2
Haiu hanhan mɨt miyapɨr yapɨrwe mɨpɨran
* Ap 10:34; Je 2:9Nai yinan, yi eipises Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais hɨrak Yaaik Iuwe, te yi ap eɨrɨak mɨt han menmen yaaim enɨntar hɨr netenen menmen mei yapɨrwe, mɨt han netenen menmen yapɨrwe au, yi eirekyor enum. Menmen im au emɨt! Yi eirekyor menmen yaaim mɨpɨram. Mɨtɨk hak niuk iuwe hɨrak keremɨnk sak nɨkɨn, o hore haam, hɨrak kaknen kaktike mɨtɨk hak enuk ketenen menmen au, hɨrakɨt tatnen wɨnak ke God yi yewik, te yi eitɨp hɨrak yaaik niuk mɨrak iuwe hɨrak eknen eku yeno eku niu, te yi eitɨp hɨrak enuk weinɨk hɨrak eku tɨ weinɨk, yi yɨrɨak enum. Yi enun yenke yi hɨras yises han ki enum. * 1Ko 1:26-28Nai yinan yaain, yi eiyɨmtau menmen im. God hɨrak kehimɨtan mɨt ap netenen menmen yapɨrwe au te hɨr enisesik entenen menmen yapɨrwe mɨrak. Hɨrak epei katɨp neimɨn han tewenɨnek hɨrak kaktorhɨs hɨr nantikerek nanu werek werek. Te yi yɨrɨak mɨt netenen menmen au hɨr yɨnk enuk nentar yi yerekyor enum. Neimɨn hɨr neriwaank nari yi mɨt eino mɨt iuwe ne gavman nemtau mɨt hɨr nesiuwe hɨm nerekyi enum a? Hɨr mɨt netenen menmen yapɨrwe keriyen! Hɨr mɨt in keriyen natɨp enum me niuk me Krais nɨpaa mɨt nɨkri nekine niuk mɨrak. Te yi yenmak yɨrɨak mɨt netenen menmen yapɨrwe yerekyor yaaim a? Au emɨt!
* Mt 19:19; Ga 5:14Yi eiyises hɨm nɨpaa God kewisɨm kar ik: “Yi han tewenɨn mɨt nar ke yi han tewenɨn hɨras,” te yi yɨrɨak yaaim. * Diu 1:17Au, yi yewep mɨt yi hanhan neiyan, neiyan au, te yi yɨrɨak enum. Hɨm yaaim me God meteikɨn yi enun yewenɨn hɨm mɨrak. 10  * Mt 5:19Mɨt kerek newenɨn hɨm mei me God miutɨp, hɨr nar ke mɨt newenɨn hɨm mɨrak yapɨrwe. God skelim mɨt in kakɨnterim hɨrak kaknɨp. 11  * Eks 20:13-14; Ro 13:9Hɨrak God katɨp hɨm im, “Yi mɨt yetike miyapɨr ap eiyiryanhis eiwenɨnem au emɨt!” Hɨrak kerekek katɨp hɨm ham mar im: “Yi mɨt ap einep mɨt han nani au emɨt!” Yi yetike miyapɨr ap eiriyanhis eiwenɨnem au, te yi yɨre yenep mɨtɨk kaki, te yi epei yewenɨn hɨm me God. Te hɨrak skelim yi mɨt kakiwep kakɨnterim. 12  * Ga 6:2; Je 1:25; 1Pi 2:16Te yi eitɨp yaaim eirɨak menmen yaaim eiyɨntar maain God han kakitet o skelim yi mɨt kakriuwe hɨm nɨpaa hɨrak kewet haiu mɨt em te haiu emnaaiwɨr menmen enum. 13  * Mt 5:7, 18:32-35Neimɨn nises hɨm me God hɨr ap han tewenɨn mɨt han nerekyor yaaim au, te maain God skelim yi mɨt hɨrak ap hanhan kakriuwi yi mɨt au. Neimɨn hɨr han tewenɨn mɨt nanrekyor yaaim, maain me wɨ God skelim mɨt, hɨr nanu werek.
Mɨtɨk katɨp hɨrak kises hɨm me God te ap kɨkaap mɨt han, hɨrak ap kisesik taau
