15
Hɨm lo me God hɨram minɨn hɨm me maamrer
(Mk 7:1-13)
Hɨrak Jisas wen kepu wit Genesaret, mɨt han ne farisi netike mɨt skraip kerek ninɨn nertei hɨm me Moses natɨp mɨt em, hɨr nɨnaaiwɨr Jerusalem nan nɨr Jisas nitɨwekhi menmen. * Lu 11:38Hɨr natɨp, “Nenmak te hɨr mɨt disaipel nit nɨrɨak menmen ap nises menmen kerek nɨpaa maamrer naiu nɨrɨakem? Hɨr nanɨm menmen hɨr ninɨn nekemyet his. Te mɨt disaipel nit au.”
Jisas kewenhi ketpor, “Yenmak te yi ap yises menmen me God te yi yises hɨm nɨpaa mɨt kerek yi yisesi hɨr newetiyem netpiyem a? * Eks 20:12, 21:17; Diu 5:16Nɨpaa God katɨp, ‘Yi eiyɨmtau hɨm me miye haai ni te maain yi naanmampri. Mɨtɨk kerek katɨp enum ke menmen miye haai nɨrak, yi mɨt eikɨp kaki.’ Te yi yises hɨm im au. Yi yatɨp, ‘Mɨtɨk keiyak ketenen pewek o menmen kakɨkaap miye haai nɨrak, te hɨrak katɨp miye haai, “Hi epei hehimɨtan im em te hi ewet God em. Hi ap naanempri eriuwerem au.” Yi yatɨp hɨram werek hɨrak ap ekɨkaap miye haai nɨrak neriuwerem au.’ Me menmen mar im yi yerekir hɨm me God yeriuwe hɨm ham me maamrer ni yi yisesim. Yi mɨt enun yemipɨn. Mɨtɨk profet Aisaia nɨpaa kehimɨteni werek me wɨ hɨrak katɨp hɨm me God kar ik. Hɨrak katɨp,
* Ais 29:13‘Mɨt in en hɨr hanhan newenɨpi niuk mai neriuwe hɨm mɨr, te han kɨr au nisɨsa werek werek au.
Menmen hɨr netpim newenɨpi niuk mai neriuwerem hɨram au enum menmen weinɨm. Menmen hɨr natɨp mɨt hɨr enisesim hɨram ap hɨm mai au. Hɨm mɨr weinɨm.’ ”
Menmen enum mɨrɨak han ke mɨtɨk enuk
(Mk 7:14-23)
10 Jisas ketpor epei au, hɨrak kenɨne mɨt miyapɨr nan nɨrek, hɨrak ketpor, “Yi eiyɨrteiyem han ekitetim werek werek! 11  * Mt 12:34Menmen kerek mɨt hɨr nanɨm menip God katɨp hɨr mɨt enun au. Menmen mɨt netpim hɨram menip God katɨp hɨr mɨt enun.”
12 Hɨrak ketpor nepei au, mɨt nɨrak disaipel nan natɨp Jisas, “Ti hertei mɨt ne Farisi nemtau hɨm ti hetpim em te hɨr han enuk neperper?”
13  * Jo 15:2Jisas kewenhi katɨp, “Haai kai kau wit kɨrak Heven hɨrak menmen mɨrak mau ni. Menmen kerek hɨrak ap kamɨr au, hɨram mewo weinɨm, maain hɨrak kakɨketim mamriuwe nekenik mɨram mamno. 14  * Mt 23:16, 24; Lu 6:39; Ro 2:19Yi eiwisi enu en. Hɨr nɨre mɨt nanamɨr enuk toto, te hɨr nanteikɨn mɨt han kerek nanamɨr toto en yayiwe hɨr enisesim te hɨr nanɨr God. Te nanamɨr toto kakteikɨn mɨtɨk hak nanamɨr toto yayiwe, hɨrakɨt wiketeret tatɨnkewɨn tatɨkre wi.”
15 Pita kewenhi katɨp Jisas, “Ti ewepyapɨr hɨm me tok piksa, te haiu emɨmtewem.” 16-17 Jisas katɨp, “Yi ap han kewi au a? Yi yɨre mɨt han en a? Yi ap yertei menmen kerek mɨtɨk hɨrak kewisim mekre hɨm hɨram men mekre nɨnpɨ tɨwaak te maain hɨrak kakno kaknerem mamɨkre hei? 18  * Mt 12:34Te menmen mekre han ke mɨt, maain hɨr netpim, im hɨram menip God katɨp mɨt hɨr enun. 19  * Jen 8:21; Ga 5:19-21Menmen kerek metpaan meke han ke mɨtɨk hɨram mar im: han kitet menmen enum, kenep mɨt naa, kari miyapɨr his kewenem, kekintɨp menmen, kewenɨn hɨm, katɨp kenip mɨtɨk hak yɨnk enuk. 20 Menmen im em hɨram menip God katɨp mɨtɨk ik hɨrak enuk. Mɨtɨk ap kekemyet his wen au, te hɨrak kakɨm menmen, hɨram ap te mamnip God kaktɨp mɨtɨk kar ik hɨrak enuk au.”
Mɨte pe Kenan hɨre wises hɨm me Jisas werek werek
(Mk 7:24-30)
