19
Jisas katɨp hɨm me mɨtɨk mɨte epei neitan hɨr nɨnaaiwɨran
(Mk 10:1-12; Lu 16:18)
Jisas katɨp hɨm me menmen epei au, hɨrak kɨnaaiwɨr Galili ken tɨ ke provins Judia keit pɨnak ke mani Jodan ein. Hɨrak ken en, mɨt miyapɨr yapɨrwe nisesik. Te hɨrak kɨkaap mɨt miyapɨr kerek nɨnap hɨr nɨre yaain.
* Mt 16:1Hɨrak keit ein, hɨr mɨt ne Farisi nan nanmitɨwekpɨn nanri han kɨrak natɨp, “Hɨm me Moses haiu misesim matɨp hɨram yaaim te mɨtɨk akɨpɨr mɨte pɨrak hɨre wauno waunaiwɨrek me menmen miutɨp o yapɨrwe hɨre wɨrɨakem hɨrak kɨneinɨm o au?”
* Jen 1:27, 5:2Te hɨrak kewenhi ketpor, “Yi yenmak te nɨpaa yi ap yertei werek hɨm im em mau tɨwei yi yɨrem a? Hɨram matɨp God nɨpaa kɨrɨak menmen yapɨrwe, nɨpaa enum eik hɨrak kime mɨtɨk ketike mɨte. * Jen 2:24; Ef 5:31God kɨrɨak mɨte keriuwe hɨrepit ke mɨtɨk te hɨrak katɨp, ‘Mɨtɨk kaknaaiwɨr miye hai nɨrak hɨrak kaku kaktike mɨte pɨrak, te hɨr wik nankiyan nanu nanɨt.’ Te hɨr ap pɨke nɨre hɨre o hɨrak wik wik au. Hɨr nɨre yɨnk kiutɨp kerekek. Menmen kerek God epei kehimɨtanem miutɨp, yi mɨt ap te yayɨnkerem.”
* Diu 24:1-4; Mt 5:31Te hɨr mɨt ne Farisi netpɨwek, “Te kenmak Moses kewis hɨm hɨram matɨp, “Mɨtɨk kakwis tɨwei kaktɨp kakɨnmak te hɨrak kakɨnke mɨte hɨrak kakwetɨwerek te kakɨnkerep wauno?”
Jisas ketpor, “Moses kewisi yi yayɨpɨr miyapɨr ni kentar yi han ki enuk ap yises hɨm me God werek werek au. Nɨpaa enum eik God ap hanhan keriuwe mɨt hɨr nises miyapɨr nɨr nɨnaaiwɨri nanɨno au. * Mt 5:32; 1Ko 7:10-11Hi hetpi hɨm mar im em. Mɨte pe mɨtɨk hak ap nɨpaa wɨrɨak menmen enum wɨwaai wetike mɨt han, te hɨrak kakɨpɨrep wauno kakɨt mɨte hap, mɨtɨk kar ik hɨrak kewaank hɨrekes kɨre mɨtɨk enuk kari miyapɨr his kewenem.”
10  * 1Ko 7:1-2, 7-9Te hɨr mɨt disaipel nɨrak hɨr netpɨwek, “Menmen nɨmɨn ke mɨtɨk ketike mɨte pɨrak hɨram mar im, te mɨtɨk kakɨt mɨte au emɨt. Hɨrak eku weinɨk kerekek.”
11 Te Jisas ketpor kar ik: “Ap te mɨt miyapɨr yapɨrwe nantenen hɨm im em taau. Hɨr keriyen kerek God kakɨkepi hɨr nantenenim hanhan nanisesim. 12 Mɨt han ap te nanɨt miyapɨr nentar miyerer nɨr nɨpaa ninen te hɨr ap yaain te hɨr nanwaai nantike miyapɨr. Nepɨr kerekek mɨt han nɨpaa nekin menmen me mɨt han te hɨr ap te nanɨt miyapɨr nanwaai nantikeri au. Te han en han kitet nanises menmen me hɨm me God nanrɨak menmen mɨrak keremem te hɨr nɨnapen nanɨt miyapɨr. Mɨt kerek hɨr han kitet hɨm im hɨram yaaim hɨr nanisesim.”
Jisas han yaaik kewis his mentar nɨkerek kike
(Mk 10:13-16; Lu 18:15-17)
13 Hɨrak katɨp epei au, hɨr mɨt han neit his nɨkerek han kike neri nan, hɨr hanhan natɨp Jisas te hɨrak ekwis his emɨnteri te ekitehi God kakrekyor menmen yaaim. Te hɨr mɨt disaipel neneri. 14  * Mt 18:2-3Hɨr neneri, Jisas katɨp, “Yi eiwis nɨkerek kike en hɨr nanɨnan in. Yi ap eiweni au emɨt! Mɨt miyapɨr kerek nises God hɨr han yaaik nanu nanɨr nɨkerek in e.” 15 Hɨrak kewis his menteri. Hɨrak kɨrɨak menmen im epei au, hɨrak kɨnaaiwɨr wit ik ken wit hak.
Hɨm me mɨtɨk pipɨak ketenen menmen yapɨrwe
(Mk 10:17-31; Lu 18:18-30)
16 Wɨ ham mɨtɨk hak yaaik kan kɨr Jisas ketpɨwek kar ik: “Mɨtɨk Iuwe Yaaik hi arɨak mekam yaaim eiyisesim te hi hahɨt hɨmɨn yaaik te hi hahu hahɨt tipmain tipmain enum eik?”