14  * Mt 7:21Nai yinan, mɨtɨk katɨp kar ik: “Hi hises hɨm me God,” te menmen hɨrak kɨrɨakem keteiknaiyem au, im em mamkepik mamɨrkeik? Menmen im hɨrak kisesim hɨram ap mamkepik te hɨrak kaktike God tatu taau! 15-16  * 1Jo 3:17Mɨt o miyapɨr hɨr nises God te hɨr netenen menmen yapɨrwe mamkepi hɨr nanu werek au, mɨtɨk kiutɨp kekre nɨmɨn ke yi mɨt ketenen menmen yapɨrwe hɨrak kakɨtpor kakɨr ik, “Yi eiyu werek werek eiyɨneitɨn klos, o menmen te yi eiyu werek,” hɨrak ap kakɨkepi kakwetɨr menmen au, menmen hɨrak kare kisesim ap mamkepik taau! 17 Te menmen me God mɨt hɨr nisesim hɨram mar im. Mɨtɨk kare kises hɨm mɨrak, hɨrak ap kɨrɨak menmen kɨkaap mɨt miyapɨr han, menmen me God hɨrak kisesim hɨram weinɨm.
18  * Ga 5:6Mɨtɨk hak hɨrak kaktɨp, “Mɨtɨk hak kises hɨm me God, te hak eik hɨrak kɨrɨak menmen yaaim te God kaktɨp hɨrakɨt wik yaaikɨt.” Mɨtɨk ap kɨrɨak menmen yaaim au te hɨrak keteikno hɨrak kises God akɨrkeik? Taauye! Hi eteiknɨwek hi hises God werek werek heriuwe menmen yaaim hi hɨrɨakem. 19  * Mt 8:29Yi mɨt kerek yi yatɨp yi han kitet God hɨrak kiutɨpen kepu, yi han kitet werek. Te hɨram menmen weinɨm. Herwe hɨram mertei God kerekek kepu hɨram mepɨrpɨr. Te yi han ekitet hɨram mamkepi hɨram mamisesik a? Taauye! 20 Yi yetaritari mɨt! Hi tewen eteikni yi yatɨp yi yises hɨm me God te yi yɨrɨak menmen yaaim au, hɨram mamkepi eiyu eitike God taau! Yi han ekitet menmen im.
21  * Jen 22:9-12Nɨpaa maam kaiu Ebraham keit nɨkan kɨrak Aisak, hɨrak keiyɨk ken kewisɨk kentar kɨnaan me nan te hɨrak kakɨkɨp si tatɨk hɨrak kakwepwarek kakwet God ek. Hɨrak kɨrɨak menmen yaaim im keteikɨn hɨrak hanhan kakises hɨm me God. Te God katɨp hɨrak yaaik kisesik werek werek. 22  * Hi 11:17-18Yi yertei? Menmen hɨrak kisesim mekepik te hɨrak kɨrɨak menmen yaaim. Menmen hɨrak kɨrɨakem meteikɨn hɨrak kises God werek werek. 23  * Jen 15:6; Ro 4:3, 9, 22; 2Kro 20:7; Ais 41:8Hɨm nɨpaa God ketpim hɨram epei man. Hɨram matɨp, “Mɨtɨk Ebraham hɨrak kemtau hɨm mɨrak kisesim te God katɨp hɨrak yaaik kisesik werek werek. Te God katɨp hɨrak Ebraham hɨrak kɨrak yinak kenterim.” 24 Tɨs, yi eiyɨrtei God hɨrak katɨp mɨtɨk hɨrak yaaik kisesik werek werek kentar hɨrak kisesik kɨrɨak menmen yaaim. Hɨrak katɨp hɨrak yaaik kentar hɨrak kisesik weinɨk taau! 25  * Jos 2:4, 15, 6:25; Hi 11:31Nɨpaa wɨ ham mɨte Rehep hɨre wari mɨtɨkɨt wik Josua hɨrak keriuwetet ten, hɨre naanmɨprewekɨt weriuwetet teke yayiwe hak pɨke ten. Hɨre wɨrɨak yaaim te God katɨp hɨre yaaip wisesik werek werek. 26 Mɨtɨk hɨrak kises God, hɨrak kɨrɨak menmen yaaim au, menmen hɨrak kisesim hɨram weinɨm. Hɨram mɨre mɨtɨk hak hɨrak kaa, hɨmɨn epei ken kɨnaaiwɨr yɨnk kɨrak kerekek, hɨrak kɨpwaai.

*2:1 Ap 10:34; Je 2:9

*2:5 1Ko 1:26-28

*2:8 Mt 19:19; Ga 5:14

*2:9 Diu 1:17

*2:10 Mt 5:19

*2:11 Eks 20:13-14; Ro 13:9

*2:12 Ga 6:2; Je 1:25; 1Pi 2:16

*2:13 Mt 5:7, 18:32-35

*2:14 Mt 7:21

*2:15-16 1Jo 3:17

*2:18 Ga 5:6

*2:19 Mt 8:29

*2:21 Jen 22:9-12

*2:22 Hi 11:17-18

*2:23 Jen 15:6; Ro 4:3, 9, 22; 2Kro 20:7; Ais 41:8

*2:25 Jos 2:4, 15, 6:25; Hi 11:31