4
Yi mɨt han yaaik eiyu yi han kiutɨp eiyu han ekitet menmen yaaim
* 1Te 2:19-20Te nai yinan yi han tokik eiyu eiyɨntar menmen hi epei hetpiyem. Hi han tewenɨni hi hanhan pɨke enen eri, hi han yaaik heriuwi hi ewenɨpi yi mɨt. Mɨt han nanɨr menmen yi yɨrɨakem, hɨr natɨp hɨram menmen yaaim hi heteikniyem.
Yuodia hi hetput hɨm manp. Sintiki hi hetput hɨm manp. Yi miyapɨr wik yi eikiyan eiyu han kiutɨp eiyises Mɨtɨk Iuwe Krais. * Sam 69:28; Lu 10:20; Rev 20:12Hi hituthi ti mɨtɨk yaaik kerek nɨpaa hetikewa wɨrɨak menmen miutɨp, ti akaap miyapɨr wik en enu han kiutɨp nentar hɨr nekiyan nekepa natɨp mɨt miyapɨr hɨm me God, hɨr netike Klemen. Mɨt miyapɨr han ne yi mɨt ein yi yetikeri yekepa te God hɨrak kertei niuk mi mekre han kɨrak yi nɨkerek nɨrak.
* Fl 3:1Yi han yaaik eiyu eiriuwe Mɨtɨk Iuwe Krais. Hi hetpiyem heteipim: Yi han yaaik eiyu.
* Hi 10:25, 37; Je 5:8-9Yi eiwis mɨt yapɨrwe hɨr enɨrtei yi mɨt ap yises han ki ke menmen yapɨrwe au. Yi yemtau hɨm me mɨt han yentar Mɨtɨk Iuwe Krais kau menep, hɨrak kau ketikewi. * Mt 6:25-34; 1Pi 5:7; Kl 4:2Yi ap yɨnaain han kitet menmen yapɨrwe au emɨt! Yi han yaaik eiriuwe God yi eiyitɨwekhi me menmen yi yɨnaain han kitetim, * Ais 26:3; Jo 14:27; Kl 3:15te God kakɨkepi kakriuwe menmen mɨrak haiu ap merteiyem hɨrak naanmampri kaknipi yi mɨt yi han yaaik eiyu yi han ekitet menmen werek werek eiyɨntar menmen Krais epei kɨrɨakem.
* Ro 12:17Hɨm im mɨkaru hi ehɨtpiyem. Yi han ekitet yapɨrwe menmen hɨram ap me memipɨn au hɨram yaaim, menmen mɨt han kitet hɨram yaaim. Yi han ekitet menmen hɨram menip God ketike mɨt hɨr han yaaik, hɨram yaaim te hɨr mɨt hanhan nanisesim. Mekam hɨram yaaim mɨre menmen im yi han kitetim keremem. * Ro 16:20; 1Ko 14:33; 1Te 5:23Menmen hi epei hetpiyem yi yɨra hi hisesim, yi eiyisesim te God kerek hɨrak kaknipi yi han yaaik eiyu, hɨrak kaku kaktikewi kakɨkre han ki.
Pol han yaaik keriuwe mɨt ne Filipai kentar hɨr newetɨwek menmen mekepik
10 Hi han yaaik iuwe heriuwe Mɨtɨk Iuwe Krais hentar nɨpaa yi han tewenɨna yekepa. Nepei ein ere in yi han tewenɨna te yi ap yekepa au. In ek yi yekepa yeweto menmen. 11  * 1Ti 6:6Hi ap hetpiyem hentar hi ap hetenen menmen au. Hi epei hertei mekam mamnen hi ap hanhan menmen emɨt. Hi ehu han yaaik heriuwerem. 12 Hi hertei hepu har ke mɨtɨk ketenen menmen aurek, hi hepu har ke mɨtɨk ketenen menmen yapɨrwe. Hi epei hertei werek te wɨ mekam o wit mekam hi hau en, hi nɨnpɨ meiyo o hi tu iuwe, hi han yaaik ehu. 13  * 2Ko 12:10; 2Ti 4:17Hi werek te hi hɨrɨak menmen yapɨrwe hi epei hetpiyem heriuwe menmen iuwe Krais kewetewem kewisɨm mekre han kai.
14 Yi yerekyo yaaim yi yekepa yeweto menmen yaaim me wɨ menmen enum epei man mewa. 15  * 2Ko 11:9Nɨpaa me wɨ hi hɨnaaiwɨr provins Masedonia hewepyapɨr hɨm me God yi mɨt ne wit Filipai keriyen yi yeweto menmen yi yɨre mɨt nɨrak yinan newetɨwek menmen, hɨrak kewetɨr menmen. Mɨt nerer wit wit nekepa au. Yi keriyen. 16 Nɨpaa hi hepeit wit Tesalonaika yi yekepa yeriuwet menmen yi pɨke yeriuwetem yeteipim yekepa. 17 Hi ap hanhan menmen me yi mɨt yeriuwetewem au. Hi hanhan God kakweti menmen yaaim mentar menmen yi yerekyewem. 18  * Fl 2:25; Esi 20:41; Ef 5:2Hi epei heit menmen yapɨrwe minɨn menmen hi hanhanem. Epafrodaitas ketenɨnem yi yeriuwetek hɨrak kan kewetewem. Menmen im yi yewetewem hɨram yaaim menip God hɨrak han yaaik keriuwi. 19 God kerek epei keriuwet Jisas hɨrak kan kekepai haiu mɨt, hɨrak ketenen menmen yapɨrwe, hɨrak kakwetai menmen haiu metenenim au hɨrak naanmamprai te haiu mamu werek werek. 20 Hi hanhan God kerek hɨrak Haai kaiu, mɨt hɨr nanwenɨpi niuk mɨrak, hɨrak yaaik tipmain enum eik.
Pol katɨp hɨm kike mɨkaru
21 Hi hetike nai yinan in haiu matɨp yi naiu yinan en yises Krais Jisas niutɨp niutɨp haiu metpi yi yaain. 22  * Fl 1:13Mɨt yapɨrwe in nises Krais Jisas hɨr netpi yi yaain. Mɨt han nises Krais kerek nɨrɨak menmen me mɨtɨk iuwe Sisa, hɨr netpi hɨm iuwe nar ik: “Yi yaain.” 23 Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais kerek kakrekyi yi eikiyan eiyu werek werek, hɨrak kaku kakɨkre han ki kaku kakɨt.
Mepɨr keremem

*4:1 1Te 2:19-20

*4:3 Sam 69:28; Lu 10:20; Rev 20:12

*4:4 Fl 3:1

*4:5 Hi 10:25, 37; Je 5:8-9

*4:6 Mt 6:25-34; 1Pi 5:7; Kl 4:2

*4:7 Ais 26:3; Jo 14:27; Kl 3:15

*4:8 Ro 12:17

*4:9 Ro 16:20; 1Ko 14:33; 1Te 5:23

*4:11 1Ti 6:6

*4:13 2Ko 12:10; 2Ti 4:17

*4:15 2Ko 11:9

*4:18 Fl 2:25; Esi 20:41; Ef 5:2

*4:22 Fl 1:13