15
Jisas katɨp hɨm tok piksa me sipsip kɨrɨr keit pɨn
(Mt 18:12-14)
Wɨ ham, mɨt enun kerek nari pewek me takis, hɨr netike mɨt han enun nises menmen enum, hɨr nan menep nanɨmtau hɨm me Jisas. * Lu 5:30Mɨt han ne Farisi netike mɨt nertei menmen me Moses newepyapɨr mɨt em, natɨpan nene Jisas nar ik: “Hɨrak hanhan kari mɨt enun kaam menmen ketikeri.” Te Jisas kewenhi ketpor tok piksa im e:
 
* Esi 34:11, 16; Lu 19:10“Mɨtɨk kiutɨp ke yi mɨt kewis sipsip yapɨrwe, hak kɨnaaiwɨr mɨtɨk ik kɨrɨr keit yaank te hɨrak kaknaiwɨrem mamu weinɨm, hɨrak kakɨnkakɨtnɨwek ere kerek epei kɨrɨr ek hɨrak kaknapɨnek. Hɨrak kaknapɨnek, hɨrak kektɨn hɨpi han yaaik kakriuwerek. Hɨrak kektɨn hɨpi kaknan ek kakɨr ik kakiun wit, hɨrak kaknɨne nɨrak yinan netike mɨt ne wit kɨrak kakɨtpor, ‘Yi han yaaik eitikewa. Hi epei hɨnapɨn sipsip kerek nɨpaa kɨrɨr keit yaank eik.’ Hi hetpi mɨt ensel neit wit ke God hɨr han yaaik kike keriyen neriuwe mɨt yaain hɨr nau werek werek. Te hɨr han yaaik wɨsenuk neriuwe mɨtɨk enuk kiutɨp keweikɨn sip kewet menmen enum. Hɨr han ehitet yayiwe iuwe, ehitet ya keyaaik iuwe nar ke mɨtɨk hɨrak han yaaik kentar sipsip kɨrak hɨrak kɨnapɨnek.”
Jisas katɨp tok piksa me pewek mɨnatɨn
“Mɨte peimɨn wetenen pewek hiswiyen (10), te kiutɨp kɨnatɨn keit, hɨre weksiu si wɨripep wɨnak ere hɨre wɨnapɨnek. Hɨre epei wɨnapɨnek, hɨre wenɨne nɨre yinan netike miyapɨr ne wit kɨre eik, hɨre wetpor war ik: ‘Yi han yaaik eiyu eitikewa eiyɨntar hi hɨnapɨn pewek kerek nɨpaa kɨnatɨn.’ 10 Hi hetpi mar im. Mɨt ensel ne God hɨr han yaaik iuwe neriuwe mɨtɨk hak kiutɨp keweikɨn sip kewet menmen enum.”
Hɨm me nɨkan pipɨak kɨnaaiwɨr haai kɨrak
11 Jisas wen ketpor kar ik: “Mɨtɨk hak kine nɨkerek hɨrakɨt wikereret. 12 Kike katɨp haai kɨrak, ‘Haai enkaau menmen mei in ek maain ti hahi ti ewetewem.’ Nepei au, haai kɨrak kenke menmen mɨrak kewet nɨkerek tɨrak em. 13  * Pro 29:3Maain wɨ ham, kike kesiuwe tɨ keit pewek mererik keiyɨm kakno wit iuwe yanɨmɨn ein. Hɨrak kenke menmen mɨrak kewɨrem keiyɨm katɨn menmen enum. 14 Hɨrak kewɨr pewek keiyɨm katɨn menmen enum ere pewek nan epei au mesi hɨrak kau weinɨm. Hɨrak kau weinɨm, hawɨ au te ni merer wit wit mewo au, maa meit te mɨt menmen auri, hɨr nɨnpɨ maan. 15 Hɨrak nɨnpɨ maak te hɨrak ken kɨrɨak menmen me mɨtɨk ke wit ik e, hɨrak kesiuwerek kakno naanmamre sak mɨrak. 16  * Pro 23:21Hɨrak hanhan kakɨm nu weki nɨkim mɨt newet sak em kentar hɨrak menmen au ap mei mau te hɨrak kakɨm au.
