10
Pol kewenɨn hɨm enum me mɨt hɨr natɨp aposel hɨr enun
* 1Ko 2:3Hi Pol hɨrekes hi hanhan hekekyi han ki yi han kitet menmen Krais kɨrɨakem. Hɨrak kewenɨn han kɨrak me menmen, hɨrak kɨrɨak menmen han yaaik ketike mɨt. Mɨt han nekre nɨmɨn ne yi mɨt hɨr natɨp me hi nar ik. Hɨr natɨp, “Wɨ kerek hɨrak kau ketikewai, hɨrak kewenɨn han kɨrak katɨp hɨm yaaik ketikewai, te maain hɨrak keit wit hak, hɨrak kewisai tɨwei kenai ketpai hɨm manp me menmen.” Te in ek hi hitihi hɨm manp. * 1Ko 4:21Maain wɨ hi anen ari, yi ap yenipa me menmen im te hi ani har ke hi ane mɨt han en natɨp haiu mɨt in mises menmen enum me tɨ mɨrɨak menmen mɨkaap mɨt meriuwerem. Haiu ap mises menmen me tɨ mɨrak menmen au. Haiu mau tɨ mɨrɨak menmen te haiu ap mɨrɨak menmen me God meriuwe menmen mɨt ne tɨ hɨr nisesim au. * Ef 6:13-17Menmen yapɨrwe haiu metenenim mɨrɨak menmen me God meriuwerem, hɨram ap menmen me tɨ au. Haiu metenen menmen iuwe me God hɨram mekepai haiu maminɨn menmen enum me Seten mewenɨn han ke mɨt ap nises hɨm me God. (Menmen iuwe me God hɨram mar ke nopen ketike hɨne, yipo henmik kerek mɨt hɨr netenenim nen newen paaik nen netike mɨt nenepan.) Menmen iuwe me God haiu metenenim hɨram minɨn hɨm enum me tɨ mɨt hɨr nisesim, o menmen hɨr han kitetim minɨn mewenɨn han kɨr te hɨr ap nertei God au. Meriuwe menmen iuwe me God haiu metenenim, haiu mari menmen yapɨrwe mekre han ke mɨt hɨram mamises hɨm me Krais. * 2Ko 2:9Haiu memerɨr yi mɨt miyapɨr en, yi eiweikɨn han eiyises hɨm me God werek werek. Yi eiyises God werek werek nepei au, haiu mamrɨak menmen enum me mɨt hɨr nɨnapen nanɨmtau hɨm me God haiu mamrekyor enum emrerim.
Yi mɨt han kitet yar ik: “Karkeik te Pol hɨrak mɨtɨk God kehimɨtanek kewepyapɨr hɨm mɨrak hɨrak ap kertei katɨp hɨm iuwe?” Mɨt han nau nekri yi mɨt en, kerek natɨp Krais kehimɨtenor hɨr natɨp mɨt hɨm mɨrak, hɨr han ekitet menmen im. Mar ke hɨr ne Krais, haiu mɨt in haiu ne Krais. * 2Ko 12:6, 13:10Mɨtɨk Iuwe Krais kewisai haiu mekrehɨr kɨrak, haiu mɨrɨak menmen im mamkepi yi eiyisesik werek werek, haiu ap te mamriwaank au. Te hi hewenɨpi niuk me haiu hɨras me menmen haiu mɨrɨakem, hi ap yɨnk enuk au. Hi han yaaik. Hi hɨnapen yi han kitet hi hanhan hewisi tɨwei ik henipi yi yɨneina weinɨn au emɨt! 10 Hi hɨnapen yi han kitet menmen marim me hi hentar hi hertei mɨt han en hɨr natɨp me hi nar ik: “Pol kewisai hɨm iuwe mau tɨwei hɨrak kesiuwaiyek kari han kaiu keriuwerek, te hɨrak kerp kekrai ketɨn ke nɨmɨn, hɨrak kɨneinai ketpai hɨm manp au. Hɨm mɨrak hɨram menmen weinɨm.” 