8
Sol kare kakɨwaank mɨt miyapɨr nises hɨm me Krais
* Ap 7:58, 8:4, 11:19Me wɨ im mɨt neit Jerusalem newaank mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me Krais. Mɨt yapɨrwe hɨr nises hɨm me Krais nɨnaaiwɨr Jerusalem nɨrɨr nen nau nerer wit wit neit provins Judia kekite provins Sameria. Hɨr mɨt aposel au, hɨr wen nau neit Jerusalem. Mɨt han nises hɨm me God werek, hɨr neit Stiven herwe yɨnk kɨrak nen newep hei newisɨk, hɨr nɨkɨtek hɨm iuwe. * Ap 9:1, 13, 22:4, 26:9-11Hɨr nɨkɨtek te Sol kare kakɨwaank mɨt miyapɨr nises hɨm me Krais. Hɨrak ken kerer wɨnak wɨnak kari mɨt miyapɨr ken kewisi nen nekre wɨnak enuk.
Mɨt newepyapɨr natɨp hɨm yaaim me Krais neit provins Sameria
Mɨt nises hɨm me Krais kerek nɨpaa nɨrɨr nɨnaaiwɨr Jerusalem nen ein ein natɨp mɨt miyapɨr hɨm me Krais. * Ap 6:5Mɨtɨk niuk mɨrak Filip ken wit Sameria katɨp mɨt ne mɨtɨk Krais kerek God kehimɨtanek kan kɨkaap mɨt. Mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr han kiutɨp newis nɨkɨp nises menmen hɨrak ketpim nentar hɨr nɨr menmen yaaim hɨrak kɨrɨakem keiyɨm kɨkaap mɨt. * Mt 10:1Hɨrak kepɨr herwe enum hɨram menepɨp menpɨn mekeipɨn mɨt, hɨrak kɨkaap mɨt hɨt maa o mɨt hɨt enum hɨr nɨre yaain, te mɨt neit ein han yaaik nepu.
Mɨtɨk hak niuk mɨrak Saimon hɨrak kau wit Sameria. Nɨpaa ere wɨ Filip kan hɨrak ketenwo henpɨn, kewen hawɨ menmei menmei marim te mɨt miyapɨr neit Sameria hɨr han kɨr kekrit. Hɨrak kewenɨpi hɨrekes hɨrak iuwe. 10 Mɨt yapɨrwe neit Sameria, mɨt iuwe, mɨt weinɨn, hɨr nemtau hɨm mɨrak nisesik. Hɨr natɨp nar ik: “Mɨtɨk ik hɨrak ketenen menmen me God iuwe hɨrak kɨre God.” 11 Mɨt en hɨr nisesik iuwe nentar me wɨ yapɨrwe hɨrak kenipi hɨr han kɨr kekrit keriuwe menmen hɨrak kɨrɨakem. 12 Te maain Filip kan katɨp mɨt miyapɨr hɨm me God kakinɨn naanmampre mɨt, ketpor hɨm me Jisas Krais, mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr neweikɨn sip newet Saimon, hɨr nises hɨm im te Filip kɨkɨri. 13 Saimon hɨrkes kises hɨm me Krais, Filip kɨkɨrek. Epei au, hɨrak kises Filip menep menep kɨre wariyakɨt kɨrak, hɨrak kɨr menmen yaaim iuwe hɨrak kɨrɨakem kɨkaap mɨt keriuwerem te hɨrak han kɨrak kekrit.
14 Mɨt aposel neit Jerusalem nemtau mɨt ne Sameria nises hɨm me God, hɨr neriuwet Pita kekite Jon hɨrakɨt ten Sameria. 15 Hɨrakɨt ten tiun Sameria, hɨrakɨt titehi God te God Hɨmɨn Yaaik kaku han ke mɨt in, 16 tentar God Hɨmɨn Yaaik ap kan kewi wen au. Filip kɨkɨri kekine niuk me Jisas kerekek. 17  * Ap 19:6Pita ketike Jon tewis his mɨrakɨt mewi te God Hɨmɨn Yaaik kan kau han kɨr.
18 Saimon kɨr aposel tewis his mɨrakɨt mau mɨt God Hɨmɨn Yaaik kan kewi, te hɨrak katɨp kakwet Pita kekite Jon pewek 19 ketpɨwekɨt kar ik: “Yi yenipa hi hertei menmen im te hi ewis his mamu mɨt, God Hɨmɨn Yaaik kakwi.”
20 Pita kewenhi kar ik: “Hi hanhan ti hetike pewek mit yaino si tatɨkneni yentar ti han kitet ewɨr pewek ehɨt menmen yaaim me God hɨrak kewet mɨt en em weinɨm. 21  * Sam 78:37Menmen im hɨram menmen mit au, mentar God kɨr han kit hɨrak yaaik au. 22 Ti eweikɨn sip ewet menmen im me ti han kitetim, ehitehi God kakɨsak menmen enum ti han kitetim. 23  * Hi 12:15Hi hertei ti han enuk hemkre menepam heriuwe menmen haiu mɨrɨakem. Menmen im enum mau mekre han kit metenɨnit mar ke waai mesenkek mɨtɨk hak his mɨrak keit wɨnak enuk.”
