11
Jon Baptais keriuwet mɨt disaipel han nen nɨr Jisas
(Lu 7:18-35)
Jisas katɨp mɨt nɨrak disaipel nar hiswiyen wik (12) epei au, hɨr nɨnaiwɨrek nen nerer wit wit. Hɨr nɨnaiwɨrek te Jisas kɨnaaiwɨr wit kerek hɨrak kewi, hɨrak ken katɨp mɨt kerek nau nɨrapɨt wit kɨrak ik hɨrak ketpor hɨm mɨrak. * Mt 14:3Me wɨ im Jon Baptais kepu kekre wɨnak enuk. Hɨrak kau kekrerek, hɨrak kemtau menmen Jisas kɨrɨakem, te hɨrak keriuwet mɨt disaipel nɨrak nen nɨr Jisas. * Mal 3:1; Mt 3:11; Jo 1:15Hɨr nen nepɨtɨr niun Jisas hɨr nitɨwekhi nar ik: “Ti hɨrekes mɨtɨk kerek Jon katɨp ti enen o haiu mamɨmerɨr mɨtɨk keiyak?” Jisas kewenhi ketpor, “Menmen yi epei yan yɨrem, o yi yemtewem, yi eino eitɨp Jon em. * Ais 35:5-6, 61:1Mɨt miyapɨr nanamɨr enum toto, hi enipi hɨr pɨke nɨr ein ein. Mɨt miyapɨr his hɨt enum, hɨr nɨre yaain nen ein nen ein. Mɨt miyapɨr hɨr lepro mewi, hɨr yɨnk kɨr yaaik. Mɨt miyapɨr hɨr nɨkɨp toto, hɨr nɨre yaain nemtau menmen werek werek. Mɨt miyapɨr epei naa, hi hɨkɨan hɨr pɨke nekrit nau. Hi atɨp mɨt miyapɨr kerek netenen menmen au, hi hetpor menmen im hɨram menmen God katɨp mɨtɨk hɨrak kaknen kakrɨakem. * Mt 13:57, 26:31Mɨt han kerek hɨr han kiteta hi mɨtɨk kerek God keriuweta hi han, maain hɨr han yaaik nanu.”
* Mt 3:5Hɨrak ketpor epei au, mɨt ne Jon pɨke nen. Hɨr epei nanɨno, Jisas katɨp mɨt menmen me Jon. Hɨrak ketpor, “Nɨpaa yi yen yɨr Jon yi han kitet yi yayɨr mɨtɨk kɨre mekak? Hɨrak mɨtɨk keweikɨn han yapɨrwe kɨre niyen (o tupne) nɨme metɨtɨwem hɨram mɨrirɨr a? Taauye! Te yi yen yayɨr mekam? Yi yɨr mɨtɨk keriuwet klos yaaim a? Au, mɨt kerek neriuwet klos yaaim hɨr nau wɨnak ke mɨt iuwe gavman. Im em au, te yi yen yayɨr mekam? Yi yen yɨr mɨtɨk profet a! Hɨram werek, te hi hetpi, yi yɨr mɨtɨk hɨrak kinɨn profet. 10  * Mal 3:1; Mk 1:2; Jo 3:28Hɨrak mɨtɨk kerek nɨpaa tɨwei me God mɨtɨk kewisɨm matɨp hɨrak kaknen. Hɨm matɨp mar im:
‘Hi ariuwet mɨtɨk kai kakinɨn kaknen kaktɨp hɨm mai. Hɨrak kakɨmani han ke mɨt yapɨrwe te hɨr nanɨmtau hɨm mit.’ 11 Hi hetpi werek. Jon Baptais hɨrak kinɨn mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek nɨpaa ere in miyerer nɨr ninen. Te neimɨn hɨr mɨt weinɨn hɨr nanises hɨm me God maain hɨr nanu nantike God nanɨt en te hɨr naninɨn Jon kerek wɨ hɨrak kau tɨ ik e.
