13
Haiu han tewenɨn naiu yinan
* Jo 13:34Te yi wen han tewenɨn ni yinan ne Krais. * Ro 12:13; 1Pi 4:9; Jen 18:1-8, 19:1-3Yi han ekitet eikaap mɨt han ne wit hak nan eiyintar nɨpaa mɨt han nɨrɨakem marim. Hɨr nepɨtari mɨtɨkɨt et hɨr nekepikɨt hɨrakɨt mɨtɨkɨt et hɨr nekepikɨt hɨrakɨt mɨtɨkɨt ensel te wit ke God, te yi yepɨtari hɨr nanɨnen nanu wɨnak ki. * Mt 25:36; Hi 10:34Yi han etwenɨn eikaap mɨt miyapɨr kerek nau nekre wɨnak enuk ke gavman nar ke yi yekrehɨr kɨr. Yi han etwenɨn eikaap mɨt miyapɨr hɨr mɨt han enun newaanki nar ke yi yekrehɨr kɨr. * Ga 5:19, 21; Ef 5:5Yi han ekitet menmen me yi yayɨtan hɨram menmen yaaim. Yi mɨt miyapɨr ap eiri mɨt miyapɨr han his eiwenɨnem au emɨt eiyɨntar God skelim mɨt miyapɨr kerek nɨrɨak enum mar im.
* 1Ti 6:8; Diu 31:6, 8; Jos 1:5Yi ap hemkre mamnepam eiriuwe pewek mei yi eitɨwem yapɨrwe au emɨt! Yi han yaaik eiyu eiriwe menmen yi yetenɨnem eiyɨntar hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im:
“Hi God ap hɨnaipɨsi au, hi ap eweikɨn sip ewetiyem au. Hi ekepi naanmamri me menmen.” * Sam 118:6God katɨp menmen im haiu mertei hɨrak kau ketikewai, te haiu yapɨrwe niutɨp niutɨp matɨp mar im:
“Mɨtɨk Iuwe God kekepa te hi ap anapen menmen enum mɨt hɨr nanrekyewem au.”
Haiu emises menmen mamɨr ke nɨpaa mɨt naiu iuwe nɨrɨakem
* 1Ko 4:16; Hi 6:12Yi han ekitet mɨt nɨpaa hɨr ninɨn naanmɨpri netpi hɨm yaaim me God. Yi han ekitet menmen hɨr nɨrɨakem markeik te hɨr nises hɨm me God hɨr naa te yi yayises menmen mamɨr ke hɨr nɨrɨakem. Yi yises hɨm me Krais nɨpaa yi yemtewem yentar Jisas Krais hɨrak nɨpaa ere in ere maain hɨrak ap te kakweikɨn kakre menmen ham. Hɨrak kaku kakɨt hɨrak ap te kakɨtpai hɨm ham au. Hɨram mamu mamɨt. * Ef 4:14; Ro 14:17Yi ap eiwis mɨt han nanri han ki eiriuwe hɨm ham hɨm ham mɨr kerek nɨpaa yi ap yemtewem te yi eiweikɨn sip eiwet hɨm yaaim me God au emɨt! Menmen yaaim God kerekyiyem hɨram mamkepai han kaiu te haiu emisesik werek werek. Hɨm ham mɨt netpiyem neriuwesɨs menmen te yi ap eiyɨm emɨt, hɨram menmen weinɨm. Hɨram ap mamkaap mɨt miyapɨr kerek nisesim te hɨr nanises God werek werek au.
Menmen yaaim yi eirɨakem te God han yaaik kakriuwerem