21 Jisas kɨnaaiwɨr wit Genesaret te hɨrak ken tɨ ke wit Taia ketike Saidon. 22 Mɨte hap pe Kenan kerek wau wit eik kerekek, hɨre wan wenɨnɨwek hɨm iuwe wetpɨwek, “Mɨtɨk Iuwe ti Nepenyek ke Devit, ti han etwenɨna. Herwe enum mewaank nɨki pai.” 23 Te Jisas ap kewenhi ketpɨwe menmei au. Hɨr mɨt disaipel nan nɨrek netpɨwek, “Mɨte ip ep hɨre wenɨne wenɨne wisesai wan. Ti ekepiye te hɨre wauno.”
24  * Mt 10:6Jisas ketpor, “Au, God keriuweta te hi han hɨkaap mɨt kerek ne weiwɨk miutɨp me Isrel, hɨr nɨre sipsip nɨsawɨn neit yaank. Mɨt han au.” 25 Hɨrak katɨp epei au, mɨte kerepep wan wewen ninɨp werp hɨt me Jisas watɨp, “Kai Iuwe, ti ekepa.” 26 Jisas ketpɨwe tok piksa kar ik: “Hɨram enum te haiu mamkin menmen me nɨkerek mamwɨrem mamno mamwet nepere rem, hɨram mamɨm.” 27 Mɨte watɨp, “Kai Iuwe, ti hatɨp werek. Haiu enun mɨre nepere. Te nepere hɨram mekorɨr menmen kerek miye haai nɨr naam hɨram mɨnatɨn mɨwaai yeno kerek hɨr naam menmen menterim.” 28  * Mt 8:10, 13Hɨre watɨp war ik te Jisas ketpɨwe, “Mɨte ti eises hɨm me God werek werek. Menmen ti hanhan em hɨram mamnen.” Hɨrak katɨp epei au, waswas mɨte nɨki pɨre hɨre wɨre yaaip.
Jisas kɨkaap mɨt yapɨrwe nɨre yaain
29  * Mk 7:31In ek Jisas kɨnaaiwɨr Taia ketike Saidon te hɨrak ken kitet menep wan ke Galili. Hɨrak ken kɨniu mɨniu (o neiyɨp) ken kau nu ein. 30 Mɨt miyapɨr yapɨrwe nan nererik nɨrek, hɨr neithis mɨt kerek hɨt enum o han kɨr enuk, hemik meweikɨn, han auri netike menmen ham yapɨrwe hɨr neri nan nɨrek. Hɨr newisi nɨwaai menep hɨt me Jisas te hɨrak kerekyorem hɨr nɨre yaain. 31  * Mk 7:37Hɨr mɨt miyapɨr nɨr menmen im te hɨr han kekrit hɨr han kitetim nentar hɨr nɨr mɨt kerek han auri en natɨp, hemik mɨn em mɨre yaaim. Mɨt nanamɨr toto en hɨr nɨr ein ein werek werek. Mɨt kerek hɨt enum hɨr nitet ein ein. Hɨr nɨr menmen im te hɨr newenɨpi God ke mɨt ne Isrel neriuwerem.
Jisas kewet mɨt 4,000 menmen hɨr naam
(Mk 8:1-10)
32  * Mt 14:14-15Jisas kekepi epei au, hɨrak kenɨne mɨt disaipel nɨrak nan, hɨrak katɨp, “Hi hanhan heriuwe hɨr mɨt miyapɨr ein en. Wɨ wikak epei men hɨr nau netikewa te hɨr menmen me nanɨm em au. Hi hɨnapen esiuweri nɨnpɨ mamɨn nanɨno te hɨr nani nanɨtɨn yayiwe.” 33 Te hɨr mɨt disaipel natɨp Jisas, “In en ap mɨt nei newi. Te haiu mamɨt menmen mamoke nein te mamwet mɨt yapɨrwe rem te hɨr nanɨm?” 34 Jisas kitorhi, “Yi yetenen bret marmenum?” Hɨr natɨp, “Haiu metenen bret hispɨnak wik (7), saauk kike kiutɨp kiutɨp.” 35 Hɨr netpɨwek epei au, Jisas katɨp mɨt miyapɨr hɨr nanu tɨ.
36 Jisas kekin saauk metike bret hispɨnak wik (7), hɨrak kitehi God em kewepim kewet mɨt nɨrak disaipel em, hɨr newet mɨt yapɨrwe rem. 37 Hɨr yapɨrwe naam ere tu iuwe, te hɨr neit yinam kerek mɨt ap naam te hɨr nemi mekre wapnake mar hispɨnak wik (7). 38 Hɨr mɨt naam menmen hɨr nar 4,000, te hɨr ap newenhis nɨkerek miyapɨr nau netikeri au. 39 Jisas keriuwet mɨt miyapɨr nen. Hɨrak keriuweti nen, hɨrak kehɨn kɨniu kekre bot ketike mɨt nɨrak disaipel, hɨr nerekir wan nen tɨ ke mɨt nau neit Magadan.

*15:2 Lu 11:38

*15:4 Eks 20:12, 21:17; Diu 5:16

*15:8 Ais 29:13

*15:11 Mt 12:34

*15:13 Jo 15:2

*15:14 Mt 23:16, 24; Lu 6:39; Ro 2:19

*15:18 Mt 12:34

*15:19 Jen 8:21; Ga 5:19-21

*15:24 Mt 10:6

*15:28 Mt 8:10, 13

*15:29 Mk 7:31

*15:31 Mk 7:37

*15:32 Mt 14:14-15