15
Haiu emises han ke Krais
Haiu mɨt miyapɨr kerek mises hɨm me God werek werek, haiu ap emises han kaiu mamɨm menmen o mamrɨak menmen menip naiu yinan ne krais ap nises God werek werek hɨr han enuk neriuwerem au emɨt! * Ro 14:19; 1Ko 9:19, 10:24, 33Haiu emwen han kaiu emkepi me menmen hɨr han kitet hɨram enum te hɨr enises God werek werek. * Sam 69:9Krais hɨrak hɨrekes ap kises han kɨrak me menmen au. Hɨrak kises hɨm me God te menmen enum man mewaankek. Hɨm me God mau tɨwei Sam hɨram matɨp me menmen mar im: “Hi Mɨtɨk Iuwe hi hekrehɨr ke ti God hi heriuwe menmen enum mɨt enun netpim me ti hɨram man meiyep.” * Ro 4:23-24; 1Ko 10:11Hɨm me God yapɨrwe mɨt nɨpaa ein newisɨm mau tɨwei hɨram mamkepai haiu han tokik emu me menmen enum mamnen mamraiwaank, haiu mamerɨr wɨ haiu mamɨt menmen God kakwetaiyem. Hi hanhan God kerek kekepai haiu han tokik mamu haiu mamrɨrɨwek kaktaihis, hɨrak kakɨkepi yi eiyises menmen Krais Jisas kɨrɨakem yi eikiyan eiyu. Te yi yapɨrwe eire han kiutɨp yi eiwenɨpi niuk me God hɨrak Haai ke Mɨtɨk kaiu Iuwe Jisas Krais.
Krais kɨkaap mɨt miyapɨr ne Isrel netike mɨt miyapɨr han ne weiwɨk ham
* Ro 14:1Te yi mɨt miyapɨr en yi eiyɨthis ni yinan eitikeri han kiutɨp eiyu eiyɨr ke Krais ketihis yi mɨt miyapɨr te mɨt nau tɨ nanwenɨpi niuk me God nanɨnterim. * Mt 15:24* Ap 3:25; Ro 11:30; Sam 18:49Yi eiyɨthis ni yinan eitikeri eikiyan eiyu eiyɨntar hi hetpi menmen im me Krais. Hɨrak keweikɨn kɨre mɨtɨk kɨkaap mɨt ne Isrel kerek nerekir yɨnk kɨr, hɨrak keteiknor God katɨp hɨm yaaim hɨrak kakises menmen nɨpaa katɨp maam nɨpurer tɨrak Ebraham Aisak Jekop hɨrak ketporem. Hɨrak ken kɨrɨak menmen im keremem au. Krais kan te mɨt miyapɨr ne weiwɨk ham nanwenɨpi niuk me God me menmen im. God hɨrak hanhan keriuwe haiu mɨt yapɨrwe. Hɨm me God mau tɨwei Sam kerek Devit kewisɨm hɨram matɨp mar im:
“Hentar menmen im hi hau nɨmɨn ke mɨt miyapɨr ne weiwɨk ham, hi awenɨpi niuk mit, hi hinut henye.” 10  * Diu 32:43Hɨram hɨm ham Moses kewisɨm hɨram matɨp mar im:
“Yi mɨt ap ne weiwɨk me Isrel eitike mɨt miyapɨr ne Isrel, yi han yaaik eiyu.” 11  * Sam 117:1Hɨm ham matɨp mar im:
“Yi mɨt miyapɨr ap ne weiwɨk me Isrel, yi eiwenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe God. Yi yapɨrwe yi eiwenɨpiyek wɨsenum.” 12  * Ais 11:10; Rev 5:5Hɨm me God Aisaia kewisɨm mau tɨwei matɨp mar im:
“Maain nepenyek hak ke maam Jesi (hɨrak haai ke Devit) hɨrak kaknen kakɨr ke nu hɨr mɨt nɨkan, hɨrak pɨke kensunen. Hɨrak kaknen mɨt ap ne weiwɨk me Isrel hɨrak naanmamror hɨr nanmeriyɨwek hɨrak kakɨkepi hɨr nanɨre yaain.”
13 Hi hanhan God kerek kenipai haiu mameriyɨwek hɨrak kakɨkepai kaktaihis, hɨrak kaknip yi han yaaik wɨsenum yi han ki kaku werek yi yisesik werek werek. Te God Hɨmɨn Yaaik kakriuwe menmen mɨrak iuwe kaknipi yi eimeriyɨwek ere God kakweti menmen yaaim mɨrak.
Pol hɨrak han yaaik keriuwe menmen hɨrak kɨrɨakem
14 Nai yinan, hi hɨrekes hertei hekre han kai yi hɨras yi yaain, yi yɨrɨak menmen yaaim. Yi yertei hɨm me God werek werek yi yertei yatɨp mɨt han ne yi hɨras en yeteiknor menmen mɨrak. 15-16  * Ro 1:5, 11:13, 12:1; Fl 2:17Te hi nepei hewisi menmen ham hetpi hɨm manp heriuwerem. Hi ap hɨnapen hetpiyem au. Hi hanhan hetpi menmen me hi hekekyi han ki hentar God hɨrak hanhan keriuwa kehimɨtena hi hɨre mɨtɨk aposel ke Jisas Krais, hi hɨrɨak menmen hɨkaap mɨt miyapɨr ap ne Isrel neriuwerem. Hi hɨrɨak menmen har ke mɨtɨk pris hɨrak kɨrɨakem. Hi hatɨp mɨt miyapɨr ap ne weiwɨk me Isrel hɨm me God, te God Hɨmɨn Yaaik kaknipi hɨr yaain nanɨr ke menmen mɨt pris newepwarem newet God em, hɨrak kehimɨtenor hɨr ne God Haai, hɨrak han yaaik kakriuweri.