11  * 2Ko 13:2, 10Mɨt han en natɨp nar ik hɨr han ekitet hɨm me hi hetpiyem. Menmen haiu mewisiyem mau tɨwei ik metpiyem meriuwerek me wɨ haiu mepu yanɨmɨn, hɨram hɨm keremem haiu mamnen mamri haiu mamrɨakem.
12  * 2Ko 3:1, 5:12Haiu mɨnapen han kitet haiu mar ke mɨt en o haiu mehimɨtenai haiu mɨre mɨt en kerek newenɨpi niuk mɨr natɨp mɨt han em. Mɨt narik hɨr hɨras nehimɨtan menmen hɨr han kitet hɨram yaaim, hɨr nɨr menmen hɨr hɨras niutɨp niutɨp nɨrɨakem te hɨr han kitet hɨr yaain. Mɨt nar ik hɨr enun netaritari. 13  * Ro 12:3Te haiu mɨt ap mamwenɨpi niuk maiu mar ke hɨr mɨt en nɨrɨakem au. Haiu mamwenɨpi niuk maiu me menmen God kehimɨtenai haiu mɨrɨakem. Menmen hɨrak kehɨmitenai haiu mɨrɨakem, hɨram nepei man miuni yi mɨt. 14 Haiu ap minɨn menmen God kehimɨtenai haiu mɨrɨakem au. Haiu minɨn man metpi hɨm yaaim me Krais, te in ek haiu mewenɨpi niuk mai haiu minɨn naanmɨpri. 15  * Ro 15:20Haiu ap minɨn menmen God kehimɨtenai haiu mɨrɨakem, te haiu mamwenɨpi niuk maiu me menmen mɨt han hɨr nepei nɨrɨakem au. Haiu han kitet menmen mar ik. Haiu han kitet yi yayises hɨm me God wɨsenum te yi eikepai haiu emrɨak menmen wɨsenum kerek God kehimɨtenai haiu emrɨakem. 16  * Ap 19:21Yi yairɨak menmen mamɨr im te haiu mamnaiwɨri mamno mamtɨp mɨt miyapɨr hɨm yaaim me Krais mamɨt wit ham yanɨmɨn mɨt newi. Te haiu ap mamnaaiwɨr menmen God kehimɨtenaiyem haiu mamrɨakem au. Haiu ap mamwepyapɨr hɨm me God meit wit hak kerek mɨtɨk hak kinɨn kan nepei kɨrɨakem, te haiu mamri menmen mɨrak haiu mamwenɨpi niuk maiu mamriuwerem au. 17  * 1Ko 1:31Hɨm em God Jeremaia kewisɨm mau tɨwei, hɨram matɨp mar im:
“Mɨt kerek hɨr hanhan nanwenɨpi hɨras me menmen, hɨr nanwenɨpi Mɨtɨk Iuwe God kerek ek me menmen im. Hɨr hɨras au emɨt!” 18  * 1Ko 4:4-5Hɨm im yaaim, te haiu mertei mɨt kerek newenɨpi niuk mɨr me hɨras keriyen, God ap kaktɨp hɨr mɨt iuwe au. Hɨram menmen weinɨm. God hɨrekes kakwenɨpi niuk me mɨt, hɨr keriyen nɨuk mɨr iuwe. Te haiu mɨt aposel ap te nanwenɨpi niuk maiu haiu iuwe au.

*10:1 1Ko 2:3

*10:2 1Ko 4:21

*10:4 Ef 6:13-17

*10:6 2Ko 2:9

*10:8 2Ko 12:6, 13:10

*10:11 2Ko 13:2, 10

*10:12 2Ko 3:1, 5:12

*10:13 Ro 12:3

*10:15 Ro 15:20

*10:16 Ap 19:21

*10:17 1Ko 1:31

*10:18 1Ko 4:4-5