6
Jisas katɨp menmen me mɨt nɨkaap mɨt han ap netenen menmen au
* Mt 23:5“Yi naanempre hɨras te yi ap eirɨak menmen yaaim te mɨt nanri nanwenɨpi niuk mi nantɨp yi yaain au emɨt. Yi yɨrɨak menmen mar im te Haai ki God keit wit kɨrak kau niu hɨrak ap kakweti menmen yaaim menterim taau. Wɨ yi eiwet mɨt kerek hɨr netenen menmen auri eiwetɨr menmen, yi ap eiwepyapɨr menmen yi yɨrɨakem au emɨt! Mɨt enun newisesik hɨr newet mɨt menmen, hɨr newepyapɨrem neit yayiwe o nekre wɨnak kerek mɨt nekine hɨm me Moses nekrerek, te mɨt nanɨr menmen hɨr nɨrɨakem nanwenɨpi niuk mɨr nanriuwerem. Hi hetpi werek, maain God ap kakwetɨr menmen mamrerim kakɨt wit kɨrak kakɨntar mɨt nepei netpɨwek hɨm yaaim me menmen hɨrak kɨrɨakem. * Mt 25:37-40Yi eiyises menmen mɨr au emɨt! Yi eirɨak menmen eikaap mɨt, te yi eirɨakem eisawɨnem te mɨt ni yinan o mɨt han ap te nanɨrem taau. Yi eirɨakem eisawɨnem te Haai ki God kerek kɨr menmen yi yɨsawɨn yɨrɨakem, hɨrak kakweti menmen yaaim mamrerim.
Jisas katɨp menmen me mɨt nitehi God
(Lu 11:2-4)
* Mt 23:5; Lu 18:10-14“Wɨ kerek yi yitehi God menmen yi ap eirɨakem eiyɨr ke mɨt enun newisesik hɨr nɨrɨakem. Hɨr hanhan nerp nekre wɨnak kerek mɨt nekine hɨm me Moses nekrerek, o hɨr nerp yayiwe nitehi God menmen te mɨt nanɨri han kitet hɨr yaain nanwenɨpi niuk mɨr. Hi hetpi werek, maain God kakwetɨr menmen mamrerim kakɨt wit kɨrak taau. * 2Kin 4:33Wɨ kerek yi yitehi God menmen, yi eino haau ke wɨnak iyepet weipɨr eiyitehi God kerek mɨt ap nɨrek, yi eitɨwekhi menmen. Te maain Haai ki God kerek kɨr menmen yi yɨsawɨn yɨrɨakem hɨrak kakweti menmen yaaim mamrerim.
* 1Kin 18:26-29; Ais 1:15“Yi yitehi God menmen, yi ap eitɨp hɨm weinɨm yapɨrwe eiyɨr ke mɨt ap nertei God nerer wit wit ap ne Isrel hɨr nɨrɨakem au emɨt. Hɨr han kitet God kakɨmtau menmen mɨr kakɨntar hɨr netpɨwek neriuwe hɨm yapɨrwe nokim nokim. * Mt 6:32Yi ap eiyises menmen hɨr nɨrɨakem eiyɨntar Haai ki God nepei kertei menmen yi yaitɨwem te maain yi yayu werek.
* Jo 17:6“Yi eitɨwekhi menmen yi eitɨp yayɨr ik:
‘Haai kaiu God, ti kerek heit wit kit heven, ti niuk mit
iuwe te ti enip mɨt hɨr nanwenɨpi niuk mit.
10  * Mt 7:21; 26:39; Lu 22:42Haiu mituthi te ti enen ehinɨn naanmamprai haiu mɨt, te haiu mɨt yapɨrwe emises han kit mamɨr ke mɨt ensel neit wit kit heven hɨr nises han kit.
11 Petepin ti ewetai menmen mei te haiu mamɨm.
12  * Mt 18:21-35Ti esak menmen enum haiu mɨrɨakem mamɨr ke haiu mesak menmen enum me mɨt nerekyeiyem haiu matɨp, Hɨram menmen weinɨm.
13  * 1Kro 29:11-13; Mt 26:41; Lu 22:40; Jo 17:15; 2Te 3:3; 2Ti 4:18; Je 1:13Ti ap ewis menmen enum mamri han kaiu haiu mamrɨak enum au emɨt! Ti naanemprai me menmen enum.’