12  * Lu 16:16Nɨpaa wɨ Jon kinɨn kewepyapɨr hɨrekes katɨp mɨt menmen, nɨpaa ein ere in God kewepyapɨr hɨrak kakinɨn naanmampre mɨt miyapɨr. Te mɨt kerek nenehan nenepan nɨrɨakan enum hɨr neweikɨn sip newet menmen enum hɨr nises hɨm im. 13 Menmen im epei man mentar hɨm nɨpaa Moses kewisɨm mau tɨwei metike hɨm mɨt profet newisɨm mau tɨwei hɨram matɨp me Jon kaknen kaktɨp mɨt hɨm im. 14  * Mal 4:5; Mt 17:10-13; Mk 9:11-13Te yi han kitet hi hatɨp werek, hi etpi Jon hɨrak mɨtɨk ik Ilaija nɨpaa yi yekinaak kau tɨwei hɨrak epei kaknen. 15 Neimɨn hɨr nemtau hɨm mai hɨr han ekitetim werek werek. 16 Hi ewis mɨt miyapɨr nau tɨ in ek hɨr nɨre mekam? Hɨr nɨre nɨkerek nenɨnehan neit maket nemitetpɨn hɨr natɨp,
17 ‘Haiu mɨrɨak tukɨn menep wekɨnp, te yi ap yɨrɨre au.
Haiu menep tukɨn mɨtɨk hɨrak kaa te yi ap yan yɨkɨtek au.’ 18  * Mt 3:4Hi hatɨp menmen im hentar Jon kewepyapɨr hɨrekes wɨ ham hɨrak nɨnpɨ maak, hɨrak ap kaam tɨpar si enum au. Mɨt iuwe nɨrek te hɨr natɨp, ‘Herwe kersɨsek hɨrak han enuk.’ Hɨr ap han yaaik neriuwerek nisesik au. 19  * Mt 9:14; Lu 15:1-2Hi Mɨtɨk ke wit ke God hi han hewepyapɨr hɨrekes hi etike mɨt haiu maam menmen maam tɨpar. Mɨt iuwe nɨra hɨr natɨp, ‘Eiyɨrek! Hɨrak kaam menmen iuwe yeunɨm, hɨrak kaam tɨpar si enum ere ketaritari. Hɨrak ketike mɨt enun nari pewek me takis netike mɨt han enun hɨr neryeiyan nen.’ Menmen God ketpawɨr hi etike Jon hawɨr wisesim te yi ap han yaaik yeriuwawɨr yisesawɨr au. Menmen hawɨr wɨrɨakem hɨram meteikɨn mɨt God kertei menmen werek werek.”
Jisas han tewenɨn mɨt ne wit ham hɨr ap nises hɨm mɨrak
(Lu 10:13-15)
20 Hɨrak ketpor epei au, te Jisas kene mɨt nau nerer wit wit kerek hɨrak nɨpaa kɨrɨak menmen yapɨrwe kɨkaap mɨt keriuwerem. Hɨrak keneri kentar hɨr ap neweikɨn sip newet menmen enum hɨr nises hɨm mɨrak au. 21  * Jna 3:6Hɨrak katɨp kar ik: “Yi mɨt miyapɨr yau wit Korasin yetike mɨt miyapɨr ne wit Betsaida! Maain God kakriwaank! Menmen yi yɨra hi hɨrɨakem heit wit ki, nɨpaa mɨt profet nɨrɨakem neit wit Taia ketike wit Saidon, te hɨr waswas nanweikɨn sip nanwet menmen enum nanwen toni mamɨntar yɨnk kɨr nanteikɨn God hɨr yɨnk enuk. Te yi mɨt yi ap yɨrɨakem au. 22  * Ais 23; Esi 26:1–28:26; Joe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sek 9:2-4Hi hetpi werek. Maain wɨ kerek God