24 Saimon katɨp Pita kekite Jon: “Yi eiyitehi God ke hi te menmen ti hetpim ap mamnen mamrewaank.”
25 Pita ketike Jon tatɨp menmen hɨrakɨt terteiyem me Jisas Krais, hɨrakɨt tetpor hɨm me God. Epei au, hɨrakɨt pɨke tepno Jerusalem, hɨrakɨt ten tatɨp mɨt miyapɨr hɨm me God terer wit wit me provins Sameria ere hɨrakɨt tɨpiun wit Jerusalem.
Filip katɨp mɨtɨk ke Itiopia hɨm yaaim me Krais
26 Pita ketike Jon epei ten, ensel ke Mɨtɨk Iuwe God kan katɨp Filip kar ik: “Ti hekrit ekiuwe eno ere ti epiun yayiwe kepno Jerusalem ere wit Gesa.” Nɨpaa mɨt nises yayiwe ik te in ek au. 27-28  * Ais 56:3-7* Ap 9:22, 17:3Filip kemtewek epei au, hɨrak kekrit ken. Me wɨ im mɨtɨk hak hɨrak mɨtɨk iuwe ke wit Itiopia pɨke kakno wit kɨrak kitet yayiwe ik kepno. Mɨtɨk ik mɨtɨk iuwe naanmɨpre pewek me mɨte iuwe mɨt nekine niuk mɨre nenewe Kwin Kandesi, hɨre pe kantri Itiopia. Hɨrak ken wit Jerusalem kewenɨpi God te hɨrak pɨke kau karis kɨrak kepnen. Hɨrak kepnen hɨrak kekine tɨwei nɨpaa profet Aisaia kewisɨm. 29 God Hɨmɨn Yaaik katɨp Filip kar ik: “Ti eno menep karis im ti etikerek eino.” 30 Hɨrak katɨp epei au, Filip kesiuknen ken menep kemtau mɨtɨk ek kekine hɨm mau tɨwei nɨpaa profet Aisaia kewisɨm. Filip kitɨwekhi kar ik: “Ti hertei hɨr o as me menmen ti ekinaam o au?”
31  * Jo 16:13Mɨtɨk iuwe eik kewenhi kar ik: “Markeik te hi erteiyem? Mɨtɨk ketpo menmen te hi erteiyem. Ti enen etikewa ewu in ti ewepyapɨr menmen te hi erteiyem.”
32  * Ais 53:7-8Hɨm mɨtɨk hɨrak kekinaam hɨram mar im:
“Hɨrak kɨre sipsip mɨt neriyaak nakɨp hɨrak ketikeri nenepan au. Hɨrak kɨre sipsip mɨt nime tepnek mɨrak hɨrak katɨp hɨm enum au, hɨrak kekintɨp.
33 Hɨr nenipek yɨnk enuk, hɨr nanriyaak kakno kot mɨt nankepik au. Keimɨn kakwis niuk me nɨkerek nɨrak mamu tɨwei? Hɨrak mɨtɨk hak ap kakwisɨm kakɨntar hɨr nankɨp kaki, hɨrak ap kaku tɨ kakine nɨkerek au.”
34 Mɨtɨk iuwe kitehi Filip kar ik: “Ti etpo profet katɨp keimɨn? Hɨrak hɨrekes o mɨtɨk hak?”
35 Filip ketpɨwek menmen, hɨrak katɨp me hɨm ek hɨrak kekinam te hɨrak ketpɨwek hɨm yaaim me Jisas. 36  * Ap 10:47Hɨrakɨt tepno yayiwe tɨpiun wit heipun mɨwaairi te mɨtɨk iuwe katɨp, “Ahɨrek! Tɨpar mei mɨwaai in. Ap menmen mei meiyepeta te ti ekɨra au.”
37 [Filip kewenhi, “Hi ekrit te ti hises Jisas Krais heriuwe han kit.” Hɨrak kar ik: “Hi han kitet Jisas hɨrak Nɨkan ke God kerekek.”]
38 Hɨrakɨt tatɨp epei au, mɨtɨk iuwe katɨp mɨtɨk naanmɨpre karis hɨram merp, te hɨrak ketike Filip tenke ten tɨpar, Filip kɨkɨrek. 39  * 1Kin 18:12Hɨrakɨt tɨnaaiwɨr tɨpar tɨniu ten, God Hɨmɨn Yaaik keithis Filip keriyaak ken te mɨtɨk iuwe kerenaan kɨnketnɨwek kɨrek au. Hɨrak pɨke kau karis kitet yayiwe han yaaik ken nɨrak en. 40  * Ap 21:8Te God Hɨmɨn Yaaik hɨrak kari Filip ken. Hɨrak keriyaak ken, te hɨrak kerenaan kɨr hɨrekes hɨrak keit wit Asdot. Hɨrak keke tɨ ken kerer wit wit kewepyapɨr hɨm yaaim me God ere hɨrak kɨpiun wit Sisaria.

*8:1 Ap 7:58, 8:4, 11:19

*8:3 Ap 9:1, 13, 22:4, 26:9-11

*8:5 Ap 6:5

*8:7 Mt 10:1

*8:17 Ap 19:6

*8:21 Sam 78:37

*8:23 Hi 12:15

*8:27-28 Ais 56:3-7

*8:27-28 Ap 9:22, 17:3

*8:31 Jo 16:13

*8:32 Ais 53:7-8

*8:36 Ap 10:47

*8:39 1Kin 18:12

*8:40 Ap 21:8