14  * Mk 11:25-26“Eiyɨmtau. Yi eiyɨsak menmen enum mɨt nerekyiyem yi ap han ekitetim, yi eitɨp hɨram menmen weinɨm, te Haai ki God hɨrak kakɨsak menmen enum mi. 15 Yi ap eisak menmen enum me mɨt nerekyiyem au, te Haai ki God ap kakɨsak menmen enum mi.
Jisas katɨp menmen me mɨt hɨr nɨnpɨ maan nanu
16  * Ais 58:5-9“Wɨ kerek yi yɨnaain menmen nɨnpɨ mamiwei te yi eiyitehi God menmen, yi ap eiwen toni emu ninaan mi eiyɨr ke mɨt enun newisesik nɨrɨakem au emɨt! Hɨr newen toni mau ninaan mɨr te mɨt yapɨrwe nanɨri hɨr han kitet hɨr yaain hɨr newenɨpi niuk mɨr menterim. Hi hetpi werek, maain God ap te kakwenɨpi niuk mɨr taau. 17-18 Wɨ kerek yi yɨnaain menmen yi nɨnpɨ miwei te yi eiyitehi God menmen, yi ap eiwen toni waniu (o wein) au emɨt! Yi eikɨr eiwepep paan te mɨt han ap nertei yi nɨnpɨ miwei yitehi God. Te God Haai ki kerek mɨt ap nɨrek au, hɨrak kertei menmen yi yɨsawɨn yɨrɨakem, te maain hɨrak kakweti menmen yaaim menterim.
Jisas katɨp menmen me mɨt nanɨt pewek yapɨrwe
(Lu 12:33-34)
19  * Je 5:1-3“Yi ap eiri menmen mei yapɨrwe me tɨ im naanemprewem meit wɨnak ki au emɨt! Mesik, metike wesiun merermirɨr laplap, nɨ o heiniut mamwim te menmen mamwepep, o mɨt enun nanɨnen nanwep wɨnak nankintɨp menmen im. 20  * Mt 19:21; Lu 18:22; Kl 3:1-2Au, yi yɨrɨak menmen yaaim te God kakweti menmen mɨrak yaaim meit wit kɨrak. Menmen hɨrak kakwetaiyem, mesik, wesiun o heiniut mamɨnterim ap te mamɨwaank menmen im au, mɨt enun ap te nanɨnen nantɨwem taau. 21 Menmen mɨt han kitet hɨram mamkepi nanu werek, han kɨr kakisesim. Te yi han ekitet menmen me tɨ au emɨt! Menmen me God keremem.
Jisas katɨp menmen me nanamɨr hɨrak kɨre si
(Lu 11:34-36)
22 “Nanamɨr ki hɨrak kɨre si kakɨkaap yɨnk ki. Nanamɨr ki yaaik te yi yayɨr menmen werek werek. Han ki hɨrak kɨre nanamɨr. Yi han kitet menmen yaaim, yi eiyises God werek werek. 23 Te nanamɨr ki hɨrak enuk toto te yi ap eiyɨr menmen werek werek au. Han ki kekre yɨnk ki hɨrak kises menmen enum, hɨram mɨre toto, te menmen im mekrerek hɨram mamriwaank.
Jisas katɨp menmen me mɨt han ekitet God-menmen me tɨ au emɨt
(Lu 16:13)
24 “Mɨtɨk ap kakises menmen wik werek werek au. Hɨrak hanhan mɨtɨk kiutɨp, hɨrak kaknapen keiyak. Hɨrak kakɨkaap mɨtɨk kiutɨp, hɨrak kakweikɨn sip kakwet keiyak. Yi han ki kakɨnke kakɨntar pewek ap te yi eiyises God werek werek au.
Jisas katɨp menmen me mɨt han kitet menmen mamkepi nanu werek
(Lu 12:22-31)