17 “Hɨrak epei kertei hɨrak kau enum enum hɨrak han kitet hɨrekes katɨp kar ik: ‘Mɨt yapɨrwe nɨrɨak menmen me haai kai, hɨr neit menmen werek te hi au nɨnpɨ meiyo, hi hau in hahi hentar hi menmen au. 18  * Sam 51:4; Jer 3:12-13Hi pɨke eno ahɨr haai kai hi etpɨwek, ‘Haai, hi epei eweikɨn sip ewet God hi herekyut enum. 19 Hi ap yaaik te hi hɨre nɨkan kit au. Ti ewisa hi are mɨt nɨrɨak menmen mit.’ 20 Hɨrak han kitet kar ik, te hɨrak kekrit kakno kakɨr haai.
“Hɨrak kan kitet yanɨmɨn, haai kɨrak kɨrek, hɨrak hanhanek kesiukɨn ken keiyewewik, kemwek tekep kises menmen me maamrer hɨrak keteiknɨwek hɨrak han yaaik keriuwerek. 21 Nɨkan katɨp haai kar ik: ‘Haai ye! Hi epei eweikɨn sip ewet God hi herekyut menmen enum. Hi ap yaaik te ti enewa hi nɨkan kit au.’ 22 Te haai keremirɨwek hɨm katɨp mɨt nɨrɨak menmen mɨrak ketpor kar ik: ‘Yi eino waswas eiyɨt laplap yaaim emɨriyɨwekem eiyɨt pitau eiyɨnwɨkem eiriuwetɨwek su emu hɨt. 23 Eiyɨt bulmakau kerek wa kewik eikɨp eiyɨk te haiu emɨm han yaaik emu. (Haai kɨrɨak menmen im keteikɨn nɨkan kɨrak hɨrak wen hanhan hɨrak kɨre nɨkan kɨrak.) 24  * Ef 2:1, 5, 5:14Haiu mamrɨakem mamɨntar nɨkan kai hɨrak kar ke mɨtɨk kaa. Te in ek haiu mɨnapɨnek epei kekrit kau.’ Hɨr nɨrɨak menmen han yaaik neriuwerem naam.
25 “In ek heiyiuwe kɨrak keit ni eim. Hɨrak pɨke kaknen wɨnak eik hɨrak kemtau mɨt nɨrɨre nine henye. 26 Hɨrak kenɨne mɨtɨk ke mɨt nɨrɨak menmen me haai kɨrak, hɨrak kitɨwekhi kar ik: ‘Yi mɨt ein yi yɨrɨak mekam?’ 27 Hɨrak kewenhi kar ik: ‘Nɨkik kit epei kan te haai kit kenep bulmakau wa kewik nɨak naak neiyɨk nɨrɨre nenar nɨkik kit pɨke kan kepu werek, haai hɨrak han yaaik.’ 28  * Lu 15:2Hɨrak kemtewek epei au, hɨrak kine han enuk. Haai kɨrak ketpaan kan, hɨrak ketpɨwek kari han kɨrak te hɨrak kɨnapen kakno wɨnak nɨmɨn ein. 29 Hɨrak katɨp haai kɨrak, ‘Hi epei hɨrɨak menmen mit tito yapɨrwe, ap wɨ miutɨp te hi eweikɨn sip ewet hɨm mit au. Te ti ap eweto sak meme kiutɨpen te hi etike nai yinan mamkɨp mamɨk meiyɨk mamrɨre au. 30 Te nɨkan kit enuk kerek nɨpaa kewɨr pewek kerek nɨpaa ti ewetɨwekem, hɨrak ketike miyapɨr enun nari mɨt his newenɨnem neiyewewan, hɨrak epei kan in, te ti enep bulmakau yaaik wa kewik ekɨp ewetɨwekek.’
31 “Haai ketpɨwek, ‘Nɨkan kai, ti hekrit hekrit epu etikewa. Menmen yapɨrwe mai hɨram menmen mit. 32 Te haiu han yaaik emu emɨm menmen emrɨre emɨntar nɨkik kit hɨrak kar ke mɨtɨk epei kaa. Te in ek hɨrak pɨke kekrit kepu. Hɨrak kɨre sipsip kepɨr keit yaank, te in ek haiu mɨnapɨnek.’ ”

*15:2 Lu 5:30

*15:4 Esi 34:11, 16; Lu 19:10

*15:13 Pro 29:3

*15:16 Pro 23:21

*15:18 Sam 51:4; Jer 3:12-13

*15:24 Ef 2:1, 5, 5:14

*15:28 Lu 15:2