17
Yɨnk ke Jisas keweikɨnhis kɨre menmen keit wit ke God
(Mk 9:2-13; Lu 9:28-36)
Wɨ hispɨnak kiutɨp (6) epei men, Jisas keithis Pita ketike mɨtɨkɨt wik Jems ketike nɨkik kɨrak Jon. Hɨrak keryei keri ken mɨniu (o neiyɨp) hak enuk kau niu ein. Hɨrakɨt keriyen tepu. * 2Pi 1:16-18Hɨrakɨt tepu en, yɨnk ke Jisas keweikɨnhis kɨre hak, hɨrakɨt tɨrek teriuwe nanamɨr. Te ninaan mɨrak mɨr mɨre wepni kɨr, laplap mɨrak mir mɨre si merhɨhe. Moses ketike Ilaija wiketeret tɨnaaiwɨr wit ke God tan te hɨrakɨt disaipel wikak tɨr mɨtɨkɨt wiketeret tatɨp tetike Jisas. Pita kɨr menmen im te hɨrak katɨp Jisas, “Haiu mau in hɨram yaaim. Te ti hanhana, hi aime weisaak mei mamrɨri mamwaai in. Ham hɨram mit, ham me Moses, ham me Ilaija.”
* Diu 18:15; Sam 2:7; Ais 42:1; Mt 3:17; Mk 1:11; Lu 3:22Hɨrak wen ketpim, napɨ kɨre hike kewen kan kɨwapɨni. Te mɨtɨk hak katɨp kekre napɨ kewen kan katɨp kar ik: “Mɨtɨk ik hɨrak Nɨkan kai yaaik. Hi hanhan heriuwerek. Yi eiyɨmtau hɨm mɨrak eiyisesim!”
Te hɨrakɨt mɨtɨkɨt disaipel temtau hɨm im keremem, hɨrakɨt tewen ninɨp tewis ninaan mɨwaai tɨ, te hɨrakɨt tepɨrpɨr wɨsenum. Jisas kan menep kɨret ketenenikɨt ketpɨwekɨt, “Yi eiyɨkrit. Yi ap einapen!” Te hɨrakɨt tekrit terenaan ap tɨr mɨtɨk keiyak. Au, hɨrakɨt tɨr Jisas kerekek. * Mt 16:20Hɨr nɨnaaiwɨr mɨniu (o neiyɨp) te hɨr wen nekiuwe nepno, Jisas ketpɨwekɨt hɨm manp, “Menmen im yi epei yɨrem ap te yi pɨke eitɨp mɨt han em. Hɨram mamɨkre (o mamrɨau) han ki ere maain hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi hahi, hi pɨke ekrit ahu.” 10  * Mal 4:5Hɨrak ketpɨwekɨt epei au, hɨrakɨt mɨtɨkɨt disaipel tɨrak titɨwekhi, “Nenmak te mɨt nertei hɨm me Moses natɨp Ilaija kakinɨn kaknen, te maain mɨtɨk kerek God keriuwetek kakɨkaap haiu mɨt kaktaihis hɨrak kakisesik?” 11 Jisas ketpɨwekɨt, “O, hɨram werek. Ilaija hɨrak kakinɨn kaknen kakrɨak menmen yapɨrwe mamre yaaim. 12  * Mt 11:14, 14:10Te hi hetpi, Ilaija epei kan, te hɨr mɨt ap nerteiyek au. Hɨr nises han kɨr te hɨr nerekyɨwek enum. Mar im te hɨr nanrekya hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe, hɨr nanrekyau menmen enum nanrewaank.” 13  * Lu 1:17Jisas katɨp kar ik, te hɨrakɨt mɨtɨkɨt disaipel tertei hɨrak katɨp ke Jon kerek kɨkɨr mɨt nekre tɨpar keremem.
Jisas kɨkaap nɨkan hak herwe enum mekrerek hɨrak kɨre yaaik
(Mk 9:14-29; Lu 9:37-42)
14 Hɨr nen ere niun mɨt miyapɨr yapɨrwe en, mɨtɨk hak ken kɨr Jisas kewen ninɨp kerp hɨt mɨrak. 15 Hɨrak katɨp, “Mɨtɨk Iuwe, ti hanhan heriuwe nɨkan kai. Hɨrak enuk ketaritari te yɨnk kɨrak au enuk. Wɨ yapɨrwe hɨrak kaa kenke kekre si, kekre tɨpar. 16 Hi epei etɨwekhis heiyɨk han mɨt disaipel nit, te hɨr ap nɨrɨakek kɨre yaaik.”
