6
Hɨr nehimɨtan mɨt hispɨnak wik (7) nɨkaap mɨt aposel
* Ap 4:35Maain wɨ ham, mɨt nises hɨm me Krais hɨr nɨre yapɨrwe. Mɨt nises hɨm me Krais kerek natɨp hɨm Grik, hɨr nemtaantɨwo neriuwe mɨt nises hɨm me Krais hɨr natɨp hɨm Hibru. Mɨt natɨp hɨm Grik hɨr natɨp nar ik: “Mɨt ap newet miyapɨr han kerek mɨkaan nɨr naa epei nɨnaiwɨri, mɨt han ap nekepi newetɨr menmen nɨnpɨn werek au.” Te mɨt aposel hiswiyen wik (12) nenɨne mɨt yapɨrwe nises hɨm me Krais netpor nar ik: “Haiu mɨt aposel emwet mɨt miyapɨr pewek me nɨnpɨn menmen meiyam te haiu ap mewepyapɨr hɨm me God au emɨt. * 1Ti 3:7Te naiu yinan yi yɨnyatɨn mɨt hispɨnak wik (7) hɨr mɨt yaain God Hɨmɨn Yaaik kau han kɨr hɨr nertei menmen werek werek haiu mehimɨteni hɨr naanmɨpre menmen im. Hɨr enrɨak menmen im te haiu mehimɨtan hɨras haiu hekrit hekrit mitehi God menmen, haiu matɨp mewepyapɨr hɨm me Krais.”
* Ap 8:5Mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr han yaaik neriuwe hɨm me mɨt aposel te hɨr nehimɨtan mɨt hispɨnak wik (7). Hɨr nehimɨtan Stiven, hɨrak mɨtɨk kises hɨm me God iuwe, God Hɨmɨn Yaaik kau kekre han kɨrak iuwe. Hɨr nehimɨtanek kekite Filip, Prokoras, Naikena, Taimon, Pamenas, hɨr netike Nikolas, kerek nɨpaa ke wit Antiok. Hɨrak ap ke weiwɨk me Isrel te hɨrak nɨpaa keweikɨn sip kewet menmen enum kises hɨm me Moses. * Ap 13:3, 14:23Hɨr neit mɨt in neriyei neri nen mɨt aposel. Hɨr nitehi God ke mɨt in, hɨr ner neit mɨt in neriyei neri nen mɨt aposel. Hɨr nitehi God ke mɨt in, hɨr newis his mau paan kɨr niutɨp niutɨp nehimɨteni nɨrɨak menmen hɨr nɨpaa netpim. * Ap 2:41, 16:5Mɨt miyapɨr neiyan yapɨrwe neit Jerusalem nemtau hɨm me Krais, hɨr nisesim. Mɨt pris hɨr newet God menmen me mɨt, hɨr yapɨrwe nises hɨm yaaim me Krais.
Mɨt han ne Isrel neithis Stiven neriyaak neiyɨk nen kaunsil
* Ap 2:43Hɨrak Stiven kerek kises hɨm me Krais, God kerekɨwek yaaim, kewetɨwek menmen iuwe mɨrak te hɨrak kɨrɨak menmen yaaim mirakel kɨkaap mɨt kerek hɨr nɨnap o menmen yapɨrwe manɨp te hɨr nɨre yaain. Te mɨt han netikerek nenehan. Mɨt in hɨr ne wɨnak kerek mɨt nererik nekine hɨm me Moses nekrerek. Niuk me wɨnak ik hɨram Friman kentar mɨt nɨpaa nepu enum nɨrɨak menmen nanɨt pewek mererim au, te in ek hɨr nɨnaaiwɨr menmen im. Mɨt in hɨr ne wit Sairini, wit Aleksandria, Silisia ketike provins Esia, hɨr netike Stiven nenehan. 10  * Lu 21:15Hɨr nenehan te God Hɨmɨn Yaaik kɨkaap Stiven hɨrak kertei menmen wɨsenum te mɨt en ap natɨp menmen ninɨnek taau. 11  * Mt 26:59-61Hɨr han enuk newet mɨt han pewek te hɨr nan newepyapɨr Stiven natɨp nar ik: “Haiu memtewek hɨrak katɨp enum me Moses ketike God.” 12 Mar im hɨr nari han ke mɨt yapɨrwe hɨr han enuk hɨr netike mɨt iuwe ne kaunsil netike mɨt ninɨn nertei hɨm lo me Moses hɨr nan netɨwekhis neriyaak neiyɨk nen wɨnak ke kaunsil. 13  * Jer 26:11Hɨr neithis mɨt han nan nemitɨwekpɨn natɨp nar ik: “Hekrit hekrit mɨtɨk ik hɨrak katɨp enum me wɨnak iuwe ke God ik ketike hɨm lo me Moses. 14 Haiu memtau hɨrak katɨp Mɨtɨk Jisas ke Nasaret kakwen wɨnak iuwe ke God ik e kaknip haiu mɨt emises hɨm ham me hɨm nɨpaa Moses kewisɨm kewetaiyem.” 15 Mɨt yapɨrwe neit wɨnak ke kaunsil nɨrapɨre Stiven nɨr ninaan mɨrak hɨram mɨre ninaan ke mɨtɨk ensel ke wit ke God, hɨram merhɨhe.

*6:1 Ap 4:35

*6:3 1Ti 3:7

*6:5 Ap 8:5

*6:6 Ap 13:3, 14:23

*6:7 Ap 2:41, 16:5

*6:8 Ap 2:43

*6:10 Lu 21:15

*6:11 Mt 26:59-61

*6:13 Jer 26:11