10 Mɨt kerek nises hɨm me Moses hɨr nenep samiyak newisɨm mentar kɨnaan me nan mɨt nenewek alta. Maain hɨr naam menmen im te hɨram mamkepi hɨr nanu werek. Jisas Krais kewepwar hɨrekes hɨrak kaa kewet God yɨnk kɨrak te hɨrak kekepai haiu mɨt miyapɨr kerek mises hɨm mɨrak. Te mɨt in kerek wen nises hɨm me Moses, hɨr ap yaain te hɨrak kakɨkepi taau. 11  * Lev 16:27Hɨr ap yaain te hɨrak kakɨkepi kentar hɨrak ap kɨre samiyak mɨt newepwarem newet God em te maain hɨr nanɨm au. Hɨrak kɨre menmen mɨtɨk iuwe hetpris keit hemkre me samiyak ham hɨr mɨt pris han epei namɨp hɨrak keiyɨm ken kekre haau hɨr nehimɨtanem me God te hɨrak kewisɨm mau kɨnaan te hɨram mamwapɨn menmen enum mɨt nɨrɨakem. Nepei au, hɨrak keit samiyak yɨnk kewet hɨr mɨt pris han em hɨr neiyɨm nanɨno nanɨsiyem nanɨt pɨn eik. Menmen Jisas kɨrɨakem hɨram marim. 12  * Mt 21:39; Jo 19:17Hɨrak kaa keit pɨn eik mɨt ne Isrel ap newis hemkre mɨrak mewen te mamɨsak menmen enum me haiu mɨt yapɨrwe mɨrɨakem te haiu mamre yaain. Hɨrak kaa keit pɨn eik kentar hɨrak kekrehɨr ke samiyak hɨrak kewepwar hɨrekes kewet God yɨnk kɨrak. 13  * Hi 11:26, 12:2; Mt 7:13-14Haiu emweikɨn sip emwet mɨt kerek nises hɨm me Moses haiu emises hɨm me Krais mentar mɨt kerek nises hɨm mɨrak neweikɨn sip newet Krais hɨr nepɨrek ken hɨr nakɨp kaa. Mɨt nanrekyei enum mar ke nɨpaa hɨr nɨrɨak Krais em nanɨntar haiu misesik te haiu han ekitet hɨram menmen weinɨm. 14  * Hi 11:10, 16, 12:22Haiu emweikɨn sip emwet menmen mɨt kerek nises hɨm me Moses hɨr nɨrɨakem. Haiu emnaiwɨrem emɨntar haiu mɨt ap wit kiutɨpen kaku kakɨt te haiu mamu mameitai tipmain tipmain enum eik au. Haiu mamerɨr wit yaaik kaiu maain God kakimaak haiu mamwik. 15  * 2Kro 29:31; Sam 50:14, 23; Hos 14:2Te haiu hekrit hekrit han yaaik emu emwenɨpi niuk me God emɨntar menmen Krais kɨrɨakem, menmen im haiu mɨrɨakem meriuwe hɨm maiu haiu mewepyapɨr niuk mɨrak matɨp mɨt han em, hɨram mɨre samiyak yaaim haiu mewepwarem mewet God em. 16  * Fl 4:18Hekrit hekrit yi han ekitet skelim menmen mi yaaim eikaapan eiriuwerem. Menmen im yi yɨrɨakem hɨram yaaim mɨre samiyak mɨt newepwarem newet God em, hɨram menipek han yaaik keriuweri.
17  * Esi 3:17; 1Te 5:12Yi eiyɨmtau hɨm me mɨt ni naanmɨpri yi eiyisesim. Hɨr naanmɨpri nankepi nar ke mɨt kerek maain God kakɨri kakitorhi me hɨr naanmɨpri hɨmɨn ki werek werek, o au en, te hɨr nenmak hɨr ap naanmɨpri. Yi eiyises hɨm mɨr te hɨr han yaaik nanrɨak menmen, o au en, yi eiweikɨn sip eiwetɨr, hɨr han enuk nanrɨak menmen mɨr hɨr ap te nankepi yi mɨt eiyises Krais werek werek au.