17  * Diu 32:5, 20; Jo 14:9Jisas katpor, “Yi mɨt miyapɨr yau tɨ in en ap yises hɨm me God werek werek au. Te han ki ap yaaik. Wɨ marmenum te hi ehu ektikewi te yi yises God werek werek? Yi eitɨwek his eiyɨk einen in.” Hɨr neiyɨk nan newisɨk keit Jisas. 18 Epei au, Jisas kene herwe enum keremem, te hɨram mɨnaaiwɨr nɨkan kerekek men, te wasenum hɨrak kɨre yaaik.
19  * Mt 10:1Maain mɨt disaipel nɨrak neit wɨnak hɨr nitehi Jisas netpɨwek, “Haiu menmak te haiu ap mamkaap nɨkan kike kerekek mamɨpɨr herwe enum mamno?”
20  * Mt 21:21; Mk 11:23; Lu 17:6; 1Ko 13:2Jisas ketpor, “Yi ap yises God werek werek au, te yi ap yepɨr herwe ik au. Hi hetpi werek, yi yises hɨm me God werek im e mɨre nu mastet nɨkim mɨrak, te yi eitɨp mɨniu (o neiyɨp) ik ek, ‘Ekrit eno pɨnak ein en,’ te hɨrak kakɨkrit kakno. Yi yises God werek te menmen yi yɨrɨakem hɨram mampar keremem mamnen.” 21 [Te ap menmeiyam me yeiyɨm yaiyɨpɨr herwe im em taau. Yi nɨnpɨ miwei eiyu eiyɨt me yi eiyitehi God menmen, te yi eiyɨpɨr herwe im keremem.”]
Jisas pɨke katɨp keteipim me hɨrak kaki te maain kakɨkrit
(Mk 9:30-32; Lu 9:43-45)
22 Maain Hɨr nariyan nitet Galili te Jisas katɨp mɨt disaipel nɨrak: “Maain hɨr mɨt nanriuweta hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi ano his me mɨt enun. 23  * Mt 16:21Te hɨr naniyep hahi. Me wɨ wikak hɨrak God pɨke kakɨkoya hi pɨke ahɨkrit ahu are mɨtɨk.” Hɨr nemtau menmen hɨrak kepɨwekɨtem, te hɨr han enuk.
Mɨt nitehi Pita pewek me takis
24  * Eks 30:13, 38:26Jisas ketike mɨt nɨrak disaipel epei nen niun wit Kapaneam. Mɨt kerek neit pewek me takis me wɨnak ke God hɨr nan nitehi Pita, “Mɨtɨk Iuwe kit hɨrak kewɨr pewek me takis me wɨnak ke God a?” 25 Pita hɨrak ketpor, “O hɨrak Mɨtɨk Iuwe kaiu kepwɨrem.” Hɨrak katɨp epei au, hɨr nen nɨnɨk wɨnak eik ek te Jisas kitehi Pita, “Pita ti han kitet mekam? Mɨt iuwe naanmɨpre mɨt ne tɨ hɨr nari pewek me takis me nɨkerek nɨr o me mɨt han? 26 Pita ketpɨwek, “Mɨt nɨrak au. Mɨt han keriyen.” Jisas ketpɨwek, “Te mɨt ne mɨtɨk Iuwe ap nanwɨr pewek a? Te hi ap te hewɨr pewek a! Haiu nɨkerek ne God te haiu ap mamwɨr pewek naanmampre wɨnak kɨrak au. 27 Hɨram yaaim te hi ap hewɨr pewek hɨrɨak mɨt han enuk neriuwerem. Te ti eno wan ewɨr strin huk mewik ere ti eri saauk eknen tenhaan ik. Te saauk hak kerek epei ti heriyaak kinɨn kan tenhaan ik ek, te ti etenenik ewep hɨm kɨrak te ti ehɨr pewek mau mekrerek. Ti eiyɨm eno ewɨrem ewet mɨt pewek me takis mawɨr.”

*17:2 2Pi 1:16-18

*17:5 Diu 18:15; Sam 2:7; Ais 42:1; Mt 3:17; Mk 1:11; Lu 3:22

*17:9 Mt 16:20

*17:10 Mal 4:5

*17:12 Mt 11:14, 14:10

*17:13 Lu 1:17

*17:17 Diu 32:5, 20; Jo 14:9

*17:19 Mt 10:1

*17:20 Mt 21:21; Mk 11:23; Lu 17:6; 1Ko 13:2

*17:23 Mt 16:21

*17:24 Eks 30:13, 38:26