4
God katɨp Ebraham hɨrak yaaik
Ebraham hɨrak mɨtɨk kar ke haiu mɨt. Hɨrak maam nɨpu ke haiu mɨt ne weiwɨk me Isrel. Te haiu mamtɨp hɨrak keit mekam keriuwe menmen hɨrak kɨrɨakem? 2-3  * Jen 15:6; Ga 3:6; Je 2:23God hɨrak katɨp Ebraham hɨrak yaaik kentar hɨrak kɨrɨak menmen yaaim, te Ebraham kakwenɨpi hɨrekes keriuwe niuk mɨrak. Te God kɨr Ebraham hɨrak ap kewenɨpi hɨrekes keriuwe niuk mɨrak kentar hɨm me God mau tɨwei matɨp, “Ebraham han kitet God kakises hɨm nɨpaa hɨrak ketpɨwekem te God katɨp hɨrak yaaik. God ap katɨp Ebraham hɨrak yaaik kentar menmen hɨrak kɨrɨakem au!” * Ro 11:6Mɨtɨk kɨrɨak menmen me mɨtɨk hak, maain hɨrak kakɨt pewek mamrerim. Mɨtɨk ap kakwetɨwekem weinɨm au. Hɨrak kɨrɨak menmen hɨrak kaktɨwem. Mɨt kerek nemtau hɨm me God kerek kesak menmen enum me haiu mɨt, hɨr nisesim weinɨm te God kaktɨp mɨt nar ik hɨr yaain. Mɨt kerek hɨr han kitet menmen hɨr nɨrɨakem te hɨr nanrɨak God kaktɨp hɨr yaain, mɨt nar ik God kaktɨp hɨr au enun. Nɨpaa Devit kewis hɨm mau tɨwei hɨram matɨp me mɨt in ek hɨr han yaaik nentar God katɨp hɨr yaain. Hɨrak katɨp hɨr yaain nentar hɨr nɨrɨak menmen te hɨr nanrɨak God kaktɨp hɨr yaain au. Hɨr han kitet hɨrak kakises menmen hɨrak ketporem keremem. * Sam 32:1-2Hɨm Devit kewisɨm mau tɨwei Sam matɨp mar im:
“Mɨt kerek God epei kesak menmen enum mɨr nɨpaa hɨr nɨrɨakem, hɨr han yaaik nanu.
Mɨt kerek Mɨtɨk Iuwe God ap han kitet menmen enum hɨr nɨrɨakem, hɨrak kakneri kakɨwaanki kakɨnterim au, hɨr han yaaik nanu.”
* Jen 15:6; Je 2:23Menmen yaaim im mɨrɨak mɨt hɨr han yaaik, hɨram menmen me haiu mɨt ne Isrel keriyen o hɨram me mɨt yapɨrwe a? Haiu nepei matɨp Ebraham han kitet God kakises hɨm hɨrak nɨpaa ketpɨwekem, te God katɨp Ebraham hɨrak mɨtɨk yaaik. 10 Kewaai meruri God katɨp Ebraham hɨrak yaaik? Hɨrak kerekir yɨnk kɨrak o wen au a? Wen au ye! 11  * Jen 17:10-11Maain hɨrak kerekir yɨnk kɨrak hɨrak keteikɨn mɨt God nepei katɨp hɨrak yaaik kentar hɨrak kises hɨm mɨrak. Te in ek hɨrak maam nɨpu ke mɨt yapɨrwe kerek ap nerekir yɨnk kɨr te God kaktɨp hɨr yaain nentar hɨr nises hɨm mɨrak. 12  * Mt 3:9Hɨrak maam nɨpu ke mɨt in netike haiu mɨt han kerek merekir yɨnk kaiu. Hɨrak maam nɨpu kaiu kentar haiu merekir yɨnk kaiu au. Hɨrak maam nɨpu ke haiu mɨt yapɨrwe kentar haiu mises hɨm me God mar ke nɨpaa hɨrak kisesim. Hɨrak kerekir yɨnk kɨrak wen au, hɨrak han kitet God kakises hɨm nɨpaa hɨrak ketpɨwekem te God katɨp hɨrak yaaik.
Mɨt kerek nises hɨm me God nanɨt menmen nɨpaa hɨrak ketpim
13  * Jen 17:4-6, 22:17-18; Ga 3:29Nɨpaa God katɨp Ebraham hɨrak kakrekyɨwek menmen kaktike haiu nepenyerer nɨrak, maain haiu naanmamre mɨt miyapɨr nanrer wit wit nanu tɨ. Hɨrak ap katɨp Ebraham menmen kentar Ebraham hɨrak kɨrɨak menmen yaaim kari han ke God keriuwerem au. Hɨrak ketpɨwekem kentar hɨrak kemtau hɨm me God hɨrak kisesim. 14  * Ga 3:18Mɨt kerek nɨrɨak menmen nanrɨak God kaktɨp hɨr yaain, te hɨr nanɨt menmen nɨpaa God ketpim. Te haiu mɨt kerek mises hɨm mɨrak weinɨm haiu mises menmen enum weinɨm ap te mamɨt menmen mɨrak au. Hɨm im hɨram yaaim te hɨm me God haiu misesim hɨram weinɨm, te menmen nɨpaa God katɨp kakwet Ebraham em hɨram menmen enum weinɨm. Hɨm im au memitetpɨn! 15  * Ro 3:20, 5:13, 7:8Haiu mertei hɨm me Moses kakrɨak God hɨrak kakɨwaank mɨt miyapɨr kerek neremir hɨm mɨrak hɨrak kewisɨm mau tɨwei mentar hɨr nertei menmen hɨrak hanhan hɨr nanisesim. Hɨm me Moses hɨram nepei au mesi te haiu ap mamtɨp mɨt neremir hɨm mɨrak mau tɨwei au. Hɨm ap mepu te hɨr neremir au.
