2
God skelim mɨt werek werek kakises menmen yaaim
* Mt 7:1-2; Jo 8:7Yi mɨt keriyen ne Isrel kerek yi yesiuwe hɨm yene mɨt kerek ap ne Isrel yentar menmen enum hɨr nɨrɨakem. Yi ap eitɨp God yi yaain me menmen yi yɨrɨakem au. Yi yene mɨt yentar menmen enum hɨr nɨrɨakem. Haiu mɨt ne Isrel haiu mertei God ap han ekitet mɨt miyapɨr hɨr neimɨn au. Hɨrak han ekitet skelim mɨt miyapɨr hɨr neimɨn nɨpɨran me menmen enum hɨr nɨrɨakem keremem. Yi yesiuwe hɨm yene mɨt yentar menmen enum hɨr nɨrɨakem, te yi yises menmen enum mar ke hɨr nɨrɨakem, maain God skelim mɨt en me menmen mɨr enum. Te yi han kitet hɨrak kakɨtpi yi yaain a? Taauye! God skelim yi mɨt eitikeri! * Ef 1:7, 2:7; 2Pi 3:15Yi yɨnan yipɨr yewɨrek yentar God hɨrak hanhan keriuwi ap kakiwep waswas au a? Yi yepɨtari God hɨrak ap kakiwep waswas te yi eiweikɨn sip eiwet menmen enum a? Yi yewenɨn han ki ap yeweikɨn sip yewet menmen enum au. Te maain wɨ kerek God skelim haiu mɨt me menmen, hɨrak kakises menmen mɨrak yaaim, hɨrak kakrekyi enum yapɨrwe. Menmen enum yi yɨrɨakem maain hɨram mamɨr ke mɨtɨk kewepep haak kemi ere mau niu, hɨram mamɨnke mamkɨp mamɨwaankek. * Mt 16:27; Jo 5:29; 2Ko 5:10God tewen kakrɨak mɨt menmen yaaim o menmen enum kakɨntar menmen nɨpaa hɨr nɨrɨakem. Mɨt miyapɨr kerek hekrit hekrit nɨrɨak menmen yaaim, hɨr hanhan God hɨrak kakwetɨr hɨmɨn yaaik kaktɨp hɨr mɨt miyapɨr yaain niuk mɨr iuwe kakɨkepi hɨr nantikerek nanu nanɨt tipmain tipmain enum eik. Te maain God kakwetɨr menmen im kakɨkepi hɨr nantikerek nanu nanɨt. * 2Te 1:8Te mɨt miyapɨr han au. Hɨr neweikɨn sip newet menmen yaaim hɨr nises han kɨr enuk nɨrɨak menmen enum, maain God han enuk kakriuweri hɨrak kaknɨp kakɨwaanki. * Ro 1:16Mɨt miyapɨr kerek hɨr nɨrɨak menmen enum maain God kakɨwaanki hɨr yɨnk kɨr kaknen han kɨr enuk. God kakinɨn kakɨwaank mɨt miyapɨr han ne weiwɨk me Isrel kerek nɨrɨak enum. Maain hɨrak kakɨwaank mɨt miyapɨr han ne weiwɨk ham nerer wit wit kerek nɨrɨak enum. 10 Te mɨt miyapɨr kerek hɨr nɨrɨak menmen yaaim, maain God kakwetɨr menmen mɨrak yaaim, hɨr nanre mɨt miyapɨr iuwe, hɨr nanu werek. God kakinɨn kakrɨak mɨt miyapɨr han ne weiwɨk me Isrel em, maain hɨrak kakrɨak yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk ham em. 11  * Diu 10:17; 2Kro 19:7; Ap 10:34; Ef 6:9; 1Pi 1:17God ap han kitet mɨt hɨr niuk mɨr iuwe o hɨr au enun weinɨn au. Hɨrak han kiteti hɨr nɨpɨran.