skelim mɨt, hɨrak kaknep mɨt ne Taia netike mɨt ne Saidon kaknɨp kike, te yi mɨt au hɨrak kakiwep iuwe. 23  * Jen 19:24-28; Ais 14:13-15; Ju 7Yi mɨt ne wit Kapaneam. Yi han kitet God kaktɨp yi yaain a? Au, God kaktɨp yi mɨt enun kakwɨri yi eino si. Hi hɨrɨak menmen yaaim heit wit Sodom kerek nɨpaa hɨrak kepu kar ke hi epei hɨrɨakem heit wit ki, te hɨr neweikɨn sip newet menmen enum te God ap kanɨp kaknepi wit weinɨk au. Hɨr wen nepu. 24  * Mt 10:15; Lu 10:12Hi hetpi werek. Maain wɨ kerek God skelim mɨt, hɨrak kaknep mɨt ne Sodom kaknɨp kike, te yi mɨt miyapɨr au, hɨrak kakiwep iuwe.”
Mɨt kerek nises hɨm me Jisas hɨr nanu werek
(Lu 10:21-22)
25  * 1Ko 1:26-29Me wɨ im Jisas katɨp kar ik: “Haai ti kerek Mɨtɨk Iuwe ke nepni metike tɨ, hi han yaaik heriuwit hentar ti hɨsawɨn menmen mit yaaim te mɨt iuwe nepɨtariyem. Ti epei ewepyapɨrem heteikɨn mɨt weinɨn em. 26 Hi han yaaik heriuwit hentar ti hanhan hises han kit te ti hɨrɨakem mar im. 27  * Mt 28:18; Jo 1:18, 3:35, 10:15, 17:2; Fl 2:9Haai kai ti epei eweto menmen mit yapɨrwe te hi naanmɨprewem. Mɨt ap nertei han ke hi Nɨkan kit. Ti Haai kai kerekek. Mɨt ap nertei han kit au. Hi Nɨkan kit hetike mɨt kerek hi ewepyapɨr han kit eteiknorek.
28  * Jer 31:25“Yi mɨt miyapɨr kerek yi yɨrɨak menmen iuwe yises God, te yi han ki enuk yentar yi yisesik werek werek au. Yi einen eiyises hɨm mai te hi akepi yi eiyisesik werek werek. 29  * Jer 6:16Yi einen eiyises hɨm mai te hi eteikni menmen. Yi eiyisɨsa eiyɨntar hi ap hɨre mɨtɨk atɨp hɨm tokik au. Hi ewenɨn han kai atɨp mɨt hɨm yaaim. Yi eiyisɨsa te yi han yaaik, yi yayu werek werek. 30  * 1Jo 5:3Menmen hi ahitihi yi eiyisesim eirɨakem, hɨram yaaim. Te yi ap han enuk yayisesim au. Yi han yaaik eiyu.”

*11:2 Mt 14:3

*11:3 Mal 3:1; Mt 3:11; Jo 1:15

*11:5 Ais 35:5-6, 61:1

*11:6 Mt 13:57, 26:31

*11:7 Mt 3:5

*11:10 Mal 3:1; Mk 1:2; Jo 3:28

*11:12 Lu 16:16

*11:14 Mal 4:5; Mt 17:10-13; Mk 9:11-13

*11:18 Mt 3:4

*11:19 Mt 9:14; Lu 15:1-2

*11:21 Jna 3:6

*11:22 Ais 23; Esi 26:1–28:26; Joe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sek 9:2-4

*11:23 Jen 19:24-28; Ais 14:13-15; Ju 7

*11:24 Mt 10:15; Lu 10:12

*11:25 1Ko 1:26-29

*11:27 Mt 28:18; Jo 1:18, 3:35, 10:15, 17:2; Fl 2:9

*11:28 Jer 31:25

*11:29 Jer 6:16

*11:30 1Jo 5:3