17 Hi han yaaik heriuwe menmen hi hɨrɨakem me God hentar hi ke Krais Jisas. 18  * 2Ko 3:5Hi ap hatɨp me menmen ham au. Hi hatɨp me menmen Krais kekepa hi hɨrɨakem te mɨt miyapɨr ap ne weiwɨk me Isrel, hɨr nemtau hɨm me God hɨr nisesim. Hɨrak kekepa keriuwe hɨm hi hetpim, metike menmen hɨrak kekepa hi hɨrɨakem mar im. 19 God Hɨmɨn Yaaik kekepa hi hɨrɨak menmen yaaim hɨkaap mɨt miyapɨr nɨnap o his hɨt mɨr enum. Te hi herp Jerusalem, hi hen yanɨmɨn ere hi hɨpiun provins Ilirikam, hi hewepyapɨr hɨm yaaim me Krais, hi atɨp mɨt em. 20  * 2Ko 10:15-16Me menmen im hi hɨrɨakem, hi hanhan wɨsenuk hi hewepyapɨr hɨm yaaim me Krais hetpim heit wit kerek mɨt ap nemtau hɨm me Krais wen au. Te hi ap hɨrɨak menmen heit wit kerek mɨt han nepei netpor hɨm. Hi hɨnapen arɨak menmen im. Hɨram mar ke hi hime wɨnak kentar teinɨk mɨtɨk hak epei hekin hei yem hamɨr. 21  * Ais 52:15Au, hi hanhan hises hɨm me God mau tɨwei nɨpaa Asaia kewisɨm mar im:
“Mɨt miyapɨr kerek mɨt han ap nan netpor menmen me Mɨtɨk Iuwe, hɨr nanɨrek. Hɨr mɨt miyapɨr kerek nɨpaa ap nemtau menmen mɨrak, hɨr nanɨrteiyem.”
Pol hanhan kakɨr mɨt ne Rom te hɨrak kakno wit Spen
22  * Ro 1:10-13Nɨpaa ere in, hi ap han hɨri hentar menmen hi nepei hetpiyem. 23 Te in ek hi hɨrɨak menmen meit wit im nepei au. Me tito yapɨrwe hi hanhan anen ari. 24  * 1Ko 16:6Te hi han kitet hi ari hi ehu me wɨ meiyam atikewi. Hi ehu etikewi epei au, yi eikepa eiriuweta hi ano ein.
25  * Ap 19:21, 24:17In ek kerekek hi ano wit Jerusalem, te hi akaap mɨt miyapɨr ne God en. 26  * 1Ko 16:1; 2Ko 8:1, 9:2, 12Hi eno Jerusalem hentar mɨt miyapɨr ne Masedonia netike mɨt miyapɨr ne provins Akaia han kitet nanɨsiuwe pewek mamno mamkaap mɨt miyapɨr ne God neit en, hɨr enun ap netenen menmen mei au. 27  * Ro 9:4; 1Ko 9:11Hɨr hanhan nanriuwet menmen im mamkepi nanriuwerem. Hɨr enkepi nanwetɨr menmen mamɨkrehɨr mɨram mentar menmen im. Nɨpaa hɨr mɨt ne Jerusalem hɨr newetɨr menmen mɨr yaaim me God, te in ek hɨr nanwetɨr mei mamɨkrehɨr mɨram nankepi nanwetɨr pewek mei.
28 Te hi hanhan ahinɨn arɨak menmen im. Hi hewetɨr pewek im kerek mɨt miyapɨr hɨr netɨwem nesiuwerem man. Epei au, te hi anen ari yi yeit yayiwe ke wit Spen. 29  * Ro 1:11Maain wɨ hi anen ari, hi hertei Krais kaku kakɨkre han kai iuwe te hi akepi ariuwe menmen im hɨrak hanhan kakwetiyem.
30  * 2Ko 1:11; Kl 4:3; 2Te 3:1Nai yinan, hi hitihi hɨm manp hentar yi han kitet menmen me Jisas Krais metike menmen me hanhan meriuwehan God Hɨmɨn Yaaik kewisɨm mekre han kaiu, yi yetikewa haiu mamitehi God iuwe me hi. 31 Yi eitɨwekhi hɨrak naanmamrau me mɨt neit provins Judia hɨr ap nises hɨm me God ap te hɨr naniyep. Yi eiyitehi God hɨrak kaknip hɨr mɨt miyapɨr nɨrak neit wit Jerusalem hɨr han yaaik nanriuwe pewek hi ewetɨrem. 32 God hanhan hi anen ari, te hi han yaaik ehu etikewi me wɨ mei kike.
33 Hi hanhan God kerek kenipai han kaiu kau werek, hɨrak kaku kaktikewi. Keremem.

*15:2 Ro 14:19; 1Ko 9:19, 10:24, 33

*15:3 Sam 69:9

*15:4 Ro 4:23-24; 1Ko 10:11

*15:7 Ro 14:1

*15:8 Mt 15:24

*15:8 Ap 3:25; Ro 11:30; Sam 18:49

*15:10 Diu 32:43

*15:11 Sam 117:1

*15:12 Ais 11:10; Rev 5:5

*15:15-16 Ro 1:5, 11:13, 12:1; Fl 2:17

*15:18 2Ko 3:5

*15:20 2Ko 10:15-16

*15:21 Ais 52:15

*15:22 Ro 1:10-13

*15:24 1Ko 16:6

*15:25 Ap 19:21, 24:17

*15:26 1Ko 16:1; 2Ko 8:1, 9:2, 12

*15:27 Ro 9:4; 1Ko 9:11

*15:29 Ro 1:11

*15:30 2Ko 1:11; Kl 4:3; 2Te 3:1