12 Mɨt miyapɨr ap ne weiwɨk me Isrel hɨr nepɨtari hɨm me God nɨpaa Moses kewisɨm mau tɨwei. Hɨr nɨrɨak enum te God hɨrak kakɨwaanki kakɨnterim weinɨm. Mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God au. Hɨr nertei hɨm me God nɨpaa Moses kewisɨm te hɨr nɨrɨak enum, maain God kakɨt hɨm im hɨrak kakno mɨt ne Isrel skelim mɨt miyapɨr kakriuwerem kakɨwaanki. 13  * Mt 7:21; 1Jo 3:7Mɨt miyapɨr kerek nemtau hɨm me God keremem, hɨrak ap te kaktɨp hɨr yaain au. Mɨt miyapɨr kerek nemtewem hɨr nisesim, hɨr keriyen God kaktɨp hɨr yaain. 14  * Ap 10:35Mɨt miyapɨr ap ne weiwɨk me Isrel ap nertei hɨm me God Moses kewisɨm. Wɨ kerek hɨr nises han kɨr nɨrɨak menmen yaaim mar ke hɨm me God nɨpaa Moses kewisɨm mau tɨwei hɨram metpim, te menmen im meteiknai hɨr nertei menmen yaaim metike menmen enum. 15 Menmen hɨr nɨrɨakem hɨram meteiknai hɨm nɨpaa God ketpim hɨram mau mekre han kɨr. Wɨ ham han kɨr enuk keriuwe menmen enum hɨr nɨrɨakem. Wɨ ham han kɨr au yaaik keriuwe menmen yaaim hɨr nɨrɨakem. 16  * 2Ti 2:8Maain wɨ mamnen te God kaktɨp Jisas Krais hɨrak kakwepyapɨr menmen mau mekre han ke haiu mɨt yapɨrwe, hɨrak kakrekyei yaaim o enum kakɨnterim. Menmen im mamnen mamɨr ke hi hetpiyem heriuwe hɨm yaaim me God.
Yi mɨt miyapɨr ne Isrel han ekitet hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei hɨram mamkepi te yi eiyu werek.
17  * Je 2:19Mɨt miyapɨr yi yatɨp yar ik: “Haiu mɨt miyapɨr ne weiwɨk me Isrel.” Yi han kitet yi yetike God yi yekiyan yau yentar hɨrak keweti hɨm mɨrak a? Yi yatɨp yewenɨpi niuk mi yar ik: “Haiu mit miyapɨr ne God.” 18 Yi yertei menmen hɨrak hanhan yi eiyisesim. Yi yertei hanhan menmen yaaim te yi yisesim. Menmen enum au. Yi hanhan eiyises menmen yaaim eiyɨntar nɨpaa yi wen nɨkerek kike ere in haairer hɨr nepei netpi hɨm me God. 19  * Mt 15:14; Lu 18:9Yi han kitet yi yertei hɨm me God werek te yi eiteikɨn mɨt nepɨtari menmen mɨrak te hɨr nanisesik werek werek a? Yi yɨre si merhɨhe yi eiteikɨn mɨt kerek ap nertei God hɨr nɨre mɨt ne wɨtaan nanɨno, yi eiteiknor yayiwe yaaik te hɨr enisesik a? 20  * 2Ti 3:5, 15Yi han kitet yi werek te yi eiteikɨn mɨt kerek hɨr han kitet menmen enum, yi eiteiknor menmen me God a? O yi eiteikɨn mɨt kerek nepɨtari menmen me God hɨr nɨre nɨkerek, yi eiteiknor werek menmen me God yentar yi han kitet hɨm me Moses meteikni menmen yapɨrwe God kerteiyem a? 21  * Sam 50:16-21; Mt 23:3-4Yi