17  * Lev 18:5; Lu 10:28Jisas ketpɨwek, “Kenmak te ti hitauhi me menmen mekam yaaim? God kiutɨp kerekek hɨrak Yaaik. Te ti hanhan hahɨt hɨmɨn yaaik ehu etike God, te ti ehises hɨm kerek God kewet Moses em mɨt enisesim.”
18  * Eks 20:12-16; Lev 19:18; Diu 5:16-20; Ro 13:9Te mɨtɨk kitɨwekhi, “Hi ehises hɨm lo me Moses mekam?”
Jisas ketpɨwek, “Ti ehises hɨm mar im: ‘Ti ap enep mɨt hɨr nani. Ti ap hetike mɨte pe mɨtɨk hak yi eirɨran au emɨt! Ti ap ekintɨp menmen me mɨt han. Ti ap ewen hɨm etɨp mɨt han. 19 Ti emtau hɨm me miye haai nit eisesim naanmamror me menmen, ti hanhan eriuwe mɨt miyapɨr han ehɨr ke ti hanhan hɨrekes.’ ”
20 Te mɨtɨk pipɨak ketpɨwek, “Hɨm im em hi epei hisesim. Te hi ehises mekam ham?”
21  * Mt 6:20; Lu 12:33; Ap 2:45, 4:34-37Jisas ketpɨwek, “Ti hanhan are yaaik te ti eno esiuwe menmen mit yapɨrwe ehɨt pewek emrerim te ti ewet mɨt enun ap netenen menmen mei em. Ti erɨak menmen im, ti hetenen menmen yapɨrwe hahu wit ke God. Ti hɨrɨak menmen im epei au, ti enen ehisɨsa.”
22 Mɨtɨk pipɨak kemtau hɨm im, hɨrak kɨnaaiwɨr Jisas han enuk ken kentar Jisas ketpɨwek hɨrak kesiuwe menmen mɨrak mamno. Hɨrak ketenen menmen yapɨrwe.
23 Hɨrak epei ken, Jisas katɨp mɨt disaipel nɨrak, “Hi hetpi werek. Menmen yapɨrwe mɨt netenenim hɨram mewen (o mesenkek) han kɨr te hɨr ap nises hɨm me God waswas au. 24 Hi pɨke hetpi heteipim. Kamel hɨram ap te mamnɨk hei ke nil ke nekerwo laplap neriuwerek ek taau. Hɨram hei kike. Mɨtɨk ketenen pewek yapɨrwe hɨrak ap te kakises God taau kɨre kamel ap te kakises hei. Hɨrak kɨrɨak menmen au kentar pewek hɨrak ketenenim hɨrak han kɨrak kenke kenterim te kakisesik werek werek taau.”
25 Mɨt disaipel nɨrak nemtau hɨm im em hɨr nehɨnhɨn te hɨr han kekrit nitɨwekhi, “God ap kakɨthis mɨtɨk kar ik au, te neimɨn ne haiu mɨt mamu mamtikerek? Taauye!”
26  * Jen 18:14; Jop 42:2Hɨr natɨp epei au, Jisas kɨrapror ketpor, “Mɨt ap nankaap hɨras nanu nantike God au. Menmen mɨt netenenim mamkepi au. God kerekek kakɨkepi.”
27 Hɨrak katɨp epei au, Pita ketpɨwek, “Haiu epei mɨnaaiwɨr menmen mai yapɨrwe te haiu misesit. Maain haiu mamɨt mekam?”
28  * Dan 7:9-10; Mt 25:31; Lu 22:30; Rev 3:21Jisas kewenhi ketpor, “Hi hetpi menmen im! Hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe maain hi hahu yeno mai iuwe naanmampre mɨt me wɨ yaaim maain mamnen, te yi mɨt kerek yisɨsa yi yayu yeno yaipar ke hi ik ek. Yi skelim mɨt ne weiwɨk yapɨrwe me Isrel. 29  * Hi 10:34Hɨr mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp kerek nɨnaaiwɨr wɨnak o menmen mɨr, kikrek nɨr, yenterer, miye haai o nɨkerek nɨr o tɨ kɨr, hɨr nɨnaaiwɨrem nentar hɨr nises menmen nɨpaa hɨr netenenim, maain hɨr nanɨt yapɨrwe mamɨr ke 100. Te hɨr nantike God nanu nanɨt tipmain tipmain enum eik. 30  * Mt 20:16; Lu 13:30Mɨt miyapɨr kerek in ek hɨr niuk mɨr iuwe, hɨr maain nanɨre mɨt weinɨn. Mɨt miyapɨr yapɨrwe in ek hɨr nɨre mɨt weinɨn, maain hɨr nanɨre mɨt iuwe.

*19:3 Mt 16:1

*19:4 Jen 1:27, 5:2

*19:5 Jen 2:24; Ef 5:31

*19:7 Diu 24:1-4; Mt 5:31

*19:9 Mt 5:32; 1Ko 7:10-11

*19:10 1Ko 7:1-2, 7-9

*19:14 Mt 18:2-3

*19:17 Lev 18:5; Lu 10:28

*19:18 Eks 20:12-16; Lev 19:18; Diu 5:16-20; Ro 13:9

*19:21 Mt 6:20; Lu 12:33; Ap 2:45, 4:34-37

*19:26 Jen 18:14; Jop 42:2

*19:28 Dan 7:9-10; Mt 25:31; Lu 22:30; Rev 3:21

*19:29 Hi 10:34

*19:30 Mt 20:16; Lu 13:30