16  * Ga 3:7Menmen God ketpim hɨrak kakwet haiu mɨt em haiu yapɨrwe mamtɨwem mamɨntar haiu han kitet hɨrak kakises menmen nɨpaa hɨrak ketpim. God kakweteiyem weinɨm te hɨrak kakrekyei menmen yaaim. Hɨrak kakwetai haiu nepenyerer yapɨrwe ne Ebraham kakwetaiyem. Hɨrak kakwet mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me Moses kakwetɨrem keremem au. Hɨrak kakwetai haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe rem kerek mises hɨm me God mar ke nɨpaa maam nɨpu kaiu Ebraham hɨrak kisesim. Maain God kakwetai menmen nɨpaa hɨrak ketpim. 17  * Jen 17:5; Ais 48:13Ebraham hɨrak maam ke haiu mɨt yapɨrwe kentar hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im: “Hi God hi herekyit ti maam ke mɨt miyapɨr maain hɨr nanu nanrer wit wit.” God han kitet Ebraham hɨrak kɨre maam ke haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek mises hɨm me God. Hɨrak kises hɨm me God kerek hɨrak kɨkɨan mɨt kerek epei naa, hɨr nekrit nau, hɨrak katɨp hɨm weinɨm me menmen nɨpaa mepu au, hɨram minɨn mekrit mau.
18  * Hi 11:1; Jen 15:5Ebraham han kitet God kakrɨak menmen nɨpaa hɨrak ketpim te hɨrak ap kertei karkeik te hɨrak kakrɨakem au. Hɨrak han kitet kar ik, te God kewisɨk hɨrak maam nɨpu ke mɨt miyapɨr yapɨrwe nau nerer wit wit. God katɨp Ebraham hɨm mar ik: “Ebraham nepenyerer nit maain hɨr nantɨn nanre yapɨrwe.” 19  * Jen 17:17Me wɨ im Ebraham hɨrak menep 100 tito, te hɨrak han kitet yɨnk kɨrak hɨrak kar ke mɨtɨk epei kaa au. Mɨte pɨrak hɨre we mɨte ap te wawine nɨkerek au, te menmen im ap mari han kɨrak te hɨrak katɨp God hɨrak ap te kakrɨak menmen nɨpaa hɨrak ketpim au. 20 Hɨrak ap han kitet God ap kakrɨak menmen nɨpaa hɨrak ketpim au. Hɨrak kises hɨm me God kekre han kɨrak iuwe, hɨrak kewenɨpi niuk me God te maain hɨrak kakɨkepik hɨrak kakine nɨkan. 21 Ebraham hɨrak han kitet God hɨrak manp enuk kakises hɨm me nɨkan nɨpaa hɨrak ketpim. 22  * Jen 15:6Ebraham han kitet menmen mar im te God katɨp hɨrak mɨtɨk yaaik.
23 Hɨm me God kerek matɨp mar ik: “God katɨp hɨrak mɨtɨk yaaik,” hɨram ap matɨp me Ebraham kiutɨp kerekek au. 24  * Ro 15:4; 1Pi 1:21Hɨram matɨp me Ebraham ketike haiu mɨt miyapɨr kerek maain God hɨrak kaktɨp haiu yaain mentar haiu mises God kerek hɨrak kɨkɨak Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas kerek nɨpaa kaa, hɨrak kekrit kau. 25  * Ais 53:4-5God keriuwetek hɨrak kan tɨ kaa te kakɨsak menmen enum haiu mɨrɨak em. God pɨke kɨkɨak hɨrak kekrit kau, te God kaktɨp haiu mɨt miyapɨr yaain mamɨntar haiu misesik.

*4:2-3 Jen 15:6; Ga 3:6; Je 2:23

*4:4 Ro 11:6

*4:7 Sam 32:1-2

*4:9 Jen 15:6; Je 2:23

*4:11 Jen 17:10-11

*4:12 Mt 3:9

*4:13 Jen 17:4-6, 22:17-18; Ga 3:29

*4:14 Ga 3:18

*4:15 Ro 3:20, 5:13, 7:8

*4:16 Ga 3:7

*4:17 Jen 17:5; Ais 48:13

*4:18 Hi 11:1; Jen 15:5

*4:19 Jen 17:17

*4:22 Jen 15:6

*4:24 Ro 15:4; 1Pi 1:21

*4:25 Ais 53:4-5