25  * Fl 4:6; 1Ti 6:6-8; Hi 13:5; 1Pi 5:7“Te hi hetpi. Yi ap han kakitet yapɨrwe me menmen yi yayɨm te yi yayu werek, o menmen yi eimɨr emu yɨnk ki au emɨt! Han ki kinɨn menmen yi yayɨm, yɨnk ki kinɨn klos yi yaimɨr. God keweti yɨnk ki ketike han ki kekrerek te yi eiyisesik. Hɨrak naanmampri me menmen te yi eiyu werek werek. 26  * Mt 10:29-31; Lu 12:6-7Yi eiyɨr hore hɨram meniuwe men in men ein. Hɨram ap mamɨr ni mei o meket teket mei men mewisɨm mekre weisaak au. Te Haai ki God hɨrak naanmɨprewem. Yi yinɨn hore yapɨrwe te God naanmampri. 27 Mɨtɨk kei kiutɨp kekre nɨmɨn ke yi mɨt han kitet yapɨrwe te kakrɨak menmen mamkepik hɨrak kaku wɨ meiyam o tito yapɨrwe a? Taauye!
28 “Yi ap hanhan yeriuwe menmen yi eimɨr au emɨt. Yi yayɨr timen hɨram mewo meit yayiwe. Hɨram ap mekerwo laplap o mesikek yɨwaap au. 29  * 1Kin 10:4-7; 2Kro 9:3-6Te hi hetpi. Nɨpaa mɨtɨk iuwe King Solomon hɨrak kamɨr klos mɨrak yaaim, te klos mɨrak ap yaaim mar ke timen im au. 30 God kerekek hɨrak kenip yenkis timen weinɨm hɨram mɨre yaaim. Te hɨram mepu petepin, teipmen hɨram mami te mɨt nanɨsiyem. Yi yinɨn timen te God naanmɨprewem werek werek hɨrak naanmampri. Yi ap yises hɨm me God werek werek au. 31 Te yi ap han ekitet emɨr im: ‘Maain hi ehɨt menmen mamtike tɨpar mamɨt nein te hi hahɨm o hi ehɨt klos mamɨt nein te hi emɨr? Menmen mar im au emɨt.’ 32  * Mt 6:8Yi ap han kitet menmen im au eiyɨntar mɨt ap ne weiwɨk mi Isrel kerek ap nises God hɨr hanhan neriuwe menmen im wɨsenum. Yi ap han ekitet menmen eiyɨr ke hɨr han kitetim eiyɨntar God hɨrak Haai ki nepei kertei menmen yapɨrwe yi eitɨwem te yi eiyu werek werek. 33  * 1Kin 3:10-14; Sam 37:4, 25; Ro 14:17Te yi mɨt miyapɨr yinɨn hanhan eiyises God hɨrak kinɨn naanmampri te hɨrak kakrekyi yi yaain. Yi yɨrɨak menmen im te God naanmampri me menmen meiyam te yi eiyu werek. 34  * Eks 16:4, 19; Mt 6:11God naanmampri me menmen meiyam yi eiyu werek, te yi ap hanhan eiriuwe menmen teip hekrit hɨram mamnen. Menmen teiyɨp hekrit hɨram mamnen, yi ap yaiwenem taau. Hɨram mamnen. Te yi han ekitet me menmen enum petepin epei man naanempre hɨras me menmen im.

*6:1 Mt 23:5

*6:3 Mt 25:37-40

*6:5 Mt 23:5; Lu 18:10-14

*6:6 2Kin 4:33

*6:7 1Kin 18:26-29; Ais 1:15

*6:8 Mt 6:32

*6:9 Jo 17:6

*6:10 Mt 7:21; 26:39; Lu 22:42

*6:12 Mt 18:21-35

*6:13 1Kro 29:11-13; Mt 26:41; Lu 22:40; Jo 17:15; 2Te 3:3; 2Ti 4:18; Je 1:13

*6:14 Mk 11:25-26

*6:16 Ais 58:5-9

*6:19 Je 5:1-3

*6:20 Mt 19:21; Lu 18:22; Kl 3:1-2

*6:25 Fl 4:6; 1Ti 6:6-8; Hi 13:5; 1Pi 5:7

*6:26 Mt 10:29-31; Lu 12:6-7

*6:29 1Kin 10:4-7; 2Kro 9:3-6

*6:32 Mt 6:8

*6:33 1Kin 3:10-14; Sam 37:4, 25; Ro 14:17

*6:34 Eks 16:4, 19; Mt 6:11