Yi eiyitehi God kakɨkepai haiu mɨt
18  * Ap 24:16; 2Ko 1:12Yi wen eiyitehi God ekɨkepai emɨntar haiu mertei mekre han kaiu haiu ap yɨnk enuk meriuwe menmen haiu mɨrɨakem. Hekrit hekrit haiu mare mamrɨak menmen yaaim keremem. 19 Hi hitehi yi mɨt hɨm iuwe te yi eiyitehi God ekɨkepa te hi pɨke anen eri waswas.
20  * Sek 9:11; Ais 55:3; Jer 32:40; Esi 37:26; 1Pi 2:25God kerek hɨrak kenipai haiu mɨt mekiyan mau meit, hɨrak kɨkɨak Jisas pɨke kekrit kau, hɨrak kehimɨtanek hɨrak Mɨtɨk Iuwe naanmɨprai haiu mɨt kar ke mɨtɨk naanmɨre sipsip. God kehimɨtanek hɨrak Mɨtɨk Iuwe naanmɨprai kentar nɨpaa hɨrak kaa hemkre mɨrak mewen. Hemkre mɨrak mewen menip hɨm me God yaaim kerek nɨpaa hɨrak katɨp haiu mamwenhi mamisesim. Hɨm im mamu mamɨt mamɨrek tipmain tipmain enum eik. Hɨrak ap te kakweikɨn han kɨrak au. God hɨrak yaaik kɨrɨak menmen mar im te hɨrak werek kakɨkepi. 21 Hi hanhan God kakweti menmen yaaim kakɨkepi te yi eiyises menmen hɨrak hanhan yi eiyisesim. Hi hanhan menmen im mentar menmen Jisas Krais kɨrɨakem te God kakrɨak menmen, hɨrak hanhan kakɨrɨakem mamɨkre han kaiu. Haiu hanhan Krais kakɨt niuk iuwe te mɨt nanwenɨpi niuk mɨrak tipmain tipmain enum eik.
Mɨtɨk katɨp hɨm ham yinam
22 Hi hitihi hɨm iuwe te yi eiyɨmtau hɨm mai kike im hi nepei hewisɨm hɨram mamkepi yi einakɨn tokim eiyu. Hi ap ewis tɨwei nokik au. Tɨwei ik hɨrak yinak. 23 Hi hanhan yi yertei kaiu yinak yaaik Timoti, mɨt enun nesiupanek hɨrak kɨnaaiwɨr wɨnak kɨr enuk ke gavman ken witeik. Hɨrak kaknen wit kai ik waswas te wɨ hi anen ari hi atɨwekhis hawɨr waunen wauri.
24 Yi eitɨp mɨt ni ein hɨr naanmɨpri hɨr netike mɨt miyapɨr yapɨrwe nises hɨm me God en, yi eiyɨtpor hɨr yaain. Mɨt ni yinan in ne Itali kerek nises hɨm me God netpi, yi yaain.
25 Hi hanhan God kakrekyi menmen yaaim.
Mepɨr keremem

*13:1 Jo 13:34

*13:2 Ro 12:13; 1Pi 4:9; Jen 18:1-8, 19:1-3

*13:3 Mt 25:36; Hi 10:34

*13:4 Ga 5:19, 21; Ef 5:5

*13:5 1Ti 6:8; Diu 31:6, 8; Jos 1:5

*13:6 Sam 118:6

*13:7 1Ko 4:16; Hi 6:12

*13:9 Ef 4:14; Ro 14:17

*13:11 Lev 16:27

*13:12 Mt 21:39; Jo 19:17

*13:13 Hi 11:26, 12:2; Mt 7:13-14

*13:14 Hi 11:10, 16, 12:22

*13:15 2Kro 29:31; Sam 50:14, 23; Hos 14:2

*13:16 Fl 4:18

*13:17 Esi 3:17; 1Te 5:12

*13:18 Ap 24:16; 2Ko 1:12

*13:20 Sek 9:11; Ais 55:3; Jer 32:40; Esi 37:26; 1Pi 2:25