki kakwenɨpi niuk me God.) Epei au, Jisas ketpɨwek kar ik. “Ti ehisɨsa.”
Jisas katɨp ke hi mɨtɨk disaipel kerek hɨrak hanhana iuwe
20  * Jo 13:23-25Pita keweikɨn kerenaan kɨra hi mɨtɨk disaipel kiutɨp herp sip kɨrak kerek Jisas hanhana. Hi mɨtɨk disaipel kerek nɨpaa hepu yeno hetike Jisas wɨrapɨtakɨt hi hitɨwekhi har ik: ‘Mɨtɨk Iuwe, keimɨn kewepityapɨr ti eno mɨt enun?’ 21 Pita kɨra hɨrak kitehi Jisas kar ik: “Mɨtɨk Iuwe, mekam mamnen mɨtɨk ik?”
22  * Mt 16:28Jisas ketpɨwek, “Hi hanhan hɨrak kaku ere hi pɨke anen, hɨram menmen mit au. Ti ehisɨsa.”
23 Te hɨm epei mekrit te mɨt nises hɨm me Krais natɨp hi mɨtɨk disaipel ik ek hahi au. Te Jisas ap katɨp hi ap hahi au. Hɨrak katɨp, “Hi hanhan mɨtɨk ik kaku ere hi pɨke anen, hɨram menmen mit au.”
24  * Jo 19:35Hi kerekek hi disaipel hi atɨp me menmen im, hi ewisɨm mau tɨwei. Yi yertei menmen hi hetpim, hɨram hɨm yaaim, hi ap emipɨn au. 25  * Jo 20:30Jisas kɨrɨak menmen yapɨrwe ham. Mɨt hɨr nanwisɨm mamu tɨwei ham, hi han kitet tɨ im haiu mɨt mewim ap ketenen tɨwei yapɨrwe mar im taau.
Mepɨr keremem

*21:1 Jo 6:1

*21:2 Jo 1:45-51, 20:24

*21:4 Jo 20:14

*21:5 Lu 24:41

*21:6 Lu 5:4-7

*21:7 Jo 13:23; Mt 14:29

*21:11 Lu 5:6

*21:13 Jo 6:11

*21:14 Jo 20:19, 26

*21:15 Jo 1:42; Mt 26:33

*21:16 Ap 20:28; 1Pi 5:2

*21:17 Jo 13:38, 16:30

*21:18 2Pi 1:14; Mt 16:24-25; Mk 1:17; Jo 13:36

*21:20 Jo 13:23-25

*21:22 Mt 16:28

*21:24 Jo 19:35

*21:25 Jo 20:30