3
Keimɨn kises hɨm me Jisas Krais hɨrak mɨtɨk yaaik
* Fl 4:4Nai yinan hɨm im mɨkaru hi hetpiyem. Yi han yaaik eiyu eiriuwe Mɨtɨk Iuwe. Menmen nɨpaa hi hewisiyem, in ek hi hewisiyem heteipim. Hi ap hɨnapen hewisɨm heteipim. Hi hewisɨm mamkepi te yi eiyu werek werek.
* Sam 22:16, 20; Rev 22:15Yi naanmamre hɨras me mɨt ein hɨr enun nɨre nepere me yaank, hɨr nanri han ki te yi eiyises menmen me nɨpaa ein me Moses. Yi naanmamre hɨras me mɨt in hɨr natɨp yi eirekir yɨnk ki. * Ro 2:29Haiu mɨt in haiu keriyen mɨre mɨt God kehimɨtenai haiu mɨt nɨrak mentar haiu mewenɨpi God meriuwe Hɨmɨn Yaaik kɨrak, haiu matɨp Krais Jisas hɨrak Yaaik haiu misesik. Haiu ap han kitet haiu merekir yɨnk kaiu hɨrak kakɨkepai haiu mamɨt hɨmɨn yaaik haiu mamu mamtike God taau. * 2Ko 11:18, 21Hi hanhan te hi hises menmen me mɨt hɨr nerekir yɨnk hi hisesim te hi au hɨnapen. Mɨt han hɨr han kitet hɨr nerekir yɨnk te menmen im mamkepi hɨr nanu werek, hi hertei nɨpaa hi hinɨni me menmen im. * Lu 1:59; Ro 11:1; 2Ko 11:22; Ap 23:6Nɨpaa hi hemkretuk hi hepu wɨ hispɨnak wikak (8), mɨt nerekir yɨnk kai. Miye wina hi mɨtɨk ke Isrel ke weiwɨk me maam kai Bensamin. Hi Hibru hi ke weiwɨk me Ebraham kerekek. Hi epei hises hɨm me God werek werek hentar hi hises hɨm me mɨt ne Farisi. * Ap 8:3Hi han kitet hi hɨrɨak menmen iuwe me God te hi hewaank mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me Krais hɨr ne weiwɨk me God. Mɨt kerek hɨr ninɨna natɨp hi hises hɨm me Moses werek o au, hɨr natɨp hi yaaik, menmen enum au. * Mt 13:44, 46Nɨpaa hi han kitet hɨram menmen iuwe te in ek hi han kitet hɨram menmen weinɨm te hi hises Jisas Krais hɨrak kakɨkepa hahu werek werek. Hi han kitet menmen im nɨpaa hi hisesim hɨram weinɨm keremem au. Menmen yapɨrwe hi han kitetim hɨram weinɨm mentar hi hertei hi hises Krais te menmen mɨrak minɨn menmen yapɨrwe me nɨpaa mamkaap mɨt nanu nantike God. Hi epei heweikɨn sip ewet menmen yapɨrwe marim hi han kitet hɨram mɨre menmen enum meit teipe wenut eim te hi ehises Krais werek werek. * Ro 3:21-22In ek hi ap hɨrɨak menmen iuwe hises menmen me hɨm me Moses werek werek te God katɨp hi mɨtɨk yaaik au. God katɨp hi yaaik hentar hi hemtau hɨm me Krais hi mɨtɨk ke weiwɨk mɨrak. God kewetai menmen yaaim mekre han kaiu kentar haiu mises hɨm me Krais keremem. 10  * Ro 6:3-5, 8:17; Ga 6:17Hi hanhan menmen im. Hi hanhan hertei Jisas Krais werek werek ketike menmen iuwe mɨrak nɨpaa hɨrak ketɨwem wɨ hɨrak kɨnaaiwɨr herwe hei hɨrak kekrit kepu. Hi hanhan menmen nɨpaa menep Krais hɨram mamiyep mamkaap han kai kaki ke menmen enum me tɨ kakɨr ke wɨ nɨpaa hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt. 11  * Ap 4:2; Rev 20:5-6Hi hɨrɨak menmen im te maain, hi hahi, hɨrak kakɨkoya hi pɨke ekrit ehu ekiterek.