yeteikɨn mɨt han menmen me God, yi yenmak te yi ap yeteikɨn hɨras menmen a? Yi yatɨp mɨt an yar ik: “Yi ap eikintɨp menmen me mɨtɨk hak.” Te yi eikintɨp menmen me mɨt han o au a? 22 Yi yatɨp, “Yi mɨt ap eiri miyapɨr ne mɨt han eitikeri eiriyanhis eiwenɨnem au emɨt.” Te yi hɨras yi yɨrɨakem o au a? Yi yɨnapen mɨt kerek newenɨpi niuk me tɨpir, te yi ap eikintɨp menmen hɨr newisɨm mau kɨnaan newepwar tɨpir em. 23 Mɨt han nɨnan yipɨr newɨrek nene God nentar menmen yi mɨt yɨrɨakem. Yi yewenɨpi niuk mi yatɨp God keweti hɨm mɨrak, te yi ap yisesim au. Yi yeweikɨn sip yewetewem. 24  * Ais 52:5; Esi 36:20Menmen hi hetpiyem hɨram yaaim mentar hɨm mau tɨwei nɨpaa Aisaia kewisɨm hɨram matɨp mar im: “Mɨt ap ne weiwɨk me Isrel natɨp enum me niuk me God nentar yi mɨt ne Isrel.”
Yi yerekir yɨnk te yi han kitet hɨrak kakɨkepi yi ne God-Au, menmen mekre han mamkepi keriyen
25  * Jer 4:4, 9:25Yi yises hɨm me Moses, mɨt nerekir yɨnk ki, hɨrak yaaik kakɨkepi. Te yi eiweikɨn sip eiwet hɨm mɨrak, hɨram mar ke nɨpaa mɨt ap nerekir yɨnk ki. 26  * Ga 5:6Mɨt kerek ap nerekir yɨnk kɨr hɨr nises hɨm me God werek werek, God han kitet hɨr yaain nar ke mɨt hɨr nepei nerekir yɨnk kɨr. 27 Te maain hɨm me God kerek mɨt ap nerekir yɨnk kɨr hɨr nisesim, hɨram mamteikɨn yi mɨt yi enun. Hɨram mamteikɨn yi mɨt enun yentar yi yerekir yɨnk ki, yi yetenen hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei, te yi ap yisesim au. Hɨr netenen hɨm me God Moses kewisɨm au, te hɨr nises menmen yaaim. 28  * Jo 7:24, 8:39Yi ap mɨt ne Isrel keriyen yentar miyerer ni nini yi ne weiwɨk me Isrel o yentar yi yerekir yɨnk ki au. 29  * Diu 30:6; Kl 2:11; 1Ko 4:5; 2Ko 10:18Mɨt miyapɨr hɨr ne weiwɨk me Isrel nentar hɨr nises God nekre han kɨr. Menmen im hɨram mar ke God Hɨmɨn Yaaik hɨrak kehimɨtenor han kɨr hɨrak ke God. Menmen im ap mises menmen Moses nɨpaa kewisɨm mau tɨwei. Mɨt han ap nanwenɨpi niuk me mɨt nar ik, te God hanhan kakriuweri iuwe.

*2:1 Mt 7:1-2; Jo 8:7

*2:4 Ef 1:7, 2:7; 2Pi 3:15

*2:6 Mt 16:27; Jo 5:29; 2Ko 5:10

*2:8 2Te 1:8

*2:9 Ro 1:16

*2:11 Diu 10:17; 2Kro 19:7; Ap 10:34; Ef 6:9; 1Pi 1:17

*2:13 Mt 7:21; 1Jo 3:7

*2:14 Ap 10:35

*2:16 2Ti 2:8

*2:17 Je 2:19

*2:19 Mt 15:14; Lu 18:9

*2:20 2Ti 3:5, 15

*2:21 Sam 50:16-21; Mt 23:3-4

*2:24 Ais 52:5; Esi 36:20

*2:25 Jer 4:4, 9:25

*2:26 Ga 5:6

*2:28 Jo 7:24, 8:39

*2:29 Diu 30:6; Kl 2:11; 1Ko 4:5; 2Ko 10:18