Pol hanhan hɨrak kakre mɨtɨk yaaik kakɨr ke Jisas
12  * 1Ti 6:12, 19; Ap 9:5-6Hi ap hatɨp hi epei hises menmen im me Krais werek werek o hi epei mɨtɨk yaaik. Au, hi wen hisesim te hi har ke Krais hentar hɨrak epei kehimɨtena hi mɨtɨk kɨrak. 13-14  * 1Ko 9:24Nai yinan hi ap han kitet hi epei yaaik hepɨr ke hɨrak. Au, hi hɨrɨak menmen im: Hi heweikɨn sip ewet menmen me nɨpaa ein, h hɨre mɨtɨk kesiuknen resis kakɨt menmen, hi hises menmen me God iuwe te maain hi ehɨt menmen hɨrak kehimɨtan haiu mɨt em. Hɨram menmen im em: God kenɨnau keriuwe menmen Krais Jisas epei kɨrɨakem te hi ano ehu etikerek.
15  * 1Ko 2:6Haiu mɨt haiu mɨre iuwe me menmen me God haiu mau han kiutɨp me hɨm hi epei etpiyem. Yi mɨt han ne yi mɨt ein yi han kitet menmen ham te God kakteikni hɨram enum yi ap eiyisesim au. 16  * Ga 6:16Yi ap han ekitet menmen im yapɨrwe emɨt! Menmen me God nɨpaa haiu misesim, yi yetikewai haiu wen mamisesim wɨsenum te haiu mamre yaain mamɨr ke Krais.
17  * 1Ko 4:16; 1Te 1:7; 1Pi 5:3Nai yinan yi wen eiyises menmen hi hɨrɨakem. Yi eiyɨhimɨtan mɨt hɨr nises menmen nɨpaa yi yɨr haiu mɨt in haiu misesim meteikniyem, te yi yises menmen mɨr. 18  * 1Ko 1:23; Ga 6:12Nɨpaa wɨ yapɨrwe hi hetpi te in ek hi menep hi hɨkɨt hi hetpiyem heteipim. Mɨt han nare nises Krais te hɨr neriuwe menmen enum hɨr nɨrɨakem neteiknai hɨr nisesik au, hɨr nemipɨn. Hɨr nɨre mɨt enun nepan ne Krais. 19  * Ro 16:18, 8:5-6Mɨt narik nanɨwaank hɨras hɨr nanɨno si takɨkneni nanɨntar hɨr nises han ke yɨnk kɨr keremem, God au. Hɨr han yaaik newepyapɨr menmen enum hɨr nɨrɨakem menip mɨt hɨr yɨnk enuk neriuwerem. Hɨr han kitet menmen me tɨ keremem. Yi ap eiyises menmen mɨr au emɨt! 20  * Ef 2:6, 19Haiu mɨt ne tɨ ik e au, haiu mɨt ne wit ke God, haiu memerɨr Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais hɨrak kaknaaiwɨr wit ke God kaknen kaktaihis. 21  * Ro 8:29; 1Ko 15:28, 43-53Hɨrak kaknen kaktaihis, hɨrak kakɨkrehɨr yɨnk kaiu maain kaki, hɨrak kaknipek kakweikɨnhis kakre yɨnk kɨrak yaaik iuwe kakriuwe menmen iuwe mɨrak hɨram werek te maminɨn menmen yapɨrwe te hɨrak naanmamprewem.

*3:1 Fl 4:4

*3:2 Sam 22:16, 20; Rev 22:15

*3:3 Ro 2:29

*3:4 2Ko 11:18, 21

*3:5 Lu 1:59; Ro 11:1; 2Ko 11:22; Ap 23:6

*3:6 Ap 8:3

*3:7 Mt 13:44, 46

*3:9 Ro 3:21-22

*3:10 Ro 6:3-5, 8:17; Ga 6:17

*3:11 Ap 4:2; Rev 20:5-6

*3:12 1Ti 6:12, 19; Ap 9:5-6

*3:13-14 1Ko 9:24

*3:15 1Ko 2:6

*3:16 Ga 6:16

*3:17 1Ko 4:16; 1Te 1:7; 1Pi 5:3

*3:18 1Ko 1:23; Ga 6:12

*3:19 Ro 16:18, 8:5-6

*3:20 Ef 2:6, 19

*3:21 Ro 8:29; 1Ko 15:28, 43-53